21.4.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 93/13


Ανακοίνωση της Επιτροπής με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συμβουλίου

(2006/C 93/08)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1, στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992, για την πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων σε δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών, η ιταλική κυβέρνηση, σύμφωνα με την πρόταση που διατύπωσε η Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, αποφάσισε να επιβάλει υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας σε ορισμένα δρομολόγια τακτικών αεροπορικών γραμμών μεταξύ των αεροδρομίων της Σαρδηνίας και των κυρίων εθνικών αεροδρομίων.

Λόγω του νησιωτικού της χαρακτήρα, η Σαρδηνία έχει περιορισμένες δυνατότητες σύνδεσης, με αποτέλεσμα η αεροπορική μεταφορά να αποτελεί βασική και αναντικατάστατη λύση χωρίς να υπάρχουν άλλες εφικτές και συγκρίσιμες επιλογές.

Με αυτά τα δεδομένα η τακτική αεροπορική γραμμή πρέπει να θεωρηθεί ως δημόσια υπηρεσία, ουσιαστική για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της νήσου, καθώς και ως εγγύηση για την ελεύθερη κυκλοφορία και το δικαίωμα κινητικότητας των προσώπων.

1.   ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.1.

Τα δρομολόγια που αφορά η επιβολή υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας είναι τα εξής:

 

Alghero — Μπολώνια και αντιστρόφως

 

Alghero — Τορίνο και αντιστρόφως

 

Cagliari — Μπολώνια και αντιστρόφως

 

Cagliari — Τορίνο και αντιστρόφως

 

Cagliari — Φλωρεντία και αντιστρόφως

 

Cagliari — Βερόνα και αντιστρόφως

 

Cagliari — Νάπολη και αντιστρόφως

 

Cagliari — Παλέρμο και αντιστρόφως

 

Olbia — Μπολώνια και αντιστρόφως

 

Olbia — Βερόνα και αντιστρόφως

1.2.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 1993, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 793/2004, σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες, οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να κρατήσουν ορισμένες χρονοθυρίδες για την εκτέλεση των δρομολογίων σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στην παρούσα επιβολή υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας.

1.3.

Καθεμία από τις ανωτέρω γραμμές και η αντίστοιχη υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να γίνουν δεκτές ως ανεξάρτητες, αυτούσιες και αναπόσπαστες από τους ενδιαφερόμενους αερομεταφορείς.

1.4.

Κάθε αερομεταφορέας που αποδέχεται την υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας καταθέτει εγγύηση για την ορθή και συνεχή εκτέλεση του δρομολογίου. Η εγγύηση αυτή πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 5 % του κατ' εκτίμηση συνολικού κύκλου εργασιών, τον οποίο υπολογίζει η ENAC — Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), για τα προγραμματισμένα δρομολόγια του συγκεκριμένου συνόλου. Η εγγύηση θα κατατεθεί στο όνομα της ENAC, η οποία θα την χρησιμοποιήσει για να εξασφαλίσει τη συνέχεια του καθεστώτος υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας σε περίπτωση αδικαιολόγητης εγκατάλειψης και θα συνίσταται κατά 50 % από τραπεζική ασφάλεια προς ενεργοποίηση σε πρώτη ζήτηση και κατά 50 % από ασφαλιστική εγγύηση.

1.5.

Η ENAC, σε συνεννόηση με την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, θα ελέγξει εάν η δομή των ενδιαφερόμενων αερομεταφορέων είναι η κατάλληλη και εάν συγκεντρώνουν τις ελάχιστες απαραίτητες προϋποθέσεις για να ανταποκριθούν στους στόχους της επιβολής δημόσιας υπηρεσίας. Μετά από έλεγχο οι αερομεταφορείς που θα κριθούν ικανοί να αναλάβουν την υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας θα γίνουν δεκτοί να εκτελούν τα δρομολόγια.

1.6.

Για να αποφευχθεί η πλεονασματική χωρητικότητα που θα μπορούσε να δημιουργηθεί λόγω της αποδοχής πολλών αερομεταφορέων σε ένα δρομολόγιο, δεδομένων των περιορισμένων υποδομών στους αντίστοιχους αερολιμένες, η Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, αφού συμβουλεύθηκε την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, ανέλαβε, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, να προσαρμόσει τα προγράμματα εκτέλεσης πτήσεων των σύμφωνων αερομεταφορέων, έτσι ώστε να τα καταστήσει εν γένει ανάλογα των απαιτήσεων κινητικότητας που θέτει η επιβολή δημόσιας υπηρεσίας.

Η εν λόγω παρέμβαση πρέπει να αποβλέπει στην ίση κατανομή των γραμμών και των συχνοτήτων μεταξύ των ενδιαφερομένων αερομεταφορέων.

1.7.

Κάθε αερομεταφορέας, για να αποδεχθεί την υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας για καθένα από τα δρομολόγια που προαναφέρθηκαν, πρέπει να πληροί τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:

1.

να είναι κοινοτικός αερομεταφορέας, κάτοχος πιστοποιητικού αερομεταφορέα και άδειας εκμετάλλευσης, όπως καθορίζει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92·

2.

να αποδείξει ότι διαθέτει κατάλληλη και ανάλογη χρηματooικovoμική βάση και διάσταση για να εγγυηθεί την επίτευξη των στόχων που επιδιώκονται με την επιβολή υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας, και ότι σημείωσε κύκλο εργασιών κατά την αεροπορική κίνηση του έτους πριν την επιβολή υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας τουλάχιστον ίσο προς τον συνολικό του δρομολογίου που έχει αποδεχθεί, ή ότι διαθέτει ανάλογο κεφάλαιο·

3.

να αποδείξει ότι έχει στην ιδιοκτησία του ή ότι μισθώνει για όλη τη διάρκεια της επιβολής υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας ενδεδειγμένο αριθμό αεροσκαφών, αντίστοιχο προς τον αριθμό των πρώτων πρωινών πτήσεων από τη Σαρδηνία, όπως προβλέπονται από την επιβολή υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, και εν γένει ότι διαθέτει ενδεδειγμένο αριθμό αεροσκαφών ικανοποιητικής χωρητικότητας για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που επιβάλλει η υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας·

4.

να αποδείξει ότι διαθέτει για τα συγκεκριμένα δρομολόγια προσωπικό που χειρίζεται ορθά και άνετα την ιταλική γλώσσα·

5.

να διαθέτει προς πώληση και να πωλεί εισιτήρια μέσω τουλάχιστον ενός ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεων (Amadeus, Galileo, Sabre, World span), μέσω διαδικτύου, τηλεφώνου, στις θυρίδες πώλησης εισιτηρίων των αερολιμένων και μέσω πρακτορείων, με τουλάχιστον έναν από τους αναφερόμενους τρόπους χωρίς επιβάρυνση για τον αγοραστή·

6.

να μπορεί να βεβαιώσει ότι επέτυχε κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2004 έως 31 Δεκεμβρίου 2004 συνολικό ποσοστό τακτικής εκτέλεσης των πτήσεων τουλάχιστον 98 % και συνολικό ποσοστό χρονικής ακρίβειας των πτήσεων (με βάση τις στατιστικές μεθόδους της IATA) τουλάχιστον 80 % εντός 15 πρώτων λεπτών·

7.

να παρέχει την εγγύηση εκμετάλλευσης που προαναφέρθηκε στο σημείο 1.4 σύμφωνα με τους προκαθορισμένους τρόπους.

1.8.

Προκειμένου να εγγυηθούν τη συνέχεια, την αξιοπιστία, τη χρονική ακρίβεια και την ασφάλεια των δρομολογίων, οι αερομεταφορείς που προτίθενται να αποδεχθούν την υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας οφείλουν να διαβιβάσουν στην ENAC κατάλληλη τεκμηρίωση (στην ιταλική ή αγγλική γλώσσα), η οποία να βεβαιώνει τα προαναφερθέντα, καθώς και τούς οργανωτικούς, τεχνικούς και οικονομικούς πόρους που προορίζονται για τα δρομολόγια.

1.9.

Οι αερομεταφορείς που θα αποδεχθούν την υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας δεσμεύονται να τηρήσουν και να εφαρμόσουν με ακρίβεια τις εθνικές, διεθνείς και κοινοτικές κανονιστικές διατάξεις όσον αφορά την προστασία του επιβατικού κοινού σε περίπτωση φυσικής ζημίας προσώπων, υπερκράτησης θέσεων, καθυστέρησης των πτήσεων, ματαίωσης πτήσεων, απώλειας, καθυστέρησης ή φθοράς αποσκευών· δεσμεύονται επίσης να εφαρμόζουν τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Φεβρουαρίου 2005 και αφορά την υπερκράτηση θέσεων, τη ματαίωση και την καθυστέρηση πτήσεων, και ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών με ειδικές ανάγκες και με μειωμένη κινητικότητα. Παράλληλα με την αποδοχή της παρούσας υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας, οι αερομεταφορείς δεσμεύονται να προσαρμόσουν την πολιτική τους στις αρχές που περιέχει ο Ευρωπαϊκός και ο Ιταλικός Χάρτης δικαιωμάτων των επιβατών.

2.   ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

2.1.

Οι υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας έχουν διαμορφωθεί με βάση το νησιωτικό χαρακτήρα της Σαρδηνίας· από άποψη ελάχιστης συχνότητας και προσφερόμενης χωρητικότητας οι υποχρεώσεις έχουν ως εξής:

2.1.1.   Στη γραμμή Alghero — Μπολώνια

α)   Ελάχιστη ημερήσια συχνότητα

Στη γραμμή Alghero — Μπολώνια εξασφαλίζεται τουλάχιστον 1 πτήση μετ' επιστροφής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι αεροπορικές συνδέσεις θα είναι απευθείας και όχι με ενδιάμεσο σταθμό.

β)   Προγράμματα πτήσεων:

Στον προγραμματισμό πρέπει υποχρεωτικά να ληφθεί υπόψη η απαίτηση να εξασφαλισθεί η μετακίνηση μετ' επιστροφής μέσα στην ημέρα στη Σαρδηνία και ικανή παραμονή στον τόπο προορισμού. Προς το σκοπό αυτό, η εξερχόμενη από τη Σαρδηνία πτήση δεν πρέπει να αναχωρεί μετά τις 9.30 και η πτήση επανόδου στη Σαρδηνία δεν πρέπει να αναχωρεί πριν τις 19.00.

γ)   Προσφερόμενη χωρητικότητα

Η ελάχιστη ημερήσια χωρητικότητα που θα προσφέρεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πρέπει να είναι 40 θέσεις στη γραμμή Alghero — Μπολώνια και 40 θέσεις στη γραμμή Μπολώνια — Alghero.

Σε περίπτωση που η συνολική πληρότητα στις προβλεπόμενες πτήσεις υπερβεί το 80 %, οι αερομεταφορείς που εκτελούν τις συγκεκριμένες πτήσεις μπορούν, εφόσον το εγκρίνει η ENAC, σε συνεννόηση με την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, να εισαγάγουν συμπληρωματικές πτήσεις ή να χρησιμοποιούν αεροσκάφη μεγαλύτερης χωρητικότητας με σκοπό την ικανοποίηση της ζήτησης, χωρίς καμία πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση.

Σε περίπτωση που η συνολική πληρότητα στις προβλεπόμενες πτήσεις είναι κατώτερη του 50 %, οι αερομεταφορείς που εκτελούν τις συγκεκριμένες πτήσεις μπορούν, εφόσον το εγκρίνει η ENAC, σε συνεννόηση με την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, να χρησιμοποιούν αεροσκάφη μικρότερης χωρητικότητας ή/και να προσαρμόσουν την προσφορά στη ζήτηση.

2.1.2.   Στη γραμμή Alghero — Τορίνο

α)   Ελάχιστη ημερήσια συχνότητα

Στη γραμμή Alghero — Τορίνο εξασφαλίζεται τουλάχιστον 1 πτήση μετ' επιστροφής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι αεροπορικές συνδέσεις θα είναι απευθείας και όχι με ενδιάμεσο σταθμό.

β)   Προγράμματα πτήσεων:

Στον προγραμματισμό πρέπει υποχρεωτικά να ληφθεί υπόψη η απαίτηση να εξασφαλισθεί η μετακίνηση μετ' επιστροφής μέσα στην ημέρα στη Σαρδηνία και ικανή παραμονή στον τόπο προορισμού. Προς το σκοπό αυτό, η εξερχόμενη από τη Σαρδηνία πτήση δεν πρέπει να αναχωρεί μετά τις 9.30 και η πτήση επανόδου στη Σαρδηνία δεν πρέπει να αναχωρεί πριν τις 19.00.

γ)   Προσφερόμενη χωρητικότητα

Η ελάχιστη ημερήσια χωρητικότητα που θα προσφέρεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πρέπει να είναι 40 θέσεις στη γραμμή Alghero — Τορίνο και 40 θέσεις στη γραμμή Τορίνο — Alghero.

Σε περίπτωση που η συνολική πληρότητα στις προβλεπόμενες πτήσεις υπερβεί το 80 %, οι αερομεταφορείς που εκτελούν τις συγκεκριμένες πτήσεις μπορούν, εφόσον το εγκρίνει η ENAC, σε συνεννόηση με την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, να εισαγάγουν συμπληρωματικές πτήσεις ή να χρησιμοποιούν αεροσκάφη μεγαλύτερης χωρητικότητας με σκοπό την ικανοποίηση της ζήτησης, χωρίς καμία πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση.

Σε περίπτωση που η συνολική πληρότητα στις προβλεπόμενες πτήσεις είναι κατώτερη του 50 %, οι αερομεταφορείς που εκτελούν τις συγκεκριμένες πτήσεις μπορούν, εφόσον το εγκρίνει η ENAC, σε συνεννόηση με την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, να χρησιμοποιούν αεροσκάφη μικρότερης χωρητικότητας ή/και να προσαρμόσουν την προσφορά στη ζήτηση.

2.1.3.   Στη γραμμή Cagliari — Μπολώνια

α)   Ελάχιστη ημερήσια συχνότητα

Στη γραμμή Cagliari — Μπολώνια πρέπει να εκτελούνται τουλάχιστον 1/2 (1) πτήσεις μετ' επιστροφής από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαΐου και τουλάχιστον 2 πτήσεις μετ' επιστροφής από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου (συν την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα)·

β)   Προγράμματα πτήσεων:

Στον προγραμματισμό πρέπει υποχρεωτικά να ληφθεί υπόψη η απαίτηση να εξασφαλισθεί η μετακίνηση μετ' επιστροφής μέσα στην ημέρα στη Σαρδηνία και ικανή παραμονή στον τόπο προορισμού. Προς το σκοπό αυτό, μια πτήση εξερχόμενη από τη Σαρδηνία δεν πρέπει να αναχωρεί μετά τις 9.30 και μια πτήση επανόδου στη Σαρδηνία δεν πρέπει να αναχωρεί πριν τις 19.00.

γ)   Προσφερόμενη χωρητικότητα

Η προσφερόμενη ημερησίως χωρητικότητα καθορίζεται ανάλογα με τις προβλεπόμενες συχνότητες κατά τη διάρκεια των δύο περιόδων που αναγράφονται στις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας.

Η ελάχιστη ημερήσια χωρητικότητα που θα προσφέρεται κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαΐου πρέπει να είναι 150 θέσεις στη γραμμή Cagliari — Μπολώνια και 150 θέσεις στη γραμμή Μπολώνια — Cagliari.

Η ελάχιστη ημερήσια χωρητικότητα που θα προσφέρεται κατά την περίοδο από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου (συν την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα) πρέπει να είναι 300 θέσεις στη γραμμή Cagliari — Μπολώνια και 300 θέσεις στη γραμμή Μπολώνια — Cagliari.

Σε περίπτωση που η συνολική πληρότητα στις προβλεπόμενες πτήσεις υπερβεί το 80 %, οι αερομεταφορείς που εκτελούν τις συγκεκριμένες πτήσεις μπορούν, εφόσον το εγκρίνει η ENAC, σε συνεννόηση με την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, να εισαγάγουν συμπληρωματικές πτήσεις ή να χρησιμοποιούν αεροσκάφη μεγαλύτερης χωρητικότητας με σκοπό την ικανοποίηση της ζήτησης, χωρίς καμία πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση.

Σε περίπτωση που η συνολική πληρότητα στις προβλεπόμενες πτήσεις είναι κατώτερη του 50 %, οι αερομεταφορείς που εκτελούν τις συγκεκριμένες πτήσεις μπορούν, εφόσον το εγκρίνει η ENAC, σε συνεννόηση με την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, να χρησιμοποιούν αεροσκάφη μικρότερης χωρητικότητας ή/και να προσαρμόσουν την προσφορά στη ζήτηση.

2.1.4.   Στη γραμμή Cagliari — Τορίνο

α)   Ελάχιστη ημερήσια συχνότητα

Στη γραμμή Cagliari — Τορίνο πρέπει να εκτελούνται τουλάχιστον 1/2 (2) πτήσεις μετ' επιστροφής από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαΐου και τουλάχιστον 2 πτήσεις μετ' επιστροφής από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου (συν την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα)·

β)   Προγράμματα πτήσεων:

Στον προγραμματισμό πρέπει υποχρεωτικά να ληφθεί υπόψη η απαίτηση να εξασφαλισθεί η μετακίνηση μετ' επιστροφής μέσα στην ημέρα στη Σαρδηνία και ικανή παραμονή στον τόπο προορισμού. Προς το σκοπό αυτό, μια εξερχόμενη από τη Σαρδηνία πτήση δεν πρέπει να αναχωρεί μετά τις 9.30 και μια πτήση επανόδου στη Σαρδηνία δεν πρέπει να αναχωρεί πριν τις 19.00.

γ)   Προσφερόμενη χωρητικότητα

Η προσφερόμενη ημερησίως χωρητικότητα καθορίζεται ανάλογα με τις προβλεπόμενες συχνότητες κατά τη διάρκεια των δύο περιόδων που αναγράφονται στις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας.

Η ελάχιστη ημερήσια χωρητικότητα που θα προσφέρεται κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαΐου πρέπει να είναι 150 θέσεις στη γραμμή Cagliari — Τορίνο και 150 θέσεις στη γραμμή Τορίνο — Cagliari.

Η ελάχιστη ημερήσια χωρητικότητα που θα προσφέρεται κατά την περίοδο από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου (συν την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα) πρέπει να είναι 300 θέσεις στη γραμμή Cagliari — Τορίνο και 300 θέσεις στη γραμμή Τορίνο — Cagliari.

Σε περίπτωση που η συνολική πληρότητα στις προβλεπόμενες πτήσεις υπερβεί το 80 %, οι αερομεταφορείς που εκτελούν τις συγκεκριμένες πτήσεις μπορούν, εφόσον το εγκρίνει η ENAC, σε συνεννόηση με την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, να εισαγάγουν συμπληρωματικές πτήσεις ή να χρησιμοποιούν αεροσκάφη μεγαλύτερης χωρητικότητας με σκοπό την ικανοποίηση της ζήτησης, χωρίς καμία πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση.

Σε περίπτωση που η συνολική πληρότητα στις προβλεπόμενες πτήσεις είναι κατώτερη του 50 %, οι αερομεταφορείς που εκτελούν τις συγκεκριμένες πτήσεις μπορούν, εφόσον το εγκρίνει η ENAC, σε συνεννόηση με την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, να χρησιμοποιούν αεροσκάφη μικρότερης χωρητικότητας ή/και να προσαρμόσουν την προσφορά στη ζήτηση.

2.1.5.   Στη γραμμή Cagliari — Φλωρεντία

α)   Ελάχιστη ημερήσια συχνότητα

Στη γραμμή Cagliari — Φλωρεντία εξασφαλίζεται τουλάχιστον 1 πτήση μετ' επιστροφής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι αεροπορικές συνδέσεις θα είναι απευθείας και όχι με ενδιάμεσο σταθμό.

β)   Προγράμματα πτήσεων:

Στον προγραμματισμό πρέπει υποχρεωτικά να ληφθεί υπόψη η απαίτηση να εξασφαλισθεί η μετακίνηση μετ' επιστροφής μέσα στην ημέρα στη Σαρδηνία και ικανή παραμονή στον τόπο προορισμού. Προς το σκοπό αυτό, η εξερχόμενη από τη Σαρδηνία πτήση δεν πρέπει να αναχωρεί μετά τις 9.30 και η πτήση επανόδου στη Σαρδηνία δεν πρέπει να αναχωρεί πριν τις 19.00.

γ)   Προσφερόμενη χωρητικότητα

Η ελάχιστη ημερήσια χωρητικότητα που θα προσφέρεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πρέπει να είναι 130 θέσεις στη γραμμή Cagliari — Φλωρεντία και 130 θέσεις στη γραμμή Φλωρεντία — Cagliari.

Σε περίπτωση που η συνολική πληρότητα στις προβλεπόμενες πτήσεις υπερβεί το 80 %, οι αερομεταφορείς που εκτελούν τις συγκεκριμένες πτήσεις μπορούν, εφόσον το εγκρίνει η ENAC, σε συνεννόηση με την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, να εισαγάγουν συμπληρωματικές πτήσεις ή να χρησιμοποιούν αεροσκάφη μεγαλύτερης χωρητικότητας με σκοπό την ικανοποίηση της ζήτησης, χωρίς καμία πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση.

Σε περίπτωση που η συνολική πληρότητα στις προβλεπόμενες πτήσεις είναι κατώτερη του 50 %, οι αερομεταφορείς που εκτελούν τις συγκεκριμένες πτήσεις μπορούν, εφόσον το εγκρίνει η ENAC, σε συνεννόηση με την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, να χρησιμοποιούν αεροσκάφη μικρότερης χωρητικότητας ή/και να προσαρμόσουν την προσφορά στη ζήτηση.

2.1.6.   Στη γραμμή Cagliari — Βερόνα

α)   Ελάχιστη ημερήσια συχνότητα

Στη γραμμή Cagliari — Βερόνα εξασφαλίζεται τουλάχιστον 1 πτήση μετ' επιστροφής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι αεροπορικές συνδέσεις θα είναι απευθείας και όχι με ενδιάμεσο σταθμό.

β)   Προγράμματα πτήσεων:

Στον προγραμματισμό πρέπει υποχρεωτικά να ληφθεί υπόψη η απαίτηση να εξασφαλισθεί η μετακίνηση μετ' επιστροφής μέσα στην ημέρα στη Σαρδηνία και ικανή παραμονή στον τόπο προορισμού. Προς το σκοπό αυτό, η εξερχόμενη από τη Σαρδηνία πτήση δεν πρέπει να αναχωρεί μετά τις 9.30 και η πτήση επανόδου στη Σαρδηνία δεν πρέπει να αναχωρεί πριν τις 19.00.

γ)   Προσφερόμενη χωρητικότητα

Η ελάχιστη ημερήσια χωρητικότητα που θα προσφέρεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πρέπει να είναι 150 θέσεις στη γραμμή Cagliari — Βερόνα και 150 θέσεις στη γραμμή Βερόνα — Cagliari.

Σε περίπτωση που η συνολική πληρότητα στις προβλεπόμενες πτήσεις υπερβεί το 80 %, οι αερομεταφορείς που εκτελούν τις συγκεκριμένες πτήσεις μπορούν, εφόσον το εγκρίνει η ENAC, σε συνεννόηση με την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, να εισαγάγουν συμπληρωματικές πτήσεις ή να χρησιμοποιούν αεροσκάφη μεγαλύτερης χωρητικότητας με σκοπό την ικανοποίηση της ζήτησης, χωρίς καμία πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση.

Σε περίπτωση που η συνολική πληρότητα στις προβλεπόμενες πτήσεις είναι κατώτερη του 50 %, οι αερομεταφορείς που εκτελούν τις συγκεκριμένες πτήσεις μπορούν, εφόσον το εγκρίνει η ENAC, σε συνεννόηση με την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, να χρησιμοποιούν αεροσκάφη μικρότερης χωρητικότητας ή/και να προσαρμόσουν την προσφορά στη ζήτηση.

2.1.7.   Στη γραμμή Cagliari — Νάπολη

α)   Ελάχιστη ημερήσια συχνότητα

Στη γραμμή Cagliari — Νάπολη εξασφαλίζεται τουλάχιστον 1 πτήση μετ' επιστροφής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι αεροπορικές συνδέσεις θα είναι απευθείας και όχι με ενδιάμεσο σταθμό.

β)   Προγράμματα πτήσεων:

Στον προγραμματισμό πρέπει υποχρεωτικά να ληφθεί υπόψη η απαίτηση να εξασφαλισθεί η μετακίνηση μετ' επιστροφής μέσα στην ημέρα στη Σαρδηνία και ικανή παραμονή στον τόπο προορισμού. Προς το σκοπό αυτό, η εξερχόμενη από τη Σαρδηνία πτήση δεν πρέπει να αναχωρεί μετά τις 9.30 και η πτήση επανόδου στη Σαρδηνία δεν πρέπει να αναχωρεί πριν τις 19.00.

γ)   Προσφερόμενη χωρητικότητα

Η ελάχιστη ημερήσια χωρητικότητα που θα προσφέρεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πρέπει να είναι 130 θέσεις στη γραμμή Cagliari — Νάπολη και 130 θέσεις στη γραμμή Νάπολη — Cagliari.

Σε περίπτωση που η συνολική πληρότητα στις προβλεπόμενες πτήσεις υπερβεί το 80 %, οι αερομεταφορείς που εκτελούν τις συγκεκριμένες πτήσεις μπορούν, εφόσον το εγκρίνει η ENAC, σε συνεννόηση με την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, να εισαγάγουν συμπληρωματικές πτήσεις ή να χρησιμοποιούν αεροσκάφη μεγαλύτερης χωρητικότητας με σκοπό την ικανοποίηση της ζήτησης, χωρίς καμία πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση.

Σε περίπτωση που η συνολική πληρότητα στις προβλεπόμενες πτήσεις είναι κατώτερη του 50 %, οι αερομεταφορείς που εκτελούν τις συγκεκριμένες πτήσεις μπορούν, εφόσον το εγκρίνει η ENAC, σε συνεννόηση με την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, να χρησιμοποιούν αεροσκάφη μικρότερης χωρητικότητας ή/και να προσαρμόσουν την προσφορά στη ζήτηση.

2.1.8.   Στη γραμμή Cagliari — Παλέρμο

α)   Ελάχιστη ημερήσια συχνότητα

Στη γραμμή Cagliari — Παλέρμο εξασφαλίζεται τουλάχιστον 1 πτήση μετ' επιστροφής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι αεροπορικές συνδέσεις θα είναι απευθείας και όχι με ενδιάμεσο σταθμό.

β)   Προγράμματα πτήσεων:

Στον προγραμματισμό πρέπει υποχρεωτικά να ληφθεί υπόψη η απαίτηση να εξασφαλισθεί η μετακίνηση μετ' επιστροφής μέσα στην ημέρα στη Σαρδηνία και ικανή παραμονή στον τόπο προορισμού. Προς το σκοπό αυτό, η εξερχόμενη από τη Σαρδηνία πτήση δεν πρέπει να αναχωρεί μετά τις 9.30 και η πτήση επανόδου στη Σαρδηνία δεν πρέπει να αναχωρεί πριν τις 19.00.

γ)   Προσφερόμενη χωρητικότητα

Η ελάχιστη ημερήσια χωρητικότητα που θα προσφέρεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πρέπει να είναι 40 θέσεις στη γραμμή Cagliari — Παλέρμο και 40 θέσεις στη γραμμή Παλέρμο — Cagliari.

Σε περίπτωση που η συνολική πληρότητα στις προβλεπόμενες πτήσεις υπερβεί το 80 %, οι αερομεταφορείς που εκτελούν τις συγκεκριμένες πτήσεις μπορούν, εφόσον το εγκρίνει η ENAC, σε συνεννόηση με την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, να εισαγάγουν συμπληρωματικές πτήσεις ή να χρησιμοποιούν αεροσκάφη μεγαλύτερης χωρητικότητας με σκοπό την ικανοποίηση της ζήτησης, χωρίς καμία πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση.

Σε περίπτωση που η συνολική πληρότητα στις προβλεπόμενες πτήσεις είναι κατώτερη του 50 %, οι αερομεταφορείς που εκτελούν τις συγκεκριμένες πτήσεις μπορούν, εφόσον το εγκρίνει η ENAC, σε συνεννόηση με την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, να χρησιμοποιούν αεροσκάφη μικρότερης χωρητικότητας ή/και να προσαρμόσουν την προσφορά στη ζήτηση.

2.1.9.   Στη γραμμή Olbia — Μπολώνια

α)   Ελάχιστη ημερήσια συχνότητα

Στη γραμμή Olbia — Μπολώνια πρέπει να εκτελείται τουλάχιστον 1 πτήση μετ' επιστροφής από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαΐου και τουλάχιστον 2 πτήσεις μετ' επιστροφής από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου (συν την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα). Οι αεροπορικές συνδέσεις θα είναι απευθείας και όχι με ενδιάμεσο σταθμό.

β)   Προγράμματα πτήσεων:

Στον προγραμματισμό πρέπει υποχρεωτικά να ληφθεί υπόψη η απαίτηση να εξασφαλισθεί η μετακίνηση μετ' επιστροφής μέσα στην ημέρα στη Σαρδηνία και ικανή παραμονή στον τόπο προορισμού. Προς το σκοπό αυτό, μια πτήση εξερχόμενη από τη Σαρδηνία δεν πρέπει να αναχωρεί μετά τις 9.30 και μια πτήση επανόδου στη Σαρδηνία δεν πρέπει να αναχωρεί πριν τις 19.00.

γ)   Προσφερόμενη χωρητικότητα

Η ελάχιστη ημερήσια χωρητικότητα που θα προσφέρεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πρέπει να είναι 150 θέσεις στη γραμμή Olbia — Μπολώνια και 150 θέσεις στη γραμμή Μπολώνια — Olbia.

Η ελάχιστη ημερήσια χωρητικότητα που θα προσφέρεται κατά την περίοδο από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου (συν την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα) πρέπει να είναι 300 θέσεις στη γραμμή Olbia — Μπολώνια και 300 θέσεις στη γραμμή Μπολώνια — Olbia.

Σε περίπτωση που η συνολική πληρότητα στις προβλεπόμενες πτήσεις υπερβεί το 80 %, οι αερομεταφορείς που εκτελούν τις συγκεκριμένες πτήσεις μπορούν, εφόσον το εγκρίνει η ENAC, σε συνεννόηση με την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, να εισαγάγουν συμπληρωματικές πτήσεις ή να χρησιμοποιούν αεροσκάφη μεγαλύτερης χωρητικότητας με σκοπό την ικανοποίηση της ζήτησης, χωρίς καμία πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση.

Σε περίπτωση που η συνολική πληρότητα στις προβλεπόμενες πτήσεις είναι κατώτερη του 50 %, οι αερομεταφορείς που εκτελούν τις συγκεκριμένες πτήσεις μπορούν, εφόσον το εγκρίνει η ENAC, σε συνεννόηση με την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, να χρησιμοποιούν αεροσκάφη μικρότερης χωρητικότητας ή/και να προσαρμόσουν την προσφορά στη ζήτηση.

2.1.10.   Στη γραμμή Olbia — Βερόνα

α)   Ελάχιστη ημερήσια συχνότητα

Στη γραμμή Olbia — Βερόνα πρέπει να εκτελείται τουλάχιστον 1 πτήση μετ' επιστροφής από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαΐου και τουλάχιστον 2 πτήσεις μετ' επιστροφής από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου (συν την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα). Οι αεροπορικές συνδέσεις θα είναι απευθείας και όχι με ενδιάμεσο σταθμό.

β)   Προγράμματα πτήσεων:

Στον προγραμματισμό πρέπει υποχρεωτικά να ληφθεί υπόψη η απαίτηση να εξασφαλισθεί η μετακίνηση μετ' επιστροφής μέσα στην ημέρα στη Σαρδηνία και ικανή παραμονή στον τόπο προορισμού. Προς το σκοπό αυτό, μια πτήση εξερχόμενη από τη Σαρδηνία δεν πρέπει να αναχωρεί μετά τις 9.30 και μια πτήση επανόδου στη Σαρδηνία δεν πρέπει να αναχωρεί πριν τις 19.00.

γ)   Προσφερόμενη χωρητικότητα

Η προσφερόμενη ημερησίως χωρητικότητα καθορίζεται ανάλογα με τις προβλεπόμενες συχνότητες κατά τη διάρκεια των δύο περιόδων που αναγράφονται στις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας.

Η ελάχιστη ημερήσια χωρητικότητα που θα προσφέρεται κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαΐου πρέπει να είναι 150 θέσεις στη γραμμή Olbia — Βερόνα και 150 θέσεις στη γραμμή Βερόνα — Olbia.

Η ελάχιστη ημερήσια χωρητικότητα που θα προσφέρεται κατά την περίοδο από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου (συν την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα) πρέπει να είναι 300 θέσεις στη γραμμή Olbia — Βερόνα και 300 θέσεις στη γραμμή Βερόνα — Olbia.

Σε περίπτωση που η συνολική πληρότητα στις προβλεπόμενες πτήσεις υπερβεί το 80 %, οι αερομεταφορείς που εκτελούν τις συγκεκριμένες πτήσεις μπορούν, εφόσον το εγκρίνει η ENAC, σε συνεννόηση με την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, να εισαγάγουν συμπληρωματικές πτήσεις ή να χρησιμοποιούν αεροσκάφη μεγαλύτερης χωρητικότητας με σκοπό την ικανοποίηση της ζήτησης, χωρίς καμία πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση.

Σε περίπτωση που η συνολική πληρότητα στις προβλεπόμενες πτήσεις είναι κατώτερη του 50 %, οι αερομεταφορείς που εκτελούν τις συγκεκριμένες πτήσεις μπορούν, εφόσον το εγκρίνει η ENAC, σε συνεννόηση με την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, να χρησιμοποιούν αεροσκάφη μικρότερης χωρητικότητας ή/και να προσαρμόσουν την προσφορά στη ζήτηση.

3.   TΥΠΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗ

Τα χρησιμοποιούμενα αεροσκάφη στις γραμμές

 

Cagliari — Μπολώνια — Cagliari

 

Cagliari — Τορίνο — Cagliari

 

Cagliari — Βερόνα — Cagliari

 

Olbia — Βερόνα — Olbia

 

Olbia — Μπολώνια — Olbia

πρέπει να προσφέρουν ελάχιστη χωρητικότητα 150 θέσεων το καθένα.

Τα χρησιμοποιούμενα αεροσκάφη στις γραμμές

 

Cagliari — Νάπολη — Cagliari

 

Cagliari — Φλωρεντία — Cagliari

πρέπει να προσφέρουν ελάχιστη χωρητικότητα 130 θέσεων το καθένα.

Τα χρησιμοποιούμενα αεροσκάφη στις γραμμές

 

Alghero — Μπολώνια — Alghero

 

Alghero — Τορίνο — Alghero

 

Cagliari — Παλέρμο — Cagliari

πρέπει να προσφέρουν ελάχιστη χωρητικότητα 40 θέσεων το καθένα.

3.1.

Όλες οι θέσεις κάθε χρησιμοποιούμενου αεροσκάφους, ακόμη και εάν υπερβαίνουν τα ελάχιστα όρια που προαναφέρθηκαν, για κάθε πτήση, πρέπει να τίθενται προς πώληση με βάση όσα προβλέπονται στις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς κανένα περιορισμό προς όφελος των μόνιμων και μη κατοίκων. Επίσης, πρέπει να γίνονται δεκτές οι προκρατήσεις και οι λίστες αναμονής χωρίς καμία διάκριση στις κατηγορίες επιβατών που προβλέπονται στις παρούσες υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας.

3.2

Κάθε πρακτική η οποία αποσκοπεί στην παράκαμψη της ανωτέρω διάταξης, και ιδιαίτερα η άρνηση έκδοσης εισιτηρίων με μειωμένους ναύλους παρά τη διαθεσιμότητα θέσεων στο αεροσκάφος, θα θεωρείται σοβαρή παράβαση των επιβαλλόμενων υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας.

4.   ΝΑΥΛΟΙ

4.1

Η διάρθρωση των ναύλων για όλες τις αντίστοιχες γραμμές προβλέπει:

έναν μέγιστο μειωμένο ναύλο ο οποίος ισχύει για τις κατηγορίες επιβατών που αναφέρονται στη συνέχεια·

έναν μέγιστο μη μειωμένο ναύλο ο οποίος ισχύει για όλους τους επιβάτες που δεν ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες που αναφέρονται στη συνέχεια. Οι αερομεταφορείς που θα δεχθούν την υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας δεσμεύονται να διαμορφώσουν τους ναύλους τους σε διάφορες κλίμακες, εγγυώμενοι την πώληση κατάλληλου αριθμού ειδικών εισιτηρίων με έκπτωση, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια μέση τιμή πώλησης αισθητά κατώτερη της μέγιστης μη μειωμένης τιμής.

Οι ναύλοι διαμορφώνονται ως εξής

Σχετική γραμμή

Μέγιστος μειωμένος ναύλος

(ευρώ)

Μέγιστος μη μειωμένος ναύλος

(ευρώ)

Alghero — Μπολώνια

55,00

97,00

Alghero — Τορίνο

55,00

97,00

Cagliari — Μπολώνια

55,00

97,00

Cagliari — Τορίνο

55,00

97,00

Cagliari — Φλωρεντία

55,00

97,00

Cagliari — Βερόνα

55,00

97,00

Cagliari — Νάπολη

55,00

97,00

Cagliari — Παλέρμο

55,00

97,00

Olbia — Μπολώνια

55,00

97,00

Olbia — Βερόνα

55,00

97,00

4.2

Όλοι οι προαναφερόμενοι ναύλοι περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ αλλά όχι τους φόρους, τα αερολιμενικά τέλη και την επιβάρυνση κρίσης μέγιστου ύψους 6,00 ευρώ όπως συμφωνήθηκε. Εφόσον εκλείψουν ή μεταβληθούν οι όροι που οδήγησαν στην επιβολή της επιβάρυνσης κρίσης, η εν λόγω επιβάρυνση θα καταργηθεί ή θα μειωθεί αναλόγως. Στους αναφερόμενους ναύλους δεν θα είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί καμία προσαύξηση για κανέναν λόγο, όποια ονομασία και εάν δοθεί στον ναύλο.

4.3

Ο μειωμένος ναύλος εφαρμόζεται χωρίς περιορισμούς και δεν θα επιβάλλεται καμία περιορισμός ή ποινή για την αλλαγή ημερομηνίας/ώρας/εισιτηρίου ή για την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου.

4.4

Πρέπει να προβλέπεται τουλάχιστον ένας τελείως δωρεάν τρόπος διάθεσης και πώλησης των εισιτηρίων, ο οποίος να μην εμπεριέχει καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τον επιβάτη.

4.5

Κάθε χρόνο, από την 1η Ιανουαρίου 2007, τα αρμόδια όργανα επανεξετάζουν τους ναύλους με βάση το συντελεστή πληθωρισμού του προηγουμένου έτους, ο οποίος υπολογίζεται με βάση το γενικό δείκτη ISTAT/FOI των τιμών κατανάλωσης. Οι αναθεωρημένοι ναύλοι κοινοποιούνται σε όλους τους αερομεταφορείς που εφαρμόζουν τους ναύλους αυτούς στα συγκεκριμένα δρομολόγια και γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία τους δημοσιεύει στην ΕΕΕΕ.

4.6

Σε περίπτωση ποσοστιαίας διακύμανσης άνω του 5 % του μέσου κόστους των καυσίμων ή/και του συντελεστή μετατροπής ευρώ/δολλαρίου ΗΠΑ από το δεύτερο εξάμηνο του 2006, οι ναύλοι πρέπει να τροποποιηθούν κατ' ανάλογο ποσοστό με τη διακύμανση που σημειώθηκε και ανάλογα με την επίπτωση του κόστους των καυσίμων στις δαπάνες εκμετάλλευσης του αερομεταφορέα. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναπροσαρμόζει, εφόσον χρειάζεται, ανά εξάμηνο τους ναύλους, σε συνεννόηση με την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, με βάση εξέταση της μικτής τεχνικής επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έναν εκπρόσωπο της ENAC και έναν της Αυτόνομης Περιφέρειας της Σαρδηνίας. Σε περίπτωση αύξησης των ναύλων σε ποσοστό ανώτερο αυτού που προαναφέρθηκε, η ανωτέρω μικτή τεχνική επιτροπή κινεί τη διαδικασία αναπροσαρμογής κατόπιν υπόδειξης των αερομεταφορέων που εκτελούν τα συγκεκριμένα δρομολόγια· σε περίπτωση μείωσης η διαδικασία κινείται ούτως ή άλλως. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης που προαναφέρθηκε, ζητείται η γνώμη των ενδιαφερόμενων αερομεταφορέων. Η τυχόν αναπροσαρμογή των ναύλων τίθεται σε ισχύ το επόμενο εξάμηνο από τη σημείωση της διακύμανσης.

4.7

Οι αυξήσεις ναύλων που επιβάλλονται για οποιοδήποτε λόγο και από οποιαδήποτε οντότητα, χωρίς τη διαδικασία που προαναφέρθηκε, θεωρούνται παράνομες.

4.8

Οι μειωμένοι ναύλοι, υπό τους όρους που προσδιορίσθηκαν προηγουμένως, εφαρμόζονται υποχρεωτικά τουλάχιστον:

στους κατοίκους της Σαρδηνίας,

σε όσους έχουν τόπο γέννησης τη Σαρδηνία, ακόμη και εάν δεν είναι κάτοικοί της,

στους ανάπηρους (3),

στους νέους από 2 έως 21 ετών (3),

στους ηλικιωμένους άνω των 70 ετών (3),

στους φοιτητές έως τη συμπλήρωση του 27ου έτους της ηλικίας τους.

5.   ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92, ο αερομεταφορέας που αποδέχεται την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας εξασφαλίζει την εκτέλεση του συγκεκριμένου δρομολογίου για μια περίοδο τουλάχιστον 36 διαδοχικών μηνών και δεν μπορεί να τα αναστείλει χωρίς να προειδοποιήσει την ENAC και την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας τουλάχιστον 6 μήνες πριν.

5.1.

Οι ενδιαφερόμενοι αερομεταφορείς, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συνέχεια, τη συστηματική εκτέλεση των πτήσεων και την χρονική ακρίβειά τους, δεσμεύονται

να εκτελούν κάθε έτος το 98 % των πτήσεων που προβλέπονται σύμφωνα με το πρόγραμμα, με μέγιστο περιθώριο ματαίωσης 2 %·

να καταθέσουν ως πρόστιμο στη ρυθμιστική αρχή 2 500 ευρώ για κάθε ματαιωθείσα πτήση που υπερβαίνει το ετήσιο ποσοστό ματαιώσεων του 2 %. Τα ποσά που εισπράττονται με τον τρόπο που προαναφέρθηκε καταχωρίζονται στο κεφάλαιο του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση της εδαφικής συνέχειας της Σαρδηνίας·

να τηρούν κάθε χρόνο για το 85 % των πτήσεων το προκαθορισμένο ωράριο, με περιθώριο διακύμανσης 20 λεπτών·

να προσφέρουν σε κάθε επιβάτη για κάθε καθυστέρηση άνω των 20 λεπτών πίστωση 15,00 ευρώ, την οποία ο επιβάτης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά την αγορά του επόμενου εισιτηρίου.

5.2.

Εξαιρούνται από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων οι ματαιωθείσες πτήσεις και οι πτήσεις των οποίων η καθυστέρηση οφείλεται σε καιρικές συνθήκες, σε απεργίες ή συμβάντα που δεν εμπίπτουν στην ευθύνη ή/και στον έλεγχο του αερομεταφορέα.

6.   ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η αναστολή των δρομολογίων χωρίς προειδοποίηση ή με προειδοποίηση μη σύμφωνη προς αυτήν που προαναφέρθηκε ανωτέρω συνεπάγεται διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις, το ύψος των οποίων είναι ανάλογο της ζημίας που υπέστη η Δημόσια Αρχή και το επιβατικό κοινό.

6.1.

Για να εξασφαλισθεί η ακριβής τήρηση της παρούσας υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας από τους ενδιαφερόμενους αερομεταφορείς, συστήνεται στο πλαίσιο της Παρεδρίας Μεταφορών της Αυτόνομης Περιφέρειας της Σαρδηνίας ισομερής επιτροπή παρακολούθησης της εφαρμογής της υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας (στο εξής «ισομερής επιτροπή παρακολούθησης»), η οποία απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Παρεδρίας Μεταφορών, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έναν εκπρόσωπο της ENAC και έναν εκπρόσωπο κάθε ενδιαφερόμενου αερομεταφορέα.

6.2.

Η ισομερής επιτροπή παρακολούθησης:

έχει ως Πρόεδρο τον Περιφερειακό Πάρεδρο Μεταφορών και συνέρχεται κανονικά ανά τρίμηνο, εκτός από τις επείγουσες περιπτώσεις κατά την κρίση του Προέδρου·

λαμβάνει γνώση των πληροφοριών που συλλέγονται από τις Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale della Sardegna, την Εταιρεία Διαχείρισης Αερολιμένων, από πολίτες ή ενώσεις καταναλωτών, με σκοπό την εφαρμογή της παρούσας υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας·

διαπιστώνει τυχόν ελλείψεις στην τήρηση της παρούσας υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας, τις τεκμηριώνει και προτείνει στην ENAC τη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση του δρομολογίου ή για την επιβολή των σχετικών κυρώσεων, υποδεικνύοντας τη μορφή και το ύψος τους.

7.   ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ημερομηνία από την οποία οι ανωτέρω υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας θα καταστούν υποχρεωτικές θα ορισθεί αργότερα με διάταγμα.

8.   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αερομεταφορείς, οι οποίοι προτίθενται να αποδεχθούν τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας που περιέχει το παρόν έγγραφο, πρέπει να υποβάλουν, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της κοινοποίησης της Επιτροπής σχετικά με την επιβολή των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας που προαναφέρθηκαν, επίσημη αίτηση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ιταλίας.


(1)  Η συχνότητα εκτέλεσης των πτήσεων που σημειώνεται με αστερίσκο μπορεί να κυμαίνεται εποχικά ανάλογα με την περίοδο και την ημέρα της εβδομάδας. Το οριστικό πρόγραμμα εκτέλεσης των πτήσεων ανά περίοδο και ημέρα της εβδομάδας θα διαμορφώσουν οι αεροπορικές εταιρείες που θα αποδεχθούν τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας. Το πρόγραμμα πτήσεων θα οριστικοποιηθεί κατά τρόπο που να εξασφαλίζει πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης και πρέπει να κατατεθεί στην ENAC από τους αερομεταφορείς που θα αποδεχθούν τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη κάθε αεροναυτικής περιόδου, όπως και να κοινοποιηθεί στην Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, η οποία επιφυλάσσεται να ζητήσει σχετική αναπροσαρμογή εάν παρατηρηθούν ελλείψεις. Οι αεροπορικές συνδέσεις θα είναι απευθείας και όχι με ενδιάμεσο σταθμό.

(2)  Η συχνότητα εκτέλεσης των πτήσεων που σημειώνεται με αστερίσκο μπορεί να κυμαίνεται εποχικά ανάλογα με την περίοδο και την ημέρα της εβδομάδας. Το οριστικό πρόγραμμα εκτέλεσης των πτήσεων ανά περίοδο και ημέρα της εβδομάδας θα διαμορφώσουν οι αεροπορικές εταιρείες που θα αποδεχθούν τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας. Το πρόγραμμα πτήσεων θα οριστικοποιηθεί κατά τρόπο που να εξασφαλίζει πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης και πρέπει να κατατεθεί στην ENAC από τους αερομεταφορείς που θα αποδεχθούν τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη κάθε αεροναυτικής περιόδου, όπως και να κοινοποιηθεί στην Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, η οποία επιφυλάσσεται να ζητήσει σχετική αναπροσαρμογή εάν παρατηρηθούν ελλείψεις. Οι αεροπορικές συνδέσεις θα είναι απευθείας και όχι με ενδιάμεσο σταθμό.

(3)  Χωρίς καμία διάκριση ως προς τον τόπο γέννησης, κατοικίας και εθνικότητας.

Τα παιδιά κάτω των δύο ετών ταξιδεύουν δωρεάν εφόσον δεν καταλαμβάνουν θέση καθημένου.