21.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 93/13


Komisijas paziņojums saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzēto procedūru

(2006/C 93/08)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

Saskaņā ar 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta noteikumiem Padomes 1992. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2408/92 par Kopienas aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem Itālijas valdība saskaņā ar Sardīnijas Autonomā reģiona izteikto priekšlikumu ir nolēmusi piemērot sabiedrisko pakalpojumu saistības attiecībā uz gaisa satiksmes pakalpojumiem dažos maršrutos Itālijā starp Sardīnijas lidostām un galvenajām valsts lidostām.

Sardīnijas kā salas ģeogrāfiskais stāvoklis stipri ierobežo satiksmi, galveno nozīmi piešķirot aviotransportam, kuru nevar aizvietot ar līdzvērtīgu.

Šādos apstākļos gaisa satiksmes pakalpojumiem ir vispārsabiedriska nozīme, tie ir būtiski salas ekonomiskajai un sociālajai attīstībai, nodrošinot cilvēkiem tiklab brīvu pārvietošanos, kā arī tiesības uz mobilitāti.

1.   MARŠRUTI, UZ KĀDIEM ATTIECAS SAISTĪBAS, UN VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1.

Maršruti, uz kādiem attiecas sabiedriskā pakalpojuma saistības, ir šādi:

 

Algēro — Boloņa un Boloņa — Algēro

 

Algēro — Turīna un Turīna — Algēro

 

Kaljari — Boloņa un Boloņa — Kaljari

 

Kaljari — Turīna un Turīna — Kaljari

 

Kaljari — Florence un Florence — Kaljari

 

Kaljari — Verona un Verona — Kaljari

 

Kaljari — Neapole un Neapole — Kaljari

 

Kaljari — Palermo un Palermo — Kaljari

 

Olbija — Boloņa un Boloņa — Olbija

 

Olbija — Verona un Verona — Olbija

1.2.

Saskaņā ar 9. pantu Padomes 1993. gada 18. janvāra Regulā (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās, kura grozīta ar Regulu (EK) Nr. 793/2004, kompetentās iestādes var rezervēt dažas laika nišas pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar šajās sabiedrisko pakalpojumu saistībās paredzēto kārtību.

1.3.

Ieinteresētajiem pārvadātājiem ir jāpieņem iepriekšminētie maršruti un tiem uzliktās saistības katrs atsevišķi, kā viens veselums un kopumā.

1.4.

Ikviens pārvadātājs, kurš piekrīt sabiedrisko pakalpojumu saistībām, iemaksā drošības naudu, lai garantētu pareizu pakalpojuma izpildi un ilgumu. Tās summai jābūt vismaz 5 % no paredzamā kopējā apgrozījuma, ko aprēķinājis ENACEnte Nazionale dell'Aviazione Civile (Valsts civilās aviācijas dienests), ņemot vērā plānotos aviopārvadājumu pakalpojumus attiecīgajos maršrutos kopumā. Drošības naudu iemaksā ENAC kontā, un šis dienests to izmantos pakalpojuma izpildes turpmākai nodrošināšanai tā nepamatotas pārtraukšanas gadījumā; drošības naudas summa 50 % apmērā tiek garantēta ar bankas galvojumu pēc pirmā pieprasījuma un 50 % — ar apdrošināšanas sabiedrības galvojumu.

1.5.

Lai sasniegtu ar sabiedriskā pakalpojuma saistībām noteiktos mērķus, ENAC sadarbībā ar Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldību pārbaudīs, vai pārvadātājiem, kas piekrituši saistībām, ir atbilstīga struktūra, un vai tie atbilst minimālajām pakalpojuma sniegšanas prasībām. Aviopārvadātājiem, kas pārbaudes rezultātā būs izrādījušies spējīgi izpildīt attiecīgās saistības, piešķirs atļauju sniegt šo pakalpojumu.

1.6.

Lai novērstu jaudas pārpalikumu apstākļos, kad vairāki pārvadātāji izmanto vienu un to pašu maršrutu, Valsts civilās aviācijas dienestam (ENAC), ņemot vērā attiecīgo lidostu ierobežoto infrastruktūru un pēc apspriešanās ar Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldību, sabiedrības interešu labā ir dots uzdevums pielāgot sabiedrisko pakalpojumu pamatā liktajai mobilitātes prasībai to pārvadātāju darbības programmas, kuri piekrīt saistībām.

Pielāgojot darbības programmas, jāvadās pēc tā, lai maršruti un reisu skaits starp pārvadātājiem būtu pārdalīti līdzvērtīgi.

1.7.

Lai pieņemtu sabiedriskā pakalpojuma saistības attiecībā uz katru no iepriekšminētajiem maršrutiem, pārvadātājam, kas piekrīt saistībām, ir jāatbilst šādiem minimālajiem nosacījumiem:

1.

tam ir jābūt sertificētam Kopienas aviopārvadātājam, kam ir AOC un darbības licence Regulas (EEK) Nr. 2407/92 nozīmē;

2.

lai nodrošinātu ar sabiedriskā pakalpojuma saistībām noteikto mērķu sasniegšanu, jāpierāda, ka tam ir atbilstīgas un proporcionālas finansiālās iespējas un attiecīgs finansiāls pamats ar tādu apgrozījumu attiecībā uz gaisa satiksmi iepriekšējā gadā pirms šo saistību pieņemšanas, kas ir ne mazāks par pieņemtā maršruta kopējo apgrozījumu, vai līdzvērtīgs kapitāls;

3.

jāpierāda, ka tā īpašumā ir pietiekams skaits vai tas nomā pietiekamu skaitu lidaparātu, lai nodrošinātu pirmo rīta reisu apkalpošanu no Sardīnijas tā, kā tas paredzēts sabiedriskā pakalpojuma saistībās, un, vispārīgos vilcienos, ka tā rīcībā ir atbilstīgs skaits lidaparātu ar pietiekamu tilpību, lai nodrošinātu saistībās noteikto prasību izpildi;

4.

norādītajos maršrutos jānodarbina personālu, kas brīvi runā pareizā itāliešu valodā;

5.

biļetes jāizplata un jāpārdod vismaz kādā no turpmāk minētajiem veidiem bez jebkādas papildu maksas iekasēšanas no klientiem: izmantojot vismaz vienu no galvenajām datorizētās rezervēšanas sistēmām (CRS: Amadeus, Galileo, Sabre, World span) vai ar interneta starpniecību, vai pa telefonu, vai arī lidostu kasēs un aģentūru tīklā;

6.

aviopārvadātājam pašam jāapliecina, ka laikā no 2004. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 31. decembrim 98 % no kopējā veikto reisu skaita tam bijuši regulāri un kopējais precizitātes koeficients (pamatojies uz IATA statistikas normām) bijis vismaz 80 %, aizkavēšanās robežai nepārsniedzot 15 minūtes;

7.

jāiemaksā pakalpojuma izpildes drošības nauda 1.4. punktā norādītajā kārtībā.

1.8.

Lai nodrošinātu šā pakalpojuma nepārtrauktību, uzticamību, precizitāti un drošību, aviopārvadātājiem, kas vēlas pieņemt sabiedriskā pakalpojuma saistības, būs jāiesniedz ENAC attiecīgi dokumenti (itāliešu vai angļu valodā), ar kuriem apliecina gan atbilstību iepriekšminētajām prasībām, gan arī to, ka pārvadātāja rīcībā ir šā pakalpojuma sniegšanai atbilstīgi organizatoriskie, tehniskie un finanšu resursi.

1.9.

Pārvadātāji, kas piekrīt šīm sabiedriskā pakalpojuma saistībām, apņemas precīzi izpildīt un piemērot valsts, starptautiskās un Kopienas tiesību normas pasažieru aizsardzības jomā gadījumā, ja nodarīti miesas bojājumi, ja, rezervējot vietas, pārsniegts faktiskais vietu skaits, notikusi aizkavēšanās, atcelti reisi, nozaudēta, aizkavējusies vai bojāta bagāža; turklāt pārvadātājs apņemas izpildīt Kopienas noteikumus, kas izklāstīti Regulā (EK) Nr. 261/2004, kura stājusies spēkā 2005. gada 17. februārī, attiecībā uz faktiskā vietu skaita pārsniegšanu rezervācijā, reisu atcelšanu un kavēšanos, īpašu uzmanību pievēršot invalīdu un to pasažieru tiesībām, kam ir ierobežota kustību brīvība. Līdztekus šo saistību pieņemšanai pārvadātāji apņemas pielāgot savu darba stilu gan Eiropas, gan Itālijas pasažieru tiesību hartā ietvertajiem principiem.

2.   SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SAISTĪBU APRAKSTS

2.1.

Sabiedrisko pakalpojumu saistību izpildē ņem vērā Sardīnijas insularitātes īpatnības; minimālā lidojumu biežuma un piedāvātās tilpības izteiksmē saistības izklāstītas turpmāk.

2.1.1.   maršrutā Algēro — Boloņa

a)   Minimālais ikdienas reisu skaits

Maršrutā Algēro — Boloņa jābūt vismaz 1 reisam turp un 1 reisam atpakaļ visu gadu. Gaisa satiksme notiek bez starpnosēšanās.

b)   Lidojumu saraksts

Plānojot laika nišas, noteikti jāievēro prasība nodrošināt lidojumu turp un atgriešanos Sardīnijā tajā pašā dienā ar pietiekami ilgu uzturēšanās laiku galapunktā. Tādēļ no Sardīnijas jāizlido ne vēlāk kā plkst. 9.30 un lidojumam atpakaļ uz Sardīniju jābūt ne agrāk kā plkst. 19.00.

c)   Piedāvātā tilpība

Piedāvātajai ikdienas minimālajai tilpībai visu gadu jābūt 40 sēdvietām maršrutā Algēro — Boloņa un 40 sēdvietām maršrutā Boloņa — Algēro.

Ja paredzēto reisu ikdienas kopējais aizpildīto vietu koeficients pārsniedz 80 %, pārvadātāji, kas pieņēmuši šo maršrutu, pieprasījuma apmierināšanai varēs saņemt atļauju no ENAC, vienojoties ar Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldību, bez jebkādiem administratīviem izdevumiem ieviest papildu reisus vai izmantot lidaparātus ar lielāku tilpību.

Ja paredzēto reisu ikdienas kopējais aizpildīto vietu koeficients nepārsniedz 50 %, pārvadātāji, kas pieņēmuši šo maršrutu, varēs saņemt atļauju no ENAC, vienojoties ar Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldību, veikt reisus ar lidmašīnām, kurām ir mazāka tilpība, un/vai pielāgot piedāvājumu pieprasījumam.

2.1.2.   maršrutā Algēro — Turīna

a)   Minimālais ikdienas reisu skaits

Maršrutā Algēro — Turīna jābūt vismaz 1 reisam turp un 1 reisam atpakaļ visu gadu. Gaisa satiksme notiek bez starpnosēšanās.

b)   Lidojumu saraksts

Plānojot laika nišas, noteikti jāievēro prasība nodrošināt lidojumu turp un atgriešanos Sardīnijā tajā pašā dienā ar pietiekami ilgu uzturēšanās laiku galapunktā. Tādēļ no Sardīnijas jāizlido ne vēlāk kā plkst. 9.30 un izlidošanai atpakaļ uz Sardīniju jābūt ne agrāk kā plkst. 19.00.

c)   Piedāvātā tilpība

Piedāvātajai ikdienas minimālajai tilpībai visu gadu jābūt 40 sēdvietām maršrutā Algēro — Turīna un 40 sēdvietām maršrutā Turīna — Algēro.

Ja paredzēto reisu ikdienas kopējais aizpildīto vietu koeficients pārsniedz 80 %, pārvadātāji, kas pieņēmuši šo maršrutu, pieprasījuma apmierināšanai varēs saņemt atļauju no ENAC, vienojoties ar Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldību, bez jebkādiem administratīviem izdevumiem ieviest papildu reisus vai izmantot lidmašīnas ar lielāku tilpību.

Ja paredzēto reisu ikdienas kopējais aizpildīto vietu koeficients nepārsniedz 50 %, pārvadātāji, kas pieņēmuši šo maršrutu, varēs saņemt atļauju no ENAC, vienojoties ar Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldību, veikt reisus ar lidmašīnām, kurām ir mazāka tilpība, un/vai pielāgot piedāvājumu pieprasījumam.

2.1.3.   maršrutā Kaljari — Boloņa

a)   Minimālais ikdienas reisu skaits

Maršrutā Kaljari — Boloņa no 1. oktobra līdz 31. maijam jābūt vismaz 1-2 (1) reisiem turp un 1-2 (1) reisiem atpakaļ un no 1. jūnija līdz 30. septembrim (kā arī Ziemassvētku un Lieldienu brīvdienās) jābūt vismaz 2 reisiem turp un 2 reisiem atpakaļ.

b)   Lidojumu saraksts

Plānojot laika nišas, noteikti jāievēro prasība nodrošināt lidojumu turp un atgriešanos Sardīnijā tajā pašā dienā ar pietiekami ilgu uzturēšanās laiku galapunktā. Tādēļ no Sardīnijas jāizlido ne vēlāk kā plkst. 9.30 un lidojumam atpakaļ uz Sardīniju jābūt ne agrāk kā plkst. 19.00.

c)   Piedāvātā tilpība

Ikdienas tilpību nosaka, ņemot vērā paredzēto reisu biežuma dažādību saistībās norādītajos divos periodos.

Ikdienas minimālajai tilpībai, ko piedāvā laikposmā no 1. oktobra līdz 31. maijam, jābūt 150 sēdvietām maršrutā Kaljari — Boloņa un 150 sēdvietām maršrutā Boloņa — Kaljari.

Ikdienas minimālajai tilpībai, ko piedāvā laikposmā no 1. jūnija līdz 30. septembrim (un Ziemassvētku un Lieldienu brīvdienās), jābūt 300 sēdvietām maršrutā Kaljari — Boloņa un 300 sēdvietām maršrutā Boloņa — Kaljari.

Ja paredzēto reisu ikdienas kopējais aizpildīto vietu koeficients pārsniedz 80 %, pārvadātāji, kas pieņēmuši šo maršrutu, pieprasījuma apmierināšanai varēs saņemt atļauju no ENAC, vienojoties ar Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldību, bez jebkādiem administratīviem izdevumiem ieviest papildu reisus vai izmantot lidmašīnas ar lielāku tilpību.

Ja paredzēto reisu ikdienas kopējais aizpildīto vietu koeficients nepārsniedz 50 %, pārvadātāji, kas pieņēmuši šo maršrutu, varēs saņemt atļauju no ENAC, vienojoties ar Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldību, veikt reisus ar lidmašīnām, kurām ir mazāka tilpība, un/vai pielāgot piedāvājumu pieprasījumam.

2.1.4.   maršrutā Kaljari — Turīna

a)   Minimālais ikdienas reisu skaits

Maršrutā Kaljari — Turīna no 1. oktobra līdz 31. maijam jābūt vismaz 1—2 (2) reisiem turp un 1—2 (2) reisiem atpakaļ un no 1. jūnija līdz 30. septembrim (kā arī Ziemassvētku un Lieldienu brīvdienās) jābūt vismaz 2 reisiem turp un 2 reisiem atpakaļ.

b)   Lidojumu saraksts

Plānojot laika nišas, noteikti jāievēro prasība nodrošināt lidojumu turp un atgriešanos Sardīnijā tajā pašā dienā ar pietiekami ilgu uzturēšanās laiku galapunktā. Tādēļ no Sardīnijas jāizlido ne vēlāk kā plkst. 9.30 un lidojumam atpakaļ uz Sardīniju jābūt ne agrāk kā plkst. 19.00.

c)   Piedāvātā tilpība

Ikdienas tilpību nosaka, ņemot vērā paredzēto reisu biežuma dažādību saistībās norādītajos divos periodos.

Ikdienas minimālajai tilpībai, ko piedāvā laikposmā no 1. oktobra līdz 31. maijam, jābūt 150 sēdvietām maršrutā Kaljari — Turīna un 150 sēdvietām maršrutā Turīna — Kaljari.

Ikdienas minimālajai tilpībai, ko piedāvā laikposmā no 1. jūnija līdz 30. septembrim (un Ziemassvētku un Lieldienu brīvdienās), jābūt 300 sēdvietām maršrutā Kaljari — Turīna un 300 sēdvietām maršrutā Turīna — Kaljari.

Ja paredzēto reisu ikdienas kopējais aizpildīto vietu koeficients pārsniedz 80 %, pārvadātāji, kas pieņēmuši šo maršrutu, pieprasījuma apmierināšanai varēs saņemt atļauju no ENAC, vienojoties ar Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldību, bez jebkādiem administratīviem izdevumiem ieviest papildu reisus vai izmantot lidmašīnas ar lielāku tilpību.

Ja paredzēto reisu ikdienas kopējais aizpildīto vietu koeficients nepārsniedz 50 %, pārvadātāji, kas pieņēmuši šo maršrutu, varēs saņemt atļauju no ENAC, vienojoties ar Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldību, veikt reisus ar lidmašīnām, kurām ir mazāka tilpība, un/vai pielāgot piedāvājumu pieprasījumam.

2.1.5.   maršrutā Kaljari — Florence

a)   Minimālais ikdienas reisu skaits

Maršrutā Kaljari — Florence jābūt vismaz 1 reisam turp un 1 reisam atpakaļ visu gadu. Gaisa satiksme notiek bez starpnosēšanās.

b)   Lidojumu saraksts

Plānojot laika nišas, noteikti jāievēro prasība nodrošināt lidojumu turp un atgriešanos Sardīnijā tajā pašā dienā ar pietiekami ilgu uzturēšanās laiku galapunktā. Tādēļ no Sardīnijas jāizlido ne vēlāk kā plkst. 9.30 un lidojumam atpakaļ uz Sardīniju jābūt ne agrāk kā plkst. 19.00.

c)   Piedāvātā tilpība

Piedāvātajai ikdienas minimālajai tilpībai visu gadu jābūt 130 sēdvietām maršrutā Kaljari — Florence un 130 sēdvietām maršrutā Florence — Kaljari.

Ja paredzēto reisu ikdienas kopējais aizpildīto vietu koeficients pārsniedz 80 %, pārvadātāji, kas pieņēmuši šo maršrutu, pieprasījuma apmierināšanai varēs saņemt atļauju no ENAC, vienojoties ar Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldību, bez jebkādiem administratīviem izdevumiem ieviest papildu reisus vai izmantot lidmašīnas ar lielāku tilpību.

Ja paredzēto reisu ikdienas kopējais aizpildīto vietu koeficients nepārsniedz 50 %, pārvadātāji, kas pieņēmuši šo maršrutu, varēs saņemt atļauju no ENAC, vienojoties ar Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldību, veikt reisus ar lidmašīnām, kurām ir mazāka tilpība, un/vai pielāgot piedāvājumu pieprasījumam.

2.1.6.   maršrutā Kaljari — Verona

a)   Minimālais ikdienas reisu skaits

Maršrutā Kaljari — Verona jābūt vismaz 1 reisam turp un 1 reisam atpakaļ visu gadu. Gaisa satiksme notiek bez starpnosēšanās.

b)   Lidojumu saraksts

Plānojot laika nišas, noteikti jāievēro prasība nodrošināt lidojumu turp un atgriešanos Sardīnijā tajā pašā dienā ar pietiekami ilgu uzturēšanās laiku galapunktā. Tādēļ no Sardīnijas jāizlido ne vēlāk kā plkst. 9.30 un lidojumam atpakaļ uz Sardīniju jābūt ne agrāk kā plkst. 19.00.

c)   Piedāvātā tilpība

Piedāvātajai ikdienas minimālajai tilpībai visu gadu jābūt 150 sēdvietām maršrutā Kaljari — Verona un 150 sēdvietām maršrutā Verona — Kaljari.

Ja paredzēto reisu ikdienas kopējais aizpildīto vietu koeficients pārsniedz 80 %, pārvadātāji, kas pieņēmuši šo maršrutu, pieprasījuma apmierināšanai varēs saņemt atļauju no ENAC, vienojoties ar Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldību, bez jebkādiem administratīviem izdevumiem ieviest papildu reisus vai izmantot lidmašīnas ar lielāku tilpību.

Ja paredzēto reisu ikdienas kopējais aizpildīto vietu koeficients nepārsniedz 50 %, pārvadātāji, kas pieņēmuši šo maršrutu, varēs saņemt atļauju no ENAC, vienojoties ar Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldību, veikt reisus ar lidmašīnām, kurām ir mazāka tilpība, un/vai pielāgot piedāvājumu pieprasījumam.

2.1.7.   maršrutā Kaljari — Neapole

a)   Minimālais ikdienas reisu skaits

Maršrutā Kaljari — Neapole jābūt vismaz 1 reisam turp un 1 reisam atpakaļ visu gadu. Gaisa satiksme notiek bez starpnosēšanās.

b)   Lidojumu saraksts

Plānojot laika nišas, noteikti jāievēro prasība nodrošināt lidojumu turp un atgriešanos Sardīnijā tajā pašā dienā ar pietiekami ilgu uzturēšanās laiku galapunktā. Tādēļ no Sardīnijas jāizlido ne vēlāk kā plkst. 9.30 un lidojumam atpakaļ uz Sardīniju jābūt ne agrāk kā plkst. 19.00.

c)   Piedāvātā tilpība

Piedāvātajai ikdienas minimālajai tilpībai visu gadu jābūt 130 sēdvietām maršrutā Kaljari — Neapole un 130 sēdvietām maršrutā Neapole — Kaljari.

Ja paredzēto reisu ikdienas kopējais aizpildīto vietu koeficients pārsniedz 80 %, pārvadātāji, kas pieņēmuši šo maršrutu, pieprasījuma apmierināšanai varēs saņemt atļauju no ENAC, vienojoties ar Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldību, bez jebkādiem administratīviem izdevumiem ieviest papildu reisus vai izmantot lidmašīnas ar lielāku tilpību.

Ja paredzēto reisu ikdienas kopējais aizpildīto vietu koeficients nepārsniedz 50 %, pārvadātāji, kas pieņēmuši šo maršrutu, varēs saņemt atļauju no ENAC, vienojoties ar Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldību, veikt reisus ar lidmašīnām, kurām ir mazāka tilpība, un/vai pielāgot piedāvājumu pieprasījumam.

2.1.8.   maršrutā Kaljari — Palermo

a)   Minimālais ikdienas reisu skaits

Maršrutā Kaljari — Palermo jābūt vismaz 1 reisam turp un 1 reisam atpakaļ visu gadu. Gaisa satiksme notiek bez starpnosēšanās.

b)   Lidojumu saraksts

Plānojot laika nišas, noteikti jāievēro prasība nodrošināt lidojumu turp un atgriešanos Sardīnijā tajā pašā dienā ar pietiekami ilgu uzturēšanās laiku galapunktā. Tādēļ no Sardīnijas jāizlido ne vēlāk kā plkst. 9.30 un lidojumam atpakaļ uz Sardīniju jābūt ne agrāk kā plkst. 19.00.

c)   Piedāvātā tilpība

Piedāvātajai ikdienas minimālajai tilpībai visu gadu jābūt 40 sēdvietām maršrutā Kaljari — Palermo un 40 sēdvietām maršrutā Palermo — Kaljari.

Ja paredzēto reisu ikdienas kopējais aizpildīto vietu koeficients pārsniedz 80 %, pārvadātāji, kas pieņēmuši šo maršrutu, pieprasījuma apmierināšanai varēs saņemt atļauju no ENAC, vienojoties ar Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldību, bez jebkādiem administratīviem izdevumiem ieviest papildu reisus vai izmantot lidmašīnas ar lielāku tilpību.

Ja paredzēto reisu ikdienas kopējais aizpildīto vietu koeficients nepārsniedz 50 %, pārvadātāji, kas pieņēmuši šo maršrutu, varēs saņemt atļauju no ENAC, vienojoties ar Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldību, veikt reisus ar lidmašīnām, kurām ir mazāka tilpība, un/vai pielāgot piedāvājumu pieprasījumam.

2.1.9.   maršrutā Olbija — Boloņa

a)   Minimālais ikdienas reisu skaits

Maršrutā Olbija — Boloņa no 1. oktobra līdz 31. maijam jābūt vismaz 1 reisam turp un 1 reisam atpakaļ un no 1. jūnija līdz 30. septembrim (kā arī Ziemassvētku un Lieldienu brīvdienās) jābūt vismaz 2 reisiem turp un 2 reisiem atpakaļ. Gaisa satiksme notiek bez starpnosēšanās.

b)   Lidojumu saraksts

Plānojot laika nišas, noteikti jāievēro prasība nodrošināt lidojumu turp un atgriešanos Sardīnijā tajā pašā dienā ar pietiekami ilgu uzturēšanās laiku galapunktā. Tādēļ no Sardīnijas jāizlido ne vēlāk kā plkst. 9.30 un lidojumam atpakaļ uz Sardīniju jābūt ne agrāk kā plkst. 19.00.

c)   Piedāvātā tilpība

Piedāvātajai ikdienas minimālajai tilpībai visu gadu jābūt 150 sēdvietām maršrutā Olbija — Boloņa un 150 sēdvietām maršrutā Boloņa — Olbija.

Ikdienas minimālajai tilpībai, ko piedāvā laikposmā no 1. jūnija līdz 30. septembrim (un Ziemassvētku un Lieldienu brīvdienās), jābūt 300 sēdvietām maršrutā Olbija — Boloņa un 300 sēdvietām maršrutā Boloņa — Olbija.

Ja paredzēto reisu ikdienas kopējais aizpildīto vietu koeficients pārsniedz 80 %, pārvadātāji, kas pieņēmuši šo maršrutu, pieprasījuma apmierināšanai varēs saņemt atļauju no ENAC, vienojoties ar Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldību, bez jebkādiem administratīviem izdevumiem ieviest papildu reisus vai izmantot lidmašīnas ar lielāku tilpību.

Ja paredzēto reisu ikdienas kopējais aizpildīto vietu koeficients nepārsniedz 50 %, pārvadātāji, kas pieņēmuši šo maršrutu, varēs saņemt atļauju no ENAC, vienojoties ar Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldību, veikt reisus ar lidmašīnām, kurām ir mazāka tilpība, un/vai pielāgot piedāvājumu pieprasījumam.

2.1.10.   maršrutā Olbija — Verona

a)   Minimālais ikdienas reisu skaits

Maršrutā Olbija — Verona no 1. oktobra līdz 31. maijam jābūt vismaz 1 reisam turp un 1 reisam atpakaļ un no 1. jūnija līdz 30. septembrim (kā arī Ziemassvētku un Lieldienu brīvdienās) jābūt vismaz 2 reisiem turp un 2 reisiem atpakaļ. Gaisa satiksme notiek bez starpnosēšanās.

b)   Lidojumu saraksts

Plānojot laika nišas, noteikti jāievēro prasība nodrošināt lidojumu turp un atgriešanos Sardīnijā tajā pašā dienā ar pietiekami ilgu uzturēšanās laiku galapunktā. Tādēļ no Sardīnijas vismaz 1 reisam jāizlido ne vēlāk kā plkst. 9.30 un vismaz 1 reisam jāizlido atpakaļ uz Sardīniju ne agrāk kā plkst. 19.00.

c)   Piedāvātā tilpība

Ikdienas tilpību nosaka, ņemot vērā paredzēto reisu biežuma dažādību saistībās norādītajos divos periodos.

Ikdienas minimālajai tilpībai, ko piedāvā laikposmā no 1. oktobra līdz 31. maijam, jābūt 150 sēdvietām maršrutā Olbija — Verona un 150 sēdvietām maršrutā Verona — Olbija.

Ikdienas minimālajai tilpībai, ko piedāvā laikposmā no 1. jūnija līdz 30. septembrim (un Ziemassvētku un Lieldienu brīvdienās), jābūt 300 sēdvietām maršrutā Olbija — Verona un 300 sēdvietām maršrutā Verona — Olbija.

Ja paredzēto reisu ikdienas kopējais aizpildīto vietu koeficients pārsniedz 80 %, pārvadātāji, kas pieņēmuši šo maršrutu, pieprasījuma apmierināšanai varēs saņemt atļauju no ENAC, vienojoties ar Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldību, bez jebkādiem administratīviem izdevumiem ieviest papildu reisus vai izmantot lidmašīnas ar lielāku tilpību.

Ja paredzēto reisu ikdienas kopējais aizpildīto vietu koeficients nepārsniedz 50 %, pārvadātāji, kas pieņēmuši šo maršrutu, varēs saņemt atļauju no ENAC, vienojoties ar Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldību, veikt reisus ar lidmašīnām, kurām ir mazāka tilpība, un/vai pielāgot piedāvājumu pieprasījumam.

3.   KATRĀ MARŠRUTĀ IZMANTOTO LIDAPARĀTU TIPS

Katram lidaparātam, ko izmanto maršrutos

 

Kaljari — Boloņa — Kaljari,

 

Kaljari — Turīna — Kaljari,

 

Kaljari — Verona — Kaljari,

 

Olbija — Verona — Olbija,

 

Olbija — Boloņa — Olbija,

jābūt vismaz 150 sēdvietām.

Katram lidaparātam, ko izmanto maršrutos

 

Kaljari — Neapole — Kaljari,

 

Kaljari — Florence — Kaljari,

jābūt vismaz 130 sēdvietām.

Katram lidaparātam, ko izmanto maršrutos

 

Algēro — Boloņa — Algēro,

 

Algēro — Turīna — Algēro,

 

Kaljari — Palermo — Kaljari

jābūt vismaz 40 sēdvietām.

3.1.

Visas katra izmantotā lidaparāta vietas, arī tad, ja to skaits pārsniedz iepriekšnoteiktos ierobežojumus, uz visiem maršrutiem saskaņā ar saistību sistēmu jāpārdod bez jebkāda sēdvietu ierobežojuma par labu pastāvīgajiem iedzīvotājiem un/vai iebraucējiem. Līdzīgi jāpieņem rezervācijas un jāieraksta rindā bez jebkādas diskriminācijas attiecībā pret pasažieru kategorijām, kas paredzētas sabiedriskā pakalpojuma saistībās.

3.2.

Iespējamā rīcība, kas vērsta uz to, lai slepus apietu šo noteikumu, it īpaši atteikums pārdot biļetes par pazeminātu tarifu, kaut arī lidmašīnā vietas ir pieejamas, tiks uzskatīta par šo saistību smagu pārkāpumu.

4.   TARIFI

4.1.

Tarifu struktūrā visiem attiecīgajiem maršrutiem paredzēts:

maksimāli atvieglots tarifs; tā ir maksimālā biļešu cena, ko piemēro turpmāk minēto kategoriju pasažieriem, kuri var izmantot gaisa satiksmes pakalpojumus ar atvieglotiem noteikumiem;

maksimāls tarifs bez atvieglojumiem; tā ir maksimālā biļešu cena, ko piemēro visiem pasažieriem, kuri nepieder pie to kategoriju pasažieriem, kas var izmantot gaisa satiksmes pakalpojumus ar atvieglotiem noteikumiem. Pārvadātāji, kas pieņem saistības, apņemas piemērot šo tarifu, sadalot to vairākās pakāpēs, tādējādi nodrošinot, ka tiek pārdots pietiekams daudzums īpašo biļešu ar atlaidi, lai biļešu vidējā cena būtu jūtami zemāka par maksimālo tarifu bez atlaidēm.

Tarifu sadalījums būs šāds:

Attiecīgais maršruts

Tarifs ar maksimālu atlaidi

(euro)

Maksimālais tarifs bez atlaides

(euro)

Algēro — Boloņa

55,00

97,00

Algēro — Turīna

55,00

97,00

Kaljari — Boloņa

55,00

97,00

Kaljari — Turīna

55,00

97,00

Kaljari — Florence

55,00

97,00

Kaljari — Verona

55,00

97,00

Kaljari — Neapole

55,00

97,00

Kaljari — Palermo

55,00

97,00

Olbija  Boloņa

55,00

97,00

Olbija — Verona

55,00

97,00

4.2.

Visi tarifi norādīti ar PVN un bez lidostas piemaksām, kā arī bez ārkārtas papildmaksas, kuras maksimālais pieļaujamais apjoms ir 6,00 euro. Ja mainās apstākļi, kuru dēļ piemēroja ārkārtas papildmaksu, tā jāatceļ vai proporcionāli jāsamazina. Norādītajiem tarifiem nevarēs piemērot cita veida palielinājumu ne uz kāda pamata, lai arī kāds būtu termins tā apzīmēšanai.

4.3.

Atvieglotais tarifs ir bez ierobežojumiem, pret to necels nekādus iebildumus un tam nepiemēros soda naudu ne par datuma vai laika, vai biļetes maiņu, ne arī par biļetes cenas atmaksu.

4.4.

Jāparedz vismaz viens veids, kādā izplata un pārdod biļetes, neiekasējot papildu maksu no pasažiera.

4.5.

Katru gadu, sākot no 2007. gada 1. janvāra, kompetentās iestādes koriģē norādītos tarifus saskaņā ar iepriekšējā gada inflācijas līmeni, kas aprēķināts, pamatojoties uz ISTAT/FOI vispārējo patēriņa cenu indeksu. Korekcijas paziņo visiem pārvadātājiem, kas darbojas attiecīgajos maršrutos, piemērojot izskatāmos tarifus, un dara zināmas Eiropas Komisijai publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4.6.

Ja, sākot no 2006. gada otrās puses, pusgadā reģistrētā vidējā EUR/USD maiņas kursa un/vai aviācijas degvielas cenas izmaiņas pārsniedz 5 %, biļešu cenas jākoriģē proporcionāli reģistrētajām izmaiņām un tādā mērā, kādā degvielas cenas ietekmē pārvadātāja darbības izmaksas. Pamatojoties uz izmeklēšanu, ko veic apvienotā tehniskā komiteja, kuras sastāvā attiecīgi ir gan Infrastruktūras un transporta ministrijas, gan ENAC, gan arī Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldības iecelts pārstāvis, Infrastruktūras un transporta ministrija pēc apspriešanās ar Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldību reizi sešos mēnešos veic biļešu cenas korekcijas. Ja pieaugums pārsniedz norādīto procentu, iepriekšminētā apvienotā tehniskā komiteja pēc to pārvadātāju norādījuma, kuri darbojas attiecīgajos maršrutos, sāk cenu pielāgošanas procedūru; ja notiek [cenu] samazināšanās, procedūru sāk, negaidot norādījumu. Iepriekšminētās izmeklēšanas gaitā jāuzklausa to pārvadātāju atzinumi, kas darbojas attiecīgajos maršrutos. Iespējamā biļešu cenas korekcija stāsies spēkā nākamajā pusgadā pēc notikušajām izmaiņām.

4.7.

Biļešu cenas pieaugumu, ko nosaka jebkura cita iestāde un jebkādā citā veidā, kurš nav saistīts ar iepriekšminēto procedūru, jāuzskata par nelikumīgu.

4.8.

Pazeminātos tarifus iepriekš norādītajā mērā noteikti piemēro vismaz:

Sardīnijas iedzīvotājiem;

Sardīnijā dzimušām personām, pat ja viņu dzīvesvieta nav Sardīnija;

invalīdiem (3);

bērniem no 2 līdz 21 gadam (3);

sirmgalvjiem, kas vecāki par 70 gadiem (3);

studentiem līdz 27 gadu vecumam (3).

5.   PAKALPOJUMU NEPĀRTRAUKTĪBA

Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta c) apakšpunktu pārvadātājam, kas piekrīt saistībām, jānodrošina pakalpojuma sniegšana vismaz 36 mēnešus pēc kārtas, un pārvadātājs nedrīkst to pārtraukt, vismaz 6 mēnešus iepriekš nebrīdinot par to ENAC un Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldību.

5.1.

Lai nodrošinātu reisu nepārtrauktību, regularitāti un precizitāti, aviopārvadātāji, kas piekrīt šīm sabiedriskā pakalpojuma saistībām,

apņemas katru gadu veikt 98 % darbības programmā paredzēto lidojumu, atcelto reisu skaitam nepārsniedzot 2 %;

apņemas pārskaitīt regulatīvās iestādes kontā 2 500 euro soda naudu par katru atcelto reisu, kas pārsniedz pieļaujamo 2 % atcelto reisu skaitu gadā. Šādi iekasētās summas pārskaitīs budžetā, no kura finansē Sardīnijas teritorijas apsaimniekošanu;

apņemas katru gadu nodrošināt 85 % reisu sarakstā paredzētajā laikā, pie kam kavēšanās nedrīkst pārsniegt 20 minūtes salīdzinājumā ar noteikto lidojumu grafiku;

par katru kavēšanos ilgāk par 20 minūtēm apņemas piešķirt katram pasažierim 15,00 euro, šo summu atskaitot no nākamās biļetes cenas.

5.2.

Iepriekš izklāstītos noteikumus nepiemēro atceltajiem reisiem un tiem, kas aizkavējušies laika apstākļu un streiku dēļ vai ar pārvadātāja atbildību nesaistītu iemeslu dēļ un/vai ārpus viņa kontroles.

6.   SANKCIJAS

Par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu bez iepriekšēja brīdinājuma vai ar tādu brīdinājumu, kas nav saskaņā ar iepriekš noteikto, piemēro administratīvās sankcijas un soda naudu, kuras summu aprēķina, ņemot vērā Valsts pārvaldei nodarīto kaitējumu un pasažieriem radītos zaudējumus.

6.1.

Lai uzraudzītu, cik precīzi šīs sabiedrisko pakalpojumu saistības pilda pārvadātāji, kas tās pieņēmuši, Sardīnijas Autonomā reģiona Transporta ministrijā ir izveidota apvienota komiteja sabiedriskā pakalpojuma saistību īstenošanas kontrolei (še turpmāk “Apvienotā uzraudzības komiteja”), kuras sastāvā ir viens reģionālā transporta inspektora iecelts, viens Infrastruktūru un transporta ministrijas iecelts un viens ENAC iecelts pārstāvis, kā arī katra tā pārvadātāja iecelts pārstāvis, kas pieņēmis sabiedriskā pakalpojuma saistības.

6.2.

Apvienotās uzraudzības komitejas

priekšsēdētājs ir reģionālais transporta inspektors, un tā sanāk reizi trijos mēnešos, izņemot ārkārtas gadījumus, kurus izvērtē priekšsēdētājs;

komiteja izmanto informāciju, ko par šo sabiedriskā pakalpojuma saistību piemērošanu savākusi Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale della Sardegna (Sardīnijas Aeronavigācijas apgabala direkcija), aeronavigācijas pārvaldības uzņēmumi, atsevišķi pilsoņi vai patērētāju organizācijas;

komiteja konstatē sabiedriskā pakalpojuma saistību iespējamos pārkāpumus, dokumentāli pierādot šo pārkāpumu faktu, un ierosina ENAC pasākumus, kādi jāveic, lai atjaunotu pakalpojuma sniegšanas regularitāti vai piemērotu attiecīgu sodu, iesakot tā veidu un mēru.

7.   STĀŠANĀS SPĒKĀ

Dienu, kad iepriekšminētās saistības stājas spēkā, noteiks ar turpmāku dekrētu.

8.   PIEKRIŠANAS IESNIEGŠANA

Aviopārvadātāji, kas nolēmuši piekrist šajā dokumentā izklāstītajām sabiedriskā pakalpojuma saistībām, 30 dienu laikā no dienas, kad Komisijas paziņojums par iepriekšminēto saistību uzlikšanu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, iesniedz Ente Nazionale dell'Aviazione Civile adresētu oficiālu piekrišanu.


(1)  Ikdienas lidojumu skaits, kas apzīmēts ar zīmi, sezonā un atkarībā no nedēļas dienas var mainīties. Reisu galīgo plānojumu, ņemot vērā laika periodus un nedēļas dienas, nosaka lidsabiedrības, kas pieņēmušas saistības. Plānojumu veic tā, lai pilnīgi apmierinātu pieprasījumu, un pārvadātājiem, kas pieņēmuši šīs sabiedriskā pakalpojuma saistības, tas jāiesniedz ENAC vismaz 15 dienas pirms attiecīgās lidojumu sezonas sākuma un jāpaziņo par to Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldībai, kas patur tiesības nepilnību gadījumā prasīt attiecīgas korekcijas. Gaisa satiksme notiek bez starpnosēšanās.

(2)  Ikdienas lidojumu skaits, kas apzīmēts ar zīmi, sezonā un atkarībā no nedēļas dienas var mainīties. Reisu galīgo plānojumu, ņemot vērā laika periodus un nedēļas dienas, nosaka lidsabiedrības, kas pieņēmušas saistības. Plānojumu veic tā, lai pilnīgi apmierinātu pieprasījumu, un pārvadātājiem, kas pieņēmuši šīs sabiedriskā pakalpojuma saistības, tas jāiesniedz ENAC vismaz 15 dienas pirms attiecīgās lidojumu sezonas sākuma un jāpaziņo par to Sardīnijas Autonomā reģiona pašvaldībai, kas patur tiesības nepilnību gadījumā prasīt attiecīgas korekcijas. Gaisa satiksme notiek bez starpnosēšanās.

(3)  Bez diskriminācijas attiecībā uz dzimšanas vietu, dzīvesvietu un pilsonību.

Bērniem, kas jaunāki par diviem gadiem, par biļeti nav jāmaksā, ja tie neaizņem atsevišķu sēdvietu.