21.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 93/13


Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92

(2006/C 93/08)

(EØS-relevant tekst)

Den italienske regering har i henhold til bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 af 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for Fællesskabet og i overensstemmelse med forslaget fra den selvstyrende region Sardinien, besluttet at indføre forpligtelse til offentlig tjeneste, hvad angår ruteflyvning mellem Sardiniens lufthavne og de væsentligste nationale lufthavne.

Da Sardinien er en ø, er forbindelsesmulighederne stærkt begrænsede, og lufttransport spiller derfor en fundamental rolle ved at være uerstattelig og uden værdige sammenlignelige alternativer.

På denne baggrund er ruteflyvning af offentlig interesse, væsentlig for øens økonomiske og samfundsmæssige udvikling og nødvendig for at sikre personers frie bevægelighed.

1.   RUTER OG FORPLIGTELSEN TIL OFFENTLIG TJENESTE

1.1.

Følgende ruter er berørt af indførelsen af forpligtelsen til offentlig tjeneste:

 

Alghero — Bologna og Bologna — Alghero

 

Alghero — Torino og Torino — Alghero

 

Cagliari — Bologna og Bologna — Cagliari

 

Cagliari — Torino og Torino — Cagliari

 

Cagliari — Firenze og Firenze — Cagliari

 

Cagliari — Verona og Verona — Cagliari

 

Cagliari — Napoli og Napoli — Cagliari

 

Cagliari — Palermo og Palermo — Cagliari

 

Olbia — Bologna og Bologna — Olbia

 

Olbia — Verona og Verona — Olbia

1.2.

I medfør af artikel 9 i Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 793/2004, om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne, kan de kompetente myndigheder forbeholde bestemte ankomst- og afgangstidspunkter til gennemførelsen af de tjenester, der er omhandlet i nærværende forpligtelser til offentlig tjeneste.

1.3.

Hver af de ovenfor anførte ruter og de hertil hørende forpligtelser skal accepteres enkeltvis og fuldstændigt af de interesserede luftfartsselskaber.

1.4.

Hvert luftfartsselskab, der accepterer forpligtelsen til offentlig tjeneste, skal yde en finansiel garanti for korrekt gennemførelse og fortsættelse af tjenesten. Denne garanti skal beløbe sig til mindst 5 % af den anslåede samlede omsætning, beregnet af ENAC — Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (det italienske civilluftfartsvæsen) — hvad angår planlagte ruteflyvninger i den pågældende rutepakke. Den finansielle garanti udstedes til ENAC, som vil anvende sikkerheden til garanti for opfyldelse af forpligtelsen i tilfælde af ubegrundet ophør af den offentlige tjeneste og vil bestå af 50 % bankgaranti, som kan aktiveres ved den første anmodning, og 50 % forsikringsgaranti.

1.5.

Med henblik på at opfylde de mål, der søges virkeliggjort med indførelsen af forpligtelse til offentlig tjeneste, vil ENAC i samarbejde med den selvstyrende region Sardinien kontrollere, at interesserede luftfartsselskaber har en hensigtsmæssig struktur, og at de opfylder mindstekravene for at beflyve ruten. Efter afslutningen af denne kontrol får de luftfartsselskaber, som anses for kvalificeret til at betjene de berørte ruter, adgang til at betjene de berørte ruter.

1.6.

For at undgå overkapacitet, der ville opstå, hvis flere luftfartsselskaber accepterer en forpligtelse til offentlig tjeneste på samme rute, og i betragtning af de pågældende lufthavnes begrænsninger og infrastrukturelle forhold, har ENAC, efter høring af den selvstyrende region Sardinien, til opgave for i offentlighedens bedste interesse at gribe ind for at begrænse de accepterende selskabers driftsprogrammer og bringe dem i overensstemmelse med kravene om offentlighedens mobilitet, der ligger til grund for den offentlige tjeneste.

Denne indgriben skal tage udgangspunkt i en lige fordeling af ruterne og hyppighederne mellem de accepterende luftfartsselskaber.

1.7.

Hvert luftfartsselskab, der accepterer ovenstående forpligtelse til offentlig tjeneste på de berørte ruter, skal på hver enkelt af dem opfylde følgende mindstekrav:

1.

være et luftfartsselskab, der er etableret i Faellesskabet med et AOC (»Air Operator's Certificate«) i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2407/92

2.

påvise at have størrelsen og den passende finansielle situation til at garantere opfyldelse af forpligtelsen til offentlig tjeneste; selskabets omsætning på luftfartstrafikområdet året forud for denne forpligtelse, skal mindst svare til den samlede omsætning for den accepterede rute, eller en tilsvarende kapital

3.

påvise at råde over, enten som ejer eller garanteret lejer for hele den offentlige tjenestes varighed, et tilstrækkeligt antal fly til udførelse af de første morgenafgange fra Sardinien, som fastsast i forpligtelsen til offentlig tjeneste, og i almindelighed råde over et passende antal fly med den nødvendige kapacitet til at opfylde bestemmelserne i forpligtelsen

4.

på de pågældende ruter ansætte et personale, der taler flydende og korrekt italiensk

5.

distribuere og sælge billetter gennem mindst et af de primære computerreservationssystemer (CRS) (Amadeus, Galileo, Sabre, World Span) via internet, pr. telefon, i lufthavnskontorer og gennem rejsebureausystemet, hvor mindst én af de nævnte er gratis for køberne

6.

selv bekræfte, at selskabet i perioden 1. januar 2004 til 31. december 2004 opnåede en samlet regelmæssighedsgrad svarende til mindst 98 % og en punktlighedsgrad på mindst 80 % med et udsving på 15 minutter (baseret på IATA's statistiske regler)

7.

fremlægge sikkerhed for opfyldelsen som beskrevet i punkt 1.4.

1.8.

For at garantere målet om tjenestens regelmæssighed, kontinuitet, pålidelighed, punktlighed og sikkerhed skal de luftfartselskaber, som har til hensigt at acceptere forpligtelsen til offentlig tjeneste, forsyne ENAC med de relevante dokumenter (på italiensk eller engelsk), som bekræfter, at de opfylder ovennævnte mindstekrav og har de organisatoriske, tekniske og økonomiske ressourcer, som skal afsættes til tjenesten.

1.9.

De luftfartselskaber, som accepterer nærværende forpligtelse til offentlig tjeneste, forpligter sig til at følge og respektere medlemsstaternes lovgivning, den internationale lovgivning og fællesskabsretten med hensyn til beskyttelse af passagerer i tilfælde af personskade, overbooking, forsinkelser, aflysninger, mistet bagage, forsinket bagage og beskadiget bagage. Disse luftfartsselskaber forpligter sig til at opfylde Fællesskabets nye regler, som fremgår af Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 vedrørende boardingafvisning, aflysninger og forsinkelser, og navnlig vedrørende bevægelseshæmmede personers rettigheder. Samtidig med at luftfartselskaberne accepterer forpligtelsen til offentlig tjeneste, forpligter de sig til at tilpasse deres adfærd i forhold til flypassagerer og -forbrugere i henhold til de principper, som er indeholdt i det europæiske og italienske charter om passagerers rettigheder.

2.   FORPLIGTELSE TIL OFFENTLIG TJENESTE

2.1.

Forpligtelsen til offentlig tjeneste er tilrettelagt således, at der tages hensyn til de særlige forhold, som skyldes Sardiniens isolerede beliggenhed. For så vidt angår den mindste hyppighed af flyafgange og den udbudte kapacitet er forpligtelsen til offentlig tjeneste som følger:

2.1.1.   På ruten Alghero — Bologna

a)   Mindste hyppighed pr. dag

På ruten Alghero — Bologna skal der garanteres mindst 1 afgang hver vej året rundt. Forbindelsen skal være direkte og uden mellemlanding.

b)   Flyafgange

Tidstabellen skal udtrykkeligt efterkomme kravet om udrejse og returrejse på samme dag fra Sardinien med et ophold af rimelig varighed på destinationsstedet. Med henblik herpå må udrejsen fra Sardinien ikke afgå senere end kl. 9.30, og returrejsen til Sardinien ikke afgå før kl. 19.00.

c)   Udbudt kapacitet

Den daglige kapacitet, der skal udbydes året rundt, skal være på mindst 40 pladser på ruten Alghero — Bologna og 40 pladser på ruten Bologna — Alghero.

Hvis den daglige opfyldningskoefficient for samtlige planlagte ruter overstiger 80 %, kan de luftfartsselskaber, der accepterer ruten, få tilladelse fra ENAC, efter aftale med den selvstyrende region Sardinien, til at indføre yderligere afgange eller til at anvende større fly for at imødekomme efterspørgslen, dog uden yderligere udgifter for administrationen.

Hvis den daglige opfyldningskoefficient for samtlige planlagte ruter er under 50 %, kan de luftfartsselskaber, der accepterer ruten, få tilladelse fra ENAC, efter aftale med den selvstyrende region Sardinien, til at gennemføre flyvningerne med mindre fly for at tilpasse udbudet til efterspørgslen.

2.1.2.   På ruten Alghero — Torino

a)   Mindste hyppighed pr. dag

På ruten Alghero — Torino skal der garanteres mindst 1 afgang hver vej året rundt. Forbindelsen skal være direkte og uden mellemlanding.

b)   Flyafgange

Tidstabellen skal udtrykkeligt efterkomme kravet om udrejse og returrejse på samme dag fra Sardinien med et ophold af rimelig varighed på destinationsstedet. Med henblik herpå må udrejsen fra Sardinien ikke afgå senere end kl. 9.30, og returrejsen til Sardinien ikke afgå før kl. 19.00.

c)   Udbudt kapacitet

Den daglige kapacitet, der skal udbydes året rundt, skal være på mindst 40 pladser på ruten Alghero — Torino og 40 pladser på ruten Torino — Alghero.

Hvis den daglige opfyldningskoefficient for samtlige planlagte ruter overstiger 80 %, kan de luftfartsselskaber, der accepterer ruten, få tilladelse fra ENAC, efter aftale med den selvstyrende region Sardinien, til at indføre yderligere afgange eller til at anvende større fly for at imødekomme efterspørgslen, dog uden yderligere udgifter for administrationen.

Hvis den daglige opfyldningskoefficient for samtlige planlagte ruter er under 50 %, kan de luftfartsselskaber, der accepterer ruten, få tilladelse fra ENAC, efter aftale med den selvstyrende region Sardinien, til at gennemføre flyvningerne med mindre fly for at tilpasse udbudet til efterspørgslen.

2.1.3.   På ruten Cagliari — Bologna

a)   Mindste hyppighed pr. dag

På ruten Cagliari — Bologna skal der garanteres mindst 1 til 2 (1) afgange den ene vej og 1 til 2 (1) afgange den anden vej fra 1. oktober til 31. maj, og mindst 2 afgange den ene vej og 2 afgange den anden vej fra 1. juni til 30. september (foruden jul og påske).

b)   Flyafgange

Tidstabellen skal udtrykkeligt efterkomme kravet om udrejse og returrejse på samme dag fra Sardinien med et ophold af rimelig varighed på destinationsstedet. Med henblik herpå skal mindst en udrejse fra Sardinien afgå før kl. 9.30, og mindst en returrejse til Sardinien ikke afgå før kl. 19.00.

c)   Udbudt kapacitet

Den dagligt udbudte kapacitet fastlægges ved at tage hensyn til de forskellige hyppigheder, som er fastsat for de to perioder, som beskrevet i forpligtelsen til offentlig tjeneste.

Den daglige kapacitet, som udbydes i perioden 1. oktober til 31. maj, skal mindst være på 150 pladser på ruten Cagliari — Bologna og 150 pladser på ruten Bologna — Cagliari.

Den daglige kapacitet, som udbydes i perioden 1. juni til 30. september, foruden jul og påske, skal mindst være 300 pladser på ruten Cagliari — Bologna og 300 pladser på ruten Bologna — Cagliari.

Hvis den daglige opfyldningskoefficient for samtlige planlagte ruter overstiger 80 %, kan de luftfartsselskaber, der accepterer ruten, få tilladelse fra ENAC, efter aftale med den selvstyrende region Sardinien, til at indføre yderligere afgange eller til at anvende større fly for at imødekomme efterspørgslen, dog uden yderligere udgifter for administrationen.

Hvis den daglige opfyldningskoefficient for samtlige planlagte ruter er under 50 %, kan de luftfartsselskaber, der accepterer ruten, få tilladelse fra ENAC, efter aftale med den selvstyrende region Sardinien, til at gennemføre flyvningerne med mindre fly for at tilpasse udbudet til efterspørgslen.

2.1.4.   På ruten Cagliari — Torino

a)   Mindste hyppighed pr. dag

På ruten Cagliari — Torino skal der garanteres mindst 1 til 2 (2) afgange den ene vej og 1 til 2 (2) afgange den anden vej fra 1. oktober til 31. maj, og mindst 2 afgange den ene vej og 2 afgange den anden vej fra 1. juni til 30. september (foruden jul og påske).

b)   Flyafgange

Tidstabellen skal udtrykkeligt efterkomme kravet om udrejse og returrejse på samme dag fra Sardinien med et ophold af rimelig varighed på destinationsstedet. Med henblik herpå skal mindst en udrejse fra Sardinien afgå før kl. 9.30, og mindst en returrejse til Sardinien ikke afgå før kl. 19.00.

c)   Udbudt kapacitet

Den dagligt udbudte kapacitet fastlægges ved at tage hensyn til de forskellige hyppigheder, som er fastsat for de to perioder, som beskrevet i forpligtelsen til offentlig tjeneste.

Den daglige kapacitet, som udbydes i perioden 1. oktober til 31. maj, skal mindst være på 150 pladser på ruten Cagliari — Torino og 150 pladser på ruten Torino — Cagliari.

Den daglige kapacitet, som udbydes i perioden 1. juni til 30. september, foruden jul og påske, skal mindst være 300 pladser på ruten Cagliari — Bologna og 300 pladser på ruten Bologna — Cagliari.

Hvis den daglige opfyldningskoefficient for samtlige planlagte ruter overstiger 80 %, kan de luftfartsselskaber, der accepterer ruten, få tilladelse fra ENAC, efter aftale med den selvstyrende region Sardinien, til at indføre yderligere afgange eller til at anvende større fly for at imødekomme efterspørgslen uden yderligere udgifter for administrationen.

Hvis den daglige opfyldningskoefficient for samtlige planlagte ruter er under 50 %, kan de luftfartsselskaber, der accepterer ruten, få tilladelse fra ENAC, efter aftale med den selvstyrende region Sardinien, til at gennemføre flyvningerne med mindre fly for at tilpasse udbudet til efterspørgslen.

2.1.5.   På ruten Cagliari — Firenze

a)   Mindste hyppighed pr. dag

På ruten Cagliari — Firenze skal der garanteres mindst 1 afgang den ene vej og 1 afgang den anden vej året rundt. Forbindelsen skal være direkte uden mellemlanding.

b)   Flyafgange

Tidstabellen skal udtrykkeligt efterkomme kravet om udrejse og returrejse på samme dag fra Sardinien med et ophold af rimelig varighed på destinationsstedet. Med henblik herpå må udrejsen fra Sardinien ikke afgå senere end kl. 9.30, og returrejsen til Sardinien ikke afgå før kl. 19.00.

c)   Udbudt kapacitet

Den daglige kapacitet, som udbydes året rundt, skal mindst være 130 pladser på ruten Cagliari — Firenze og 130 pladser på ruten Firenze — Cagliari.

Hvis den daglige opfyldningskoefficient for samtlige planlagte ruter overstiger 80 %, kan de luftfartsselskaber, der accepterer ruten, få tilladelse fra ENAC, efter aftale med den selvstyrende region Sardinien, til at indføre yderligere afgange eller til at anvende større fly for at imødekomme efterspørgslen, dog uden yderligere udgifter for administrationen.

Hvis den daglige opfyldningskoefficient for samtlige planlagte ruter er under 50 %, kan de luftfartsselskaber, der accepterer ruten, få tilladelse fra ENAC, efter aftale med den selvstyrende region Sardinien, til at gennemføre flyvningerne med mindre fly for at tilpasse udbudet til efterspørgslen.

2.1.6.   På ruten Cagliari — Verona

a)   Mindste hyppighed pr. dag

På ruten Cagliari — Verona skal der garanteres mindst 1 afgang den ene vej og 1 afgang den anden vej året rundt. Forbindelsen skal være direkte uden mellemlanding.

b)   Flyafgange

Tidstabellen skal udtrykkeligt efterkomme kravet om udrejse og returrejse på samme dag fra Sardinien med et ophold af rimelig varighed på destinationsstedet. Med henblik herpå må udrejsen fra Sardinien ikke afgå senere end kl. 9.30, og returrejsen til Sardinien ikke afgå før kl. 19.00.

c)   Udbudt kapacitet

Den daglige kapacitet, som udbydes året rundt, skal mindst være 150 pladser på ruten Cagliari — Verona og 150 pladser på ruten Verona — Cagliari.

Hvis den daglige opfyldningskoefficient for samtlige planlagte ruter overstiger 80 %, kan de luftfartsselskaber, der accepterer ruten, få tilladelse fra ENAC, efter aftale med den selvstyrende region Sardinien, til at indføre yderligere afgange eller til at anvende større fly for at imødekomme efterspørgslen, dog uden yderligere udgifter for administrationen.

Hvis den daglige opfyldningskoefficient for samtlige planlagte ruter er under 50 %, kan de luftfartsselskaber, der accepterer ruten, få tilladelse fra ENAC, efter aftale med den selvstyrende region Sardinien, til at gennemføre flyvningerne med mindre fly for at tilpasse udbudet til efterspørgslen.

2.1.7.   På ruten Cagliari — Napoli

a)   Mindste hyppighed pr. dag

På ruten Cagliari — Napoli skal der garanteres mindst 1 afgang den ene vej og 1 afgang den anden vej året rundt. Forbindelsen skal være direkte uden mellemlanding.

b)   Flyafgange

Tidstabellen skal udtrykkeligt efterkomme kravet om udrejse og returrejse på samme dag fra Sardinien med et ophold af rimelig varighed på destinationsstedet. Med henblik herpå må udrejsen fra Sardinien ikke afgå senere end kl. 9.30, og returrejsen til Sardinien ikke afgå før kl. 19.00.

c)   Udbudt kapacitet

Den daglige kapacitet, som udbydes året rundt, skal mindst være 130 pladser på ruten Cagliari — Napoli og 130 pladser på ruten Napoli — Cagliari.

Hvis den daglige opfyldningskoefficient for samtlige planlagte ruter overstiger 80 %, kan de luftfartsselskaber, der accepterer ruten, få tilladelse fra ENAC, efter aftale med den selvstyrende region Sardinien, til at indføre yderligere afgange eller til at anvende større fly for at imødekomme efterspørgslen, dog uden yderligere udgifter for administrationen.

Hvis den daglige opfyldningskoefficient for samtlige planlagte ruter er under 50 %, kan de luftfartsselskaber, der accepterer ruten, få tilladelse fra ENAC, efter aftale med den selvstyrende region Sardinien, til at gennemføre flyvningerne med mindre fly for at tilpasse udbudet til efterspørgslen.

2.1.8.   På ruten Cagliari — Palermo

a)   Mindste hyppighed pr. dag

På ruten Cagliari — Palermo skal der garanteres mindst 1 afgang den ene vej og 1 afgang den anden vej året rundt. Forbindelsen skal være direkte uden mellemlanding.

b)   Flyafgange

Tidstabellen skal udtrykkeligt efterkomme kravet om udrejse og returrejse på samme dag fra Sardinien med et ophold af rimelig varighed på destinationsstedet. Med henblik herpå må udrejsen fra Sardinien ikke afgå senere end kl. 9.30, og returrejsen til Sardinien ikke afgå før kl. 19.00.

c)   Udbudt kapacitet

Den daglige kapacitet, som udbydes året rundt, skal mindst være 40 pladser på ruten Cagliari — Palermo og 40 pladser på ruten Palermo — Cagliari.

Hvis den daglige opfyldningskoefficient for samtlige planlagte ruter overstiger 80 %, kan de luftfartsselskaber, der accepterer ruten, få tilladelse fra ENAC, efter aftale med den selvstyrende region Sardinien, til at indføre yderligere afgange eller til at anvende større fly for at imødekomme efterspørgslen, dog uden yderligere udgifter for administrationen.

Hvis den daglige opfyldningskoefficient for samtlige planlagte ruter er under 50 %, kan de luftfartsselskaber, der accepterer ruten, få tilladelse fra ENAC, efter aftale med den selvstyrende region Sardinien, til at gennemføre flyvningerne med mindre fly for at tilpasse udbudet til efterspørgslen.

2.1.9.   På ruten Olbia — Bologna

a)   Mindste hyppighed pr. dag

På ruten Olbia — Bologna skal der garanteres mindst 1 afgang den ene vej og 1 afgang den anden vej fra 1. oktober til 31. maj, og mindst 2 afgange den ene vej og 2 afgange den anden vej fra 1. juni til 30. september (foruden jul og påske). Forbindelsen skal være direkte uden mellemlanding.

b)   Flyafgange

Tidstabellen skal udtrykkeligt efterkomme kravet om udrejse og returrejse på samme dag fra Sardinien med et ophold af rimelig varighed på destinationsstedet. Med henblik herpå skal mindst en udrejse fra Sardinien afgå før kl. 9.30, og mindst en returrejse til Sardinien ikke afgå før kl. 19.00.

c)   Udbudt kapacitet

Den daglige kapacitet, der udbydes året rundt, skal være på mindst 150 pladser på ruten Olbia — Bologna og 150 pladser på ruten Bologna — Olbia.

Den daglige kapacitet, som udbydes i perioden 1. juni til 30. september, samt til jul og påske, skal mindst være 300 pladser på ruten Olbia — Bologna og 300 pladser på ruten Bologna — Olbia.

Hvis den daglige opfyldningskoefficient for samtlige planlagte ruter overstiger 80 %, kan de luftfartsselskaber, der accepterer ruten, få tilladelse fra ENAC, efter aftale med den selvstyrende region Sardinien, til at indføre yderligere afgange eller til at anvende større fly for at imødekomme efterspørgslen, dog uden yderligere udgifter for administrationen.

Hvis den daglige opfyldningskoefficient for samtlige planlagte ruter er under 50 %, kan de luftfartsselskaber, der accepterer ruten, få tilladelse fra ENAC, efter aftale med den selvstyrende region Sardinien, til at gennemføre flyvningerne med mindre fly for at tilpasse udbudet til efterspørgslen.

2.1.10.   På ruten Olbia — Verona

a)   Mindste hyppighed pr. dag

På ruten Olbia — Verona skal der garanteres mindst 1 afgang den ene vej og 1 afgang den anden vej fra 1. oktober til 31. maj, og mindst 2 afgange den ene vej og 2 afgange den anden vej fra 1. juni til 30. september (foruden jul og påske). Forbindelsen skal være direkte uden mellemlanding.

b)   Flyafgange

Tidstabellen skal udtrykkeligt efterkomme kravet om udrejse og returrejse på samme dag fra Sardinien med et ophold af rimelig varighed på destinationsstedet. Med henblik herpå skal mindst en udrejse fra Sardinien afgå før kl. 9.30, og mindst en returrejse til Sardinien ikke afgå før kl. 19.00.

c)   Udbudt kapacitet

Den dagligt udbudte kapacitet fastlægges ved at tage hensyn til de forskellige hyppigheder, som er fastsat for de to perioder, som beskrevet i forpligtelsen til offentlig tjeneste.

Den daglige kapacitet, som udbydes i perioden 1. oktober til 31. maj, skal mindst være 150 pladser på ruten Olbia — Verona og 150 pladser på ruten Verona — Olbia.

Den daglige kapacitet, som udbydes i perioden 1. juni til 30. september, foruden jul og påske, skal mindst være 300 pladser på ruten Olbia — Verona og 300 pladser på ruten Verona — Olbia.

Hvis den daglige opfyldningskoefficient for samtlige planlagte ruter overstiger 80 %, kan de luftfartsselskaber, der accepterer ruten, få tilladelse fra ENAC, efter aftale med den selvstyrende region Sardinien, til at indføre yderligere afgange eller til at anvende større fly for at imødekomme efterspørgslen, dog uden yderligere udgifter for administrationen.

Hvis den daglige opfyldningskoefficient for samtlige planlagte ruter er under 50 %, kan de luftfartsselskaber, der accepterer ruten, få tilladelse fra ENAC, efter aftale med den selvstyrende region Sardinien, til at gennemføre flyvningerne med mindre fly for at tilpasse udbudet til efterspørgslen.

3.   Flytyper der kan anvendes på de forskellige ruter

De fly, som anvendes på ruterne

 

Cagliari — Bologna — Cagliari

 

Cagliari — Torino — Cagliari

 

Cagliari — Verona — Cagliari

 

Olbia — Verona — Olbia

 

Olbia — Bologna — Olbia

skal hver især have en kapacitet på mindst 150 pladser.

De fly, som anvendes på ruterne

 

Cagliari — Napoli — Cagliari

 

Cagliari — Firenze — Cagliari

skal hver især have en kapacitet på mindst 130 pladser.

De fly, som anvendes på ruterne

 

Alghero — Bologna — Alghero

 

Alghero — Torino — Alghero

 

Cagliari — Palermo — Cagliari

skal hver især have en kapacitet på mindst 40 pladser.

3.1.

De anvendte flys fulde kapacitet skal, selvom den overstiger de ovenfor anførte antal pladser, udbydes til salg for alle afgange i overensstemmelse med den indførte forpligtelse til offentlig tjeneste uden pladsbegrænsninger for indbyggere og/eller øvrige passagerer. Reservationer og opførelse på ventelister skal ligeledes accepteres uden at de passagerkategorier, der er omfattet af forpligtelserne til offentlig tjeneste, stilles dårligere.

3.2.

Enhver praksis med henblik på i skjul at omgå disse bestemmelser, herunder navnlig at afvise at udstede billetter til en lavere billetpris, uanset at der er ledige pladser på flyet, anses for en alvorlig overtrædelse af den indførte forpligtelse til offentlig tjeneste.

4.   BILLETPRISER

4.1.

Billetprisstrukturen for alle berørte ruter skal omfatte følgende:

et maksimum gældende for en særlig gunstig billetpris, som er den maksimale pris gældende for de passagerer, der tilhører en særlig begunstiget kategori som beskrevet heri

et maksimum gældende for en ugunstig billetpris, som er den maksimale pris gældende for alle passagerer, der ikke tilhører en særlig begunstiget kategori. De luftfartsselskaber, som accepterer forpligtelsen til offentlig tjeneste, påtager sig at strukturere deres billetpriser i henhold til de forskellige grupper, således at der er garanti for, at der sælges et tilstrækkeligt antal særlige billetter og rabatbilletter, som medfører, at den gennemsnitlige salgspris er betydeligt lavere end det maksimum, som gælder for den ugunstige billetpris.

Der anvendes følgende priser

Rute

Gunstig maksimumspris

(euro)

Ugunstig maksimumspris

(euro)

Alghero — Bologna

55,00

97,00

Alghero — Torino

55,00

97,00

Cagliari — Bologna

55,00

97,00

Cagliari — Torino

55,00

97,00

Cagliari — Firenze

55,00

97,00

Cagliari — Verona

55,00

97,00

Cagliari — Napoli

55,00

97,00

Cagliari — Palermo

55,00

97,00

Olbia — Bologna

55,00

97,00

Olbia — Verona

55,00

97,00

4.2

Alle de angivne billetpriser skal være inklusive merværdiafgift og uden lufthavnsskatter og -gebyrer samt kriseafgift, som maksimalt kan udgøre 6,00 EUR. Når de forhold, som har medført opkrævningen af en kriseafgift, aftager eller revurderes, skal kriseafgiften fjernes eller nedsættes forholdsmæssigt. Der kan ikke gøres yderligere gebyrer af nogen art gældende uanset deres denominering, for så vidt angår de billetpriser, der er beskrevet heri.

4.3

Den begunstigede billetpris er ikke underlagt begrænsninger. Der er ingen begrænsning for den gunstige billetpris, herunder strafbetaling for ændring af dato, tidspunkt eller billet, eller strafbetaling ved refundering.

4.4

Der skal stilles et billetsalgs- og distributionssystem til rådighed, som er helt gratis og ikke indebærer nogen yderligere økonomisk udgift for passageren.

4.5

Med virkning pr. 1. januar 2007 skal de kompetente myndigheder hvert år gennemgå billetprisstrukturen, som beskrives heri, for så vidt angår inflationen i forhold til året før og som beregnes i henhold til det italienske statistiske indeks for familier, arbejdere og medarbejdere (ISTAT/FOI-indekset) vedrørende udviklingen i forbrugerpriser. Gennemgangen kommunikeres til alle luftfartsselskaber, som driver de berørte ruter og anvender den heri beskrevne billetprisstruktur, og til Europa-Kommissionen med henblik på offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

4.6

I tilfælde af procentvise ændringer i den gennemsnitlige brændstofsomkostning og/eller i vekselkursen for euro/dollar i begyndelsen af andet halvår 2006 på mere end 5 % skal billetpriserne revideres i forhold til de procentvise ændringer og i forhold til brændstofsomkostningens indvirkning på omkostningerne til luftfartselskabets opfyldelse af sin tjeneste. En eventuel justering besluttes halvårligt af ministeren for infrastruktur og transport efter aftale med den selvstyrende region Sardinien på grundlag af en undersøgelse, der foretages af et fælles teknisk udvalg bestående af en repræsentant, der udpeges af ministeren for infrastruktur og transport, en repræsentant, der udpeges af ENAC, og en repræsentant, der udpeges af den selvstyrende region Sardinien. I tilfælde af en stigning ud over den angivne procentvise ændring skal det nævnte fælles tekniske udvalg tage skridt til beslutning om en justering efter underretning fra de luftfartsselskaber, som driver de berørte ruter. I tilfælde af et fald kan det nævnte fælles tekniske udvalg egenhændigt foretage en justering uden underretning fra luftfartselskaberne. I løbet af undersøgelsen skal det fælles tekniske udvalg indhente udtalelser fra de luftfartselskaber, som driver de berørte ruter. En eventuel justering af billetprisen træder i kraft i begyndelsen af det halvår, som følger efter det halvår, hvor ændringen blev konstateret.

4.7

Uanset størrelsen og denomineringen anses en stigning i billetprisen, som fastsættes uden for ovennævnte procedure, for at være ulovlig.

4.8

De luftfartsselskaber, som driver de berørte ruter, er lovmæssigt forpligtet til at anvende de gunstige billetpriser i henhold til ovennævnte specifikation af billetpriserne i forbindelse med som minimum følgende passagergrupper:

Sardiniens indbyggere

personer født på Sardinien, selvom de ikke bor på Sardinien

bevægelseshæmmede personer (3)

børn og unge fra 2 til 21 år (3)

ældre, som er over 70 år gamle (3)

universitetsstuderende indtil de er fyldt 27 (3).

5.   TJENESTENS KONTINUITET

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra c), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 skal det luftfartsselskab, som accepterer forpligtelsen til offentlig tjeneste, stille garanti for sin tjeneste i en periode på mindst 36 på hinanden følgende måneder og må ikke suspendere tjenesten uden et forudgående varsel på 6 måneder til ENAC og den selvstyrende region Sardinien.

5.1.

For at garantere tjenestens kontinuitet, regelmæssighed og punktlighed skal de luftfartsselskaber, som accepterer forpligtelsen til offentlig tjeneste,

hvert år forpligte sig til at udføre 98 % af sine ruteflyvninger med en maksimal aflysningsmargen svarende til 2 %

forpligte sig til at betale tilsynsmyndighederne en bøde på 2 500 EUR for hver aflyst afgang ud over den årlige aflysningsmargen på 2 %. Det betalte beløb krediteres kontoen til finansiering af Sardinens fortsatte eksistens

hvert år forpligte sig til en punktlig afvikling af 85 % af sine afgange inden for 20 minutter af det planlagte flyvetidspunkt

forpligte sig til, for alle forsinkelser på over 20 minutter, at give hver passager en tilgodehavendebevis på 15,00 EUR, der kan anvendes i forbindelse med køb af en anden billet.

5.2.

De ovenfor beskrevne regler gælder ikke for aflysninger og forsinkelser som følge af vejrforhold, strejker eller andre forhold, som luftfartsselskabet ikke har kontrol over og/eller ansvar for.

6.   SANKTIONER VED MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKTEN

Suspendering af tjenesten uden forudgående varsel eller med forudgående varsel, men ikke i overensstemmelse med ovennævnte regler, er forbundet med administrative og økonomiske sanktioner, og beløbsstørrelsen heraf skal tage hensyn til den skade, som påføres den offentlige administration, og den skade, som påføres passagererne i fællesskab.

6.1.

For at garantere en punktlig overholdelse af forpligtelsen til offentlig tjeneste blandt de luftfartsselskaber, som accepterer forpligtelsen, oprettes der under den selvstyrende region Sardiniens transportafdeling et fælles tilsynsudvalg, der holder tilsyn med opfyldelsen af forpligtelsen til offentlig tjeneste (i det følgende »det fælles tilsynsudvalg«). Det fælles tilsynsudvalg består af et medlem udpeget af regionens transportafdeling, et medlem udpeget af ministeriet for infrastruktur og transport, et medlem udpeget af ENAC og et medlem udpeget af hvert af de luftfartsselskaber, der har accepteret forpligtelsen til offentlig tjeneste.

6.2.

Det fælles tilsynsudvalg

har som formand den regionale transportrådmand; udvalget mødes sædvanligvis hver tredje måned, og når formanden skønner, at særlige forhold kræver det

behandler de oplysninger, som indsamles af lufthavnsadministrationerne på Sardinien, virksomheder beskæftiget med lufthavnsstyring, enkeltpersoner eller forbrugergrupper, hvad angår opfyldelsen af forpligtelsen til offentlig tjeneste

finder frem til, om der skulle foreligge brud på forpligtelsen til offentlig tjeneste, dokumenterer disse brud og fremlægger forslag til ENAC om vedtagelse af foranstaltninger til at genetablere tjenestens regelmæssighed og om nødvendigt indfører sanktioner sammen med forslag om arten og beløbsstørrelsen af sådanne sanktioner.

7.   IKRAFTTRÆDELSESDATO

Datoen for ikrafttrædelse af forpligtelserne til offentlig tjeneste fastsættes ved et efterfølgende dekret.

8.   FREMSÆTTELSE AF GODKENDELSEN

De luftfartsselskaber, som har til hensigt at acceptere forpligtelsen til offentlig tjeneste indeholdt i nærværende bilag, skal senest 30 dage efter offentliggørelsen af Kommissionens meddelelse vedrørende indførelsen af de nævnte forpligtelser i Den Europæiske Unions Tidende, fremsætte deres formelle godkendelse af hele indholdet i nærværende bilag til Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.


(1)  Antallet af afgange, som angives med stjerne, kan inden for sæsonen variere afhængigt af perioden og ugedagen. Tidstabellen, som tilrettelægges i forhold til perioder og ugedage, skal forinden fastlægges af de selskaber, som har accepteret forpligtelsen til offentlig tjeneste. Tidstabellens formål skal være at garantere en fuldstændig opfyldelse af efterspørgslen og skal deponeres af de luftfartselskaber, som har accepteret forpligtelsen til offentlig tjeneste, hos ENAC mindst 15 dage før begyndelsen på hver fartplansæson og skal kommunikeres til den selvstyrende region Sardinien, som forbeholder sig ret til at bede om justeringer i det omfang, man konstaterer utilstrækkeligheder. Forbindelsen skal være direkte og uden mellemlanding.

(2)  Antallet af afgange, som angives med stjerne, kan inden for sæsonen variere afhængigt af perioden og ugedagen. Tidstabellen, som tilrettelægges i forhold til perioder og ugedage, skal forinden fastlægges af de selskaber, som har accepteret forpligtelsen til offentlig tjeneste. Tidstabellens formål skal være at garantere en fuldstændig opfyldelse af efterspørgslen og skal deponeres af de luftfartselskaber, som har accepteret forpligtelsen til offentlig tjeneste, hos ENAC mindst 15 dage før begyndelsen på hver fartplansæson og skal kommunikeres til den selvstyrende region Sardinien, som forbeholder sig ret til at bede om justeringer i det omfang, man konstaterer utilstrækkeligheder. Forbindelsen skal være direkte og uden mellemlanding.

(3)  Uden diskriminering af nogen art vedrørende fødested, bopæl og nationalitet.

Børn under 2 år uden eget sæde rejser gratis.