21.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 93/13


Komisjoni teatis vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud menetlusele

(2006/C 93/08)

(EMPs kohaldatav tekst)

Nõukogu 23. juuli 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2408/92 (ühenduse lennuettevõtjate juurdepääsu kohta ühendusesisestele lennuliinidele) artikli 4 lõike 1 punkti a kohaselt ning vastavalt Sardiinia autonoomse piirkonna ettepanekule on Itaalia valitsus otsustanud kehtestada teatud lennuliinidele Sardiinia lennuväljade ja riigi peamiste lennuväljade vahel avaliku teenindamise kohustused.

Kuna Sardiinia ühendusvõimalused on saarena olulisel määral piiratud, on õhutranspordil peamine ja asendamatu roll, millele ei ole kaalukaid ja samaväärseid alternatiive.

Seega on lennuliiklus avalikku huvi pakkuv teenindussfäär, mis on Sardiinia saare majandusliku ja sotsiaalse arengu seisukohalt ülitähtis, tagades inimestele liikumisvabaduse.

1.   AVALIKU TEENINDAMISE KOHUSTUSEGA LIINID JA AVALIKU TEENINDAMISE ÜLDTINGIMUSED

1.1.

Liinid, mida mõjutab avaliku teenindamise kohustuse kehtestamine, on järgmised:

 

Alghero — Bologna ja Bologna — Alghero,

 

Alghero — Torino ja Torino — Alghero,

 

Cagliari — Bologna ja Bologna — Cagliari,

 

Cagliari — Torino ja Torino — Cagliari,

 

Cagliari — Firenze ja Firenze — Cagliari,

 

Cagliari — Verona ja Verona — Cagliari,

 

Cagliari — Napoli ja Napoli — Cagliari,

 

Cagliari — Palermo ja Palermo — Cagliari,

 

Olbia — Bologna ja Bologna — Olbia,

 

Olbia — Verona ja Verona — Olbia.

1.2.

Vastavalt nõukogu 18. jaanuari 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 95/93 (ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiste eeskirjade kohta), mida on muudetud määrusega (EÜ) nr 793/2004, artiklile 9 võivad pädevad asutused reserveerida teatavad teenindusajad teenuste osutamiseks vastavalt kõnealuste avaliku teenindamise kohustuste tingimustele.

1.3.

Asjaomased lennuettevõtjad peavad iga eespool märgitud liini ja sellele määratud kohustused kiitma heaks üksikult ja tervikuna.

1.4.

Iga üksik lennuettevõtja, kes võtab vastu avaliku teenindamise kohustused, annab täitmistagatise eesmärgiga kindlustada korrektne ja jätkuv teenindamine. Kõnealune tagatismäär peab olema vähemalt 5 % lennuliikluse hinnangulisest kogukäibest, mille puhul ENAC — Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (Itaalia lennuamet) on hinnanud kõikide kõnealuste liinidega seonduvaid teenuseid. Tagatis makstakse ENACile, kes kasutab tagatist avaliku teenindamise kohustuste täitmise kindlustamiseks juhul, kui lennuettevõtja jätab oma kohustused põhjuseta täitmata, ning tagatis koosneb 50 % ulatuses pangatagatisest, mis aktiveeritakse esimesel nõudmisel, ja ülejäänud 50 % ulatuses kindlustusgarantiist.

1.5.

ENAC teeb koos Sardiinia autonoomse piirkonnaga kindlaks, kas lennuettevõtjatel, kes võtavad vastu avaliku teenindamise kohustused, on kõnealustele liinidele juurdepääsuks vajalikud vahendid ja kas nad täidavad miinimumnõudeid, et tagada avaliku teenindamise kohustuste kehtestamisega seatud eesmärke. Lennuettevõtjatel, kes tunnistatakse kontrolli tulemusena avaliku teenindamise kohustustele vastavaks, lubatakse kõnealust teenust osutada.

1.6

Selleks et vältida ülemäärast veomahtu, mis võib tekkida juhul, kui ühel liinil tegutseb rohkem kui üks lennuettevõtja, ja võttes arvesse asjaomaste lennujaamade infrastruktuuriga seonduvaid piiranguid ja kohustusi, võtab ENAC pärast Sardiinia autonoomse piirkonna ametiasutustega konsulteerimist ülesandeks viia asjaomaste lennuettevõtjate tegevuskavad üldsuse huvides täielikku vastavusse avaliku teenindamise kohustustes lennuliikluse jaoks sätestatud tingimustega.

Kõnealune sekkumine peaks olema suunatud lennuliinide ja -sageduste õiglasele jagamisele avaliku teenindamise kohustused vastu võtnud lennuettevõtjate vahel.

1.7.

Iga lennuettevõtja, kes soovib vastu võtta eespool nimetatud liinidele kehtestatud avaliku teenindamise kohustusi, peab vastama järgmistele miinimumnõuetele:

1.

ta peab olema ühenduse lennuettevõtja, kellel on lennuettevõtja sertifikaat (AOC) ja nõutud lennutegevusluba vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2407/92;

2.

tal peavad olema kindlad ja asjakohased rahastamisvahendid, et tagada avaliku teenindamise kohustuste kehtestamisega seatud eesmärkide saavutamine. Selle jaoks peab tema korraldatud lendude arv avaliku teenindamise kohustusega aastale eelnenud aastal olema vähemalt võrdne avaliku teenindamise kohustusega liinide lendude arvule või peab tal olema sellele vastav kapital;

3.

ta peab tõestama, et tema käsutuses on kogu avaliku teenindamise kohustuste täitmise aja jooksul sobiv arv talle kuuluvaid või renditud õhusõidukeid, millega võib korraldada kõiki avaliku teenindamise kohustustele vastavaid Sardiiniast väljuvaid esimesi hommikusi lende, ning et tal on üldiselt sobiv arv vajaliku veomahuga õhusõidukeid avaliku teenindamise kohustuste täitmiseks;

4.

tal peab kõnealustel liinidel töötama personal, kes räägib veatult ja soravalt itaalia keelt;

5.

ta peab levitama ja müüma pileteid vähemalt ühe peamise broneerimissüsteemi (Amadeus, Galileo, Sabre, World span) abil; müük või toimuda Interneti või telefoni teel, lennujaamakassades ning reisibüroode kaudu, kusjuures vähemalt üks loetletud müügikanalitest peab olema klientidele tasuta;

6.

ta peab ise tõestama, et on saavutanud ajavahemikus 1. jaanuarist 2004 kuni 31. detsembrini 2004 regulaarsuse üldkoefitsiendiks vähemalt 98 % ja täpsuse koefitsiendiks (IATA statistilise tava alusel) kõikumisega 15 minuti piires vähemalt 80 %;

7.

ta peab andma punktis 1.4 nimetatud täitmistagatise.

1.8.

Selleks et tagada teenindamise järjepidevus, usaldusväärsus, täpsus ja ohutus, esitavad lennuettevõtjad, kes kavatsevad vastu võtta kõnealustele liinidele kehtestatud avaliku teenindamise kohustused, ENACile vajalikud dokumendid (itaalia või inglise keeles), tõendades, et nad vastavad eespool loetletud miinimumnõuetele ning omavad ka teenindamiseks vajalikke organisatoorseid, tehnilisi ja rahalisi vahendeid.

1.9.

Lennuettevõtjad, kes võtavad vastu kõnealused avaliku teenindamise kohustused, kohustuvad järgima ja austama liikmesriikide, rahvusvahelisi ja ühenduse seadusi seoses reisijate kaitsega füüsilise kahju, ülebroneerimise, lendude hilinemise ja tühistamise ning pagasi kadumise, hilinemise ja kahjustumise korral. Lennuettevõtjad kohustuvad järgima ka 17. veebruaril 2005 jõustunud määruses (EÜ) nr 261/2004 sätestatud ühenduse eeskirju, mis käsitlevad ülebroneerimist, lendude tühistamist ja hilinemist ning puuetega reisijate, sealhulgas liikumispuudega reisijate õigusi. Võttes vastu avaliku teenindamise kohustused, kohustuvad lennuettevõtjad viima oma tegevuse vastavusse Euroopa ja Itaalia reisijate õiguste hartas esitatud põhimõtetega.

2.   AVALIKU TEENINDAMISE KOHUSTUSED

2.1.

Avaliku teenindamise kohustuste koostamisel on arvestatud Sardiinia saarelisest asendist tingitud eripäraseid tingimusi. Avaliku teenindamise kohustused, mis käsitlevad miinimumsagedust ja pakutavat veomahtu, on järgmised.

2.1.1.   Alghero — Bologna liinil

a)   Igapäevane miinimumsagedus

Alghero — Bologna liinil tuleb tagada vähemalt 1 edasi-tagasi lend kogu aasta jooksul. Lennud peavad toimuma ilma vahemaandumisteta.

b)   Lennuajad

Lennuaegade kavandamisel peab kindlasti arvestama kohustust tagada Sardiinia igapäevane edasi-tagasi lend ja märkimisväärne sihtkohas viibimise aeg. Seepärast ei tohi Sardiiniast väljuv lend startida hiljem kui kell 9.30 ja Sardiiniasse saabuv lend enne kella 19.00.

c)   Pakutav veomaht

Igapäevane pakutav miinimumveomaht peab kogu aasta jooksul olema 40 kohta Alghero — Bologna liinil ja 40 kohta Bologna — Alghero liinil.

Kui regulaarlendude igapäevane täituvus on üle 80 %, võib ENAC Sardiinia autonoomse piirkonna ametiasutuste nõusolekul lubada, et kõnealuseid lende korraldavad lennuettevõtjad võivad pakkuda lisalende või võtta nõudluse rahuldamiseks kasutusele suurema veomahuga õhusõiduki, ilma et sellest lisanduks kulusid ametiasutustele.

Kui regulaarlendude igapäevane täituvus on alla 50 %, võib ENAC Sardiinia autonoomse piirkonna ametiasutuste nõusolekul lubada, et kõnealuseid lende korraldavad lennuettevõtjad võivad võtta kasutusele väiksema veomahuga õhusõiduki ja/või kohandada pakkumise nõudlusele.

2.1.2.   Alghero — Torino liinil

a)   Igapäevane miinimumsagedus

Alghero — Torino liinil tuleb tagada vähemalt 1 edasi-tagasi lend kogu aasta jooksul. Lennud peavad toimuma ilma vahemaandumisteta.

b)   Lennuajad

Lennuaegade kavandamisel peab kindlasti arvestama kohustust tagada Sardiinia igapäevane edasi-tagasi lend ja märkimisväärne sihtkohas viibimise aeg. Seepärast ei tohi Sardiiniast väljuv lend startida hiljem kui kell 9.30 ja Sardiiniasse saabuv lend enne kella 19.00.

c)   Pakutav veomaht

Igapäevane pakutav miinimumveomaht peab kogu aasta jooksul olema 40 kohta Alghero — Torino liinil ja 40 kohta Torino — Alghero liinil.

Kui regulaarlendude igapäevane täituvus on üle 80 %, võib ENAC Sardiinia autonoomse piirkonna ametiasutuste nõusolekul lubada, et kõnealuseid lende korraldavad lennuettevõtjad võivad pakkuda lisalende või võtta nõudluse rahuldamiseks kasutusele suurema veomahuga õhusõiduki, ilma et sellest lisanduks kulusid ametiasutustele.

Kui regulaarlendude igapäevane täituvus on alla 50 %, võib ENAC Sardiinia autonoomse piirkonna ametiasutuste nõusolekul lubada, et kõnealuseid lende korraldavad lennuettevõtjad võivad võtta kasutusele väiksema veomahuga õhusõiduki ja/või kohandada pakkumise nõudlusele.

2.1.3.   Cagliari — Bologna liinil

a)   Igapäevane miinimumsagedus

Cagliari — Bologna liinil tuleb tagada 1. oktoobrist kuni 31. maini vähemalt 1 kuni 2 (1) edasi-tagasi lendu ning 1. juunist kuni 30. septembrini (sh jõulud ja lihavõtted) vähemalt 2 edasi-tagasi lendu.

b)   Lennuajad

Lennuaegade kavandamisel peab kindlasti arvestama kohustust tagada Sardiinia igapäevane edasi-tagasi lend ja märkimisväärne sihtkohas viibimise aeg. Seepärast ei tohi vähemalt üks Sardiiniast väljuv lend startida hiljem kui kell 9.30 ja vähemalt üks Sardiiniasse saabuv lend enne kella 19.00.

c)   Pakutav veomaht

Igapäevane pakutav veomaht määratakse kindlaks, võttes arvesse avaliku teenindamise kohustustes kirjeldatud kahe perioodi erinevaid lennusagedusi.

Ajavahemikus 1. oktoober kuni 31. mai on igapäevane miinimumveomaht 150 kohta Cagliari — Bologna liinil ja 150 kohta Bologna — Cagliari liinil.

Ajavahemikus 1. juuni kuni 30 september (sh jõulud ja lihavõtted) on igapäevane miinimumveomaht 300 kohta Cagliari — Bologna liinil ja 300 kohta Bologna — Cagliari liinil.

Kui regulaarlendude igapäevane täituvus on üle 80 %, võib ENAC Sardiinia autonoomse piirkonna ametiasutuste nõusolekul lubada, et kõnealuseid lende korraldavad lennuettevõtjad võivad pakkuda lisalende või võtta nõudluse rahuldamiseks kasutusele suurema veomahuga õhusõiduki, ilma et sellest lisanduks kulusid ametiasutustele.

Kui regulaarlendude igapäevane täituvus on alla 50 %, võib ENAC Sardiinia autonoomse piirkonna ametiasutuste nõusolekul lubada, et kõnealuseid lende korraldavad lennuettevõtjad võivad võtta kasutusele väiksema veomahuga õhusõiduki ja/või kohandada pakkumise nõudlusele.

2.1.4.   Cagliari — Torino liinil

a)   Igapäevane miinimumsagedus

Cagliari — Torino liinil tuleb tagada 1. oktoobrist kuni 31. maini vähemalt 1 kuni 2 (2) edasi-tagasi lendu ning 1. juunist kuni 30. septembrini (sh jõulud ja lihavõtted) vähemalt 2 edasi-tagasi lendu.

b)   Lennuajad

Lennuaegade kavandamisel peab kindlasti arvestama kohustust tagada Sardiinia igapäevane edasi-tagasi lend ja märkimisväärne sihtkohas viibimise aeg. Seepärast ei tohi vähemalt üks Sardiiniast väljuv lend startida hiljem kui kell 9.30 ja vähemalt üks Sardiiniasse saabuv lend enne kella 19.00.

c)   Pakutav veomaht

Igapäevane pakutav veomaht määratakse kindlaks, võttes arvesse avaliku teenindamise kohustustes kirjeldatud kahe perioodi erinevaid lennusagedusi.

Ajavahemikus 1. oktoober kuni 31. mai on igapäevane miinimumveomaht 150 kohta Cagliari — Torino liinil ja 150 kohta Torino — Cagliari liinil.

Ajavahemikus 1. juuni kuni 30 september (sh jõulud ja lihavõtted) on igapäevane miinimumveomaht 300 kohta Cagliari — Torino liinil ja 300 kohta Torino — Cagliari liinil.

Kui regulaarlendude igapäevane täituvus on üle 80 %, võib ENAC Sardiinia autonoomse piirkonna ametiasutuste nõusolekul lubada, et kõnealuseid lende korraldavad lennuettevõtjad võivad pakkuda lisalende või võtta nõudluse rahuldamiseks kasutusele suurema veomahuga õhusõiduki, ilma et sellest lisanduks kulusid ametiasutustele.

Kui regulaarlendude igapäevane täituvus on alla 50 %, võib ENAC Sardiinia autonoomse piirkonna ametiasutuste nõusolekul lubada, et kõnealuseid lende korraldavad lennuettevõtjad võivad võtta kasutusele väiksema veomahuga õhusõiduki ja/või kohandada pakkumise nõudlusele.

2.1.5.   Cagliari — Firenze liinil

a)   Igapäevane miinimumsagedus

Cagliari — Firenze liinil tuleb tagada vähemalt 1 edasi-tagasi lend kogu aasta jooksul. Lennud peavad toimuma ilma vahemaandumisteta.

b)   Lennuajad

Lennuaegade kavandamisel peab kindlasti arvestama kohustust tagada Sardiinia igapäevane edasi-tagasi lend ja märkimisväärne sihtkohas viibimise aeg. Seepärast ei tohi Sardiiniast väljuv lend startida hiljem kui kell 9.30 ja Sardiiniasse saabuv lend enne kella 19.00.

c)   Pakutav veomaht

Igapäevane pakutav miinimumveomaht peab kogu aasta jooksul olema 130 kohta Cagliari — Firenze liinil ja 130 kohta Firenze — Cagliari liinil.

Kui regulaarlendude igapäevane täituvus on üle 80 %, võib ENAC Sardiinia autonoomse piirkonna ametiasutuste nõusolekul lubada, et kõnealuseid lende korraldavad lennuettevõtjad võivad pakkuda lisalende või võtta nõudluse rahuldamiseks kasutusele suurema veomahuga õhusõiduki, ilma et sellest lisanduks kulusid ametiasutustele.

Kui regulaarlendude igapäevane täituvus on alla 50 %, võib ENAC Sardiinia autonoomse piirkonna ametiasutuste nõusolekul lubada, et kõnealuseid lende korraldavad lennuettevõtjad võivad võtta kasutusele väiksema veomahuga õhusõiduki ja/või kohandada pakkumise nõudlusele.

2.1.6.   Cagliari — Verona liinil

a)   Igapäevane miinimumsagedus

Cagliari — Verona liinil tuleb tagada vähemalt 1 edasi-tagasi lend kogu aasta jooksul. Lennud peavad toimuma ilma vahemaandumisteta.

b)   Lennuajad

Lennuaegade kavandamisel peab kindlasti arvestama kohustust tagada Sardiinia igapäevane edasi-tagasi lend ja märkimisväärne sihtkohas viibimise aeg. Seepärast ei tohi Sardiiniast väljuv lend startida hiljem kui kell 9.30 ja Sardiiniasse saabuv lend enne kella 19.00.

c)   Pakutav veomaht

Igapäevane pakutav miinimumveomaht peab kogu aasta jooksul olema 150 kohta Cagliari — Verona liinil ja 150 kohta Verona — Cagliari liinil.

Kui regulaarlendude igapäevane täituvus on üle 80 %, võib ENAC Sardiinia autonoomse piirkonna ametiasutuste nõusolekul lubada, et kõnealuseid lende korraldavad lennuettevõtjad võivad pakkuda lisalende või võtta nõudluse rahuldamiseks kasutusele suurema veomahuga õhusõiduki, ilma et sellest lisanduks kulusid ametiasutustele.

Kui regulaarlendude igapäevane täituvus on alla 50 %, võib ENAC Sardiinia autonoomse piirkonna ametiasutuste nõusolekul lubada, et kõnealuseid lende korraldavad lennuettevõtjad võivad võtta kasutusele väiksema veomahuga õhusõiduki ja/või kohandada pakkumise nõudlusele.

2.1.7.   Cagliari — Napoli liinil

a)   Igapäevane miinimumsagedus

Cagliari — Napoli liinil tuleb tagada vähemalt 1 edasi-tagasi lend kogu aasta jooksul. Lennud peavad toimuma ilma vahemaandumisteta.

b)   Lennuajad

Lennuaegade kavandamisel peab kindlasti arvestama kohustust tagada Sardiinia igapäevane edasi-tagasi lend ja märkimisväärne sihtkohas viibimise aeg. Seepärast ei tohi Sardiiniast väljuv lend startida hiljem kui kell 9.30 ja Sardiiniasse saabuv lend enne kella 19.00.

c)   Pakutav veomaht

Igapäevane pakutav miinimumveomaht peab kogu aasta jooksul olema 130 kohta Cagliari — Napoli liinil ja 130 kohta Napoli — Cagliari liinil.

Kui regulaarlendude igapäevane täituvus on üle 80 %, võib ENAC Sardiinia autonoomse piirkonna ametiasutuste nõusolekul lubada, et kõnealuseid lende korraldavad lennuettevõtjad võivad pakkuda lisalende või võtta nõudluse rahuldamiseks kasutusele suurema veomahuga õhusõiduki, ilma et sellest lisanduks kulusid ametiasutustele.

Kui regulaarlendude igapäevane täituvus on alla 50 %, võib ENAC Sardiinia autonoomse piirkonna ametiasutuste nõusolekul lubada, et kõnealuseid lende korraldavad lennuettevõtjad võivad võtta kasutusele väiksema veomahuga õhusõiduki ja/või kohandada pakkumise nõudlusele.

2.1.8.   Cagliari — Palermo liinil

a)   Igapäevane miinimumsagedus

Cagliari — Palermo liinil tuleb tagada vähemalt 1 edasi-tagasi lend kogu aasta jooksul. Lennud peavad toimuma ilma vahemaandumisteta.

b)   Lennuajad

Lennuaegade kavandamisel peab kindlasti arvestama kohustust tagada Sardiinia igapäevane edasi-tagasi lend ja märkimisväärne sihtkohas viibimise aeg. Seepärast ei tohi Sardiiniast väljuv lend startida hiljem kui kell 9.30 ja Sardiiniasse saabuv lend enne kella 19.00.

c)   Pakutav veomaht

Igapäevane pakutav miinimumveomaht peab kogu aasta jooksul olema 40 kohta Cagliari — Palermo liinil ja 40 kohta Palermo — Cagliari liinil.

Kui regulaarlendude igapäevane täituvus on üle 80 %, võib ENAC Sardiinia autonoomse piirkonna ametiasutuste nõusolekul lubada, et kõnealuseid lende korraldavad lennuettevõtjad võivad pakkuda lisalende või võtta nõudluse rahuldamiseks kasutusele suurema veomahuga õhusõiduki, ilma et sellest lisanduks kulusid ametiasutustele.

Kui regulaarlendude igapäevane täituvus on alla 50 %, võib ENAC Sardiinia autonoomse piirkonna ametiasutuste nõusolekul lubada, et kõnealuseid lende korraldavad lennuettevõtjad võivad võtta kasutusele väiksema veomahuga õhusõiduki ja/või kohandada pakkumise nõudlusele.

2.1.9.   Olbia — Bologna liinil

a)   Igapäevane miinimumsagedus

Olbia — Bologna liinil tuleb tagada 1. oktoobrist kuni 31. maini vähemalt 1 edasi-tagasi lend ning 1. juunist kuni 30. septembrini (sh jõulud ja lihavõtted) vähemalt 2 edasi-tagasi lendu. Lennud peavad toimuma ilma vahemaandumisteta.

b)   Lennuajad

Lennuaegade kavandamisel peab kindlasti arvestama kohustust tagada Sardiinia igapäevane edasi-tagasi lend ja märkimisväärne sihtkohas viibimise aeg. Seepärast ei tohi vähemalt üks Sardiiniast väljuv lend startida hiljem kui kell 9.30 ja vähemalt üks Sardiiniasse saabuv lend enne kella 19.00.

c)   Pakutav veomaht

Igapäevane pakutav miinimumveomaht peab kogu aasta jooksul olema 150 kohta Olbia — Bologna liinil ja 150 kohta Bologna — Olbia liinil.

Ajavahemikus 1. juuni kuni 30 september (sh jõulud ja lihavõtted) on igapäevane miinimumveomaht 300 kohta Olbia — Bologna liinil ja 300 kohta Bologna — Olbia liinil.

Kui regulaarlendude igapäevane täituvus on üle 80 %, võib ENAC Sardiinia autonoomse piirkonna ametiasutuste nõusolekul lubada, et kõnealuseid lende korraldavad lennuettevõtjad võivad pakkuda lisalende või võtta nõudluse rahuldamiseks kasutusele suurema veomahuga õhusõiduki, ilma et sellest lisanduks kulusid ametiasutustele.

Kui regulaarlendude igapäevane täituvus on alla 50 %, võib ENAC Sardiinia autonoomse piirkonna ametiasutuste nõusolekul lubada, et kõnealuseid lende korraldavad lennuettevõtjad võivad võtta kasutusele väiksema veomahuga õhusõiduki ja/või kohandada pakkumise nõudlusele.

2.1.10.   Olbia — Verona liinil

a)   Igapäevane miinimumsagedus

Olbia — Verona liinil tuleb tagada 1. oktoobrist kuni 31. maini vähemalt 1 edasi-tagasi lend ning 1. juunist kuni 30. septembrini (sh jõulud ja lihavõtted) vähemalt 2 edasi-tagasi lendu. Lennud peavad toimuma ilma vahemaandumisteta.

b)   Lennuajad

Lennuaegade kavandamisel peab kindlasti arvestama kohustust tagada Sardiinia igapäevane edasi-tagasi lend ja märkimisväärne sihtkohas viibimise aeg. Seepärast ei tohi vähemalt üks Sardiiniast väljuv lend startida hiljem kui kell 9.30 ja vähemalt üks Sardiiniasse saabuv lend enne kella 19.00.

c)   Pakutav veomaht

Igapäevane pakutav veomaht määratakse kindlaks, võttes arvesse avaliku teenindamise kohustustes kirjeldatud kahe perioodi erinevaid lennusagedusi.

Ajavahemikus 1. oktoober kuni 31. mai on igapäevane miinimumveomaht 150 kohta Olbia — Verona liinil ja 150 kohta Verona — Olbia liinil.

Ajavahemikus 1. juuni kuni 30 september (sh jõulud ja lihavõtted) on igapäevane miinimumveomaht 300 kohta Olbia — Verona liinil ja 300 kohta Verona — Olbia liinil.

Kui regulaarlendude igapäevane täituvus on üle 80 %, võib ENAC Sardiinia autonoomse piirkonna ametiasutuste nõusolekul lubada, et kõnealuseid lende korraldavad lennuettevõtjad võivad pakkuda lisalende või võtta nõudluse rahuldamiseks kasutusele suurema veomahuga õhusõiduki, ilma et sellest lisanduks kulusid ametiasutustele.

Kui regulaarlendude igapäevane täituvus on alla 50 %, võib ENAC Sardiinia autonoomse piirkonna ametiasutuste nõusolekul lubada, et kõnealuseid lende korraldavad lennuettevõtjad võivad võtta kasutusele väiksema veomahuga õhusõiduki ja/või kohandada pakkumise nõudlusele.

3.   LIINIDEL KASUTATAVATE ÕHUSÕIDUKITE LIIK

Õhusõidukites, mida kasutatakse liinidel

 

Cagliari — Bologna — Cagliari,

 

Cagliari — Torino — Cagliari,

 

Cagliari — Verona — Cagliari,

 

Olbia — Verona — Olbia,

 

Olbia — Bologna — Olbia

peab olema minimaalselt 150 kohta.

Õhusõidukites, mida kasutatakse liinidel

 

Cagliari — Napoli — Cagliari,

 

Cagliari — Firenze — Cagliari

peab olema minimaalselt 130 kohta.

Õhusõidukites, mida kasutatakse liinidel

 

Alghero — Bologna — Alghero,

 

Alghero — Torino — Alghero,

 

Cagliari — Palermo — Cagliari

peab olema minimaalselt 40 kohta.

3.1.

Iga kasutatava õhusõiduki kõik kohad, isegi kui neid on rohkem kui eespool märgitud miinimumnorm, on igaks lennuks müügis kooskõlas avaliku teenindamise kohustustega ning istekoha piiranguteta residentidele ja/või mitteresidentidele. Samuti tuleb kohti broneerida ja reisijaid ootenimekirja võtta nii, et sellega ei diskrimineeritaks vastavalt avaliku teenindamise kohustustele ühtegi reisijarühma.

3.2.

Iga salajast tegevust selle ettekirjutuse vältimiseks ning eriti soodushinnaga piletite väljastamisest keeldumist lennukohtade olemasolul loetakse kehtestatud avaliku teenindamise kohustuste tõsiseks rikkumiseks.

4.   PILETIHINNAD

4.1.

Kõikide asjaomaste liinide hinnastruktuur peab sisaldama:

kõrgeimat soodushinda, mis on kõrgeim hind käesolevas dokumendis loetletud soodustustega reisijatele;

kõrgeimat tavahinda, mis on kõrgeim hind reisijatele, kelle puhul soodustused ei kehti. Lennuettevõtjad, kes võtavad vastu avaliku teenindamise kohustused, on kohustatud looma erinevatele reisijarühmadele vastava hinnastruktuuri, et tagada erihinnaga ja madalama hinnaga piletite piisav müük, mille tulemusena moodustub keskmine müügihind, mis on tunduvalt madalam kui kõrgeim tavahind.

Hinnad moodustuvad järgmiselt:

Avaliku teenindamise kohustusega liin

Kõrgeim soodushind

(eurot)

Kõrgeim tavahind

(eurot)

Alghero — Bologna

55,00

97,00

Alghero — Torino

55,00

97,00

Cagliari — Bologna

55,00

97,00

Cagliari — Torino

55,00

97,00

Cagliari — Firenze

55,00

97,00

Cagliari — Verona

55,00

97,00

Cagliari — Napoli

55,00

97,00

Cagliari — Palermo

55,00

97,00

Olbia — Bologna

55,00

97,00

Olbia — Verona

55,00

97,00

4.2.

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu, aga ei sisalda lennujaamamakse ja muid tasusid ning kriisimaksu, mille suurus on maksimaalselt 6 eurot. Kriisimaks kõrvaldatakse või seda vähendatakse proportsionaalselt alati, kui selle kehtestamist põhjustanud tingimused paranevad või need ümber hinnatakse. Käesolevas dokumendis märgitud hindadele ei saa lisada mingeid muid makse.

4.3.

Soodushinnad on piiranguteta, nende puhul ei rakendata piiranguid ja trahve, mis on seotud kuupäeva, kellaaja või pileti muutmisega, samuti ei ole trahvi väljaostetud pileti tagastamisel.

4.4.

Piletite levitamise ja müügi korraldamiseks peab olema ette nähtud vähemalt üks teenustasuta vahendusviis, millega ei tekitata reisijatele täiendavaid lisakulusid.

4.5.

Alates 1. jaanuarist 2007 vaatavad pädevad asutused igal aastal eespool esitatud hinnastruktuuri üle eelmise aasta inflatsioonitempo suhtes, mis on arvutatud statistilise tarbijahinnaindeksi (ISTAT/FOI indeks) alusel. Ülevaatamise tulemustest teavitatakse kõiki lennuettevõtjaid, kes tegutsevad avaliku teenindamise kohustusega liinidel ja rakendavad eespool kirjeldatud hinnastruktuuri, ning Euroopa Komisjoni, et avaldada tulemused Euroopa Liidu Teatajas.

4.6.

Juhul kui alates 2006. aasta teisest poolest kõigub keskmine kütusehind ja/või euro ja USA dollari vahetuskurss rohkem kui 5 %, tuleb hindu muuta protsentuaalselt vastavalt kõikumise suurusele ja proportsioonis kütusehinna mõjuga lennuettevõtja tegevuskuludele. Infrastruktuuri- ja transpordiministeerium otsustab kooskõlas Sardiinia autonoomse piirkonna ametiasutustega iga võimaliku kohandamise poolaasta näitajate ja uuringu põhjal, mille viib läbi tehniline ühiskomitee, kuhu kuuluvad infrastruktuuri- ja transpordiministeeriumi, ENACi ja Sardiinia autonoomse piirkonna esindajad. Juhul kui märgitud protsendimäär suureneb, algatab kõnealune tehniline ühiskomitee kohandamismenetluse, olles eelnevalt saanud avaliku teenindamise kohustusega liinidel tegutsevatelt lennuettevõtjatelt sellekohase teatise. Protsendimäära vähenemise korral võib tehniline ühiskomitee käivitada kohandamismenetluse oma algatusel. Uurimise käigus peab ühiskomitee ära kuulama avaliku teenindamise kohustusega liinidel tegutsevad lennuettevõtjad. Võimalik hindade kohandamine hakkab kehtima alates järgmisest poolaastast pärast kohandamisotsuse tegemist.

4.7.

Ükskõik kui suur või mistahes nominaalväärtusega hinnatõus, mis otsustati väljaspool käesolevas dokumendis kirjeldatud menetlusi, loetakse õigusvastaseks.

4.8.

Eespool esitatud viisil kindlaksmääratud soodushindu tuleb rakendada vähemalt järgmiste reisijarühmade puhul:

Sardiinia elanikud;

Sardiinias sündinud isikud, kes ei ela Sardiinias;

liikumispuudega inimesed; (3)

2–21-aastased noored; (3)

üle 70-aastased eakad inimesed; (3)

kuni 27-aastased üliõpilased.

5.   TEENUSE JÄRJEPIDEVUS

Vastavalt määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktile c tagab lennuettevõtja, kes võtab vastu avaliku teenindamise kohustused, teenuse osutamise vähemalt 36 järjestikuse kuu jooksul ning ei tohi teenuse osutamist peatada, ilma ENAC it ja Sardiinia autonoomse piirkonna ametiasutusi sellest vähemalt 6 kuud ette teavitamata.

5.1.

Selleks et tagada lendude järjepidevus, regulaarsus ja täpsus, kohustuvad lennuettevõtjad, kes on vastu võtnud avaliku teenindamise kohustused:

sooritama 98 % tegevuskavaga ettenähtud lendudest, tühistades maksimaalselt 2 % lendudest;

maksma reguleerivale asutusele iga tühistatud lennu korral trahvi 2 500 eurot, kui on ületatud aastane 2 % line tühistamismäär. Makstavad summad kantakse üle Sardiinia territoriaalse järjepidevuse rahastamise arvele;

sooritama igal aastal 85 % lendudest täpselt, kaldudes lennuplaanis ettenähtud ajast kõrvale maksimaalselt 20 minutit;

kompenseerima igale reisijale rohkem kui 20-minutilise hilinemise korral 15 eurot uue pileti maksumusest.

5.2.

Eespool esitatud eeskirjad ei kehti tühistatud ja hilinenud lendude korral, mille põhjuseks on ilmastikutingimused, streigid või sündmused väljaspool lennuettevõtja kontrolli ja/või vastutusala.

6.   KARISTUSED

Teenindamise lõpetamine ette teatamata või etteteatamisega, mis on vastuolus eespool esitatud eeskirjadega, toob kaasa rahalised ja haldussanktsioonid, mille suuruse kindlaksmääramisel võetakse arvesse avalikele haldusasutustele ja reisijatele põhjustatud kahju.

6.1.

Selleks et tagada asjaomaste lennuettevõtjate avaliku teenindamise kohustuste täitmine, moodustatakse Sardiinia autonoomse piirkonna transpordiinspektsiooni juurde ühine järelevalvekomitee, mille koosseisu on ühe liikme esitanud piirkondlik transpordiamet, infrastruktuuri- ja transpordiministeerium, ENAC ning iga lennuettevõtja, kes on võtnud vastu avaliku teenindamise kohustused.

6.2.

Ühine järelevalvekomitee:

tegutseb piirkondliku transpordiameti juhataja eesistumisel, kohtudes tavaliselt kord kolme kuu jooksul, välja arvatud erakorralistel juhtudel, kui see on eesistuja arvates vajalik;

arutab avaliku teenindamise kohustusi käsitlevat teavet, mis on saadud Sardiinia lennujaamapiirkondade haldajatelt, lennujaamade haldusettevõtetelt, üksikisikutelt või tarbijaühendustelt;

avastab võimalikud avaliku teenindamise kohustuste rikkumised, dokumenteerib need ja teeb ENACile ettepaneku võtta vastavad meetmed, et taastada teenuse korrapärasus ja vajadusel kehtestada sanktsioonid, andes seejuures soovitusi sanktsioonide tüübi ja ulatuse kohta.

7.   JÕUSTUMINE

Kõnealuste avaliku teenindamise kohustuste jõustumise kuupäev sätestatakse hilisemas määruses.

8.   NÕUSOLEKU ESITAMINE

Lennuettevõtjad, kes kavatsevad käesolevas lisas esitatud avaliku teenindamise kohustused vastu võtta, peavad esitama ENACile ametliku nõusoleku kogu käesoleva lisa sisu kohta 30 päeva jooksul pärast kõnealuste kohustuste kehtestamist käsitleva komisjoni teatise avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.


(1)  Tärniga märgitud lendude arv võib varieeruda hooaja jooksul vastavalt perioodile ja nädalapäevale. Lennuettevõtjad, kes on vastu võtnud avaliku teenindamise kohustused, peavad koostama vastavalt perioodidele ja nädalapäevadele lõpliku lennuplaani, et tagada nõudluse igakülgne rahuldamine. Asjaomased lennuettevõtjad peavad esitama kõnealuse lennuplaani ENACile vähemalt 15 päeva enne kummagi lennuhooaja algust ning teavitama sellest ka Sardiinia autonoomse piirkonna ametiasutusi, kellel on õigus nõuda plaani kohandamist, juhul kui nad avastavad puudujääke. Lennud peavad toimuma ilma vahemaandumisteta.

(2)  Tärniga märgitud lendude arv võib varieeruda hooaja jooksul vastavalt perioodile ja nädalapäevale. Lennuettevõtjad, kes on vastu võtnud avaliku teenindamise kohustused, peavad koostama vastavalt perioodidele ja nädalapäevadele lõpliku lennuplaani, et tagada nõudluse igakülgne rahuldamine. Asjaomased lennuettevõtjad peavad esitama kõnealuse lennuplaani ENACile vähemalt 15 päeva enne kummagi lennuhooaja algust ning teavitama sellest ka Sardiinia autonoomse piirkonna ametiasutusi, kellel on õigus nõuda plaani kohandamist, juhul kui nad avastavad puudujääke. Lennud peavad toimuma ilma vahemaandumisteta.

(3)  Sünnikohast, elukohast või rahvusest sõltumata.

Alla 2-aastased lapsed reisivad tasuta, kui neil ei ole oma istekohta.