21.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 93/13


Oznámenie Komisie v zmysle konania ustanoveného v čl. 4, ods. 1, písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92

(2006/C 93/08)

(Text s významom pre EHP)

V zmysle ustanovení článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 z 23. júla 1992 o prístupe leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva, talianska vláda, v súlade s návrhom, ktorý predložil Nezávislý región Sardínia (Regione Autonoma della Sardegna), rozhodla udeliť záväzky verejných služieb týkajúce sa pravidelných leteckých dopravných služieb na niektorých trasách medzi hlavnými štátnymi letiskami s medzipristátiami na letiskách v Sardínii.

Ostrovný charakter Sardínie v značnej miere obmedzuje možnosti prepravy, následkom čoho letecká doprava získava podstatnú nenahraditeľnú úlohu, ktorá nemá porovnateľnú alternatívu.

V tomto kontexte je potrebné pravidelné letecké dopravné služby považovať za verejné služby, ktoré sú podstatné pre hospodársky a sociálny rozvoj ostrova, tak pre zaručenie voľnej premávky ako aj práva obyvateľstva na pohyb.

1.   PRÍSLUŠNÉ TRASY A VŠEOBECNÉ PODMIENKY ZÁVÄZKOV SLUŽBY

1.1.

Príslušné trasy patriace do udelenia záväzkov verejnej služby sú:

 

Alghero – Bologna a späť

 

Alghero – Turín a späť

 

Cagliari – Rím a späť

 

Cagliari – Turín a späť

 

Cagliari – Florencia a späť

 

Cagliari – Verona a späť

 

Cagliari – Neapol a späť

 

Cagliari – Palermo a späť

 

Olbia – Bologna a späť

 

Olbia – Verona a späť

1.2.

V zmysle čl. 9 nariadenia Rady EHS č. 95/93 z 18. januára 1993, zmeneného a doplneného nariadením ES č. 793/2004 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva budú môcť kompetentné orgány vyhradiť niektoré časové pásma na vykonávanie služieb podľa ustanovenia týchto záväzkov.

1.3.

Každú z vyššie uvedených letových trás a záväzky spojené s touto trasou budú musieť príslušní dopravcovia prijať osobitne, ako celok a v plnom rozsahu.

1.4.

Každý jeden dopravca, ktorý príjme záväzky, musí poskytnúť prevádzkovú kauciu určenú na zabezpečenie správneho vykonávania a pokračovania služby. Výška tejto kaucie bude musieť predstavovať aspoň 5 % celkového predpokladaného obratu, na základe ocenenia orgánu ENAC – Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, v súvislosti s leteckými službami naprogramovanými v predmetnom balíku letových trás. Kaucia bude poukázaná v prospech orgánu ENAC, ktorý ju použije na zaručenie pokračovania režimu záväzkov, v prípade neoprávneného opustenia služby, a do výšky 50 % pozostáva z bankovej záruky na prvé požiadanie a zvyšných 50 % z poistnej záruky.

1.5.

ENAC, v spolupráci s Nezávislým regiónom Sardínia, skontroluje vhodnosť štruktúry dopravcov a splnenie minimálnych podmienok prístupu k službe za účelom splnenia cieľov, ktoré je potrebné dosiahnuť prostredníctvom udelenia záväzkov verejnej služby. Po skončení kontroly dopravcovia, ktorí budú považovaní za vhodných na vykonávanie príslušných služieb, dostanú oprávnenie na vykonávanie tejto služby.

1.6.

S cieľom predísť nadmerným kapacitám, ktoré by sa vytvorili v prípade prijatia viacerých dopravcov na jednu trasu, vzhľadom na obmedzenia a podmienky v oblasti infraštruktúry príslušných letísk, je orgán Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, po konzultácii s Autonómnym regiónom Sardínie, poverený v záujme lepšej ochrany verejného záujmu zasiahnuť s cieľom vypracovať prevádzkové programy príslušných dopravcov takým spôsobom, aby boli v plnej miere primerané požiadavkám mobility vyplývajúcich z udelenia záväzkov.

Tento zásah bude musieť byť inšpirovaný rovnakým rozdelením letových trás a frekvencií medzi leteckými dopravcami, ktorí ich príjmu.

1.7.

Na to, aby bol dopravca prijatý na plnenie záväzkov služby na každej z vyššie uvedených trás musí spĺňať tieto minimálne požiadavky:

1.

byť leteckým dopravcom v Spoločenstve, byť držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa a licencie, ktorú stanovuje nariadenie EHS č. 2407/92;

2.

preukázať, že dopravca disponuje vhodnými a primeranými finančnými prostriedkami a stabilitou na zaručenie cieľov vyplývajúcich z udelených záväzkov verejnej služby s obratom v oblasti leteckej dopravy v roku pred udelením súčasných záväzkov aspoň vo výške celkového obratu prijatej trasy alebo ekvivalentnej kapitalizácie.

3.

preukázať, že dopravca má k dispozícii, vo svojom vlastníctve alebo v zaručenom prenájme na celú dobu trvania záväzkov, vhodné množstvo lietadiel zodpovedajúce počtom prvých ranných letov s odletom zo Sardínie, ako je uvedené v udelení záväzkov a vo všeobecnosti vhodný počet lietadiel s dostatočnou kapacitou na splnenie podmienok vyplývajúcich z udelenia záväzkov;

4.

zamestnávať na uvedených trasách personál hovoriaci plynulo a správne taliansky;

5.

distribuovať a predávať letenky prostredníctvom aspoň jedného z hlavných PRS (Amadeus, Galileo, Sabre, World span), prostredníctvom internetu, prostredníctvom telefónu, v predajniach na letiskách a prostredníctvom podnikových sietí, prostredníctvom aspoň jedného z uvedených spôsobov bez akéhokoľvek príplatku na ťarchu kupujúcich;

6.

potvrdiť vlastným vyhlásením, že v období od 1. januára 2004 – 31. decembra 2004 dosiahol celkový koeficient pravidelnosti vo výške aspoň 98 % a celkový koeficient presnosti (na základe štatistických dohovorov IATA) vo výške aspoň 80 % do 15 minút;

7.

poskytnúť prevádzkovú kauciu, uvedenú v predchádzajúcom bode 1.4 stanoveným spôsobom.

1.8.

S cieľom zaručiť kontinuitu, spoľahlivosť, presnosť a bezpečnosť služby dopravcovia, ktorí majú záujem prijať záväzky služby budú musieť predložiť orgánu ENAC náležitú dokumentáciu (v talianskom alebo anglickom jazyku) potvrdzujúcu splnenie vyššie uvedených požiadaviek, ako aj disponovanie organizačnými, technickými a finančnými zdrojmi určenými pre túto službu.

1.9.

Dopravcovia, ktorí príjmu tieto záväzky verejných služieb sa zaväzujú prísne dodržiavať a uplatňovať štátne, medzinárodné a komunitárne predpisy v oblasti ochrany cestujúcich, v prípade fyzického ublíženia na zdraví, nadmernej rezervácie, oneskorenia, zrušenia letov, straty, oneskorenia alebo poškodenia batožiny; okrem toho sa zaväzujú uplatňovať komunitárne predpisy uvedené v nariadení ES č. 261/2004, ktoré nadobudlo platnosť 17. februára 2005, v oblasti nadmernej rezervácie, zrušenia letu a meškania, so zvláštnym ohľadom na práva hendikepovaných cestujúcich a na cestujúcich so zníženou pohyblivosťou. Zároveň s prijatím týchto záväzkov sa dopravcovia zaväzujú zjednotiť svoje vlastné postupy voči užívateľom so zásadami obsiahnutými v európskej a talianskej charte práv cestujúceho.

2.   ČLENENIE ZÁVÄZKOV VEREJNÝCH SLUŽIEB

2.1.

Verejné záväzky sú rozčlenené s ohľadom na zvláštny ostrovný charakter Sardínie; v zmysle počtu minimálnych frekvencií cestovného poriadku a ponúkaných miest sú záväzky nasledujúce:

2.1.1.   Na trase Alghero – Bologna

a)   Minimálne denné frekvencie

Na trase Alghero – Bologna bude musieť byť zaručený aspoň 1 let smerom tam a 1 smerom späť počas celého roka. Spojením sa rozumie priamy let, a nie let s medzipristátím.

b)   Letový poriadok

Pridelenie časových intervalov v letovom poriadku bude musieť bezpodmienečne zohľadniť požiadavku zaručiť cestu tam a späť počas jedného dňa v Sardínií a dostatočný pobyt v cieľovej stanici. Za týmto účelom bude musieť let odchádzajúci zo Sardínie odlietať najneskôr o 9.30 hod. a let späť na Sardíniu bude musieť odlietať najskôr o 19.00 hod.

c)   Ponúkaná kapacita

Celoročná ponúkaná denná minimálna kapacita bude musieť predstavovať 40 miest na letovej trase Alghero Bologna a 40 miest na letovej trase Bologna Alghero.

V prípade, že celkový koeficient denného zaplnenia plánovaných letov prekročí hodnotu 80 %, dopravcom, ktorí trasu prijali, bude môcť ENAC, po dohode s Nezávislým regiónom Sardínie, povoliť otvorenie dodatočných letov alebo používanie lietadiel väčšej kapacity za účelom uspokojenia dopytu, bez akéhokoľvek dodatočného záväzku zo strany štátnej správy.

V prípade, že celkový koeficient denného zaplnenia plánovaných letov nedosiahne hodnotu 50 %, dopravcom, ktorí trasu prijali, bude môcť ENAC po dohode s Nezávislým regiónom Sardínie, povoliť vykonávanie prepravy s lietadlami nižšej kapacity a/alebo prispôsobiť ponuku dopytu.

2.1.2.   Na trase Alghero – Turín

a)   Minimálne denné frekvencie

Na trase Alghero – Turín bude musieť byť zaručený aspoň 1 let smerom tam a 1 smerom späť počas celého roka. Spojením sa rozumie priamy let, a nie let s medzipristátím.

b)   Letový poriadok

Pridelenie časových intervalov v letovom poriadku bude musieť bezpodmienečne zohľadniť požiadavku zaručiť cestu tam a späť počas jedného dňa v Sardínií a dostatočný pobyt v cieľovej stanici. Za týmto účelom bude musieť let odchádzajúci zo Sardínie odlietať najneskôr o 9.30 hod. a let späť na Sardíniu bude musieť odlietať najskôr o 19.00 hod.

c)   Ponúkaná kapacita

Celoročná ponúkaná denná minimálna kapacita bude musieť predstavovať 40 miest na letovej trase Alghero Turín a 40 miest na letovej trase Bologna Turín.

V prípade, že celkový koeficient denného zaplnenia plánovaných letov prekročí hodnotu 80 %, dopravcom, ktorí trasu prijali, bude môcť ENAC po dohode s Nezávislým regiónom Sardínie, povoliť otvorenie dodatočných letov alebo používanie lietadiel väčšej kapacity za účelom uspokojenia dopytu, bez akéhokoľvek dodatočného záväzku zo strany štátnej správy.

V prípade, že celkový koeficient denného zaplnenia plánovaných letov nedosiahne hodnotu 50 %, dopravcom, ktorí trasu prijali, bude môcť ENAC po dohode s Nezávislým regiónom Sardínie, povoliť vykonávanie prepravy s lietadlami nižšej kapacity a/alebo prispôsobiť ponuku dopytu.

2.1.3.   Na trase Cagliari – Bologna

a)   Denné minimálne frekvencie

na trase Cagliari – Rím bude musieť byť zaručených aspoň 1/2 (1) letov smerom tam a 1/2 (1) smerom späť od 1. októbra do 31. mája a aspoň 2 lety smerom tam a 2 lety smerom späť od 1. júna do 30. septembra (plus obdobie Vianoc a Veľkej noci);

b)   Letový poriadok

Pridelenie časových intervalov v letovom poriadku bude musieť bezpodmienečne zohľadniť požiadavku zaručiť cestu tam a späť počas jedného dňa v Sardínií a dostatočný pobyt v cieľovej stanici. Za týmto účelom bude musieť aspoň jeden let odchádzajúci zo Sardínie odlietať najneskôr o 9.30 hod. a aspoň jeden let späť na Sardíniu bude musieť odlietať najskôr o 19.00 hod.

c)   Ponúkaná kapacita

Denná ponúkaná kapacita sa stanovuje v závislosti od rôznych frekvencií plánovaných v obidvoch obdobiach v záväzkoch.

Minimálna denná kapacita ponúkaná v období od 1. októbra do 31. mája bude musieť byť 150 miest na trase Cagliari – Bologna a 150 miest na trase Bologna – Cagliari.

Minimálna denná kapacita ponúkaná v období od 1. júna do 30. septembra (plus obdobie Vianoc a Veľkej noci) bude musieť byť 300 miest na trase Cagliari – Bologna a 300 miest na trase Bologna – Cagliari.

V prípade, že celkový koeficient denného zaplnenia plánovaných letov prekročí hodnotu 80 %, dopravcom, ktorí trasu prijali, bude môcť ENAC po dohode s Nezávislým regiónom Sardínie, povoliť otvorenie dodatočných letov alebo používanie lietadiel väčšej kapacity za účelom uspokojenia dopytu, bez akéhokoľvek dodatočného záväzku zo strany štátnej správy.

V prípade, že celkový koeficient denného zaplnenia plánovaných letov nedosiahne hodnotu 50 %, dopravcom, ktorí trasu prijali, bude môcť ENAC po dohode s Nezávislým regiónom Sardínie, povoliť vykonávanie prepravy s lietadlami nižšej kapacity a/alebo prispôsobiť ponuku dopytu.

2.1.4.   Na trase Cagliari – Turín

a)   Denné minimálne frekvencie

na trase Cagliari – Turín bude musieť byť zaručených aspoň 1/2 (2) letov smerom tam a 1/2 (2) smerom späť od 1. októbra do 31. mája a aspoň 2 lety smerom tam a 2 lety smerom späť od 1. júna do 30. septembra (plus obdobie Vianoc a Veľkej noci);

b)   Letový poriadok

Pridelenie časových intervalov v letovom poriadku bude musieť bezpodmienečne zohľadniť požiadavku zaručiť cestu tam a späť počas jedného dňa v Sardínií a dostatočný pobyt v cieľovej stanici. Za týmto účelom bude musieť aspoň jeden let odchádzajúci zo Sardínie odlietať najneskôr o 9.30 hod. a aspoň jeden let späť na Sardíniu bude musieť odlietať najskôr o 19.00 hod.

c)   Ponúkaná kapacita

Denná ponúkaná kapacita sa stanovuje v závislosti od rôznych frekvencií plánovaných v obidvoch obdobiach v záväzkoch.

Minimálna denná kapacita ponúkaná v období od 1. októbra do 31. mája bude musieť byť 150 miest na trase Cagliari – Turín a 150 miest na trase Turín – Cagliari.

Minimálna denná kapacita ponúkaná v období od 1. júna do 30. septembra (plus obdobie Vianoc a Veľkej noci) bude musieť byť 300 miest na trase Cagliari – Turín a 300 miest na trase Turín – Cagliari.

V prípade, že celkový koeficient denného zaplnenia plánovaných letov prekročí hodnotu 80 %, dopravcom, ktorí trasu prijali, bude môcť ENAC po dohode s Nezávislým regiónom Sardínie, povoliť otvorenie dodatočných letov alebo používanie lietadiel väčšej kapacity za účelom uspokojenia dopytu, bez akéhokoľvek dodatočného záväzku zo strany štátnej správy.

V prípade, že celkový koeficient denného zaplnenia plánovaných letov nedosiahne hodnotu 50 %, dopravcom, ktorí trasu prijali, bude môcť ENAC po dohode s Nezávislým regiónom Sardínie, povoliť vykonávanie prepravy s lietadlami nižšej kapacity a/alebo prispôsobiť ponuku dopytu.

2.1.5.   Na trase Cagliari – Florencia

a)   Minimálne denné frekvencie

Na trase Cagliari – Florencia bude musieť byť zaručený aspoň 1 let smerom tam a 1 smerom späť počas celého roka. Spojením sa rozumie priamy let, a nie let s medzipristátím.

b)   Letový poriadok

Pridelenie časových intervalov v letovom poriadku bude musieť bezpodmienečne zohľadniť požiadavku zaručiť cestu tam a späť počas jedného dňa v Sardínií a dostatočný pobyt v cieľovej stanici. Za týmto účelom bude musieť let odchádzajúci zo Sardínie odlietať najneskôr o 9.30 hod. a let späť na Sardíniu bude musieť odlietať najskôr o 19.00 hod.

c)   Ponúkaná kapacita

Minimálna denná kapacity ponúkaná celoročne bude musieť predstavovať 130 miest na letovej trase Cagliari Florencia a 130 miest na letovej trase Florencia Cagliari.

V prípade, že celkový koeficient denného zaplnenia plánovaných letov prekročí hodnotu 80 %, dopravcom, ktorí trasu prijali, bude môcť ENAC po dohode s Nezávislým regiónom Sardínie, povoliť otvorenie dodatočných letov alebo používanie lietadiel väčšej kapacity za účelom uspokojenia dopytu, bez akéhokoľvek dodatočného záväzku zo strany štátnej správy.

V prípade, že celkový koeficient denného zaplnenia plánovaných letov nedosiahne hodnotu 50 %, dopravcom, ktorí trasu prijali, bude môcť ENAC po dohode s Nezávislým regiónom Sardínie, povoliť vykonávanie prepravy s lietadlami nižšej kapacity a/alebo prispôsobiť ponuku dopytu.

2.1.6.   Na trase Cagliari – Verona

a)   Denné minimálne frekvencie

Na trase Cagliari – Verona bude musieť byť zaručený aspoň 1 let smerom tam a 1 smerom späť počas celého roka. Spojením sa rozumie priamy let, a nie let s medzipristátím.

b)   Letový poriadok

Pridelenie časových intervalov v letovom poriadku bude musieť bezpodmienečne zohľadniť požiadavku zaručiť cestu tam a späť počas jedného dňa v Sardínií a dostatočný pobyt v cieľovej stanici. Za týmto účelom bude musieť let odchádzajúci zo Sardínie odlietať najneskôr o 9.30 hod. a let späť na Sardíniu bude musieť odlietať najskôr o 19.00 hod.

c)   Ponúkaná kapacita

Minimálna denná kapacity ponúkaná celoročne bude musieť predstavovať 150 miest na letovej trase Cagliari – Verona a 150 miest na letovej trase Verona – Cagliari.

V prípade, že celkový koeficient denného zaplnenia plánovaných letov prekročí hodnotu 80 %, dopravcom, ktorí trasu prijali, bude môcť ENAC po dohode s Nezávislým regiónom Sardínie, povoliť otvorenie dodatočných letov alebo používanie lietadiel väčšej kapacity za účelom uspokojenia dopytu, bez akéhokoľvek dodatočného záväzku zo strany štátnej správy.

V prípade, že celkový koeficient denného zaplnenia plánovaných letov nedosiahne hodnotu 50 %, dopravcom, ktorí trasu prijali, bude môcť ENAC po dohode s Nezávislým regiónom Sardínie, povoliť vykonávanie prepravy s lietadlami nižšej kapacity a/alebo prispôsobiť ponuku dopytu.

2.1.7.   Na trase Cagliari – Neapol

a)   Minimálne denné frekvencie

Na trase Cagliari – Neapol bude musieť byť zaručený aspoň 1 let smerom tam a 1 smerom späť počas celého roka. Spojením sa rozumie priamy let, a nie let s medzipristátím.

b)   Letový poriadok

Pridelenie časových intervalov v letovom poriadku bude musieť bezpodmienečne zohľadniť požiadavku zaručiť cestu tam a späť počas jedného dňa v Sardínií a dostatočný pobyt v cieľovej stanici. Za týmto účelom bude musieť let odchádzajúci zo Sardínie odlietať najneskôr o 9.30 hod. a let späť na Sardíniu bude musieť odlietať najskôr o 19.00 hod.

c)   Ponúkaná kapacita

Minimálna denná kapacity ponúkaná celoročne bude musieť predstavovať 130 miest na letovej trase Cagliari Neapol a 130 miest na letovej trase Neapol Cagliari.

V prípade, že celkový koeficient denného zaplnenia plánovaných letov prekročí hodnotu 80 %, dopravcom, ktorí trasu prijali, bude môcť ENAC po dohode s Nezávislým regiónom Sardínie, povoliť otvorenie dodatočných letov alebo používanie lietadiel väčšej kapacity za účelom uspokojenia dopytu, bez akéhokoľvek dodatočného záväzku zo strany štátnej správy.

V prípade, že celkový koeficient denného zaplnenia plánovaných letov nedosiahne hodnotu 50 %, dopravcom, ktorí trasu prijali, bude môcť ENAC po dohode s Nezávislým regiónom Sardínie, povoliť vykonávanie prepravy s lietadlami nižšej kapacity a/alebo prispôsobiť ponuku dopytu.

2.1.8.   Na trase Cagliari – Palermo

a)   Minimálne denné frekvencie

Na trase Cagliari – Palermo bude musieť byť zaručený aspoň 1 let smerom tam a 1 smerom späť počas celého roka. Spojením sa rozumie priamy let, a nie let s medzipristátím.

b)   Letový poriadok

Pridelenie časových intervalov v letovom poriadku bude musieť bezpodmienečne zohľadniť požiadavku zaručiť cestu tam a späť počas jedného dňa v Sardínií a dostatočný pobyt v cieľovej stanici. Za týmto účelom bude musieť let odchádzajúci zo Sardínie odlietať najneskôr o 9.30 hod. a let späť na Sardíniu bude musieť odlietať najskôr o 19.00 hod.

c)   Ponúkaná kapacita

Minimálna denná kapacity ponúkaná celoročne bude musieť predstavovať 40 miest na letovej trase Cagliari – Palermo a 40 miest na letovej trase Palermo – Cagliari.

V prípade, že celkový koeficient denného zaplnenia plánovaných letov prekročí hodnotu 80 %, dopravcom, ktorí trasu prijali, bude môcť ENAC po dohode s Nezávislým regiónom Sardínie, povoliť otvorenie dodatočných letov alebo používanie lietadiel väčšej kapacity za účelom uspokojenia dopytu, bez akéhokoľvek dodatočného záväzku zo strany štátnej správy.

V prípade, že celkový koeficient denného zaplnenia plánovaných letov nedosiahne hodnotu 50 %, dopravcom, ktorí trasu prijali, bude môcť ENAC po dohode s Nezávislým regiónom Sardínie, povoliť vykonávanie prepravy s lietadlami nižšej kapacity a/alebo prispôsobiť ponuku dopytu.

2.1.9.   Na trase Olbia – Bologna

a)   Minimálne denné frekvencie

na trase Olbia – Bologna bude musieť byť zaručený aspoň 1 let smerom tam a 1 smerom späť od 1. októbra do 31. mája a aspoň 2 lety smerom tam a 2 lety smerom späť od 1. júna do 30. septembra (plus obdobie Vianoc a Veľkej noci); Spojením sa rozumie priamy let, a nie let s medzipristátím.

b)   Letový poriadok

Pridelenie časových intervalov v letovom poriadku bude musieť bezpodmienečne zohľadniť požiadavku zaručiť cestu tam a späť počas jedného dňa v Sardínií a dostatočný pobyt v cieľovej stanici. Za týmto účelom bude musieť aspoň jeden let odchádzajúci zo Sardínie odlietať najneskôr o 9.30 hod. a aspoň jeden let späť na Sardíniu bude musieť odlietať najskôr o 19.00 hod.

c)   Ponúkaná kapacita

Minimálna denná kapacity ponúkaná celoročne bude musieť predstavovať 150 miest na letovej trase Olbia – Bologna a 150 miest na letovej trase Bologna – Olbia.

Minimálna denná kapacita ponúkaná v období od 1. júna do 30. septembra (plus obdobie Vianoc a Veľkej noci) bude musieť byť 300 miest na trase Olbia – Bologna a 300 miest na trase Bologna – Olbia.

V prípade, že celkový koeficient denného zaplnenia plánovaných letov prekročí hodnotu 80 %, dopravcom, ktorí trasu prijali, bude môcť ENAC po dohode s Nezávislým regiónom Sardínie, povoliť otvorenie dodatočných letov alebo používanie lietadiel väčšej kapacity za účelom uspokojenia dopytu, bez akéhokoľvek dodatočného záväzku zo strany štátnej správy.

V prípade, že celkový koeficient denného zaplnenia plánovaných letov nedosiahne hodnotu 50 %, dopravcom, ktorí trasu prijali, bude môcť ENAC po dohode s Nezávislým regiónom Sardínie, povoliť vykonávanie prepravy s lietadlami nižšej kapacity a/alebo prispôsobiť ponuku dopytu.

2.1.10.   Na trase Olbia – Verona

a)   Denné minimálne frekvencie

na trase Olbia – Verona bude musieť byť zaručený aspoň 1 let smerom tam a 1 smerom späť od 1. októbra do 31. mája a aspoň 2 lety smerom tam a 2 lety smerom späť od 1. júna do 30. septembra (plus obdobie Vianoc a Veľkej noci); Spojením sa rozumie priamy let, a nie let s medzipristátím.

b)   Letový poriadok

Pridelenie časových intervalov v letovom poriadku bude musieť bezpodmienečne zohľadniť požiadavku zaručiť cestu tam a späť počas jedného dňa v Sardínií a dostatočný pobyt v cieľovej stanici. Za týmto účelom bude musieť aspoň jeden let odchádzajúci zo Sardínie odlietať najneskôr o 9.30 hod. a aspoň jeden let späť na Sardíniu bude musieť odlietať najskôr o 19.00 hod.

c)   Ponúkaná kapacita

Denná ponúkaná kapacita sa stanovuje v závislosti od rôznych frekvencií plánovaných v obidvoch obdobiach v záväzkoch.

Minimálna denná kapacita ponúkaná v období od 1. októbra do 31. mája bude musieť byť 150 miest na trase Olbia – Verona a 150 miest na trase Verona – Olbia.

Minimálna denná kapacita ponúkaná v období od 1. júna do 30. septembra (plus obdobie Vianoc a Veľkej noci) bude musieť byť 300 miest na trase Olbia – Verona a 300 miest na trase Verona – Olbia.

V prípade, že celkový koeficient denného zaplnenia plánovaných letov prekročí hodnotu 80 %, dopravcom, ktorí trasu prijali, bude môcť ENAC po dohode s Nezávislým regiónom Sardínie, povoliť otvorenie dodatočných letov alebo používanie lietadiel väčšej kapacity za účelom uspokojenia dopytu, bez akéhokoľvek dodatočného záväzku zo strany štátnej správy.

V prípade, že celkový koeficient denného zaplnenia plánovaných letov nedosiahne hodnotu 50 %, dopravcom, ktorí trasu prijali, bude môcť ENAC po dohode s Nezávislým regiónom Sardínie, povoliť vykonávanie prepravy s lietadlami nižšej kapacity a/alebo prispôsobiť ponuku dopytu.

3.   TYPY LIETADIEL, KTORÉ JE MOŽNÉ POUŽÍVAŤ NA KAŽDEJ TRASE

Každé lietadlo používané na trase

 

Cagliari – Bologna – Cagliari

 

Cagliari – Turín – Cagliari

 

Cagliari – Verona – Cagliari

 

Olbia – Verona – Olbia

 

Olbia – Bologna – Olbia

musí poskytovať minimálnu kapacitu 150 miest.

Každé lietadlo používané na trase

 

Cagliari – Neapol – Cagliari

 

Cagliari – Florencia – Cagliari

musí poskytovať minimálnu kapacitu 130 miest.

Každé lietadlo používané na trase

 

Alghero – Bologna – Alghero

 

Alghero – Turín – Alghero

 

Cagliari – Palermo – Cagliari

musí poskytovať minimálnu kapacitu 40 miest.

3.1.

Celková kapacita každého používaného lietadla pri každom lete sa, aj po presiahnutí uvedených minimálnych limitov bude musieť uvádzať do predaja podľa režimu záväzkov, bez akéhokoľvek uplatňovania kvót v prospech obyvateľov a/alebo iných skupín cestujúcich. Dopravcovia budú tiež musieť prijímať rezervácie a registrácie na zoznamy čakateľov bez akejkoľvek diskriminácie v neprospech kategórií cestujúcich uvedených v záväzkoch verejnej služby.

3.2

Akékoľvek praktiky smerujúce k mareniu tohto zákazu rovnako ako odmietnutie vystavenia leteniek za zvýhodnenú cenu napriek dostupnosti miest v lietadle, sa budú považovať za vážne porušenie dodržiavania režimu záväzkov.

4.   TARIFY

4.1

Rozpis taríf pre všetky predmetné trasy obsahuje:

jednu maximálnu zvýhodnenú tarifu, ktorá je uplatniteľná na zvýhodnené kategórie uvedené ďalej v texte;

jednu maximálnu nezvýhodnenú tarifu, ktorá predstavuje maximálnu tarifu uplatniteľnú pre všetkých cestujúcich, ktorí nepatria do zvýhodnených kategórií. Dopravcovia, ktorí príjmu záväzky sa zaväzujú rozčleniť túto tarifu podľa rôznych stupňov, zaručujúc uvedenie do predaja zhodného počtu osobitných a zľavnených leteniek, aby sa dosiahla podstatne nižšia priemerná predajná cena v porovnaní s maximálnou nezvýhodnenou tarifou.

Tarify sú rozčlenené nasledovne

Príslušná tarifa

Maximálna zvýhodnená tarifa

(euro)

Maximálna nezvýhodnená tarifa

(euro)

Alghero – Bologna

55,00

97,00

Alghero – Turín

55,00

97,00

Cagliari – Bologna

55,00

97,00

Cagliari – Turín

55,00

97,00

Cagliari – Florencia

55,00

97,00

Cagliari – Verona

55,00

97,00

Cagliari – Neapol

55,00

97,00

Cagliari – Palermo

55,00

97,00

Olbia – Bologna

55,00

97,00

Olbia – Verona

55,00

97,00

4.2

Všetky tieto uvedené tarify sú vrátane DPH a bez započítaných daní a letiskových poplatkov a mimoriadnej prirážky (crisis surcharge) v maximálnej výške 6 EUR. V prípade zníženia alebo zmeny podmienok, ktoré viedli k uplatneniu crisis surcharge, bude tento poplatok musieť byť zrušený alebo primerane znížený. K vyššie uvedeným tarifám nebude možné pripočítať žiadne iné zvýšenie z akéhokoľvek dôvodu, bez ohľadu na formuláciu názvu tohto zvýšenia.

4.3

Zvýhodnená tarifa nie je obmedzená, nebudú sa ňu vzťahovať žiadne obmedzenie, ani žiadne penále za zmenu dátumu/hodiny/letenky, ani žiadne penále za úhradu letenky.

4.4

Dopravca bude povinný zaviesť aspoň jeden spôsob distribúcie a predaja leteniek, ktorý bude úplne zdarma a nebude pre cestujúceho predstavovať žiadnu finančnú záťaž.

4.5

Každý rok, od 1. januára 2007, kompetentné orgány zrevidujú uvedené tarify na základe miery inflácie v predchádzajúcom roku vypočítanej na základe všeobecného indexu ISTAT/FOI spotrebiteľských cien. Výsledky revízie budú oznámené všetkým dopravcom, ktorí prevádzkujú predmetné trasy pri uplatňovaní predmetných taríf, ako aj Európskej komisii na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.6

V prípade percentuálne zmeny vyššej ako 5 % v porovnaní s priemerom zaznamenaným od druhého polroka 2006 ceny paliva a/alebo výmenného kurzu euro/dolár USA budú musieť byť tarify percentuálne zmenené vzhľadom na zistenú variáciu a pomerne k vplyvu ceny paliva na prevádzkové náklady dopravcu. Prípadné prispôsobenie taríf vykoná každého pol roka ministerstvo infraštruktúry a dopravy po konzultácii s Nezávislým regiónom Sardíniou, na základe šetrenia vykonaného zmiešaným technickým výborom, zloženým zo zástupcu ministerstva infraštruktúr a dopravy, orgánu ENAC a Nezávislého regiónu Sardínie. V prípade zvýšenia nad uvedený percentuálny pomer uvedený zmiešaný technický výbor aktivuje na žiadosť dopravcov prevádzkujúcich na udelených trasách proces prispôsobenia taríf; v prípade zníženia sa proces aktivuje úradnou cestou. V priebehu uvedeného šetrenia je orgán povinný konzultovať s dopravcami prevádzkujúcimi na predmetných trasách. Prípadné prispôsobenie taríf bude platné od polroka nasledujúceho po polroku, v ktorom boli zaznamenané potrebné údaje.

4.7

Tarifné zvýšenie akéhokoľvek druhu, vyžadované z akéhokoľvek dôvodu a stanovené mimo vyššie uvedených procesov sa považujú za neoprávnené.

4.8

Zvýhodnené tarify, vo vyššie špecifikovanom rozsahu, sa budú musieť povinne uplatňovať aspoň na:

obyvateľov Sardínie;

osoby narodené v Sardínii, aj keď bývajú mimo Sardínie;

hendikepované osoby (3);

mládežníkov od 2 do 21 rokov (3);

osoby staršie ako 70 rokov (3);

univerzitných študentov až do dosiahnutia 27 roku života (3).

5.   KONTINUITA SLUŽIEB

V zmysle článku 4, ods. 1, písm. c) nariadenia EHS č. 2408/92 dopravca, ktorý príjme záväzky je povinný zaručiť službu počas obdobia najmenej 36 po sebe idúcich mesiacov a nemôže prerušiť poskytovanie tejto služby bez upozornenia orgánu ENAC a Nezávislému regiónu Sardínie aspoň 6 mesiacov vopred.

5.1.

Za účelom zaručenia kontinuity, pravidelnosti a presnosti letov sa dopravcovia, ktorí príjmu tieto záväzky verejnej služby,

zaväzujú vykonávať každoročne 98 % letov plánovaných v prevádzkových programoch, s maximálnou maržou zrušenia vo výške 2 %;

zaväzujú poukázať regulačnému úradu penalizačný poplatok 2 500 EUR za každý zrušený let nad ročný rámec zrušených letov vo výške 2 %. Čiastky získané týmto spôsobom budú uložené do kapitoly rozpočtu určenej na financovanie teritoriálnej kontinuity Sardínie;

zaväzujú každoročne vykonávať 85 % letov s presnosťou do 20' vzhľadom na stanovený letový poriadok;

zaväzujú udeliť každému cestujúcemu za každé oneskorenie presahujúce 20' kredit vo výške 15 EUR, ktorý bude použiteľný na nákup novej letenky.

5.2.

Z uplatňovania vyššie uvedených pravidiel sa vylučujú zrušené lety a lety, ktorých oneskorenie je zapríčinené meteorologickými podmienkami, štrajkami a udalosťami, ktoré sú mimo zodpovednosti a/alebo kontroly dopravcu.

6.   SANKCIE

Prerušenie poskytovania služby bez predchádzajúceho upozornenia alebo s upozornením, ktoré nespĺňa vyššie uvedené požiadavky, vedie k vyvodeniu správnych a peňažných sankcií, ktorých výška bude zohľadňovať ujmu, ktorú utrpí štátna správa a škodu spôsobenú kolektivite cestujúcich.

6.1.

S cieľom zaručiť presné dodržiavanie týchto záväzkov zo strany príslušných dopravcov, sa pri dopravnom úrade Nezávislého regiónu Sardínie (Assessorato ai Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna) zriadi paritný výbor pre sledovanie vykonávania záväzkov služby (ďalej len paritný výbor pre sledovanie), ktorého členmi bude jeden zástupca menovaný riaditeľom Regionálneho dopravného úradu (Assessore Regionale dei Trasporti), jeden zástupca menovaný ministerstvom infraštruktúr a dopravy, jeden zástupca menovaný orgánom ENAC a jeden zástupca menovaný každým dopravcom, ktorý prijal záväzky verejnej služby.

6.2.

Paritný výbor pre sledovanie:

bude spadať pod predsedníctvo prednostu regionálneho dopravného úradu (Assessore Regionale dei Trasporti) a bude z spravidla zasadať raz za štvrťrok, s výnimkou súrnych prípadov, ktoré zhodnotí predseda;

použije informácie získané riaditeľstvami letiskových obvodov v Sardínii (Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale della Sardegna), správcovskými spoločnosťami letísk, obyvateľmi a združeniami spotrebiteľov, za účelom uplatňovania súčasných záväzkov;

preskúma prípadné nedodržania povinností vyplývajúcich z týchto záväzkov služby, zdokumentuje ich a navrhne orgánu ENAC prijatie opatrení na obnovenie pravidelnosti služby alebo na uloženie prípadných sankcií; zároveň navrhne ich druh a stupeň.

7.   UPLYNUTIE LEHÔT

Dátum nadobudnutia platnosti uvedených záväzkov bude stanovený nasledujúcim dekrétom.

8.   PREZENTÁCIA PRIJATIA

Dopravcovia, ktorí majú v záujme prijať záväzky verejnej služby obsiahnuté v tomto dokumente musia do 30 dní od uverejnenia oznámenia Komisie týkajúceho sa udelenia uvedených záväzkov v Úradnom vestníku Európskej únie predložiť formálne prijatie orgánu Ente Nazionale dell'Aviazione Civile.


(1)  Počet prevádzkových frekvencií označených znakom je variabilný počas sezóny podľa obdobia a dňa v týždni. Definitívny časový rozpis v závislosti od obdobia a dňa v týždni, pripravia spoločnosti, ktoré prijali záväzky. Tento časový rozpis sa bude musieť usilovať zaručiť plné uspokojenie dopytu a dopravcovia, ktorí prijali záväzok verejných služieb ho budú musieť predložiť aspoň 15 dní pred začiatkom každej leteckej sezóny orgánu ENAC, ako aj Nezávislému regiónu Sardínii, ktorý si vyhradzuje právo požiadať o jeho úpravu v prípade nedostatkov. Spojením sa rozumie priamy let, a nie let s medzipristátím.

(2)  Počet prevádzkových frekvencií označených znakom je variabilný počas sezóny podľa obdobia a dňa v týždni. Definitívny časový rozpis v závislosti od obdobia a dňa v týždni, pripravia spoločnosti, ktoré prijali záväzky. Tento časový rozpis sa bude musieť usilovať zaručiť plné uspokojenie dopytu a dopravcovia, ktorí prijali záväzok verejných služieb ho budú musieť predložiť aspoň 15 dní pred začiatkom každej leteckej sezóny orgánu ENAC, ako aj Nezávislému regiónu Sardínii, ktorý si vyhradzuje právo požiadať o jeho úpravu v prípade nedostatkov. Spojením sa rozumie priamy let, a nie let s medzipristátím.

(3)  Bez akejkoľvek diskriminácie spojenej s miestom narodenia, bydliska a národnosti.

Deti vo veku menej ako dva roky cestujú zadarmo, ak neobsadzujú samostatné sedadlo.