21.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 93/13


Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen komission tiedonanto

(2006/C 93/08)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille 23. heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti Italian hallitus on Sardinian autonomisen alueen esittämän ehdotuksen perusteella päättänyt asettaa julkisen palvelun velvoitteen eräillä Sardinian lentokenttien ja tärkeimpien kansallisten lentoasemien välisillä reiteillä harjoitettavalle säännölliselle lentoliikenteelle.

Sardinian saariasema rajoittaa huomattavasti liikenneyhteyksiä, minkä vuoksi lentoliikenne on korvaamattoman tärkeä, eikä sille ole olemassa varteenotettavia vaihtoehtoja.

Tällaisessa tilanteessa säännöllistä lentoliikennettä on pidettävä julkisena velvoitteena, joka on ensisijaisen tärkeä sekä saaren taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen että henkilöiden vapaan liikkuvuuden kannalta.

1.   REITIT, JOITA JULKISEN PALVELUN VELVOITE KOSKEE, SEKÄ JULKISEN PALVELUN YLEISET EDELLYTYKSET

1.1

Julkisen palvelun velvoite koskee säännöllistä lentoliikennettä seuraavilla reiteillä:

 

Alghero — Bologna ja päinvastaiseen suuntaan

 

Alghero — Torino ja päinvastaiseen suuntaan

 

Cagliari — Bologna ja päinvastaiseen suuntaan

 

Cagliari — Torino ja päinvastaiseen suuntaan

 

Cagliari — Firenze ja päinvastaiseen suuntaan

 

Cagliari — Verona ja päinvastaiseen suuntaan

 

Cagliari — Napoli ja päinvastaiseen suuntaan

 

Cagliari — Palermo ja päinvastaiseen suuntaan

 

Olbia — Bologna ja päinvastaiseen suuntaan

 

Olbia — Verona ja päinvastaiseen suuntaan

1.2

Lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä 18. tammikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 793/2004, 9 artiklan mukaisesti toimivaltaiset viranomaiset voivat varata tietyt lähtö- ja saapumisajat julkisen palvelun harjoittamista varten näissä julkisen palvelun velvoitteissa määrättyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaan.

1.3

Asianomaisten lentoliikenteen harjoittajien on hyväksyttävä kaikki edellä tarkoitetut reitit ja niitä koskevat julkisen palvelun velvoitteet erillisinä kokonaisuuksina, sellaisinaan ja kokonaisuudessaan.

1.4

Kunkin yksittäisen lentoliikenteen harjoittajan, joka hyväksyy nämä velvoitteet, on annettava vakuus, jolla taataan julkisen palvelun asianmukainen hoitaminen ja jatkuminen. Vakuuden määrän on oltava vähintään viisi prosenttia kokonaisliikevaihdosta, jonka Italian ilmailulaitos ENAC arvioi kaikkiin kyseisiin reitteihin liittyvien suunniteltujen lentoliikennepalvelujen osalta. Vakuus maksetaan ENAC:ille, joka käyttää sen julkisen palvelun velvoitteiden jatkumisen varmistamiseen siinä tapauksessa, että lentoliikenteen harjoittaja jättää velvoitteensa hoitamatta ilman perusteltua syytä, ja se muodostuu 50-prosenttisesti on first demand -pankkitakuusta ja 50-prosenttisesti vakuutuksesta.

1.5

ENAC varmistaa yhteistyössä Sardinian autonomisen alueen kanssa, että asianomaisilla lentoliikenteen harjoittajilla on asianmukaiset rakenteet ja että ne täyttävät reitille pääsyä koskevat vähimmäisvaatimukset julkisen palvelun velvoitteen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lentoliikenteen harjoittajat, jotka todetaan asianmukaisiksi hoitamaan julkisen palvelun velvoitteita, hyväksytään palvelun harjoittajiksi.

1.6

Jotta voidaan estää liikakapasiteetti, joka saattaisi aiheutua siitä, että useampi lentoliikenteen harjoittaja liikennöi samaa reittiä, ja ottaen huomioon kyseisten lentoasemien infrastruktuureihin liittyvät rajoitukset ja paineet, ENAC vastaa yhteisen edun nimissä — Sardinian autonomista aluetta kuultuaan — asianomaisten lentoliikenteen harjoittajien toimintaohjelmien mukauttamisesta siten, että ne ovat täysin sopusoinnussa julkisen palvelun velvoitteissa liikenteelle asetettujen vaatimusten kanssa.

Tämän on perustuttava reittien ja lentojen määrien jakamiseen tasapuolisesti asianomaisten lentoliikenteen harjoittajien kesken.

1.7

Voidakseen ottaa vastaan kaikkia edellä mainittuja reittejä koskevan julkisen palvelun velvoitteen asianomaisten lentoliikenteen harjoittajien on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

1.

niiden on oltava yhteisön lentoliikenteen harjoittajia, joilla on ansiolentolupa (AOC) sekä asetuksessa (ETY) N:o 2407/92 tarkoitettu liikennelupa;

2.

niiden rahoituspohjan on oltava riittävän vakaa ja asianmukainen asetettujen julkisen palvelun velvoitteiden tavoitteiden saavuttamiseksi siten, että näiden julkisen palvelun velvoitteiden asettamista edeltäneen vuoden liikevaihto lentoliikenteen harjoittamisen osalta vastaa vähintään velvoitteiden kohteena olevan reitin kokonaisliikevaihtoa tai sitä vastaavaa pääomaa;

3.

niiden on osoitettava, että niiden käytettävissä on julkisen palvelun velvoitteiden koko kestoajaksi riittävä määrä omia tai vuokrattuja ilma-aluksia, joilla voidaan asianmukaisesti lentää kaikki julkisen palvelun velvoitteiden mukaiset Sardiniasta lähtevät ensimmäiset aamulennot, sekä yleisesti ottaen tarvittava määrä kapasiteetiltaan riittäviä ilma-aluksia julkisen palvelun velvoitteiden vaatimusten täyttämiseksi,

4.

niiden on käytettävä kyseisillä reiteillä henkilöstöä, joka puhuu sujuvaa ja virheetöntä italiaa;

5.

niiden on käytettävä lippujen jakelussa ja myynnissä vähintään yhtä tärkeimmistä tietokonepohjaisista paikanvarausjärjestelmistä (Amadeus, Galileo, Sabre, World span); jakelu ja myynti voivat tapahtua Internetin kautta, puhelimitse, lentoasemien lipputoimistoissa ja matkatoimistoissa, ja vähintään yhden edellä luetelluista myyntikanavista on oltava asiakkaille maksuton;

6.

niiden on vahvistettava, että jaksolla 1.1.2004—31.12.2004 kaikkien lähtöjen säännöllisyys on ollut vähintään 98 prosenttia ja täsmällisyys enintään 15 minuutin myöhästymismarginaalin mukaan (IATA:n tilastointitapojen perusteella) vähintään 80 prosenttia;

7.

niiden on toimitettava edellä 1.4 kohdassa tarkoitettu vakuus määrättyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

1.8

Palvelun jatkuvuutta, luotettavuutta, täsmällisyyttä ja turvallisuutta koskevan tavoitteen varmistamiseksi julkisen palvelun velvoitteen hoitamisesta kiinnostuneiden lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava ENAC:ille asianmukaiset (italian- tai englanninkieliset) asiakirjat, joilla todistetaan, että ne täyttävät edellä luetellut edellytykset, sekä todisteet palvelun harjoittamiseen varatuista organisatorisista, teknisistä ja taloudellisista voimavaroista.

1.9

Lentoliikenteen harjoittajien, jotka hyväksyvät nämä julkisen palvelun velvoitteet, on sitouduttava noudattamaan ja soveltamaan täsmällisesti henkilövahinkotapauksiin, ylivarauksiin, viivästymisiin, lentojen peruuttamiseen sekä matkatavaroiden katoamiseen, viivästymiseen ja vahingoittumiseen liittyvää lentomatkustajien suojaa koskevaa kansallista, kansainvälistä ja yhteisön lainsäädäntöä. Lisäksi niiden on sitouduttava soveltamaan 17. helmikuuta 2004 voimaan tulleessa asetuksessa (EY) N:o 261/2004 vahvistettuja yhteisön sääntöjä, jotka koskevat lentojen ylivarauksia, peruutuksia ja viivästymisiä, ottaen erityisesti huomioon vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeudet. Hyväksyessään nämä julkisen palvelun velvoitteet lentoliikenteen harjoittajat sitoutuvat samalla yhdenmukaistamaan käytäntönsä lentomatkustajien oikeuksia koskevan peruskirjan periaatteiden mukaisesti.

2.   JULKISEN PALVELUN VELVOITTEET

2.1

Julkisen palvelun velvoitteita määriteltäessä on otettu huomioon Sardinian saariasemasta johtuvat erityispiirteet. Lentojen vähimmäismäärää ja tarjottavaa kapasiteettia koskevat velvoitteet ovat seuraavat:

2.1.1   reitillä Alghero — Bologna

a)   Päivittäisten lentojen vähimmäismäärä

Reitillä Alghero — Bologna on taattava vähintään yksi meno- ja yksi paluulento päivässä koko vuoden ajan. Yhteydet on lennettävä ilman välilaskuja.

b)   Aikataulut

Lähtö- ja saapumisajat on ehdottomasti vahvistettava siten, että voidaan taata yhden päivän sisällä edestakainen lento Sardiniasta ja riittävän pitkä oleskeluaika kohteessa. Sen vuoksi lähtöajan Sardiniasta on oltava viimeistään kello 9.30, ja paluulento Sardiniaan saa lähteä aikaisintaan kello 19.00.

c)   Kapasiteetti

Päivittäin tarjottavan vähimmäiskapasiteetin on oltava koko vuoden ajan 40 paikkaa reitillä Alghero — Bologna ja 40 paikkaa reitillä Bologna — Alghero.

Jos suunniteltujen lentojen päivittäinen kokonaistäyttöaste ylittää 80 prosenttia, ENAC voi Sardinian autonomisen alueen suostumuksella sallia, että reittiä liikennöivät lentoliikenteen harjoittajat ottavat käyttöön ylimääräisiä lentoja tai käyttävät kapasiteetiltaan suurempia ilma-aluksia kysynnän tyydyttämiseksi, ilman että tästä aiheutuu lisäkustannuksia viranomaisille.

Jos suunniteltujen lentojen päivittäinen kokonaistäyttöaste jää alle 50 prosentin, ENAC voi Sardinian autonomisen alueen suostumuksella sallia, että reittiä liikennöivät lentoliikenteen harjoittajat käyttävät kapasiteetiltaan pienempiä ilma-aluksia ja/tai mukauttavat tarjonnan kysyntään.

2.1.2   reitillä Alghero — Torino

a)   Päivittäisten lentojen vähimmäismäärä

Reitillä Alghero — Torino on taattava vähintään yksi meno- ja yksi paluulento päivässä koko vuoden ajan. Yhteydet on lennettävä ilman välilaskuja.

b)   Aikataulut

Lähtö- ja saapumisajat on ehdottomasti vahvistettava siten, että voidaan taata yhden päivän sisällä edestakainen lento Sardiniasta ja riittävän pitkä oleskeluaika kohteessa. Sen vuoksi lähtöajan Sardiniasta on oltava viimeistään kello 9.30, ja paluulento Sardiniaan saa lähteä aikaisintaan kello 19.00.

c)   Kapasiteetti

Päivittäin tarjottavan vähimmäiskapasiteetin on oltava koko vuoden ajan 40 paikkaa reitillä Alghero — Torino ja 40 paikkaa reitillä Torino — Alghero.

Jos suunniteltujen lentojen päivittäinen kokonaistäyttöaste ylittää 80 prosenttia, ENAC voi Sardinian autonomisen alueen suostumuksella sallia, että reittiä liikennöivät lentoliikenteen harjoittajat ottavat käyttöön ylimääräisiä lentoja tai käyttävät kapasiteetiltaan suurempia ilma-aluksia kysynnän tyydyttämiseksi, ilman että tästä aiheutuu lisäkustannuksia viranomaisille.

Jos suunniteltujen lentojen päivittäinen kokonaistäyttöaste jää alle 50 prosentin, ENAC voi Sardinian autonomisen alueen suostumuksella sallia, että reittiä liikennöivät lentoliikenteen harjoittajat käyttävät kapasiteetiltaan pienempiä ilma-aluksia ja/tai mukauttavat tarjonnan kysyntään.

2.1.3   reitillä Cagliari — Bologna

a)   Päivittäisten lentojen vähimmäismäärä

Reitillä Cagliari — Bologna on taattava vähintään 1/2 (1) meno- ja 1/2 (1) paluulentoa 1. päivästä lokakuuta 31. päivään toukokuuta ja vähintään 2 meno- ja 2 paluulentoa 1. päivästä kesäkuuta 30. päivään syyskuuta (sekä joulun ja pääsiäisen aikaan).

b)   Aikataulut

Lähtö- ja saapumisajat on ehdottomasti vahvistettava siten, että voidaan taata yhden päivän sisällä edestakainen lento Sardiniasta ja riittävän pitkä oleskeluaika kohteessa. Sen vuoksi ainakin yhden lennon lähtöajan Sardiniasta on oltava viimeistään kello 9.30, ja ainakin yksipaluulento Sardiniaan saa lähteä aikaisintaan kello 19.00.

c)   Kapasiteetti

Päivittäin tarjottava kapasiteetti määräytyy julkisen palvelun velvoitteissa mainituille kahdelle ajanjaksolle vahvistettujen lentojen määrien mukaan.

Ajanjaksolla 1.10.—31.5. tarjottavan päivittäisen vähimmäiskapasiteetin on oltava 150 paikkaa reitillä Cagliari — Bologna ja 150 paikkaa reitillä Bologna — Cagliari.

Ajanjaksolla 1.6.—30.9. (sekä joulun ja pääsiäisen aikaan) tarjottavan päivittäisen vähimmäiskapasiteetin on oltava 300 paikkaa reitillä Cagliari — Bologna ja 300 paikkaa reitillä Bologna — Cagliari.

Jos suunniteltujen lentojen päivittäinen kokonaistäyttöaste ylittää 80 prosenttia, ENAC voi Sardinian autonomisen alueen suostumuksella sallia, että reittiä liikennöivät lentoliikenteen harjoittajat ottavat käyttöön ylimääräisiä lentoja tai käyttävät kapasiteetiltaan suurempia ilma-aluksia kysynnän tyydyttämiseksi, ilman että tästä aiheutuu lisäkustannuksia viranomaisille.

Jos suunniteltujen lentojen päivittäinen kokonaistäyttöaste jää alle 50 prosentin, ENAC voi Sardinian autonomisen alueen suostumuksella sallia, että reittiä liikennöivät lentoliikenteen harjoittajat käyttävät kapasiteetiltaan pienempiä ilma-aluksia ja/tai mukauttavat tarjonnan kysyntään.

2.1.4   reitillä Cagliari — Torino

a)   Päivittäisten lentojen vähimmäismäärä

Reitillä Cagliari — Torino on taattava vähintään 1/2 (2) meno- ja 1/2 (2) paluulentoa 1. päivästä lokakuuta 31. päivään toukokuuta ja vähintään 2 meno- ja 2 paluulentoa 1. päivästä kesäkuuta 30. päivään syyskuuta (sekä joulun ja pääsiäisen aikaan).

b)   Aikataulut

Lähtö- ja saapumisajat on ehdottomasti vahvistettava siten, että voidaan taata yhden päivän sisällä edestakainen lento Sardiniasta ja riittävän pitkä oleskeluaika kohteessa. Sen vuoksi ainakin yhden lennon lähtöajan Sardiniasta on oltava viimeistään kello 9.30, ja ainakin yksi paluulento Sardiniaan saa lähteä aikaisintaan kello 19.00.

c)   Kapasiteetti

Päivittäin tarjottava kapasiteetti määräytyy julkisen palvelun velvoitteissa mainituille kahdelle ajanjaksolle vahvistettujen lentojen määrien mukaan.

Ajanjaksolla 1.10.—31.5. tarjottavan päivittäisen vähimmäiskapasiteetin on oltava 150 paikkaa reitillä Cagliari — Torino ja 150 paikkaa reitillä Torino — Cagliari.

Ajanjaksolla 1.6.—30.9. (sekä joulun ja pääsiäisen aikaan) tarjottavan päivittäisen vähimmäiskapasiteetin on oltava 300 paikkaa reitillä Cagliari — Torino ja 300 paikkaa reitillä Torino — Cagliari.

Jos suunniteltujen lentojen päivittäinen kokonaistäyttöaste ylittää 80 prosenttia, ENAC voi Sardinian autonomisen alueen suostumuksella sallia, että reittiä liikennöivät lentoliikenteen harjoittajat ottavat käyttöön ylimääräisiä lentoja tai käyttävät kapasiteetiltaan suurempia ilma-aluksia kysynnän tyydyttämiseksi, ilman että tästä aiheutuu lisäkustannuksia viranomaisille.

Jos suunniteltujen lentojen päivittäinen kokonaistäyttöaste jää alle 50 prosentin, ENAC voi Sardinian autonomisen alueen suostumuksella sallia, että reittiä liikennöivät lentoliikenteen harjoittajat käyttävät kapasiteetiltaan pienempiä ilma-aluksia ja/tai mukauttavat tarjonnan kysyntään.

2.1.5   reitillä Cagliari — Firenze

a)   Päivittäisten lentojen vähimmäismäärä

Reitillä Cagliari — Firenze on taattava vähintään yksi meno- ja yksi paluulento päivässä koko vuoden ajan. Yhteydet on lennettävä ilman välilaskuja.

b)   Aikataulut

Lähtö- ja saapumisajat on ehdottomasti vahvistettava siten, että voidaan taata yhden päivän sisällä edestakainen lento Sardiniasta ja riittävän pitkä oleskeluaika kohteessa. Sen vuoksi lähtöajan Sardiniasta on oltava viimeistään kello 9.30, ja paluulento Sardiniaan saa lähteä aikaisintaan kello 19.00.

c)   Kapasiteetti

Päivittäin tarjottavan vähimmäiskapasiteetin on oltava koko vuoden ajan 130 paikkaa reitillä Cagliari — Firenze ja 130 paikkaa reitillä Firenze — Cagliari.

Jos suunniteltujen lentojen päivittäinen kokonaistäyttöaste ylittää 80 prosenttia, ENAC voi Sardinian autonomisen alueen suostumuksella sallia, että reittiä liikennöivät lentoliikenteen harjoittajat ottavat käyttöön ylimääräisiä lentoja tai käyttävät kapasiteetiltaan suurempia ilma-aluksia kysynnän tyydyttämiseksi, ilman että tästä aiheutuu lisäkustannuksia viranomaisille.

Jos suunniteltujen lentojen päivittäinen kokonaistäyttöaste jää alle 50 prosentin, ENAC voi Sardinian autonomisen alueen suostumuksella sallia, että reittiä liikennöivät lentoliikenteen harjoittajat käyttävät kapasiteetiltaan pienempiä ilma-aluksia ja/tai mukauttavat tarjonnan kysyntään.

2.1.6   reitillä Cagliari — Verona

a)   Päivittäisten lentojen vähimmäismäärä

Reitillä Cagliari — Verona on taattava vähintään yksi meno- ja yksi paluulento päivässä koko vuoden ajan. Yhteydet on lennettävä ilman välilaskuja.

b)   Aikataulut

Lähtö- ja saapumisajat on ehdottomasti vahvistettava siten, että voidaan taata yhden päivän sisällä edestakainen lento Sardiniasta ja riittävän pitkä oleskeluaika kohteessa. Sen vuoksi lähtöajan Sardiniasta on oltava viimeistään kello 9.30, ja paluulento Sardiniaan saa lähteä aikaisintaan kello 19.00.

c)   Kapasiteetti

Päivittäin tarjottavan vähimmäiskapasiteetin on oltava koko vuoden ajan 150 paikkaa reitillä Cagliari — Verona ja 150 paikkaa reitillä Verona — Cagliari.

Jos suunniteltujen lentojen päivittäinen kokonaistäyttöaste ylittää 80 prosenttia, ENAC voi Sardinian autonomisen alueen suostumuksella sallia, että reittiä liikennöivät lentoliikenteen harjoittajat ottavat käyttöön ylimääräisiä lentoja tai käyttävät kapasiteetiltaan suurempia ilma-aluksia kysynnän tyydyttämiseksi, ilman että tästä aiheutuu lisäkustannuksia viranomaisille.

Jos suunniteltujen lentojen päivittäinen kokonaistäyttöaste jää alle 50 prosentin, ENAC voi Sardinian autonomisen alueen suostumuksella sallia, että reittiä liikennöivät lentoliikenteen harjoittajat käyttävät kapasiteetiltaan pienempiä ilma-aluksia ja/tai mukauttavat tarjonnan kysyntään.

2.1.7   reitillä Cagliari — Napoli

a)   Päivittäisten lentojen vähimmäismäärä

Reitillä Cagliari — Napoli on taattava vähintään yksi meno- ja yksi paluulento päivässä koko vuoden ajan. Yhteydet on lennettävä ilman välilaskuja.

b)   Aikataulut

Lähtö- ja saapumisajat on ehdottomasti vahvistettava siten, että voidaan taata yhden päivän sisällä edestakainen lento Sardiniasta ja riittävän pitkä oleskeluaika kohteessa. Sen vuoksi lähtöajan Sardiniasta on oltava viimeistään kello 9.30, ja paluulento Sardiniaan saa lähteä aikaisintaan kello 19.00.

c)   Kapasiteetti

Päivittäin tarjottavan vähimmäiskapasiteetin on oltava koko vuoden ajan 130 paikkaa reitillä Cagliari — Napoli ja 130 paikkaa reitillä Napoli — Cagliari.

Jos suunniteltujen lentojen päivittäinen kokonaistäyttöaste ylittää 80 prosenttia, ENAC voi Sardinian autonomisen alueen suostumuksella sallia, että reittiä liikennöivät lentoliikenteen harjoittajat ottavat käyttöön ylimääräisiä lentoja tai käyttävät kapasiteetiltaan suurempia ilma-aluksia kysynnän tyydyttämiseksi, ilman että tästä aiheutuu lisäkustannuksia viranomaisille.

Jos suunniteltujen lentojen päivittäinen kokonaistäyttöaste jää alle 50 prosentin, ENAC voi Sardinian autonomisen alueen suostumuksella sallia, että reittiä liikennöivät lentoliikenteen harjoittajat käyttävät kapasiteetiltaan pienempiä ilma-aluksia ja/tai mukauttavat tarjonnan kysyntään.

2.1.8   reitillä Cagliari — Palermo

a)   Päivittäisten lentojen vähimmäismäärä

Reitillä Cagliari — Palermo on taattava vähintään yksi meno- ja yksi paluulento päivässä koko vuoden ajan. Yhteydet on lennettävä ilman välilaskuja.

b)   Aikataulut

Lähtö- ja saapumisajat on ehdottomasti vahvistettava siten, että voidaan taata yhden päivän sisällä edestakainen lento Sardiniasta ja riittävän pitkä oleskeluaika kohteessa. Sen vuoksi lähtöajan Sardiniasta on oltava viimeistään kello 9.30, ja paluulento Sardiniaan saa lähteä aikaisintaan kello 19.00.

c)   Kapasiteetti

Päivittäin tarjottavan vähimmäiskapasiteetin on oltava koko vuoden ajan 40 paikkaa reitillä Cagliari — Palermo ja 40 paikkaa reitillä Palermo — Cagliari.

Jos suunniteltujen lentojen päivittäinen kokonaistäyttöaste ylittää 80 prosenttia, ENAC voi Sardinian autonomisen alueen suostumuksella sallia, että reittiä liikennöivät lentoliikenteen harjoittajat ottavat käyttöön ylimääräisiä lentoja tai käyttävät kapasiteetiltaan suurempia ilma-aluksia kysynnän tyydyttämiseksi, ilman että tästä aiheutuu lisäkustannuksia viranomaisille.

Jos suunniteltujen lentojen päivittäinen kokonaistäyttöaste jää alle 50 prosentin, ENAC voi Sardinian autonomisen alueen suostumuksella sallia, että reittiä liikennöivät lentoliikenteen harjoittajat käyttävät kapasiteetiltaan pienempiä ilma-aluksia ja/tai mukauttavat tarjonnan kysyntään.

2.1.9   reitillä Olbia — Bologna

a)   Päivittäisten lentojen vähimmäismäärä

Reitillä Olbia — Bologna on taattava vähintään 1 meno- ja 1 paluulento 1. päivästä lokakuuta 31. päivään toukokuuta ja vähintään 2 meno- ja 2 paluulentoa 1. päivästä kesäkuuta 30. päivään syyskuuta (sekä joulun ja pääsiäisen aikaan). Yhteydet on lennettävä ilman välilaskuja.

b)   Aikataulut

Lähtö- ja saapumisajat on ehdottomasti vahvistettava siten, että voidaan taata yhden päivän sisällä edestakainen lento Sardiniasta ja riittävän pitkä oleskeluaika kohteessa. Sen vuoksi ainakin yhden lennon lähtöajan Sardiniasta on oltava viimeistään kello 9.30, ja ainakin yksi paluulento Sardiniaan saa lähteä aikaisintaan kello 19.00.

c)   Kapasiteetti

Päivittäin tarjottavan vähimmäiskapasiteetin on oltava ajanjaksolla 1.9.–31.5. 150 paikkaa reitillä Olbia –Bologna ja 150 paikkaa reitillä Bologna — Olbia.

Ajanjaksolla 1.6.–30.9. (sekä joulun ja pääsiäisen aikaan) tarjottavan päivittäisen vähimmäiskapasiteetin on oltava 300 paikkaa reitillä Olbia — Bologna ja 300 paikkaa reitillä Bologna — Olbia.

Jos suunniteltujen lentojen päivittäinen kokonaistäyttöaste ylittää 80 prosenttia, ENAC voi Sardinian autonomisen alueen suostumuksella sallia, että reittiä liikennöivät lentoliikenteen harjoittajat ottavat käyttöön ylimääräisiä lentoja tai käyttävät kapasiteetiltaan suurempia ilma-aluksia kysynnän tyydyttämiseksi, ilman että tästä aiheutuu lisäkustannuksia viranomaisille.

Jos suunniteltujen lentojen päivittäinen kokonaistäyttöaste jää alle 50 prosentin, ENAC voi Sardinian autonomisen alueen suostumuksella sallia, että reittiä liikennöivät lentoliikenteen harjoittajat käyttävät kapasiteetiltaan pienempiä ilma-aluksia ja/tai mukauttavat tarjonnan kysyntään.

2.1.10   reitillä Olbia — Verona

a)   Päivittäisten lentojen vähimmäismäärä

Reitillä Olbia — Verona on taattava vähintään 1 meno- ja 1 paluulento 1. päivästä lokakuuta 31. päivään toukokuuta ja vähintään 2 meno- ja 2 paluulentoa 1. päivästä kesäkuuta 30. päivään syyskuuta (sekä joulun ja pääsiäisen aikaan). Yhteydet on lennettävä ilman välilaskuja.

b)   Aikataulut

Lähtö- ja saapumisajat on ehdottomasti vahvistettava siten, että voidaan taata yhden päivän sisällä edestakainen lento Sardiniasta ja riittävän pitkä oleskeluaika kohteessa. Sen vuoksi ainakin yhden lennon lähtöajan Sardiniasta on oltava viimeistään kello 9.30, ja ainakin yksi paluulento Sardiniaan saa lähteä aikaisintaan kello 19.00.

c)   Kapasiteetti

Päivittäin tarjottava kapasiteetti määräytyy julkisen palvelun velvoitteissa mainituille kahdelle ajanjaksolle vahvistettujen lentojen määrien mukaan.

Ajanjaksolla 1.10.–31.5. tarjottavan päivittäisen vähimmäiskapasiteetin on oltava 150 paikkaa reitillä Olbia — Verona ja 150 paikkaa reitillä Verona — Olbia.

Ajanjaksolla 1.6.–30.9. (sekä joulun ja pääsiäisen aikaan) tarjottavan päivittäisen vähimmäiskapasiteetin on oltava 300 paikkaa reitillä Olbia — Verona ja 300 paikkaa reitillä Verona — Olbia.

Jos suunniteltujen lentojen päivittäinen kokonaistäyttöaste ylittää 80 prosenttia, ENAC voi Sardinian autonomisen alueen suostumuksella sallia, että reittiä liikennöivät lentoliikenteen harjoittajat ottavat käyttöön ylimääräisiä lentoja tai käyttävät kapasiteetiltaan suurempia ilma-aluksia kysynnän tyydyttämiseksi, ilman että tästä aiheutuu lisäkustannuksia viranomaisille.

Jos suunniteltujen lentojen päivittäinen kokonaistäyttöaste jää alle 50 prosentin, ENAC voi Sardinian autonomisen alueen suostumuksella sallia, että reittiä liikennöivät lentoliikenteen harjoittajat käyttävät kapasiteetiltaan pienempiä ilma-aluksia ja/tai mukauttavat tarjonnan kysyntään.

3.   Reiteillä käytettävien ilma-alusten tyyppi

Reiteillä

 

Cagliari — Bologna — Cagliari

 

Cagliari — Torino — Cagliari

 

Cagliari — Verona — Cagliari

 

Olbia — Verona — Olbia

 

Olbia — Bologna — Olbia

käytettävien kaikkien ilma-alusten kapasiteetin on oltava vähintään 150 paikkaa;

reiteillä

 

Cagliari — Napoli — Cagliari

 

Cagliari — Firenze — Cagliari

käytettävien kaikkien ilma-alusten kapasiteetin on oltava vähintään 130 paikkaa;

reiteillä

 

Alghero — Bologna — Alghero

 

Alghero — Torino — Alghero

 

Cagliari — Palermo — Cagliari

käytettävien kaikkien ilma-alusten kapasiteetin on oltava vähintään 40 paikkaa.

3.1

Kaikkien käytettävien ilma-alusten kokonaiskapasiteetti, siinäkin tapauksessa että se ylittää edellä mainitun vähimmäiskapasiteetin, on saatettava myyntiin kaikilla lennoilla julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti ilman esimerkiksi asuinpaikkaan liittyviä määrällisiä rajoituksia tai kiintiöitä. Myös varausten vastaanottamisen ja matkustajien ottamisen mukaan odotuslistoille on tapahduttava syrjimättä mitään julkisen palvelun velvoitteiden kohteena olevaa matkustajaryhmää.

3.2

Käytäntöjä, joilla pyritään vilpillisesti kiertämään edellä olevaa määräystä, ja erityisesti kieltäytymistä myymästä alennetun hintaluokan lippuja huolimatta siitä, että ilma-aluksessa on vapaita paikkoja, pidetään julkisen palvelun velvoitteen vakavana laiminlyöntinä.

4.   HINNAT

4.1

Hinnastoon on kuuluttava kaikilla reiteillä:

alennetun hintaluokan enimmäishinta, joka on jäljempänä mainittuihin etuuskohteluun oikeutettuihin matkustajaryhmiin sovellettava enimmäishinta;

normaali enimmäishinta, joka on kaikkiin muihin kuin etuuskohteluun oikeutettuihin matkustajaryhmiin sovellettava enimmäishinta. Asianomaisten lentoliikenteen harjoittajien on sitouduttava porrastamaan hinnastonsa siten, että myyntiin saatetaan riittävä määrä erityishintaisia alennuslippuja, jolloin keskimääräinen myyntihinta asettuu selvästi normaalin enimmäishinnan alapuolelle.

Hinnasto porrastetaan seuraavasti:

Reitti

Alennetun hintaluokan enimmäishinta

(euro)

Normaali enimmäishinta

(euro)

Alghero — Bologna

55,00

97,00

Alghero — Torino

55,00

97,00

Cagliari — Bologna

55,00

97,00

Cagliari — Torino

55,00

97,00

Cagliari — Firenze

55,00

97,00

Cagliari — Verona

55,00

97,00

Cagliari — Napoli

55,00

97,00

Cagliari — Palermo

55,00

97,00

Olbia — Bologna

55,00

97,00

Olbia — Verona

55,00

97,00

4.2

Kaikki ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta ne eivät sisällä lentokenttäveroja ja -maksuja eivätkä crisis surcharge -lisämaksua, joka saa olla enintään 6,00 euroa. Jos crisis surcharge -lisämaksun käyttöönottamiseen johtaneet perusteet lakkaavat olemasta voimassa tai ne määritellään uudelleen, lisämaksu on peruutettava tai sitä on alennettava suhteessa muutokseen. Ilmoitettuihin hintoihin ei saa lisätä minkäänlaisia muita korotuksia.

4.3

Alennetun hintaluokan hintaan ei saa sisältyä minkäänlaisia rajoituksia, eikä sen yhteydessä peritä sakkoa, jos päivä, lähtöaika tai lippu halutaan vaihtaa; myöskään takaisinmaksuun ei sovelleta seuraamuksia.

4.4

On varmistettava ainakin yksi maksuton lippujen jakelu- ja myyntitapa, josta ei aiheudu matkustajalle mitään lisäkustannuksia.

4.5

Toimivaltaiset elimet tarkistavat 1. tammikuuta 2007 alkaen vuosittain ilmoitetut hinnat ISTAT/FOI:n kuluttajahintojen yleisindeksin perusteella lasketun edellisen vuoden inflaatiokertoimen mukaan. Tarkistuksesta ilmoitetaan kaikille kyseisillä reiteillä toimiville lentoliikenteen harjoittajille, jotka soveltavat kyseisiä hintoja, ja se annetaan tiedoksi Euroopan komissiolle julkaistavaksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4.6

Jos euron ja Yhdysvaltain dollarin välinen keskimääräinen vaihtokurssi ja/tai polttoaineen hinta poikkeaa yli 5 prosenttia puolivuotiskauden keskiarvosta vuoden 2006 toisesta puolivuotiskaudesta alkaen, hintoja on tarkistettava prosentuaalisesti suhteessa todetun poikkeuksen määrään ja suhteessa polttoaineen osuuteen lentoliikenteen harjoittajan kustannuksista. Italian infrastruktuuri- ja liikenneministeriö tekee mahdolliset hintatarkistukset puolivuosittain kuultuaan Sardinian autonomisen alueen viranomaisia, ministeriön, ENAC:in ja Sardinian autonomisen alueen nimeämistä edustajista muodostetun teknisen sekakomitean selvityksen perusteella. Jos kustannusten nousu on edellä ilmoitettua prosenttiosuutta suurempi, edellä tarkoitettu tekninen sekakomitea käynnistää mukautusmenettelyn julkisen palvelun velvoitteiden kohteena olevilla reiteillä toimivien lentoliikenteen harjoittajien pyynnöstä. Jos kustannukset alenevat, sekakomitea aloittaa menettelyn ilman eri toimenpiteitä. Edellä tarkoitetun selvityksen yhteydessä on kuultava kyseisillä reiteillä toimivia lentoliikenteen harjoittajia. Mahdolliset hintatarkistukset tulevat voimaan seuraavana puolivuotiskautena poikkeuksen havaitsemisen jälkeen.

4.7

Edellä esitetyn menettelyn ulkopuolella mistä tahansa syystä tapahtuvia hinnankorotuksia on pidettävä laittomina.

4.8

Edellä määritellyllä tavalla vahvistettuja alennetun hintaluokan hintoja on sovellettava ainakin seuraaviin matkustajaryhmiin:

Sardinian asukkaat;

Sardiniassa syntyneet henkilöt, vaikka heidän asuinpaikkansa olisikin Sardinian ulkopuolella;

liikuntarajoitteiset (3);

2—21-vuotiaat (3);

yli 70-vuotiaat (3);

alle 27-vuotiaat opiskelijat (3).

5.   PALVELUJEN JATKUVUUS

Asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti lentoliikenteen harjoittajan, joka hyväksyy julkisen palvelun velvoitteet, on taattava palvelun yhtäjaksoinen jatkuvuus vähintään 36 kuukauden ajan, eikä se voi keskeyttää palvelun harjoittamista ilman ennakkoilmoitusta, joka on toimitettava ENAC:ille ja Sardinian autonomisen alueen viranomaisille vähintään kuusi kuukautta aikaisemmin.

5.1

Lentojen jatkuvuuden, säännöllisyyden ja täsmällisyyden takaamiseksi asianomaisten lentoliikenteen harjoittajien on sitouduttava

liikennöimään vuosittain 98 prosenttia toimintaohjelmiin sisältyvistä lennoista, ja peruutettujen lentojen osuus saa olla enintään kaksi prosenttia;

maksamaan sääntelyelimelle kustakin tämän kahden prosentin rajan ylittävästä peruutetusta lennosta 2 500 euron sakon. Näin kertyneet varat siirretään Sardinian alueellisen jatkuvuuden turvaamista koskevaan talousarvion lukuun;

liikennöimään vuosittain 85 prosenttia lennoista aikataulun mukaisesti 20 minuutiksi vahvistetun viivästymismarginaalin puitteissa;

myöntämään matkustajille kaikista 20 minuuttia ylittävistä viivästyksistä 15 euron hyvityksen seuraavan lipun hankintaa varten.

5.2

Edellä mainittuja sääntöjä ei sovelleta lentoihin, joiden peruuttaminen tai viivästyminen johtuu sääolosuhteista, lakoista tai muista lentoliikenteen harjoittajasta riippumattomista tapahtumista.

6.   SEURAAMUKSET

Jos liikennöinti keskeytetään ilman ennakkoilmoitusta tai annettu ennakkoilmoitus ei ole ollut edellä vahvistettujen sääntöjen mukainen, sovelletaan hallinnollisia seuraamuksia ja sakkoja, joiden määrää vahvistettaessa otetaan huomioon julkishallinnolle ja matkustajille aiheutuneet haitat.

6.1

Sen varmistamiseksi, että asianomaiset lentoliikenteen harjoittavat noudattavat täsmällisesti näitä julkisen palvelun velvoitteita, Sardinian autonomisen alueen liikennevalvontaviraston yhteyteen perustetaan julkisen palvelun velvoitteiden täytäntöönpanon seurannasta vastaava pariteettikomitea (jäljempänä ’pariteettikomitea’), johon alueellinen liikennevalvontavirasto, liikenne- ja infrastruktuuriministeriö, ENAC sekä kaikki asianomaiset lentoliikenteen harjoittajat nimeävät kukin yhden jäsenen.

6.2

Pariteettikomitea

kokoontuu periaatteessa neljännesvuosittain, lukuun ottamatta puheenjohtajan arvioimia kiireellisiä tapauksia, ja sen puheenjohtajana toimii alueellisen liikennevalvontaviraston johtaja;

arvioi näiden julkisen palvelun velvoitteiden soveltamista Sardinian lentoasemien hallinnolta, lentokenttien hallintoyhtiöiltä, yksittäisiltä kansalaisilta ja kuluttajajärjestöiltä saamiensa tietojen perusteella;

toteaa näiden julkisen palvelun velvoitteiden noudattamiseen mahdollisesti liittyvät laiminlyönnit, raportoi niistä ENAC:ille ja ehdottaa sille toimenpiteitä palvelun säännöllisyyden palauttamiseksi tai tarvittaessa seuraamuksia ja tekee niiden luonnetta ja laajuutta koskevia ehdotuksia.

7.   VOIMAANTULO

Päivämäärä, josta alkaen nämä julkisen palvelun velvoitteet tulevat voimaan, vahvistetaan myöhemmin annettavassa säädöksessä.

8.   VIRALLINEN HYVÄKSYMINEN

Lentoliikenteen harjoittajien, jotka aikovat hyväksyä tässä asiakirjassa olevat julkisen palvelun velvoitteet, on 30 päivän kuluessa kyseisiä julkisen palvelun velvoitteita koskevan komission tiedonannon julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä esitettävä ENAC:ille virallinen hyväksymisilmoituksensa.


(1)  Asteriskilla merkittyjen lentojen määrä vaihtelee kauden aikana ajanjakson ja viikonpäivän mukaan. Lentoliikenteen harjoittajien, jotka ovat hyväksyneet julkisen palvelun velvoitteet, on laadittava eri ajanjaksojen ja viikonpäivien mukaan eritelty lopullinen toimintaohjelma, joka on vahvistettava siten, että se täyttää kaikilta osin kysynnän tarpeet. Asianomaisten lentoliikenteen harjoittajien on esitettävä kyseinen toimintaohjelma ENAC:ille vähintään 15 päivää ennen kunkin ilmailukauden alkua ja annettava se tiedoksi myös Sardinian autonomisen alueen viranomaisille, jotka pidättävät itselleen oikeuden pyytää muutoksia toimintaohjelmaan, jos se todetaan riittämättömäksi. Yhteydet on lennettävä ilman välilaskuja.

(2)  Asteriskilla merkittyjen lentojen määrä vaihtelee kauden aikana ajanjakson ja viikonpäivän mukaan. Lentoliikenteen harjoittajien, jotka ovat hyväksyneet julkisen palvelun velvoitteet, on laadittava eri ajanjaksojen ja viikonpäivien mukaan eritelty lopullinen toimintaohjelma, joka on vahvistettava siten, että se täyttää kaikilta osin kysynnän tarpeet. Asianomaisten lentoliikenteen harjoittajien on esitettävä kyseinen toimintaohjelma ENAC:ille vähintään 15 päivää ennen kunkin ilmailukauden alkua ja annettava se tiedoksi myös Sardinian autonomisen alueen viranomaisille, jotka pidättävät itselleen oikeuden pyytää muutoksia toimintaohjelmaan, jos se todetaan riittämättömäksi. Yhteydet on lennettävä ilman välilaskuja.

(3)  Syrjimättä ketään syntymä- tai asuinpaikan taikka kansalaisuuden perusteella.

Alle 2-vuotiaat sylilapset matkustavat ilmaiseksi, mikäli heille ei varata omaa istumapaikkaa.