21.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 93/13


Komisijos komunikatas pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio 1 dalies a punkte numatytą tvarką

(2006/C 93/08)

(Tekstas svarbus EEE)

Remdamasi 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus 4 straipsnio 1 dalies a punktu, Italijos vyriausybė, atsižvelgdama į Sardinijos autonominio regiono prašymą, nusprendė nustatyti su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus teikti reguliaraus oro susisiekimo paslaugas kai kuriais maršrutais tarp Sardinijos ir svarbiausių nacionalinių Italijos oro uostų.

Sardinijos salos padėtis labai sumažina susisiekimo galimybes ir suteikia oro susisiekimui itin svarbų, nepakeičiamą vaidmenį, kuriam nėra panašių veiksmingų alternatyvų.

Dėl šių aplinkybių reguliaraus oro susisiekimo paslaugos yra visuomenei svarbios paslaugos, būtinos ekonominei ir socialinei salos plėtrai, jos turi užtikrinti laisvą asmenų judėjimą bei žmonių teisę į mobilumą.

1.   MARŠRUTAI, KURIEMS TAIKOMI SU VIEŠĄJA PASLAUGA SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI, IR PAGRINDINĖ TVARKA

1.1.

Maršrutai, kuriems taikomi su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai, yra šie:

 

Algero į Boloniją ir atgal

 

Algero į Turiną ir atgal

 

Kaljario į Boloniją ir atgal

 

Kaljario į Turiną ir atgal

 

Kaljario į Florenciją ir atgal

 

Kaljario į Veroną ir atgal

 

Kaljario į Neapolį ir atgal

 

Kaljario į Palermą ir atgal

 

Olbijos į Boloniją ir atgal

 

Olbijos į Veroną ir atgal

1.2.

Remdamosi 1993 m. sausio 18 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių, su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 793/2004, 9 straipsniu, kompetentingos institucijos gali palikti tam tikrus atsarginius laiko tarpsnius susisiekimui pagal šiuose įsipareigojimuose nustatytas taisykles.

1.3.

Visi maršrutai turėtų būti atskiri, o pagal šį dokumentą taikomi įsipareigojimai suinteresuotųjų vežėjų turėtų būti suprantami kaip pavieniai, neskaidomi ir vientisi.

1.4.

Kiekvienas įsipareigojimus prisiėmęs vežėjas turi sumokėti vykdymą užtikrinantį užstatą, kad garantuotų tinkamą paslaugos suteikimą ir jos tęstinumą. Šis užstatas turi sudaryti mažiausiai 5 % visos su oro susisiekimo paslaugomis, numatytomis aptariamų maršrutų paketuose, susijusios apskaičiuotos apyvartos, kurią įvertina ENAC — Nacionalinė civilinės aviacijos agentūra. Užstatas bus pateiktas ENAC ir panaudotas užtikrinant grafiko, dėl kurio yra įsipareigota, vykdymą, jei jį bus atsisakyta vykdyti be priežasties; 50 % užstato sudarys banko garantijos pagal pirmą reikalavimą, o likusius 50 % — draudimo garantijos.

1.5.

ENAC kartu su Sardinijos autonominiu regionu patikrins, ar patvirtintų vežėjų struktūros yra tinkamos ir ar jos atitinka minimalius paslaugų teikimo reikalavimus, siekiant įgyvendinti su viešąja paslauga susijusiuose įsipareigojimuose nustatytus tikslus. Atlikus patikrinimą vežėjams, kurie bus tinkamai patvirtinti įsipareigojimuose numatytoms paslaugoms teikti, paslaugą bus leista teikti.

1.6.

Kad būtų išvengta perteklinio keleivių vietų skaičiaus, galimo keliems vežėjams taikant vieną nustatytą maršrutą, Nacionalinė civilinės aviacijos agentūra kartu su Sardinijos autonominiu regionu, atsižvelgdami į apribojimus bei į įtrauktų oro uostų infrastruktūrinę įtaką, turi prisidėti siekdamos tinkamai tenkinti viešąjį interesą ir prižiūrėti patvirtintų vežėjų programas, kad jos visiškai atitiktų įsipareigojimuose numatytus mobilumo reikalavimus.

Agentūros dalyvavimas turės užtikrinti vienodą maršrutų ir laiko tarpsnių paskirstymą patvirtintų vežėjų oro uostuose.

1.7.

Siekdamas įsipareigoti teikti paslaugą aptariamu maršrutu, kiekvienas patvirtintas vežėjas privalo atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

1.

būti Bendrijos oro vežėju, turinčiu oro vežėjo pažymėjimą (OVP) ir pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2407/92 išduotą licenciją oro susisiekimui vykdyti;

2.

įrodyti, kad turi atitinkamą sumą ir yra finansiškai stabilus, kad galėtų užtikrinti su viešąja paslauga susijusiuose įsipareigojimuose numatytų tikslų įgyvendinimą; įrodyti, kad oro susisiekimo apyvarta prieš vienerius metus iki pavedimo įgyvendinti šiuos įsipareigojimus buvo bent jau lygi viso patvirtinto maršruto apyvartai ar kapitalo ekvivalentui;

3.

įrodyti, kad visam įsipareigojimo laikotarpiui turi reikalingą nuosavų arba išsinuomotų lėktuvų skaičių, sutampantį su pirmiems rytiniams skrydžiams iš Sardinijos reikalingu skaičiumi, kaip numatyta įsipareigojimuose, ir apskritai turi lėktuvų tiek, kiek reikia įsipareigojimų nuostatoms įgyvendinti;

4.

darbui aptariamuose maršrutuose pasamdyti personalą, laisvai ir taisyklingai kalbantį itališkai;

5.

platinti ir pardavinėti bilietus, naudodamas bent vieną iš pagrindinių kompiuterinių rezervavimo sistemų (KRS) (Amadeus, Galileo, Sabre, World Span), taip pat pardavinėti internetu, telefonu, oro uosto kasose ir per agentūras; bent vienas iš išvardytų būdų pirkėjams neturi būti apmokestintas;

6.

patvirtinti, kad nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. bendras reguliarumo koeficientas buvo lygus mažiausiai 98 %, o bendras punktualumo koeficientas (pagal IATA statistikos susitarimą) — mažiausiai 80 % 15 minučių intervale;

7.

pagal nustatytą tvarką būti sumokėjęs 1.4 punkte nurodytą įgyvendinimo užstatą.

1.8.

Siekdami garantuoti paslaugos nuoseklumą, patikimumą, punktualumą ir saugumą, vežėjai, kurie ketina prisiimti įsipareigojimus, ENAC turi pateikti reikalingus dokumentus (anglų arba italų kalba), įrodančius ne tik atitikimą pirmiau nurodytiems reikalavimams, bet ir organizacinių, techninių bei finansinių išteklių, reikalingų paslaugų įgyvendinimui, turėjimą.

1.9.

Vežėjai, kurie prisiima šiuos su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, tiksliai laikosi vidinių, tarptautinių ir Bendrijos teisės aktų nuostatų, susijusių su keleivių saugumu, ir taiko jas kūno sužalojimo, atsisakymo vežti, skrydžių vėlavimo ir atšaukimo, bagažo praradimo, vėlavimo ir sugadinimo atvejais; taip pat įsipareigoja laikytis 2005 m. vasario 17 d. įsigaliojusio reglamento (EB) Nr. 261/2004 dėl atsisakymo vežti, skrydžių atšaukimo ir atidėjimo, ypatingą dėmesį skirdami neįgalių keleivių bei judėjimo problemų turinčių keleivių teisėms. Įgyvendindami šiuos įsipareigojimus, vežėjai vartotojų atžvilgiu įsipareigoja vykdyti veiklą laikydamiesi Europos ir Italijos keleivių teisių chartijoje nustatytų principų.

2.   SU VIEŠĄJA PASLAUGA SUSIJUSIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ TURINYS

2.1.

Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai yra suformuluoti atsižvelgiant į Sardinijos salos padėties ypatingumą; minimalus tvarkaraštyje nurodytas skrydžių skaičius ir įsipareigojimuose numatyti pajėgumai yra šie:

2.1.1.   maršrutas Algero — Bolonija

a)   Minimalus skrydžių skaičius per dieną

Skrendant maršrutu Algero — Bolonija visus metus turi būti vykdomas mažiausiai 1 skrydis pirmyn ir 1 atgal. Skrydis turi būti tiesioginis, be tarpinio nutūpimo.

b)   Skrydžių tvarkaraštis:

Paskirstant tarpsnius turi būti atsižvelgiama į reikalavimą užtikrinti skrydžius iš Sardinijos ir atgal tą pačią dieną, ir pakankamos trukmės buvimą paskirties vietoje. Tam skrydis iš Sardinijos turi būti vykdomas ne vėliau kaip 9.30 val., o skrydis į Sardiniją — ne anksčiau kaip 19.00 val.

c)   Siūlomas keleivių vietų skaičius

Siūlomas mažiausias keleivių vietų skaičius per dieną visus metus turės būti 40 vietų maršrute Algero — Bolonija ir 40 vietų maršrute Bolonija — Algero.

Jeigu numatytų dienos skrydžių bendro keleivių skaičiaus koeficientas viršys 80 %, patvirtinti maršruto vežėjai galės prašyti ENAC leidimo, ir, gavę Sardinijos autonominio regiono pritarimą, įvesti papildomus skrydžius arba naudoti daugiau keleivių vietų turinčius lėktuvus, kad būtų patenkinta paklausa, nenumatant jokių papildomų administracinių įsipareigojimų.

Jeigu numatytų dienos skrydžių bendro keleivių skaičiaus koeficientas bus mažesnis nei 50 %, patvirtinti maršruto vežėjai galės prašyti ENAC leidimo, ir, gavę Sardinijos autonominio regiono pritarimą, maršrutuose naudoti mažiau keleivių vietų turinčius lėktuvus ir (arba) pritaikyti pasiūlą atsižvelgdami į paklausą.

2.1.2.   maršrutas Algero — Turinas

a)   Minimalus skrydžių skaičius per dieną

Skrendant maršrutu Algero — Turinas visus metus turi būti vykdomas mažiausiai 1 skrydis pirmyn ir 1 atgal. Skrydis turi būti tiesioginis, be tarpinio nutūpimo.

b)   Skrydžių tvarkaraštis:

Paskirstant tarpsnius turi būti atsižvelgiama į reikalavimą užtikrinti skrydžius iš Sardinijos ir atgal tą pačią dieną, ir pakankamos trukmės buvimą paskirties vietoje. Tam skrydis iš Sardinijos turi būti vykdomas ne vėliau kaip 9.30 val., o skrydis į Sardiniją — ne anksčiau kaip 19.00 val.

c)   Siūlomas keleivių vietų skaičius

Siūlomas mažiausias keleivių vietų skaičius per dieną visus metus turės būti 40 vietų maršrute Algero — Turinas ir 40 vietų maršrute Turinas — Algero.

Jeigu numatytų dienos skrydžių bendro keleivių skaičiaus koeficientas viršys 80 %, patvirtinti maršruto vežėjai galės prašyti ENAC leidimo, ir, gavę Sardinijos autonominio regiono pritarimą, įvesti papildomus skrydžius arba naudoti daugiau keleivių vietų turinčius lėktuvus, kad būtų patenkinta paklausa, nenumatant jokių papildomų administracinių įsipareigojimų.

Jeigu numatytų dienos skrydžių bendro keleivių skaičiaus koeficientas bus mažesnis nei 50 %, patvirtinti maršruto vežėjai galės prašyti ENAC leidimo, ir, gavę Sardinijos autonominio regiono pritarimą, maršrutuose naudoti mažiau keleivių vietų turinčius lėktuvus ir (arba) pritaikyti pasiūlą atsižvelgdami į paklausą.

2.1.3.   maršrutas Kaljaris — Bolonija

a)   Minimalus skrydžių skaičius per dieną

skrendant maršrutu Kaljaris — Bolonija, nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d. turi būti vykdomi mažiausiai 1/2 (1) skrydžiai pirmyn ir 1/2 (1) atgal, o nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d. mažiausiai 2 skrydžiai pirmyn ir 2 atgal (įskaitant Kalėdų ir Velykų laikotarpius);

b)   Skrydžių tvarkaraštis:

Paskirstant tarpsnius turi būti atsižvelgiama į reikalavimą užtikrinti skrydžius iš Sardinijos ir atgal tą pačią dieną, ir pakankamos trukmės buvimą paskirties vietoje.. Tam mažiausiai vienas skrydis iš Sardinijos turi būti vykdomas ne vėliau kaip 9.30 val. ir mažiausiai vienas skrydis į Sardiniją — ne anksčiau kaip 19.00 val.

c)   Siūlomas keleivių vietų skaičius

Siūlomas keleivių vietų skaičius per dieną yra nustatomas atsižvelgiant į skrydžių kiekio, numatyto įsipareigojimuose apibrėžtais dviem laikotarpiais, įvairumą.

Siūlomas keleivių vietų skaičius per dieną nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d. turės būti mažiausiai 150 vietų maršrute Kaljaris — Bolonija ir mažiausiai 150 vietų maršrute Bologna — Cagliari.

Siūlomas keleivių vietų skaičius per dieną nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d. (įskaitant Kalėdų ir Velykų laikotarpius) turės būti mažiausiai 300 vietų maršrute Cagliari — Bologna ir mažiausiai 300 vietų maršrute Bolonija — Kaljaris.

Jeigu numatytų dienos skrydžių bendro keleivių skaičiaus koeficientas viršys 80 %, patvirtinti maršruto vežėjai galės prašyti ENAC leidimo, ir, gavę Sardinijos autonominio regiono pritarimą, įvesti papildomus skrydžius arba naudoti daugiau keleivių vietų turinčius lėktuvus, kad būtų patenkinta paklausa, nenumatant jokių papildomų administracinių įsipareigojimų.

Jeigu numatytų dienos skrydžių bendro keleivių skaičiaus koeficientas bus mažesnis nei 50 %, patvirtinti maršruto vežėjai galės prašyti ENAC leidimo, ir, gavę Sardinijos autonominio regiono pritarimą, maršrutuose naudoti mažiau keleivių vietų turinčius lėktuvus ir (arba) pritaikyti pasiūlą atsižvelgdami į paklausą.

2.1.4.   maršrutas Kaljaris — Turinas

a)   Minimalus skrydžių skaičius per dieną

skrendant maršrutu Kaljaris — Turinas, nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d. turi būti vykdomi mažiausiai 1/2 (2) skrydžiai pirmyn ir 1/2 (2) atgal, o nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d. mažiausiai 2 skrydžiai pirmyn ir 2 atgal (įskaitant Kalėdų ir Velykų laikotarpius);

b)   Skrydžių tvarkaraštis:

Paskirstant tarpsnius turi būti atsižvelgiama į reikalavimą užtikrinti skrydžius iš Sardinijos ir atgal tą pačią dieną, ir pakankamos trukmės buvimą paskirties vietoje. Tam mažiausiai vienas skrydis iš Sardinijos turi būti vykdomas ne vėliau kaip 9.30 val. ir mažiausiai vienas skrydis į Sardiniją — ne anksčiau kaip 19.00 val.

c)   Siūlomas keleivių vietų skaičius

Siūlomas keleivių vietų skaičius per dieną yra nustatomas atsižvelgiant į skrydžių kiekio, numatyto įsipareigojimuose apibrėžtais dviem laikotarpiais, įvairumą.

Siūlomas keleivių vietų skaičius per dieną nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d. turės būti mažiausiai 150 vietų maršrute Kaljaris — Turinas ir mažiausiai 150 vietų maršrute Torino — Cagliari.

Siūlomas keleivių vietų skaičius per dieną nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d. (įskaitant Kalėdų ir Velykų laikotarpius) turės būti mažiausiai 300 vietų maršrute Cagliari — Torino ir mažiausiai 300 vietų maršrute Turinas — Kaljaris.

Jeigu numatytų dienos skrydžių bendro keleivių skaičiaus koeficientas viršys 80 %, patvirtinti maršruto vežėjai galės prašyti ENAC leidimo, ir, gavę Sardinijos autonominio regiono pritarimą, įvesti papildomus skrydžius arba naudoti daugiau keleivių vietų turinčius lėktuvus, kad būtų patenkinta paklausa, nenumatant jokių papildomų administracinių įsipareigojimų.

Jeigu numatytų dienos skrydžių bendro keleivių skaičiaus koeficientas bus mažesnis nei 50 %, patvirtinti maršruto vežėjai galės prašyti ENAC leidimo, ir, gavę Sardinijos autonominio regiono pritarimą, maršrutuose naudoti mažiau keleivių vietų turinčius lėktuvus ir (arba) pritaikyti pasiūlą atsižvelgdami į paklausą

2.1.5.   maršrutas Kaljaris — Florencija

a)   Minimalus skrydžių skaičius per dieną

Skrendant maršrutu Kaljaris — Florencija visus metus turi būti vykdomas mažiausiai 1 skrydis pirmyn ir 1 atgal. Skrydis turi būti tiesioginis, be tarpinio nutūpimo.

b)   Skrydžių tvarkaraštis:

Paskirstant tarpsnius turi būti atsižvelgiama į reikalavimą užtikrinti skrydžius iš Sardinijos ir atgal tą pačią dieną, ir pakankamos trukmės buvimą paskirties vietoje. Tam skrydis iš Sardinijos turi būti vykdomas ne vėliau kaip 9.30 val., o skrydis į Sardiniją — ne anksčiau kaip 19.00 val.

c)   Siūlomas keleivių vietų skaičius

Siūlomas mažiausias keleivių vietų skaičius per dieną visus metus turės būti 130 vietų maršrute Kaljaris — Florencija ir 130 vietų maršrute Florencija — Kaljaris.

Jeigu numatytų dienos skrydžių bendro keleivių skaičiaus koeficientas viršys 80 %, patvirtinti maršruto vežėjai galės prašyti ENAC leidimo, ir, gavę Sardinijos autonominio regiono pritarimą, įvesti papildomus skrydžius arba naudoti daugiau keleivių vietų turinčius lėktuvus, kad būtų patenkinta paklausa, nenumatant jokių papildomų administracinių įsipareigojimų.

Jeigu numatytų dienos skrydžių bendro keleivių skaičiaus koeficientas bus mažesnis nei 50 %, patvirtinti maršruto vežėjai galės prašyti ENAC leidimo, ir, gavę Sardinijos autonominio regiono pritarimą, maršrutuose naudoti mažiau keleivių vietų turinčius lėktuvus ir (arba) pritaikyti pasiūlą atsižvelgdami į paklausą.

2.1.6.   maršrutas Kaljaris — Verona

a)   Minimalus skrydžių skaičius per dieną

Skrendant maršrutu Kaljaris — Verona visus metus turi būti vykdomas mažiausiai 1 skrydis pirmyn ir 1 atgal. Skrydis turi būti tiesioginis, be tarpinio nutūpimo.

b)   Skrydžių tvarkaraštis:

Paskirstant tarpsnius turi būti atsižvelgiama į reikalavimą užtikrinti skrydžius iš Sardinijos ir atgal tą pačią dieną, ir pakankamos trukmės buvimą paskirties vietoje. Tam skrydis iš Sardinijos turi būti vykdomas ne vėliau kaip 9.30 val., o skrydis į Sardiniją — ne anksčiau kaip 19.00 val.

c)   Siūlomas keleivių vietų skaičius

Siūlomas mažiausias keleivių vietų skaičius per dieną visus metus turės būti 150 vietų maršrute Kaljaris — Verona ir 150 vietų maršrute Verona — Kaljaris.

Jeigu numatytų dienos skrydžių bendro keleivių skaičiaus koeficientas viršys 80 %, patvirtinti maršruto vežėjai galės prašyti ENAC leidimo, ir, gavę Sardinijos autonominio regiono pritarimą, įvesti papildomus skrydžius arba naudoti daugiau keleivių vietų turinčius lėktuvus, kad būtų patenkinta paklausa, nenumatant jokių papildomų administracinių įsipareigojimų.

Jeigu numatytų dienos skrydžių bendro keleivių skaičiaus koeficientas bus mažesnis nei 50 %, patvirtinti maršruto vežėjai galės prašyti ENAC leidimo, ir, gavę Sardinijos autonominio regiono pritarimą, maršrutuose naudoti mažiau keleivių vietų turinčius lėktuvus ir (arba) pritaikyti pasiūlą atsižvelgdami į paklausą.

2.1.7.   maršrutas Kaljaris — Neapolis

a)   Minimalus skrydžių skaičius per dieną

Skrendant maršrutu Kaljaris — Neapolis visus metus turi būti vykdomas mažiausiai 1 skrydis pirmyn ir 1 atgal. Skrydis turi būti tiesioginis, be tarpinio nutūpimo.

b)   Skrydžių tvarkaraštis:

Paskirstant tarpsnius turi būti atsižvelgiama į reikalavimą užtikrinti skrydžius iš Sardinijos ir atgal tą pačią dieną, ir pakankamos trukmės buvimą paskirties vietoje. Tam skrydis iš Sardinijos turi būti vykdomas ne vėliau kaip 9.30 val., o skrydis į Sardiniją — ne anksčiau kaip 19.00 val.

c)   Siūlomas keleivių vietų skaičius

Siūlomas mažiausias keleivių vietų skaičius per dieną visus metus turės būti 130 vietų maršrute Kaljaris — Neapolis ir 130 vietų maršrute Neapolis — Kaljaris.

Jeigu numatytų dienos skrydžių bendro keleivių skaičiaus koeficientas viršys 80 %, patvirtinti maršruto vežėjai galės prašyti ENAC leidimo, ir, gavę Sardinijos autonominio regiono pritarimą, įvesti papildomus skrydžius arba naudoti daugiau keleivių vietų turinčius lėktuvus, kad būtų patenkinta paklausa, nenumatant jokių papildomų administracinių įsipareigojimų.

Jeigu numatytų dienos skrydžių bendro keleivių skaičiaus koeficientas bus mažesnis nei 50 %, patvirtinti maršruto vežėjai galės prašyti ENAC leidimo, ir, gavę Sardinijos autonominio regiono pritarimą, maršrutuose naudoti mažiau keleivių vietų turinčius lėktuvus ir (arba) pritaikyti pasiūlą atsižvelgdami į paklausą.

2.1.8.   maršrutas Kaljaris — Palermas

a)   Minimalus skydžių skaičius per dieną

Skrendant maršrutu Kaljaris — Palermas visus metus turi būti vykdomas mažiausiai 1 skrydis pirmyn ir 1 atgal. Skrydis turi būti tiesioginis, be tarpinio nutūpimo.

b)   Skydžių tvarkaraštis:

Paskirstant tarpsnius turi būti atsižvelgiama į reikalavimą užtikrinti skrydžius iš Sardinijos ir atgal tą pačią dieną, ir pakankamos trukmės buvimą paskirties vietoje. Tam skrydis iš Sardinijos turi būti vykdomas ne vėliau kaip 9.30 val., o skrydis į Sardiniją — ne anksčiau kaip 19.00 val.

c)   Siūlomas keleivių vietų skaičius

Siūlomas mažiausias keleivių vietų skaičius per dieną visus metus turės būti 40 vietų maršrute Kaljaris — Palermas ir 40 vietų maršrute Palermas — Kaljaris.

Jeigu numatytų dienos skrydžių bendro keleivių skaičiaus koeficientas viršys 80 %, patvirtinti maršruto vežėjai galės prašyti ENAC leidimo, ir, gavę Sardinijos autonominio regiono pritarimą, įvesti papildomus skrydžius arba naudoti daugiau keleivių vietų turinčius lėktuvus, kad būtų patenkinta paklausa, nenumatant jokių papildomų administracinių įsipareigojimų.

Jeigu numatytų dienos skrydžių bendro keleivių skaičiaus koeficientas bus mažesnis nei 50 %, patvirtinti maršruto vežėjai galės prašyti ENAC leidimo, ir, gavę Sardinijos autonominio regiono pritarimą, maršrutuose naudoti mažiau keleivių vietų turinčius lėktuvus ir (arba) pritaikyti pasiūlą atsižvelgdami į paklausą

2.1.9.   maršrutas Olbija — Bolonija

a)   Minimalus skrydžių skaičius per dieną

Skrendant maršrutu Olbija — Bolonija, nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d. turi būti vykdomas mažiausiai 1 skrydis pirmyn ir 1 atgal, o nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d. mažiausiai 2 skrydžiai pirmyn ir 2 atgal (įskaitant Kalėdų ir Velykų laikotarpius). Skrydis turi būti tiesioginis, be tarpinio nutūpimo.

b)   Skrydžių tvarkaraštis:

Paskirstant tarpsnius turi būti atsižvelgiama į reikalavimą užtikrinti skrydžius iš Sardinijos ir atgal tą pačią dieną, ir pakankamos trukmės buvimą paskirties vietoje. Tam mažiausiai vienas skrydis iš Sardinijos turi būti vykdomas ne vėliau kaip 9.30 val. ir mažiausiai vienas skrydis į Sardiniją — ne anksčiau kaip 19.00 val.

c)   Siūlomas keleivių vietų skaičius

Siūlomas keleivių vietų skaičius visus metus turės būti mažiausiai 150 vietų maršrute Olbija — Bolonija ir mažiausiai 150 vietų maršrute Bolonija — Olbija.

Siūlomas keleivių vietų skaičius per dieną nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d. (įskaitant Kalėdų ir Velykų laikotarpius) turės būti mažiausiai 300 vietų maršrute Olbija — Bolonija ir mažiausiai 300 vietų maršrute Bolonija — Olbija.

Jeigu numatytų dienos skrydžių bendro keleivių skaičiaus koeficientas viršys 80 %, patvirtinti maršruto vežėjai galės prašyti ENAC leidimo, ir, gavę Sardinijos autonominio regiono pritarimą, įvesti papildomus skrydžius arba naudoti daugiau keleivių vietų turinčius lėktuvus, kad būtų patenkinta paklausa, nenumatant jokių papildomų administracinių įsipareigojimų.

Jeigu numatytų dienos skrydžių bendro keleivių skaičiaus koeficientas bus mažesnis nei 50 %, patvirtinti maršruto vežėjai galės prašyti ENAC leidimo, ir, gavę Sardinijos autonominio regiono pritarimą, maršrutuose naudoti mažiau keleivių vietų turinčius lėktuvus ir (arba) pritaikyti pasiūlą atsižvelgdami į paklausą

2.1.10.   maršrutas Olbija — Verona

a)   Minimalus skrydžių skaičius per dieną

Skrendant maršrutu Olbija — Verona, nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d. turi būti vykdomas mažiausiai 1 skrydis pirmyn ir 1 atgal, o nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d. mažiausiai 2 skrydžiai pirmyn ir 2 atgal (įskaitant Kalėdų ir Velykų laikotarpius). Skrydis turi būti tiesioginis, be tarpinio nutūpimo.

b)   Skrydžių tvarkaraštis:

Paskirstant tarpsnius turi būti atsižvelgiama į reikalavimą užtikrinti skrydžius iš Sardinijos ir atgal tą pačią dieną, ir pakankamos trukmės buvimą paskirties vietoje. Tam mažiausiai vienas skrydis iš Sardinijos turi būti vykdomas ne vėliau kaip 9.30 val. ir mažiausiai vienas skrydis į Sardiniją — ne anksčiau kaip 19.00 val.

c)   Siūlomas keleivių vietų skaičius

Siūlomas keleivių vietų skaičius per dieną yra nustatomas atsižvelgiant į skrydžių kiekio, numatyto įsipareigojimuose apibrėžtais dviem laikotarpiais, įvairumą.

Siūlomas keleivių vietų skaičius per dieną nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d. turės būti mažiausiai 150 vietų maršrute Olbija — Verona ir mažiausiai 150 vietų maršrute Verona — Olbija.

Siūlomas keleivių vietų skaičius per dieną nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d. (įskaitant Kalėdų ir Velykų laikotarpius) turės būti mažiausiai 300 vietų maršrute Olbija — Verona ir mažiausiai 300 vietų maršrute Verona — Olbija.

Jeigu numatytų dienos skrydžių bendro keleivių skaičiaus koeficientas viršys 80 %, patvirtinti maršruto vežėjai galės prašyti ENAC leidimo, ir, gavę Sardinijos autonominio regiono pritarimą, įvesti papildomus skrydžius arba naudoti daugiau keleivių vietų turinčius lėktuvus, kad būtų patenkinta paklausa, nenumatant jokių papildomų administracinių įsipareigojimų.

Jeigu numatytų dienos skrydžių bendro keleivių skaičiaus koeficientas bus mažesnis nei 50 %, patvirtinti maršruto vežėjai galės prašyti ENAC leidimo, ir, gavę Sardinijos autonominio regiono pritarimą, maršrutuose naudoti mažiau keleivių vietų turinčius lėktuvus ir (arba) pritaikyti pasiūlą atsižvelgdami į paklausą.

3.   MARŠRUTUOSE NAUDOJAMŲ LĖKTUVŲ TIPAI

Kiekviename lėktuve, kuris yra naudojamas skrendant maršrutais

 

Kaljaris — Bolonija — Kaljaris

 

Kaljaris — Turinas — Kaljaris

 

Kaljaris — Verona — Kaljaris

 

Olbija — Verona — Olbija

 

Olbija — Bolonija — Olbija

turi būti mažiausiai 150 keleivių vietų

Kiekviename lėktuve, kuris yra naudojamas skrendant maršrutais

 

Kaljaris — Neapolis — Kaljaris

 

Kaljaris — Florencija — Kaljaris

turi būti mažiausiai 130 keleivių vietų

Kiekviename lėktuve, kuris yra naudojamas skrendant maršrutais

 

Algeras — Bolonija — Algeras

 

Algeras — Turinas — Algeras

 

Kaljaris — Palermas — Kaljaris

turi būti mažiausiai 40 keleivių vietų

3.1.

Bilietai į visas naudojamų lėktuvų keleivių vietas, net ir viršijant pirmiau nurodytas minimalias ribas, kiekvieno skrydžio atveju turi būti parduodami laikantis įsipareigojimuose nustatytos tvarkos, netaikant jokios vietų kvotos nuolatinių ir (arba) nenuolatinių vietos gyventojų naudai. Taip pat turi būti pripažinta galimybė keleiviams rezervuoti vietas ir įrašyti juos į laukiančiųjų sąrašą, nediskriminuojant nė vienos keleivių grupės, numatytos įsipareigojimuose teikti paslaugas.

3.2

Jeigu praktikoje šie nurodymai bus slapta apeinami, t.y. jeigu bus atsisakyta parduoti bilietus taikant lengvatinį tarifą, nežiūrint į tai, kad lėktuve yra vietų, tai bus vertinama kaip rimtas įsipareigojimuose nustatytos tvarkos pažeidimas.

4.   TARIFAI

4.1

Visų minėtų maršrutų tarifų lentelėje yra nustatytas:

didžiausias lengvatinis tarifas, t.y. viršutinė riba, taikoma nurodytų keleivių lengvatinėms grupėms;

didžiausias nelengvatinis tarifas, t.y. viršutinė riba, taikoma visiems į lengvatinę grupę nepatenkantiems keleiviams. Prisiėmę įsipareigojimus vežėjai paskirsto tarifus pagal skirtingas grupes, garantuodami tam tikro specialių ir su nuolaida bilietų skaičiaus pardavimą, kad vidutinė pardavimo kaina būtų daug mažesnė už didžiausią nelengvatinį tarifą.

Taigi tarifai yra skirstomi taip:

Įsipareigojimuose numatytas planas

Didžiausias lengvatinis tarifas

(euro)

Didžiausias nelengvatinis tarifas

(euro)

Algeras — Bolonija

55,00

97,00

Algeras — Turinas

55,00

97,00

Kaljaris — Bolonija

55,00

97,00

Kaljaris — Turinas

55,00

97,00

Kaljaris — Florencija

55,00

97,00

Kaljaris — Verona

55,00

97,00

Kaljaris — Neapolis

55,00

97,00

Kaljaris — Palermas

55,00

97,00

Olbija — Bolonija

55,00

97,00

Olbija — Verona

55,00

97,00

4.2

Į visus nurodytus tarifus yra įskaičiuotas PVM, neįskaitant mokesčių ir oro uostų įsipareigojimų bei didžiausios sutartos 6 EUR priemokos krizės atveju (crisis surcharge). Jeigu nebeegzistuoja ar peržiūrimos sąlygos, dėl kurių buvo taikoma priemoka krizės atveju, pastaroji turi būti panaikinta arba proporcingai sumažinta. Nurodyti tarifai negalės būti padidinti jokiu pagrindu, kad ir kokia būtų tam nurodyta priežastis.

4.3

Lengvatinis tarifas neturi apribojimų ir jam nebus taikomi jokie suvaržymai, neskiriamos jokios baudos dėl datos ir (arba) laiko ir (arba) bilieto pakeitimo, jokios kompensacinės baudos.

4.4

Turės būti numatytas bent vienas bilietų platinimo ir pardavimo būdas, kuris keleiviams visiškai nieko nekainuos ir nereikalaus iš jų jokių finansinių įsipareigojimų.

4.5

Kiekvienais metais, pradedant nuo 2007 m. sausio 1 d., kompetentingos institucijos peržiūrės nurodytus tarifus, atsižvelgdamos į praėjusių metų infliacijos rodiklį, apskaičiuotą remiantis bendru ISTAT/FOI vartojimo kainų indeksu. Apie persvarstymą bus pranešta visiems vežėjams, vežantiems aptariamais maršrutais ir taikantiems tiriamuosius tarifus, taip pat Europos Komisijai, kad ši informacija būtų paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4.6

Jei degalų kaina ir (arba) EUR/USD valiutos keitimo santykis pasikeičia daugiau nei 5 %, skaičiuojant nuo antrą 2006 m. pusmetį buvusio vidurkio, tarifai turi būti pakeisti atitinkamu procentu, atsižvelgiant į esamą pasikeitimą ir proporcingai įtakai, kurią degalų kaina turi vežėjų darbo kainai. Galimą tarifų suderinimą kiekvieną pusmetį inicijuoja Transporto ir infrastruktūros ministerija, Sardinijos autonominiam regionui pritarus, remdamasi jungtinio techninio komiteto, kurį atitinkamai sudaro Transporto ir infrastruktūros ministerijos, ENAC bei Sardinijos autonominio regiono atstovai, atliktu tyrimu. Jeigu padidėjimo procentas yra didesnis nei nustatyta, pirmiau nurodytas jungtinis techninis komitetas inicijuoja suderinimo procedūrą, pranešdamas apie tai aptariamais maršrutais keleivius skraidinantiems vežėjams; jei procentas yra mažesnis, procedūra pradedama pagal įgaliojimą. Vežėjai, skraidinantys keleivius nustatytais maršrutais, turi turėti galimybę pateikti savo pastabas minėto tyrimo metu. Galimi tarifų pakeitimai įsigalioja nuo kito pusmečio po persvarstymo.

4.7

Bet kokio masto ir bet kokio pobūdžio tarifų padidinimas, jei jis nėra nustatytas pagal pirmiau minėtą procedūrą, turi būti laikomas neteisėtu.

4.8

Pirmiau apibrėžti lengvatiniai tarifai turi būti privalomai taikomi bent šioms grupėms:

Sardinijos gyventojams;

gimusiems Sardinijoje asmenims, net jei dabar jie gyvena ne Sardinijoje;

neįgaliesiems (3);

vaikams nuo 2 iki 21 metų (3);

žmonėms virš 70 metų (3);

universitetų studentams, kurių amžius yra iki 27 metų (3).

5.   PASLAUGŲ TĘSTINUMAS

Atsižvelgiant į Reglamento (EEB) Nr.2408/92 4 straipsnio 1 dalies c punktą, vežėjai, kurie prisiima įsipareigojimus, turi užtikrinti paslaugų teikimą mažiausiai 36 mėnesius iš eilės ir negali, nutraukti paslaugų teikimą, nebent ENAC ir Sardinijos autonominis regionas apie tai įspėjamas iš anksto prieš 6 mėnesius.

5.1.

Siekiant užtikrinti skrydžių tęstinumą, reguliarumą ir punktualumą, vežėjai, kurie prisiima šiuos su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus,

įsipareigoja kiekvienais metais vykdyti 98 % darbo programoje numatytų skrydžių; skrydžių atšaukimo didžiausia riba — 2 %;

įsipareigoja nepažeisti reguliuojančios institucijos reikalavimų, pagal kuriuos už kiekvieną atšauktą skrydį, viršijant 2 % metinę skrydžių atšaukimo ribą, yra numatyta 2 500 EUR bauda. Tokiu būdu gauta suma bus įtraukta į biudžeto eilutę, skirtą Sardinijos teritorijos tęstinumo finansavimui;

kiekvienais metais įsipareigoja vykdyti 85 % punktualių skrydžių, nevėluojant daugiau kaip 20 min. pagal patvirtintą tvarkaraštį;

už kiekvieną pavėluotą skrydį, jei vėluojama daugiau nei 20 min., įsipareigoja kiekvienam keleiviui suteikti 15,00 EUR kreditą, kurį jis galės panaudoti pirkdamas kitą bilietą.

5.2.

Šios taisyklės nėra taikomos, jei skrydžiai atšaukiami ir vėluoja dėl oro sąlygų, streikų arba kitų galimų įvykių, už kuriuos vežėjas neatsako ir (arba) kurių negali kontroliuoti.

6.   BAUDOS

Už paslaugos teikimo nutraukimą neperspėjus arba perspėjus nesilaikant pirmiau minėtos tvarkos yra taikomos administracinės ir pinginės baudos, kurių dydis priklausys nuo žalos, padarytos viešajam administravimui, ir nuo nuostolių, kuriuos patyrė keleiviai.

6.1.

Kad patvirtinti vežėjai tiksliai laikytųsi šių įpareigojimų, šalia Sardinijos autonominio regiono Transporto tarybos buvo įkurtas bendras priežiūros komitetas, kuris turi stebėti su paslaugomis susijusius įsipareigojimus (toliau — bendras priežiūros komitetas); komitetą sudaro Transporto regioninės tarybos atstovas, Transporto ir infrastruktūros ministerijos atstovas, ENAC atstovas ir po vieną kiekvieno vežėjo, kuris prisiėmė su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, atstovą.

6.2.

Bendras priežiūros komitetas:

kuriam vadovauja atstovas iš Transporto regioninės tarybos, sušaukiamas vieną kartą per ketvirtį, prireikus pirmininko sušaukiamas papildomai;

atsižvelgia į informaciją, kurią, stebėdami šių įpareigojimų įgyvendinimą, renka Sardinijos oro uostų apskrities direkcija, oro uostų valdymo bendrija, atskiri piliečiai arba vartotojų asociacijos;

nustato galimus reikalavimų, apibrėžtų šiuose įsipareigojimuose teikti paslaugas, pažeidimus, juos registruoja ir siūlo ENAC patvirtinti priemones, kad paslaugos būtų teikiamos teisingai ir, jei reikia, būtų skirtos baudas, nurodant tokių baudų tipą ir sumas.

7.   GALIOJIMAS

Data, nuo kurios pirmiau minėti įsipareigojimai tampa privalomi, bus nurodyta atitinkamu dekretu.

8.   SUTIKIMO PATEIKIMAS

Vežėjai, kurie ketina prisiimti su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, apibrėžtus šiame dokumente, privalo per 30 dienų nuo Komisijos komunikato dėl minėtų įsipareigojimų nustatymo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiame leidinyje pateikti oficialų sutikimą, skirtą Nacionalinei civilinės aviacijos agentūrai.


(1)  Žvaigždute pažymėtas reguliarus skrydžių skaičius sezono metu keičiasi priklausomai nuo laikotarpio ir savaitės dienos. Galutinė veikla, paskirstyta pagal laikotarpius ir savaitės dienas, įsipareigojimus prisiėmusioms įmonėms bus iš anksto nustatyta. Tokia veikla turės būti įforminta, siekiant visiškai tenkinti skrydžių poreikį, ir likus mažiausiai 15 dienų iki kiekvieno aviacinio sezono pradžios vežėjai, prisiėmę su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, veiklą turės registruoti ENAC bei pranešti apie ją Sardinijos autonominiam regionui, kuris pasilieka sau teisę kreiptis su prašymu atlikti tam tikrus pakeitimus, jeigu reikia. Skrydis turi būti tiesioginis, be tarpinio nutūpimo.

(2)  Žvaigždute pažymėtas reguliarus skrydžių skaičius sezono metu keičiasi priklausomai nuo laikotarpio ir savaitės dienos. Galutinė veikla, paskirstyta pagal laikotarpius ir savaitės dienas, įsipareigojimus prisiėmusioms įmonėms bus iš anksto nustatyta. Tokia veikla turės būti įforminta, siekiant visiškai tenkinti skrydžių poreikį, ir likus mažiausiai 15 dienų iki kiekvieno aviacinio sezono pradžios vežėjai, prisiėmę su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, veiklą turės registruoti ENAC bei pranešti apie ją Sardinijos autonominiam regionui, kuris pasilieka sau teisę kreiptis su prašymu atlikti tam tikrus pakeitimus, jeigu reikia. Skrydis turi būti tiesioginis, be tarpinio nutūpimo.

(3)  Nediskriminuojant dėl gimimo vietos, gyvenamosios vietos ir tautybės.

Vaikai iki dvejų metų keliauja nemokamai, jeigu jie neužima sėdimos vietos.