21.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 93/13


Komunikat Komisji zgodnie z procedurą określoną art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92

(2006/C 93/08)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Na mocy art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych, rząd włoski, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Autonomiczny Region Sardynii, podjął decyzję o nałożeniu zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych w zakresie obsługi regularnych połączeń lotniczych na niektórych trasach pomiędzy portami lotniczymi Sardynii i głównymi krajowymi portami lotniczymi.

Wyspiarski charakter Sardynii w znacznym stopniu ogranicza możliwości połączeń, przez co transport lotniczy nabiera zasadniczego znaczenia stanowiąc niezastąpione i pozbawione porównywalnej alternatywy rozwiązanie.

W związku z tym regularne połączenia lotnicze traktowane są jako usługi w interesie publicznym, mające istotne znaczenie dla ekonomicznego i społecznego rozwoju wyspy, a także dla zagwarantowania zarówno swobodnego przemieszczania się osób jak i ich prawa do poruszania się.

1.   TRASY OBJĘTE ZOBOWIĄZANIEM I OGÓLNE ZASADY NAKŁADANIA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU WYKONYWANIA USŁUG PUBLICZNYCH

1.1.

Zobowiązaniem z tytułu wykonywania usług publicznych objęto następujące trasy:

 

Alghero — Bolonia i z powrotem

 

Alghero — Turyn i z powrotem

 

Cagliari — Bolonia i z powrotem

 

Cagliari — Turyn i z powrotem

 

Cagliari — Florencja i z powrotem

 

Cagliari — Werona i z powrotem

 

Cagliari — Neapol i z powrotem

 

Cagliari — Palermo i z powrotem

 

Olbia — Bolonia i z powrotem

 

Olbia — Werona i z powrotem

1.2.

Stosownie do art. 9 rozporządzenia Rady (EWG) nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r., zmienionego rozporządzeniem WE nr 793/2004 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty, właściwe organy mogą zarezerwować niektóre czasy na start lub lądowanie dla realizacji usług zgodnie z niniejszymi zobowiązaniami.

1.3.

Każda z powyższych tras oraz nałożone na nią zobowiązania muszą być przyjęte przez zainteresowanych przewoźników oddzielnie, w całości i w niezmienionym stanie.

1.4.

Każdy przewoźnik, który akceptuje zobowiązania musi złożyć zabezpieczenie finansowe gwarantujące prawidłową realizację i ciągłość obsługi. Zabezpieczenie powinno stanowić 5 % całkowitego szacowanego obrotu, określonego przez włoski Krajowy Urząd Lotnictwa Cywilnego (ENAC), pochodzącego z połączeń lotniczych zaplanowanych w ramach pakietu przedmiotowych tras. Zabezpieczenie wystawione będzie na rzecz ENAC, który wykorzysta je celem zagwarantowania ciągłości zobowiązań w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od wykonywania usług. Zabezpieczenie będzie składać się w 50 % z poręczenia bankowego płatnego na żądanie, a w pozostałych 50 % z poręczenia ubezpieczeniowego.

1.5.

ENAC, we współpracy z Autonomicznym Regionem Sardynii, będzie sprawdzać, czy przewoźnicy przyjmujący zobowiązania dysponują odpowiednią strukturą i czy spełniają minimalne wymogi konieczne do rozpoczęcia świadczenia usług w zakresie objętym zobowiązaniami z tytułu wykonywania usług publicznych. Po przeprowadzonej weryfikacji, przewoźnicy uznani za spełniających wymogi konieczne do świadczenia usług objętych zobowiązaniami zostaną dopuszczeni do świadczenia usług.

1.6.

Celem uniknięcia nadwyżki zdolności przewozowych, która mogłaby wystąpić w przypadku przyjęcia obsługi trasy objętej zobowiązaniami przez większą liczbę przewoźników, mając na uwadze ograniczenia i uwarunkowania istniejące w poszczególnych portach lotniczych, ENAC, po zapoznaniu się z opinią Autonomicznego Regionu Sardynii, ma obowiązek podjęcia interwencji w ochronie interesu publicznego, polegającej na kontrolowaniu planów operacyjnych dopuszczonych przewoźników, w celu ich odpowiedniego dostosowania do właściwych wymogów przewozowych leżących u podstaw nałożonych zobowiązań,

Interwencja taka powinna polegać na równomiernym przydzieleniu tras i częstotliwości pośród dopuszczonych przewoźników.

1.7.

Celem akceptacji zobowiązania z tytułu obsługi wszystkich wyżej wymienionych tras lub pakietów tras, każdy z dopuszczanych przewoźników musi spełniać następujące minimalne wymogi:

1.

być wspólnotowym przewoźnikiem lotniczym posiadającym certyfikat przewoźnika lotniczego AOC i wymaganą licencję zgodnie z rozporządzeniem nr 2407/92/EWG;

2.

udowodnić, że posiada wystarczające zdolności i zasoby finansowe w wysokości gwarantującej realizację celów wynikających z nałożonych zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych, a w roku poprzedzającym nałożenie niniejszych zobowiązań osiągnął z przewozów lotniczych obroty równe przynajmniej sprzedaży dla przyjętej trasy lub dysponuje równym im kapitałem;

3.

udowodnić, że dysponuje — w ramach posiadanego majątku lub dzierżawy środków gwarantowanej na cały okres obowiązywania zobowiązań — liczbą statków powietrznych wystarczającą do odbycia pierwszych porannych lotów z Sardynii, zgodnie z warunkami podanymi w nałożonych zobowiązaniach, a ogólnie — odpowiednią liczbą statków powietrznych o zdolnościach przewozowych niezbędnych do spełnienia wymogów określonych w nałożonych zobowiązaniach;

4.

zatrudniać na wskazanych trasach personel biegle i poprawnie władający językiem włoskim;

5.

prowadzić dystrybucję i sprzedaż biletów w przynajmniej jednym z głównych systemów rezerwacyjnych CRS (Amadeus, Galileo, Sabre, World Span), przez internet, telefon, w kasach biletowych portów lotniczych oraz poprzez sieć agencji, zapewniając przynajmniej jeden kanał całkowicie bezpłatnej dystrybucji i sprzedaży biletów, niewymagający od pasażerów ponoszenia dodatkowych kosztów.

6.

zaświadczyć w ramach autocertyfikacji, że w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. osiągnął łączny współczynnik regularności lotów wynoszący przynajmniej 98 % oraz łączny współczynnik punktualności (na podstawie konwencji statystycznych IATA) wynoszący przynajmniej 80 % z dokładnością do 15 minut;

7.

złożyć zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w punkcie 1.4, zgodnie z podanym trybem.

1.8.

Celem zapewnienia ciągłości, niezawodności, punktualności i bezpieczeństwa usług przewoźnicy, którzy zamierzają przyjąć zobowiązania z tytułu wykonywania usług, muszą dostarczyć do ENAC odpowiednią dokumentację (w języku włoskim lub angielskim) potwierdzającą spełnienie powyższych wymogów oraz posiadanie zasobów organizacyjnych, technicznych i finansowych, niezbędnych do realizacji usług.

1.9.

Przewoźnicy przyjmujący zobowiązania z tytułu wykonywania usług publicznych zobowiązują się ściśle przestrzegać i stosować przepisy krajowe, międzynarodowe i wspólnotowe w zakresie ochrony pasażerów przed przypadkami uszkodzenia ciała, odmowy przyjęcia na pokład, opóźnienia, anulowania lotów, utraty, opóźnienia i uszkodzenia bagażu; zobowiązują się ponadto stosować przepisy wspólnotowe zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004, które weszło w życie dnia 17 lutego 2005 r., ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, ze szczególnym uwzględnieniem praw pasażerów niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności ruchowej. Przyjmując niniejsze zobowiązania przewoźnicy zobowiązują się równocześnie do ujednolicenia zasad postępowania wobec pasażerów z zasadami zawartymi w europejskiej i włoskiej karcie praw pasażera.

2.   ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYKONYWANIA USŁUG PUBLICZNYCH SĄ NASTĘPUJĄCE

2.1.

Zobowiązania z tytułu wykonywania usług publicznych uwzględniają specyfikę wyspiarskiego charakteru Sardynii; minimalna liczba lotów w konkretnych przedziałach czasowych oraz oferowane zdolności przewozowe wynikające z zobowiązań są następujące:

2.1.1.   Na trasie Alghero — Bolonia

a)   Minimalna dzienna liczba lotów

Na trasie Alghero — Bolonia gwarantowany jest przynajmniej 1 lot w kierunku tam i 1 lot z powrotem przez cały rok. Połączenia muszą być bezpośrednie, bez żadnego międzylądowania.

b)   Rozkład lotów

Rozkład lotów musi uwzględniać konieczność zapewnienia możliwości wylotu z Sardynii i powrotu na wyspę tego samego dnia z odpowiednio długim pobytem w miejscu przeznaczenia. W tym celu odlot z Sardynii musi nastąpić nie później niż o 9.30, a lot powrotny na Sardynię musi nastąpić nie wcześniej niż o 19.00.

c)   Oferowane zdolności przewozowe

Minimalne dzienne zdolności przewozowe oferowane przez cały rok muszą wynosić 40 miejsc na trasie Alghero — Bolonia i 40 miejsc na trasie Bolonia — Alghero.

W przypadku, gdy dzienny wskaźnik wypełnienia statków powietrznych przekroczy 80 %, przewoźnicy przyjmujący obsługę trasy mogą zostać upoważnieni przez ENAC, działający w porozumieniu z Autonomicznym Regionem Sardynii, do uruchomienia dodatkowych lotów bądź do wykorzystania statków powietrznych o większej liczbie miejsc w celu pełnego zaspokojenia popytu, bez żadnych dodatkowych zobowiązań dla administracji.

W przypadku, gdy dzienny wskaźnik wypełnienia statków powietrznych nie przekroczy 50 %, przewoźnicy przyjmujący obsługę trasy mogą zostać upoważnieni przez ENAC, działający w porozumieniu z Autonomicznym Regionem Sardynii, do wykonywania usług przy użyciu statków powietrznych o mniejszych zdolnościach przewozowych i/lub do dostosowania podaży do popytu.

2.1.2.   Na trasie Alghero — Turyn

a)   Minimalna dzienna liczba lotów

Na trasie Alghero — Turyn gwarantowany jest przynajmniej 1 lot w kierunku tam i 1 lot z powrotem przez cały rok. Połączenia muszą być bezpośrednie, bez żadnego międzylądowania.

b)   Rozkład lotów

Rozkład lotów musi uwzględniać konieczność zapewnienia możliwości wylotu z Sardynii i powrotu na wyspę tego samego dnia z odpowiednio długim pobytem w miejscu przeznaczenia. W tym celu odlot z Sardynii musi nastąpić nie później niż o 9.30, a lot powrotny na Sardynię musi nastąpić nie wcześniej niż o 19.00.

c)   Oferowane zdolności przewozowe

Minimalne dzienne zdolności przewozowe oferowane przez cały rok muszą wynosić 40 miejsc na trasie Alghero — Turyn i 40 miejsc na trasie Turyn — Alghero.

W przypadku, gdy dzienny wskaźnik wypełnienia statków powietrznych przekroczy 80 %, przewoźnicy przyjmujący obsługę trasy mogą zostać upoważnieni przez ENAC, działający w porozumieniu z Autonomicznym Regionem Sardynii, do uruchomienia dodatkowych lotów bądź do wykorzystania statków powietrznych o większej liczbie miejsc w celu pełnego zaspokojenia popytu, bez żadnych dodatkowych zobowiązań dla administracji.

W przypadku, gdy dzienny wskaźnik wypełnienia statków powietrznych nie przekroczy 50 %, przewoźnicy przyjmujący obsługę trasy mogą zostać upoważnieni przez ENAC, działający w porozumieniu z Autonomicznym Regionem Sardynii, do wykonywania usług przy użyciu statków powietrznych o mniejszych zdolnościach przewozowych i/lub do dostosowania podaży do popytu.

2.1.3.   Na trasie Cagliari — Bolonia

a)   Minimalna dzienna liczba lotów

Na trasie Cagliari — Bolonia gwarantowane są przynajmniej 1–2 (1) loty w kierunku tam i 1–2 (1) loty z powrotem w okresie od 1 października do 31 maja, natomiast w okresie od 1 czerwca do 30 września (oraz w czasie świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy) gwarantowane są przynajmniej 2 loty w kierunku tam i 2 loty z powrotem.

b)   Rozkład lotów

Rozkład lotów musi uwzględniać konieczność zapewnienia możliwości wylotu z Sardynii i powrotu na wyspę tego samego dnia z odpowiednio długim pobytem w miejscu przeznaczenia. W tym celu przynajmniej jeden odlot z Sardynii musi nastąpić nie później niż o 9.30, a przynajmniej jeden lot powrotny na Sardynię musi nastąpić nie wcześniej niż o 19.00.

c)   Oferowane zdolności przewozowe

Oferowane zdolności przewozowe ustalane są w oparciu o różne liczby lotów przewidywane w obu okresach podanych w zobowiązaniach.

Minimalne dzienne zdolności przewozowe oferowane w okresie od 1 października do 31 maja muszą wynosić 150 miejsc na trasie Cagliari — Bolonia i 150 miejsc na trasie Bolonia — Cagliari.

Minimalne dzienne zdolności przewozowe oferowane w okresie od 1 czerwca do 30 września (oraz w czasie świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy) muszą wynosić 300 miejsc na trasie Cagliari — Bolonia i 300 miejsc na trasie Bolonia — Cagliari.

W przypadku, gdy dzienny wskaźnik wypełnienia statków powietrznych przekroczy 80 %, przewoźnicy przyjmujący obsługę trasy mogą zostać upoważnieni przez ENAC, działający w porozumieniu z Autonomicznym Regionem Sardynii, do uruchomienia dodatkowych lotów bądź do wykorzystania statków powietrznych o większej liczbie miejsc w celu pełnego zaspokojenia popytu, bez żadnych dodatkowych zobowiązań dla administracji.

W przypadku, gdy dzienny wskaźnik wypełnienia statków powietrznych nie przekroczy 50 %, przewoźnicy przyjmujący obsługę trasy mogą zostać upoważnieni przez ENAC, działający w porozumieniu z Autonomicznym Regionem Sardynii, do wykonywania usług przy użyciu statków powietrznych o mniejszych zdolnościach przewozowych i/lub do dostosowania podaży do popytu.

2.1.4.   Na trasie Cagliari — Turyn

a)   Minimalna dzienna liczba lotów

Na trasie Cagliari — Turyn gwarantowane są przynajmniej 1–2 (2) loty w kierunku tam i 1–2 (2) loty z powrotem w okresie od 1 października do 31 maja, natomiast w okresie od 1 czerwca do 30 września (oraz w czasie świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy) gwarantowane są przynajmniej 2 loty w kierunku tam i 2 loty z powrotem.

b)   Rozkład lotów

Rozkład lotów musi uwzględniać konieczność zapewnienia możliwości wylotu z Sardynii i powrotu na wyspę tego samego dnia z odpowiednio długim pobytem w miejscu przeznaczenia. W tym celu przynajmniej jeden odlot z Sardynii musi nastąpić nie później niż o 9.30, a przynajmniej jeden lot powrotny na Sardynię musi nastąpić nie wcześniej niż o 19.00.

c)   Oferowane zdolności przewozowe

Oferowane zdolności przewozowe ustalane są w oparciu o różne liczby lotów przewidywane w obu okresach podanych w zobowiązaniach.

Minimalne dzienne zdolności przewozowe oferowane w okresie od 1 października do 31 maja muszą wynosić 150 miejsc na trasie Cagliari — Turyn i 150 miejsc na trasie Turyn — Cagliari.

Minimalne dzienne zdolności przewozowe oferowane w okresie od 1 czerwca do 30 września (oraz w czasie świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy) muszą wynosić 300 miejsc na trasie Cagliari — Turyn i 300 miejsc na trasie Turyn — Cagliari.

W przypadku, gdy dzienny wskaźnik wypełnienia statków powietrznych przekroczy 80 %, przewoźnicy przyjmujący obsługę trasy mogą zostać upoważnieni przez ENAC, działający w porozumieniu z Autonomicznym Regionem Sardynii, do uruchomienia dodatkowych lotów bądź do wykorzystania statków powietrznych o większej liczbie miejsc w celu pełnego zaspokojenia popytu, bez żadnych dodatkowych zobowiązań dla administracji.

W przypadku, gdy dzienny wskaźnik wypełnienia statków powietrznych nie przekroczy 50 %, przewoźnicy przyjmujący obsługę trasy mogą zostać upoważnieni przez ENAC, działający w porozumieniu z Autonomicznym Regionem Sardynii, do wykonywania usług przy użyciu statków powietrznych o mniejszych zdolnościach przewozowych i/lub do dostosowania podaży do popytu.

2.1.5.   Na trasie Cagliari — Florencja

a)   Minimalna dzienna liczba lotów

Na trasie Cagliari — Florencja gwarantowany jest przynajmniej 1 lot w kierunku tam i 1 lot z powrotem przez cały rok. Połączenia muszą być bezpośrednie, bez żadnego międzylądowania.

b)   Rozkład lotów

Rozkład lotów musi uwzględniać konieczność zapewnienia możliwości wylotu z Sardynii i powrotu na wyspę tego samego dnia z odpowiednio długim pobytem w miejscu przeznaczenia. W tym celu odlot z Sardynii musi nastąpić nie później niż o 9.30, a lot powrotny na Sardynię musi nastąpić nie wcześniej niż o 19.00.

c)   Oferowane zdolności przewozowe

Minimalne dzienne zdolności przewozowe oferowane przez cały rok muszą wynosić 130 miejsc na trasie Cagliari — Florencja i 130 miejsc na trasie Florencja — Cagliari.

W przypadku, gdy dzienny wskaźnik wypełnienia statków powietrznych przekroczy 80 %, przewoźnicy przyjmujący obsługę trasy mogą zostać upoważnieni przez ENAC, działający w porozumieniu z Autonomicznym Regionem Sardynii, do uruchomienia dodatkowych lotów bądź do wykorzystania statków powietrznych o większej liczbie miejsc w celu pełnego zaspokojenia popytu, bez żadnych dodatkowych zobowiązań dla administracji.

W przypadku, gdy dzienny wskaźnik wypełnienia statków powietrznych nie przekroczy 50 %, przewoźnicy przyjmujący obsługę trasy mogą zostać upoważnieni przez ENAC, działający w porozumieniu z Autonomicznym Regionem Sardynii, do wykonywania usług przy użyciu statków powietrznych o mniejszych zdolnościach przewozowych i/lub do dostosowania podaży do popytu.

2.1.6.   Na trasie Cagliari — Werona

a)   Minimalna dzienna liczba lotów

Na trasie Cagliari — Werona gwarantowany jest przynajmniej 1 lot w kierunku tam i 1 lot z powrotem przez cały rok. Połączenia muszą być bezpośrednie, bez żadnego międzylądowania.

b)   Rozkład lotów

Rozkład lotów musi uwzględniać konieczność zapewnienia możliwości wylotu z Sardynii i powrotu na wyspę tego samego dnia z odpowiednio długim pobytem w miejscu przeznaczenia. W tym celu odlot z Sardynii musi nastąpić nie później niż o 9.30, a lot powrotny na Sardynię musi nastąpić nie wcześniej niż o 19.00.

c)   Oferowane zdolności przewozowe

Minimalne dzienne zdolności przewozowe oferowane przez cały rok muszą wynosić 150 miejsc na trasie Cagliari — Werona i 150 miejsc na trasie Werona — Cagliari.

W przypadku, gdy dzienny wskaźnik wypełnienia statków powietrznych przekroczy 80 %, przewoźnicy przyjmujący obsługę trasy mogą zostać upoważnieni przez ENAC, działający w porozumieniu z Autonomicznym Regionem Sardynii, do uruchomienia dodatkowych lotów bądź do wykorzystania statków powietrznych o większej liczbie miejsc w celu pełnego zaspokojenia popytu, bez żadnych dodatkowych zobowiązań dla administracji.

W przypadku, gdy dzienny wskaźnik wypełnienia statków powietrznych nie przekroczy 50 %, przewoźnicy przyjmujący obsługę trasy mogą zostać upoważnieni przez ENAC, działający w porozumieniu z Autonomicznym Regionem Sardynii, do wykonywania usług przy użyciu statków powietrznych o mniejszych zdolnościach przewozowych i/lub do dostosowania podaży do popytu.

2.1.7.   Na trasie Cagliari — Neapol

a)   Minimalna dzienna liczba lotów

Na trasie Cagliari — Neapol gwarantowany jest przynajmniej 1 lot w kierunku tam i 1 lot z powrotem przez cały rok. Połączenia muszą być bezpośrednie, bez żadnego międzylądowania.

b)   Rozkład lotów

Rozkład lotów musi uwzględniać konieczność zapewnienia możliwości wylotu z Sardynii i powrotu na wyspę tego samego dnia z odpowiednio długim pobytem w miejscu przeznaczenia. W tym celu odlot z Sardynii musi nastąpić nie później niż o 9.30, a lot powrotny na Sardynię musi nastąpić nie wcześniej niż o 19.00.

c)   Oferowane zdolności przewozowe

Minimalne dzienne zdolności przewozowe oferowane przez cały rok muszą wynosić 130 miejsc na trasie Cagliari — Neapol i 130 miejsc na trasie Neapol — Cagliari.

W przypadku, gdy dzienny wskaźnik wypełnienia statków powietrznych przekroczy 80 %, przewoźnicy przyjmujący obsługę trasy mogą zostać upoważnieni przez ENAC, działający w porozumieniu z Autonomicznym Regionem Sardynii, do uruchomienia dodatkowych lotów bądź do wykorzystania statków powietrznych o większej liczbie miejsc w celu pełnego zaspokojenia popytu, bez żadnych dodatkowych zobowiązań dla administracji.

W przypadku, gdy dzienny wskaźnik wypełnienia statków powietrznych nie przekroczy 50 %, przewoźnicy przyjmujący obsługę trasy mogą zostać upoważnieni przez ENAC, działający w porozumieniu z Autonomicznym Regionem Sardynii, do wykonywania usług przy użyciu statków powietrznych o mniejszych zdolnościach przewozowych i/lub do dostosowania podaży do popytu.

2.1.8.   Na trasie Cagliari — Palermo

a)   Minimalna dzienna liczba lotów

Na trasie Cagliari — Palermo gwarantowany jest przynajmniej 1 lot w kierunku tam i 1 lot z powrotem przez cały rok. Połączenia muszą być bezpośrednie, bez żadnego międzylądowania.

b)   Rozkład lotów

Rozkład lotów musi uwzględniać konieczność zapewnienia możliwości wylotu z Sardynii i powrotu na wyspę tego samego dnia z odpowiednio długim pobytem w miejscu przeznaczenia. W tym celu odlot z Sardynii musi nastąpić nie później niż o 9.30, a lot powrotny na Sardynię musi nastąpić nie wcześniej niż o 19.00.

c)   Oferowane zdolności przewozowe

Minimalne dzienne zdolności przewozowe oferowane przez cały rok muszą wynosić 40 miejsc na trasie Cagliari — Palermo i 40 miejsc na trasie Palermo — Cagliari.

W przypadku, gdy dzienny wskaźnik wypełnienia statków powietrznych przekroczy 80 %, przewoźnicy przyjmujący obsługę trasy mogą zostać upoważnieni przez ENAC, działający w porozumieniu z Autonomicznym Regionem Sardynii, do uruchomienia dodatkowych lotów bądź do wykorzystania statków powietrznych o większej liczbie miejsc w celu pełnego zaspokojenia popytu, bez żadnych dodatkowych zobowiązań dla administracji.

W przypadku, gdy dzienny wskaźnik wypełnienia statków powietrznych nie przekroczy 50 %, przewoźnicy przyjmujący obsługę trasy mogą zostać upoważnieni przez ENAC, działający w porozumieniu z Autonomicznym Regionem Sardynii, do wykonywania usług przy użyciu statków powietrznych o mniejszych zdolnościach przewozowych i/lub do dostosowania podaży do popytu.

2.1.9.   Na trasie Olbia — Bolonia

a)   Minimalna dzienna liczba lotów

Na trasie Olbia — Bolonia gwarantowany jest przynajmniej 1 lot w kierunku tam i 1 lot z powrotem w okresie od 1 października do 31 maja, natomiast w okresie od 1 czerwca do 30 września (oraz w czasie świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy) gwarantowane są przynajmniej 2 loty w kierunku tam i 2 loty z powrotem. Połączenia muszą być bezpośrednie, bez żadnego międzylądowania.

b)   Rozkład lotów

Rozkład lotów musi uwzględniać konieczność zapewnienia możliwości wylotu z Sardynii i powrotu na wyspę tego samego dnia z odpowiednio długim pobytem w miejscu przeznaczenia. W tym celu przynajmniej jeden odlot z Sardynii musi nastąpić nie później niż o 9.30, a przynajmniej jeden lot powrotny na Sardynię musi nastąpić nie wcześniej niż o 19.00.

c)   Oferowane zdolności przewozowe

Minimalne dzienne zdolności przewozowe oferowane przez cały rok muszą wynosić 150 miejsc na trasie Olbia — Bolonia i 150 miejsc na trasie Bolonia — Olbia.

Minimalne dzienne zdolności przewozowe oferowane w okresie od 1 czerwca do 30 września (oraz w czasie świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy) muszą wynosić 300 miejsc na trasie Olbia — Bolonia i 300 miejsc na trasie Bolonia — Olbia.

W przypadku, gdy dzienny wskaźnik wypełnienia statków powietrznych przekroczy 80 %, przewoźnicy przyjmujący obsługę trasy mogą zostać upoważnieni przez ENAC, działający w porozumieniu z Autonomicznym Regionem Sardynii, do uruchomienia dodatkowych lotów bądź do wykorzystania statków powietrznych o większej liczbie miejsc w celu pełnego zaspokojenia popytu, bez żadnych dodatkowych zobowiązań dla administracji.

W przypadku, gdy dzienny wskaźnik wypełnienia statków powietrznych nie przekroczy 50 %, przewoźnicy przyjmujący obsługę trasy mogą zostać upoważnieni przez ENAC, działający w porozumieniu z Autonomicznym Regionem Sardynii, do wykonywania usług przy użyciu statków powietrznych o mniejszych zdolnościach przewozowych i/lub do dostosowania podaży do popytu.

2.1.10.   Na trasie Olbia — Werona

a)   Minimalna dzienna liczba lotów

Na trasie Olbia — Werona gwarantowany jest przynajmniej 1 lot w kierunku tam i 1 lot z powrotem w okresie od 1 października do 31 maja, natomiast w okresie od 1 czerwca do 30 września (oraz w czasie świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy) gwarantowane są przynajmniej 2 loty w kierunku tam i 2 loty z powrotem. Połączenia muszą być bezpośrednie, bez żadnego międzylądowania.

b)   Rozkład lotów

Rozkład lotów musi uwzględniać konieczność zapewnienia możliwości wylotu z Sardynii i powrotu na wyspę tego samego dnia z odpowiednio długim pobytem w miejscu przeznaczenia. W tym celu przynajmniej jeden odlot z Sardynii musi nastąpić nie później niż o 9.30, a przynajmniej jeden lot powrotny na Sardynię musi nastąpić nie wcześniej niż o 19.00.

c)   Oferowane zdolności przewozowe

Oferowane zdolności przewozowe ustalane są w oparciu o różne liczby lotów przewidywane w obu okresach podanych w zobowiązaniach.

Minimalne dzienne zdolności przewozowe oferowane w okresie od 1 października do 31 maja muszą wynosić 150 miejsc na trasie Olbia — Werona i 150 miejsc na trasie Werona — Olbia.

Minimalne dzienne zdolności przewozowe oferowane w okresie od 1 czerwca do 30 września (oraz w czasie świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy) muszą wynosić 300 miejsc na trasie Olbia — Werona i 300 miejsc na trasie Werona — Olbia.

W przypadku, gdy dzienny wskaźnik wypełnienia statków powietrznych przekroczy 80 %, przewoźnicy przyjmujący obsługę trasy mogą zostać upoważnieni przez ENAC, działający w porozumieniu z Autonomicznym Regionem Sardynii, do uruchomienia dodatkowych lotów bądź do wykorzystania statków powietrznych o większej liczbie miejsc w celu pełnego zaspokojenia popytu, bez żadnych dodatkowych zobowiązań dla administracji.

W przypadku, gdy dzienny wskaźnik wypełnienia statków powietrznych nie przekroczy 50 %, przewoźnicy przyjmujący obsługę trasy mogą zostać upoważnieni przez ENAC, działający w porozumieniu z Autonomicznym Regionem Sardynii, do wykonywania usług przy użyciu statków powietrznych o mniejszych zdolnościach przewozowych i/lub do dostosowania podaży do popytu.

3.   TYPY STATKÓW POWIETRZNYCH WYKORZYSTYWANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH TRASACH

Statki powietrzne wykorzystywane na trasach

 

Cagliari — Bolonia — Cagliari

 

Cagliari — Turyn — Cagliari

 

Cagliari — Werona — Cagliari

 

Olbia — Werona — Olbia

 

Olbia — Bolonia — Olbia

powinny zapewniać minimalne zdolności przewozowe wynoszące 150 miejsc w każdym statku powietrznym.

Statki powietrzne wykorzystywane na trasach

 

Cagliari — Neapol — Cagliari

 

Cagliari — Florencja — Cagliari

powinny zapewniać minimalne zdolności przewozowe wynoszące 130 miejsc w każdym statku powietrznym.

Statki powietrzne wykorzystywane na trasach

 

Alghero — Bolonia — Alghero

 

Alghero — Turyn — Alghero

 

Cagliari — Palermo — Cagliari

powinny zapewniać minimalne zdolności przewozowe wynoszące 40 miejsc w każdym statku powietrznym.

3.1.

W odniesieniu do każdego lotu, pełne zdolności przewozowe każdego z wykorzystywanych statków powietrznych, nawet wówczas gdy przekraczają one wyżej podane limity, powinny być wprowadzone do sprzedaży zgodnie z systemem zobowiązań, bez wyznaczania liczby miejsc oferowanych rezydentom i/lub nierezydentom. Podobnie rezerwacje oraz wpisywanie pasażerów na listy oczekujących muszą być przyjmowane na równych warunkach bez względu na kategorie pasażerów określone zobowiązaniami z tytułu wykonywania usług.

3.2.

Ewentualne działania zmierzające do ukrytego ominięcia tego przepisu, a w szczególności odmowa wystawienia biletu z obniżoną ceną mimo dostępności wolnych miejsc w samolocie, będą traktowane jako poważne naruszenie systemu zobowiązań.

4.   TARYFY

4.1.

Struktura taryfowa wszystkich przedmiotowych tras przewiduje:

maksymalną obniżoną taryfę, to jest maksymalną taryfę stosowaną dla niżej wymienionych kategorii objętych zniżkami;

maksymalną taryfę bez zniżek, to jest maksymalną taryfę dla wszystkich pasażerów nienależących do kategorii objętych zniżkami. Przewoźnicy przyjmujący zobowiązania, zobowiązują się zróżnicować taryfy, gwarantując wprowadzenie do sprzedaży odpowiedniej liczby biletów specjalnych i biletów z rabatem, tak aby średnia cena sprzedaży była znacznie niższa od maksymalnej taryfy bez zniżek.

Taryfy będą zróżnicowane w następujący sposób:

Trasa objęta zobowiązaniem

Maksymalna taryfa ze zniżką

(euro)

Maksymalna taryfa bez zniżki

(euro)

Alghero — Bolonia

55,00

97,00

Alghero — Turyn

55,00

97,00

Cagliari — Bolonia

55,00

97,00

Cagliari — Turyn

55,00

97,00

Cagliari — Florencja

55,00

97,00

Cagliari — Werona

55,00

97,00

Cagliari — Neapol

55,00

97,00

Cagliari — Palermo

55,00

97,00

Olbia — Bolonia

55,00

97,00

Olbia — Werona

55,00

97,00

4.2.

Wszystkie wyżej podane taryfy zawierają VAT i nie zawierają opłat lotniskowych oraz dopłaty typu „crisis surcharge” w maksymalnej dopuszczalnej wysokości 6,00 EUR. W przypadku ustania lub istotnej zmiany warunków, które spowodowały zastosowanie dopłaty typu „crisis surcharge”, dopłata ta zostanie zniesiona lub proporcjonalnie ograniczona. Do powyższych taryf zabrania się doliczania wszelkich dodatkowych opłat z jakiegokolwiek tytułu, niezależnie od nazwy, jaką byłyby one określone.

4.3.

Taryfa ze zniżką nie jest objęta żadnymi ograniczeniami, nie dotyczą jej żadne restrykcje, żadne kary za zmianę daty, godziny, biletu ani żadne kary z powodu zwrotu biletu.

4.4.

Należy zapewnić przynajmniej jeden system całkowicie bezpłatnej dystrybucji i sprzedaży biletów, niewymagający od pasażerów ponoszenia dodatkowych kosztów.

4.5.

Rokrocznie, licząc od dnia 1 stycznia 2007 r., właściwe organy będą dokonywać weryfikacji stosowanych taryf zgodnie ze stopą inflacji za rok poprzedni obliczonej na podstawie ogólnego wskaźnika cen konsumpcyjnych ogłoszonego przez ISTAT/FOI (włoski urząd statystyczny). Wynik weryfikacji taryf zostanie przekazany wszystkim przewoźnikom, którzy operują na poszczególnych trasach, stosując przedmiotowe taryfy. Wynik weryfikacji taryf zostanie także przekazany do wiadomości Komisji Europejskiej celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

4.6.

W przypadku zmiany średniej ceny paliw i/lub stosunku wymiany euro do dolara amerykańskiego przekraczającej 5 % w okresie liczonym od drugiego półrocza 2006 roku — taryfy muszą ulec procentowej zmianie zgodnie ze stwierdzoną zmianą średniej ceny oraz proporcjonalnie do wpływu kosztów paliwa na koszty prowadzenia działalności przewoźnika. Ewentualnego wyrównania taryf dokonuje co pół roku Minister Infrastruktury i Transportu po zapoznaniu się z opinią Autonomicznego Regionu Sardynii, na podstawie analizy przeprowadzonej przez mieszany komitet techniczny, składający się z przedstawicieli wyznaczonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Transportu, ENAC i Autonomiczny Region Sardynii. W przypadku wzrostu cen powyżej wskazanej wartości procentowej mieszany komitet techniczny, o którym mowa powyżej, wdraża procedurę dostosowania taryf na wniosek przewoźników operujących na trasach objętych zobowiązaniami; natomiast w przypadku spadku cen, procedura taka jest uruchamiana z urzędu. W trakcie analizy, o którym mowa powyżej, należy się zapoznać z opinią przewoźników operujących na trasach objętych zobowiązaniami. Ewentualne wyrównanie taryf wchodzi w życie od półrocza następującego po półroczu, w którym odnotowano zmianę.

4.7.

Wszelkie podwyżki taryf, niezależnie od ich wysokości i przyczyny, wprowadzane niezgodnie z wyżej opisaną procedurą, będą uznane za nielegalne.

4.8.

Taryfy ze zniżką w podanej powyżej wysokości obowiązkowo stosuje się przynajmniej wobec:

osób zamieszkałych na Sardynii (rezydentów);

osób urodzonych na Sardynii, nawet jeśli mieszkają poza Sardynią;

osób niepełnosprawnych (3);

dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 21 lat (3);

osób powyżej 70 roku życia (3);

studentów szkół wyższych do ukończenia przez nich 27 roku życia (3).

5.   CIĄGŁOŚĆ WYKONYWANYCH USŁUG

Zgodnie z art. 4. ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 2408/92/EWG przewoźnik, który przyjmuje zobowiązania, musi zagwarantować obsługę przez przynajmniej 36 kolejnych miesięcy i nie może jej zawiesić bez przynajmniej sześciomiesięcznego wypowiedzenia, które powinien przekazać ENAC i Autonomicznemu Regionowi Sardynii.

5.1.

Celem zapewnienia ciągłości, regularności i punktualności lotów przewoźnicy przyjmujący niniejsze zobowiązania z tytułu wykonywania usług publicznych:

zobowiązują się wykonać w każdym roku 98 % lotów przewidzianych w rozkładach; dopuszcza się maksymalny limit odwołanych lotów wynoszący 2 %;

zobowiązują się przekazać do urzędu nadzorującego tytułem kary kwotę 2 500 EUR za każdy odwołany lot ponad dopuszczalny roczny limit 2 %. Pozyskane w ten sposób środki posłużą finansowaniu ciągłości terytorialnej Sardynii;

zobowiązują się wykonać punktualnie w każdym roku 85 % lotów z dokładnością do 20 minut w stosunku do podanych w rozkładzie godzin;

w przypadku opóźnienia ponad 20 minut w stosunku do podanych w rozkładzie godzin zobowiązują się udzielić każdemu pasażerowi rabatu w wysokości 15,00 EUR na zakup kolejnego biletu.

5.2.

Z powyższych zasad wyłącza się loty odwołane i opóźnione ze względu na warunki atmosferyczne, strajki lub wydarzenia, za które przewoźnik nie jest odpowiedzialny i na które nie ma wpływu.

6.   KARY

Zawieszenie wykonywania usług bez uprzedzenia lub z w trybie niezgodnym z powyżej określonymi zasadami pociąga za sobą kary administracyjne i pieniężne, których wysokość będzie uwzględniać szkody poniesione przez administrację publiczną oraz przez ogół pasażerów.

6.1.

Celem zapewnienia dokładnego przestrzegania niniejszych zobowiązań ze strony dopuszczonych przewoźników, przy Radzie Regionalnej ds. Transportu Autonomicznego Regionu Sardynii został powołany Komitet Parytetowy ds. Monitoringu Realizacji Zobowiązań z Tytułu Wykonywania Usług (dalej zwany Komitetem Parytetowym ds. Monitoringu), w którego skład wchodzi przedstawiciel wyznaczony przez przewodniczącego Regionalnej Rady ds. Transportu, przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Transportu, przedstawiciel ENAC oraz po jednym przedstawicielu każdego przewoźnika, który przyjął zobowiązania z tytułu wykonywania usług publicznych.

6.2.

Komitet Parytetowy ds. Monitoringu:

jest kierowany przez przewodniczącego Regionalnej Rady ds. Transportu i zbiera się z zasady raz na kwartał, o ile — według oceny przewodniczącego — nie wystąpią pilne kwestie do omówienia;

korzysta z informacji zebranych przez okręgowe dyrekcje portów lotniczych Sardynii, przez spółki zarządzające portami lotniczymi, przez obywateli lub przez organizacje konsumenckie, w sprawie stosowania niniejszych zobowiązań;

stwierdza ewentualne nieprawidłowości w wypełnianiu obowiązków nałożonych z tytułu świadczenia usług publicznych, dokumentuje je i proponuje zastosowanie odpowiednich środków celem przywrócenia regularności usług lub nałożenia stosownych kar, sugerując ich rodzaj i wymiar.

7.   TERMINY OBOWIĄZYWANIA

Data wejścia w życie niniejszych zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych zostanie określona odrębnym aktem prawnym.

8.   ZGŁOSZENIA

Przewoźnicy, którzy zamierzają przyjąć zobowiązania z tytułu wykonywania usług publicznych zawarte w niniejszym dokumencie, w terminie 30 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie nałożenia wyżej wymienionych zobowiązań, powinni dokonać formalnego zgłoszenia skierowanego do Krajowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.


(1)  Liczba lotów oznaczona gwiazdką może zmieniać się w ciągu sezonu, w zależności od okresu i od dnia tygodnia. Rozkład lotów, z podziałem na okresy i dni tygodnia, zostanie podany przez przewoźników lotniczych, którzy przyjmą zobowiązania. Rozkład lotów musi gwarantować pełne pokrycie popytu, a przewoźnicy, którzy przyjęli zobowiązania z tytułu wykonywania usług, muszą go przekazać przynajmniej 15 dni przed rozpoczęciem każdego sezonu lotniczego do ENAC, a także do władz Autonomicznego Regionu Sardynii, które zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w rozkładzie lotów w przypadku stwierdzenia niedoboru podaży. Połączenia muszą być bezpośrednie, bez żadnego międzylądowania.

(2)  Liczba lotów oznaczona gwiazdką może zmieniać się w ciągu sezonu w zależności od okresu i od dnia tygodnia. Rozkład lotów, z podziałem na okresy i dni tygodnia, zostanie podany przez przewoźników lotniczych, którzy przyjmą zobowiązania. Rozkład lotów musi gwarantować pełne pokrycie popytu, a przewoźnicy, którzy przyjęli zobowiązania z tytułu wykonywania usług, muszą go przekazać przynajmniej 15 dni przed rozpoczęciem każdego sezonu lotniczego do ENAC, a także do władz Autonomicznego Regionu Sardynii, które zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w rozkładzie lotów w przypadku stwierdzenia niedoboru podaży. Połączenia muszą być bezpośrednie, bez żadnego międzylądowania.

(3)  Bez względu na miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania i obywatelstwo.

Dzieci poniżej drugiego roku życia podróżują nieodpłatnie, jeśli nie zajmują oddzielnego miejsca siedzącego w samolocie.