21.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 93/13


Sdělení Komise podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92

(2006/C 93/08)

(Text s významem pro EHP)

Dle ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství rozhodla italská vláda na základě návrhu předloženého autonomním regionem Sardinie o uložení závazku k zajištění veřejných služeb v souvislosti s pravidelnou leteckou dopravou na některé trasy mezi letišti na Sardinii a hlavními vnitrostátními letišti.

Ostrovní charakter Sardinie značně omezuje příležitosti spojení, a proto hraje letecká doprava zásadní a nezastupitelnou roli, pro kterou neexistuje žádná možná a srovnatelná alternativa.

V této souvislosti je třeba pravidelnou leteckou dopravu považovat za službu ve veřejném zájmu, která má zásadní význam pro hospodářský a sociální rozvoj ostrova a pro zaručení volného pohybu osob a jejich práva na cestování.

1.   VYBRANÉ TRASY A OBECNÁ PRAVIDLA PRO ZÁVAZEK K ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY

1.1

Trasami, na které se vztahuje uložení závazku k zajištění veřejné služby, jsou:

 

Alghero – Boloňa a zpět

 

Alghero – Turín a zpět

 

Cagliari – Boloňa a zpět

 

Cagliari – Turín a zpět

 

Cagliari – Florencie a zpět

 

Cagliari – Verona a zpět

 

Cagliari – Neapol a zpět

 

Cagliari – Palermo a zpět

 

Olbia – Boloňa a zpět

 

Olbia – Verona a zpět

1.2

V souladu s článkem 9 nařízení Rady (EHS) č. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 ve znění nařízení (ES) č. 793/2004 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství si mohou příslušné orgány vyhradit některé letištní časy pro poskytování služeb v souladu s tímto závazkem.

1.3

Každá z výše uvedených tras a závazky s nimi související musejí příslušní dopravci přijmout jednotlivě, v celém rozsahu a jako celek.

1.4

Každý jednotlivý dopravce, který přijme závazek k zajištění veřejné služby, musí poskytnout provozní kauci k zajištění řádného dlouhodobého poskytování služby. Výše kauce bude činit minimálně 5 % celkového odhadovaného obratu dle posouzení Národního úřadu pro civilní letectví (ENAC – Ente Nazionale dell'Aviazione Civile), který se vztahuje k plánovaným leteckým službám v rámci dotčeného balíčku tras. Kauce bude poskytnuta ve prospěch úřadu ENAC, který ji použije na udržení kontinuity závazku k zajištění veřejné služby v případě jeho neodůvodněného neplnění. 50 % kauce bude tvořit bankovní záruka s podmínkou platby na první požádání a zbývajících 50 % bude tvořit záruka pojišťovací.

1.5

Úřad ENAC, jednající ve shodě s autonomním regionem Sardinie, ověří, zda mají dopravci přijímající závazek k zajištění veřejné služby k dispozici prostředky a splňují minimální požadavky potřebné pro přístup k vybraným trasám tak, aby byly naplněny cíle sledované uložením závazku k zajištění veřejné služby. Na závěr takového ověřování bude dopravcům, kteří budou vybráni jako způsobilí k provozování služeb na vybraných trasách, povoleno provozovat linky na těchto trasách.

1.6

Aby nedošlo k překročení kapacity v důsledku přijetí závazku pro určitou trasu, na které provozuje služby více dopravců, vzhledem k omezením a podmínkám infrastruktury dotčených letišť, je Národní úřad pro civilní letectví po konzultaci s autonomním regionem Sardinie za účelem zajištění lepší péče o veřejný zájem pověřen zasáhnout do leteckých řádů dopravců přijímajících závazek veřejné služby tak, aby tyto zcela odpovídaly požadavkům na mobilitu v rámci uložení závazku k zajištění veřejné služby.

Cílem tohoto zásahu je rovnoměrné přerozdělení tras a četnosti letů mezi dopravci přijímajícími závazek.

1.7

Každý dopravce, který přijme výše zmíněný závazek k zajištění veřejné služby na vybraných trasách nebo balíčcích tras, musí splňovat minimálně tyto požadavky:

1.

být leteckým dopravcem Společenství a držitelem osvědčení k provozování letecké dopravy (COA) či požadované licence v souladu s nařízením (EHS) č. 2407/92;

2.

musí prokázat, že má odpovídající a přiměřený objem financí a likviditu nezbytnou ke splnění cílů sledovaných uložením závazku k zajištění veřejné služby, přičemž obrat za služby v letecké dopravě za rok předcházející uložení závazku provozovat vybrané trasy se musí rovnat minimálně celkovému obratu přijaté trasy, nebo odpovídající kapitál;

3.

musí prokázat, že má dostatečný počet letadel, vlastních či pronajatých s garantovaným pronájmem po celou dobu trvání závazku k zajištění veřejné služby, odpovídající počtu prvních ranních odletů ze Sardinie v souladu s uložením závazku k zajištění veřejné služby a dostatečný počet letadel obecně, přičemž jejich kapacita umožňuje splnit předepsaný závazek k zajištění veřejné služby;

4.

musí na vybraných trasách zaměstnat pracovníky, kteří správně a plynně hovoří italsky;

5.

musí distribuovat a prodávat letenky v nejméně jednom z hlavních rezervačních systémů CRS (Amadeus, Galileo, Sabre, World span), a to přes internet, telefonicky, na přepážkách leteckých společností na letištích a prostřednictvím sítě kanceláří, přičemž alespoň jeden z uvedených způsobů musí být bez jakéhokoli poplatku pro kupujícího;

6.

musí prokázat, že v období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 dosáhl celkový koeficient pravidelnosti nejméně 98 % a celkový koeficient přesnosti (na základě statistických dohod Mezinárodní asociace leteckých dopravců – IATA) alespoň 80 %, s maximální odchylkou patnácti minut;

7.

musí poskytnout provozní kauci dle bodu 1.4 za stanovených podmínek.

1.8

K zajištění kontinuity, spolehlivosti, přesnosti a bezpečnosti služeb poskytnou dopravci, kteří chtějí přijmout závazek veřejné služby, úřadu ENAC potřebné dokumenty (v italském nebo anglickém jazyce) prokazující, že jsou schopni splnit výše uvedené požadavky a rovněž že disponují organizačními, technickými a finančními zdroji nezbytnými k provozování těchto služeb.

1.9

Dopravci přijímající tento závazek k zajištění veřejné služby se zavazují dodržovat a uplatňovat právní předpisy členských států, mezinárodní právní předpisy i právní předpisy Společenství týkající se ochrany cestujících v případech újmy na zdraví, rezervace nadměrného počtu míst (overbooking), zpožděných nebo zrušených letů a ztracených, pozdě doručených či poškozených zavazadel; dále se zavazují uplatňovat pravidla Společenství stanovená v nařízení (ES) č. 261/2004, které vstoupilo v platnost dne 17. února 2005, týkajícím se náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě rezervace nadměrného počtu míst (overbooking), zrušení nebo zpoždění letů, se zvláštním ohledem na práva zdravotně postižených cestujících a cestujících s omezenou pohyblivostí. Současně s přijetím závazku k zajištění veřejné služby se dopravci zavazují přizpůsobit své jednání požadavkům cestujících a zákazníků na základě pravidel zakotvených v evropské a italské listině práv cestujících.

2.   ROZČLENĚNÍ ZÁVAZKU K ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY

2.1

Závazek k zajištění veřejné služby je rozčleněn s ohledem na specifické podmínky dané ostrovním charakterem Sardinie. Z hlediska minimální počtu leteckých spojení, letových časů a nabízené kapacity je závazek rozčleněn takto:

2.1.1   Na trase Alghero – Boloňa

a)   Minimální denní počet leteckých spojení

Na trase Alghero – Boloňa bude celoročně zaručen alespoň jeden let oběma směry. Spojení musí být přímé, bez mezipřistání.

b)   Letový řád

Letový řád musí zohledňovat potřebu zajistit během dne let ze Sardinie a zpáteční let na Sardinii a také dostatečnou délku pobytu v místě určení. Za tímto účelem by k odletu ze Sardinie mělo dojít nejpozději v 9.30 hod. a k odletu zpět na Sardinii nejdříve v 19.00 hod.

c)   Nabízená kapacita

Minimální denní kapacita poskytovaná v průběhu roku musí činit alespoň 40 sedadel na trase Alghero – Boloňa a 40 sedadel na trase Boloňa – Alghero.

V případě, že by celkový koeficient denního naplnění plánovaných letů překročil 80 %, mohou dopravci přijímající závazek k zajištění veřejné služby na dané trase získat souhlas úřadu ENAC, ve shodě s autonomním regionem Sardinie, k zavedení dalších letů nebo k využívání letadel s větší kapacitou tak, aby byla pokryta poptávka, bez jakýchkoli nákladů pro správní orgány.

V případě, že by byl celkový koeficient denního naplnění plánovaných letů nižší než 50 %, mohou dopravci přijímající závazek k zajištění veřejné služby na dané trase získat souhlas úřadu ENAC, ve shodě s autonomním regionem Sardinie, k využívání letadel s menší kapacitou a/nebo k přizpůsobení nabídky poptávce.

2.1.2   Na trase Alghero – Turín

a)   Minimální denní počet leteckých spojení

Na trase Alghero – Turín bude celoročně zaručen alespoň jeden let oběma směry. Spojení musí být přímé, bez mezipřistání.

b)   Letový řád

Letový řád musí zohledňovat potřebu zajistit během dne let ze Sardinie a zpáteční let na Sardinii a také značnou délku pobytu v místě určení. Za tímto účelem by k odletu ze Sardinie mělo dojít nejpozději v 9.30 hod. a k odletu zpět na Sardinii nejdříve v 19.00 hod.

c)   Nabízená kapacita

Minimální denní kapacita poskytovaná v průběhu roku musí činit alespoň 40 sedadel na trase Alghero – Turín a 40 sedadel na trase Turín – Alghero.

V případě, že by celkový koeficient denního naplnění plánovaných letů překročil 80 %, mohou dopravci přijímající závazek k zajištění veřejné služby na dané trase získat souhlas úřadu ENAC, ve shodě s autonomním regionem Sardinie, k zavedení dalších letů nebo k využívání letadel s větší kapacitou tak, aby byla pokryta poptávka, bez jakýchkoli nákladů pro správní orgány.

V případě, že by byl celkový koeficient denního naplnění plánovaných letů nižší než 50 %, mohou dopravci přijímající závazek k zajištění veřejné služby na dané trase získat souhlas úřadu ENAC, ve shodě s autonomním regionem Sardinie, k využívání letadel s menší kapacitou a/nebo k přizpůsobení nabídky poptávce.

2.1.3   Na trase Cagliari – Boloňa

a)   Minimální denní počet leteckých spojení

Na trase Cagliari – Boloňa budou zaručena minimálně 1 až 2 (1) letecká spojení oběma směry v období od 1. října do 31. května a minimálně 2 letecká spojení oběma směry v období od 1. června do 30. září (a také v době vánočních a velikonočních svátků).

b)   Letový řád

Letový řád musí zohledňovat potřebu zajistit během dne let ze Sardinie a zpáteční let na Sardinii a také značnou délku pobytu v místě určení. Za tímto účelem by k odletu ze Sardinie mělo dojít nejpozději v 9.30 hod. a k odletu zpět na Sardinii nejdříve v 19.00 hod.

c)   Nabízená kapacita

Denní nabízená kapacita je stanovena s ohledem na různou četnost plánovaných letů během dvou období, jak je uvedeno v závazku k zajištění veřejné služby.

Minimální denní kapacita nabízená v období od 1. října do 31. května bude 150 míst na trase Cagliari – Boloňa a 150 míst na trase Boloňa – Cagliari.

Minimální denní kapacita nabízená v období od 1. června do 30. září (a také v době vánočních a velikonočních svátků) bude 300 míst na trase Cagliari – Boloňa 300 míst na trase Boloňa – Cagliari.

V případě, že by celkový koeficient denního naplnění plánovaných letů překročil 80 %, mohou dopravci přijímající závazek k zajištění veřejné služby na dané trase získat souhlas úřadu ENAC, ve shodě s autonomním regionem Sardinie, k zavedení dalších letů nebo k využívání letadel s větší kapacitou tak, aby byla pokryta poptávka, bez jakýchkoli nákladů pro správní orgány.

V případě, že by byl celkový koeficient denního naplnění plánovaných letů nižší než 50 %, mohou dopravci přijímající závazek k zajištění veřejné služby na dané trase získat souhlas úřadu ENAC, ve shodě s autonomním regionem Sardinie, k využívání letadel s menší kapacitou a/nebo k přizpůsobení nabídky poptávce.

2.1.4   Na trase Cagliari – Turín

a)   Minimální denní počet leteckých spojení

Na trase Cagliari – Turín budou zaručena minimálně 1 až 2 (2) letecká spojení oběma směry v období od 1. října do 31. května a minimálně 2 letecká spojení oběma směry v období od 1. června do 30. září (a také v době vánočních a velikonočních svátků).

b)   Letový řád

Letový řád musí zohledňovat potřebu zajistit během dne let ze Sardinie a zpáteční let na Sardinii a také značnou délku pobytu v místě určení. Za tímto účelem by k odletu ze Sardinie mělo dojít nejpozději v 9.30 hod. a k odletu zpět na Sardinii nejdříve v 19.00 hod.

c)   Nabízená kapacita

Denní nabízená kapacita je stanovena s ohledem na různou četnost plánovaných letů během dvou období, jak je uvedeno v závazku k zajištění veřejné služby.

Minimální denní kapacita nabízená v období od 1. října do 31. května bude 150 míst na trase Cagliari – Turín a 150 míst na trase Turín – Cagliari.

Minimální denní kapacita nabízená v období od 1. června do 30. září (a také v době vánočních a velikonočních svátků) bude 300 míst na trase Cagliari – Turín 300 míst na trase Turín – Cagliari.

V případě, že by celkový koeficient denního naplnění plánovaných letů překročil 80 %, mohou dopravci přijímající závazek k zajištění veřejné služby na dané trase získat souhlas úřadu ENAC, ve shodě s autonomním regionem Sardinie, k zavedení dalších letů nebo k využívání letadel s větší kapacitou tak, aby byla pokryta poptávka, bez jakýchkoli nákladů pro správní orgány.

V případě, že by byl celkový koeficient denního naplnění plánovaných letů nižší než 50 %, mohou dopravci přijímající závazek k zajištění veřejné služby na dané trase získat souhlas úřadu ENAC, ve shodě s autonomním regionem Sardinie, k využívání letadel s menší kapacitou a/nebo k přizpůsobení nabídky poptávce.

2.1.5   Na trase Cagliari – Florencie

a)   Minimální denní počet leteckých spojení

Na trase Cagliari – Florencie bude celoročně zaručen alespoň jeden odlet oběma směry. Spojení musí být přímé, bez mezipřistání.

b)   Letový řád

Letový řád musí zohledňovat potřebu zajistit během dne let ze Sardinie a zpáteční let na Sardinii a také značnou délku pobytu v místě určení. Za tímto účelem by k odletu ze Sardinie mělo dojít nejpozději v 9.30 hod. a k odletu zpět na Sardinii nejdříve v 19.00 hod.

c)   Nabízená kapacita

Minimální denní kapacita poskytovaná v průběhu roku musí činit alespoň 130 sedadel na trase Cagliari – Florencie a 130 sedadel na trase Florencie – Cagliari.

V případě, že by celkový koeficient denního naplnění plánovaných letů překročil 80 %, mohou dopravci přijímající závazek k zajištění veřejné služby na dané trase získat souhlas úřadu ENAC, ve shodě s autonomním regionem Sardinie, k zavedení dalších letů nebo k využívání letadel s větší kapacitou tak, aby byla pokryta poptávka, bez jakýchkoli nákladů pro správní orgány.

V případě, že by byl celkový koeficient denního naplnění plánovaných letů nižší než 50 %, mohou dopravci přijímající závazek k zajištění veřejné služby na dané trase získat souhlas úřadu ENAC, ve shodě s autonomním regionem Sardinie, k využívání letadel s menší kapacitou a/nebo k přizpůsobení nabídky poptávce.

2.1.6   Na trase Cagliari – Verona

a)   Minimální denní počet leteckých spojení

Na trase Cagliari – Verona bude celoročně zaručen alespoň jeden odlet oběma směry. Spojení musí být přímé, bez mezipřistání.

b)   Letový řád

Letový řád musí zohledňovat potřebu zajistit během dne let ze Sardinie a zpáteční let na Sardinii a také značnou délku pobytu v místě určení. Za tímto účelem by k odletu ze Sardinie mělo dojít nejpozději v 9.30 hod. a k odletu zpět na Sardinii nejdříve v 19.00 hod.

c)   Nabízená kapacita

Minimální denní kapacita poskytovaná v průběhu roku musí činit alespoň 150 sedadel na trase Cagliari – Verona a 150 sedadel na trase Verona – Cagliari.

V případě, že by celkový koeficient denního naplnění plánovaných letů překročil 80 %, mohou dopravci přijímající závazek k zajištění veřejné služby na dané trase získat souhlas úřadu ENAC, ve shodě s autonomním regionem Sardinie, k zavedení dalších letů nebo k využívání letadel s větší kapacitou tak, aby byla pokryta poptávka, bez jakýchkoli nákladů pro správní orgány.

V případě, že by byl celkový koeficient denního naplnění plánovaných letů nižší než 50 %, mohou dopravci přijímající závazek k zajištění veřejné služby na dané trase získat souhlas úřadu ENAC, ve shodě s autonomním regionem Sardinie, k využívání letadel s menší kapacitou a/nebo k přizpůsobení nabídky poptávce.

2.1.7   Na trase Cagliari – Neapol

a)   Minimální denní počet leteckých spojení

Na trase Cagliari – Neapol bude celoročně zaručen alespoň jeden odlet oběma směry. Spojení musí být přímé, bez mezipřistání.

b)   Letový řád

Letový řád musí zohledňovat potřebu zajistit během dne let ze Sardinie a zpáteční let na Sardinii a také značnou délku pobytu v místě určení. Za tímto účelem by k odletu ze Sardinie mělo dojít nejpozději v 9.30 hod. a k odletu zpět na Sardinii nejdříve v 19.00 hod.

c)   Nabízená kapacita

Minimální denní kapacita poskytovaná v průběhu roku musí činit alespoň 130 sedadel na trase Cagliari – Neapol a 130 sedadel na trase Neapol – Cagliari.

V případě, že by celkový koeficient denního naplnění plánovaných letů překročil 80 %, mohou dopravci přijímající závazek k zajištění veřejné služby na dané trase získat souhlas úřadu ENAC, ve shodě s autonomním regionem Sardinie, k zavedení dalších letů nebo k využívání letadel s větší kapacitou tak, aby byla pokryta poptávka, bez jakýchkoli nákladů pro správní orgány.

V případě, že by byl celkový koeficient denního naplnění plánovaných letů nižší než 50 %, mohou dopravci přijímající závazek k zajištění veřejné služby na dané trase získat souhlas úřadu ENAC, ve shodě s autonomním regionem Sardinie, k využívání letadel s menší kapacitou a/nebo k přizpůsobení nabídky poptávce.

2.1.8   Na trase Cagliari – Palermo

a)   Minimální denní počet leteckých spojení

Na trase Cagliari – Palermo bude celoročně zaručen alespoň jeden odlet oběma směry. Spojení musí být přímé, bez mezipřistání.

b)   Letový řád

Letový řád musí zohledňovat potřebu zajistit během dne let ze Sardinie a zpáteční let na Sardinii a také značnou délku pobytu v místě určení. Za tímto účelem by k odletu ze Sardinie mělo dojít nejpozději v 9.30 hod. a k odletu zpět na Sardinii nejdříve v 19.00 hod.

c)   Nabízená kapacita

Minimální denní kapacita poskytovaná v průběhu roku musí činit alespoň 40 sedadel na trase Cagliari – Palermo a 40 sedadel na trase Palermo – Cagliari.

V případě, že by celkový koeficient denního naplnění plánovaných letů překročil 80 %, mohou dopravci přijímající závazek k zajištění veřejné služby na dané trase získat souhlas úřadu ENAC, ve shodě s autonomním regionem Sardinie, k zavedení dalších letů nebo k využívání letadel s větší kapacitou tak, aby byla pokryta poptávka, bez jakýchkoli nákladů pro správní orgány.

V případě, že by byl celkový koeficient denního naplnění plánovaných letů nižší než 50 %, mohou dopravci přijímající závazek k zajištění veřejné služby na dané trase získat souhlas úřadu ENAC, ve shodě s autonomním regionem Sardinie, k využívání letadel s menší kapacitou a/nebo k přizpůsobení nabídky poptávce.

2.1.9   Na trase Olbia – Boloňa

a)   Minimální denní počet leteckých spojení

Na trase Olbia – Boloňa bude zaručeno minimálně 1 letecké spojení oběma směry v období od 1. října do 31. května a minimálně 2 letecká spojení oběma směry v období od 1. června do 30. září (a také v době vánočních a velikonočních svátků). Spojení musí být přímé, bez mezipřistání.

b)   Letový řád

Letový řád musí zohledňovat potřebu zajistit během dne let ze Sardinie a zpáteční let na Sardinii a také značnou délku pobytu v místě určení. Za tímto účelem by k odletu ze Sardinie mělo dojít nejpozději v 9.30 hod. a k odletu zpět na Sardinii nejdříve v 19.00 hod.

c)   Nabízená kapacita

Minimální denní kapacita poskytovaná v průběhu roku musí činit alespoň 150 sedadel na trase Olbia – Boloňa a 150 sedadel na trase Boloňa – Olbia.

Minimální denní kapacita nabízená v období od 1. června do 30. září (a také v době vánočních a velikonočních svátků) bude 300 míst na trase Olbia – Boloňa 300 míst na trase Boloňa – Olbia.

V případě, že by celkový koeficient denního naplnění plánovaných letů překročil 80 %, mohou dopravci přijímající závazek k zajištění veřejné služby na dané trase získat souhlas úřadu ENAC, ve shodě s autonomním regionem Sardinie, k zavedení dalších letů nebo k využívání letadel s větší kapacitou tak, aby byla pokryta poptávka, bez jakýchkoli nákladů pro správní orgány.

V případě, že by byl celkový koeficient denního naplnění plánovaných letů nižší než 50 %, mohou dopravci přijímající závazek k zajištění veřejné služby na dané trase získat souhlas úřadu ENAC, ve shodě s autonomním regionem Sardinie, k využívání letadel s menší kapacitou a/nebo k přizpůsobení nabídky poptávce.

2.1.10   Na trase Olbia – Verona

a)   Minimální denní počet leteckých spojení

Na trase Olbia – Verona bude zaručeno minimálně 1 letecké spojení oběma směry v období od 1. října do 31. května a minimálně 2 letecká spojení oběma směry v období od 1. června do 30. září (a také v době vánočních a velikonočních svátků). Spojení musí být přímé, bez mezipřistání.

b)   Letový řád

Letový řád musí zohledňovat potřebu zajistit během dne let ze Sardinie a zpáteční let na Sardinii a také značnou délku pobytu v místě určení. Za tímto účelem by k odletu ze Sardinie mělo dojít nejpozději v 9.30 hod. a k odletu zpět na Sardinii nejdříve v 19.00 hod.

c)   Nabízená kapacita

Denní nabízená kapacita je stanovena s ohledem na různou četnost plánovaných letů během dvou období, jak je uvedeno v závazku k zajištění veřejné služby.

Minimální denní kapacita nabízená v období od 1. října do 31. května bude 150 míst na trase Olbia – Verona a 150 míst na trase Verona – Olbia.

Minimální denní kapacita nabízená v období od 1. června do 30. září (a také v době vánočních a velikonočních svátků) bude 300 míst na trase Olbia – Verona 300 míst na trase Verona – Olbia.

V případě, že by celkový koeficient denního naplnění plánovaných letů překročil 80 %, mohou dopravci přijímající závazek k zajištění veřejné služby na dané trase získat souhlas úřadu ENAC, ve shodě s autonomním regionem Sardinie, k zavedení dalších letů nebo k využívání letadel s větší kapacitou tak, aby byla pokryta poptávka, bez jakýchkoli nákladů pro správní orgány.

V případě, že by byl celkový koeficient denního naplnění plánovaných letů nižší než 50 %, mohou dopravci přijímající závazek k zajištění veřejné služby na dané trase získat souhlas úřadu ENAC, ve shodě s autonomním regionem Sardinie, k využívání letadel s menší kapacitou a/nebo k přizpůsobení nabídky poptávce.

3.   TYPY LETADEL POUŽÍVANÝCH NA JEDNOTLIVÝCH TRASÁCH

Letadla používaná na trasách

 

Cagliari – Boloňa – Cagliari

 

Cagliari – Turín – Cagliari

 

Cagliari – Verona – Cagliari

 

Olbia – Verona – Olbia

 

Olbia – Boloňa – Olbia

budou mít každé jednotlivě kapacitu minimálně 150 míst.

Letadla používaná na trasách

 

Cagliari – Neapol – Cagliari

 

Cagliari – Florencie – Cagliari

budou mít každé jednotlivě kapacitu minimálně 130 míst.

Letadla používaná na trasách

 

Alghero – Boloňa – Alghero

 

Alghero – Turín – Alghero

 

Cagliari – Palermo – Cagliari

budou mít každé jednotlivě kapacitu minimálně 40 míst.

3.1

Celá kapacita každého použitého letadla, byť překročí minimální výše stanovený limit, bude pro každý let nabídnuta k prodeji v souladu s uložením závazku k zajištění veřejné služby bez jakéhokoli omezení počtu míst ve prospěch osob s trvalým pobytem a/nebo bez něj. Stejně tak budou přijímány rezervace a vytvářena čekací listina bez jakéhokoli znevýhodnění cestujících, na něž se vztahuje závazek k zajištění veřejné služby.

3.2

Jakékoli nedodržování zde uvedených požadavků, zvláště odmítnutí vydat letenku se zvýhodněným tarifem, přestože je v letadle ještě místo, bude považováno za vážné porušení závazku k zajištění veřejné služby.

4.   TARIFY

4.1

Struktura tarifů pro všechny dotčené trasy předpokládá:

maximální zvýhodněný tarif, který je maximálním tarifem požadovaným po cestujících, kteří patří do zvýhodněných kategorií uvedených níže;

maximální nezvýhodněný tarif, který je maximálním tarifem požadovaným po všech cestujících, kteří nepatří do zvýhodněných kategorií. Dopravci, kteří přijmou závazek k zajištění veřejné služby, se zavazují dodržovat strukturu tarifů zohledňující různé kategorie a garantovat prodej odpovídajícího množství zvláštních a zlevněných letenek tak, aby průměrná prodejní cena byla významně nižší než maximální cena nezlevněné letenky.

Tarify budou členěny takto:

Příslušná trasa

Maximální hodnota zvýhodněné letenky

(euro)

Maximální hodnota nezvýhodněné letenky

(euro)

Alghero – Boloňa

55,00

97,00

Alghero – Turín

55,00

97,00

Cagliari – Boloňa

55,00

97,00

Cagliari – Turín

55,00

97,00

Cagliari – Florencie

55,00

97,00

Cagliari – Verona

55,00

97,00

Cagliari – Neapol

55,00

97,00

Cagliari – Palermo

55,00

97,00

Olbia – Boloňa

55,00

97,00

Olbia – Verona

55,00

97,00

4.2

Všechny uvedené ceny letenek jsou včetně DPH, bez letištních poplatků a bez příplatku za překročení hmotnosti zavazadel, přičemž částka nesmí překročit 6 EUR. Jakmile budou odstraněny nebo znovu posouzeny příčiny, které vedly k uplatňování příplatku za překročení hmotnosti zavazadel, bude tento příplatek zrušen nebo úměrně snížen. K výše uvedenému tarifu nebudou účtovány žádné další příplatky jakéhokoli druhu bez ohledu na jejich pojmenování.

4.3

Na zvýhodněný tarif se nevztahují žádná omezení a nebudou uplatňovány žádné pokuty, tzn. poplatky za změnu data/hodiny/letenky, ani poplatky za vrácení peněz.

4.4

K dispozici bude alespoň jeden zcela bezplatný systém distribuce a prodeje lístků, který pro cestujícího nebude přestavovat žádné další výdaje.

4.5

Každý rok, počínaje 1. lednem 2007, příslušné orgány tarify přezkoumají s ohledem na míru inflace v předchozím roce stanovenou na základě obecného indexu spotřebních cen ISTAT/FOI. Přezkum bude oznámen všem dopravcům, kteří provozují dotčené trasy a uplatňují posuzované tarify, a dále pak Evropské komisi, která jej zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

4.6

Pokud dojde k poklesu/nárůstu průměrné ceny pohonných hmot sledované od druhého pololetí roku 2006 a/nebo kurzu eura vůči americkému dolaru o více než 5 %, musí být tarify procentuálně upraveny s ohledem na zjištěný pokles/nárůst, a to v poměru k ceně pohonných hmot a jejího dopadu na provozní náklady dopravce. Případné úpravy tarifů provádí pololetně ministr infrastruktury a dopravy po dohodě s autonomním regionem Sardinie na základě šetření technické komise. Tuto technickou komisi bude tvořit vždy jeden určený zástupce ministerstva infrastruktury a dopravy, úřadu ENAC a autonomního regionu Sardinie. V případě nárůstu nad uvedené procento zahájí výše uvedená technická komise postup úpravy tarifů na základě oznámení dopravců provozujících vybrané trasy. V případě poklesu komise uvedený postup iniciuje i bez obdržení žádosti dopravců. V průběhu výše uvedeného šetření musí komise poskytnout dopravcům provozujícím vybrané trasy příležitost podat připomínky. Případné úpravy tarifů budou platné od pololetí následujícího po pololetí, v němž byla zjištěna změna.

4.7

Zvýšení tarifů v jakékoli výši či z jakéhokoli důvodu, které nebude výsledkem výše uvedeného postupu, bude považováno za protiprávní.

4.8

Ceny zvýhodněných letenek tak, jak je uvedeno výše, jsou dopravci povinni poskytovat alespoň těmto skupinám cestujících:

osobám s trvalým pobytem na Sardinii;

osobám, které se na Sardinii narodily, a to i v případě, že na Sardinii nemají trvalé bydliště;

osobám zdravotně postižené (3);

dětem a mladým lidem ve věku 2 až 21 let (3);

starším lidem ve věku nad 70 let (3);

vysokoškolským studentům až do věku 27 let (3).

5.   KONTINUITA SLUŽEB

Dle čl. 4 odst. 1 písm. c) nařízení EHS č. 2408/92 musí dopravce, který přijme závazek k zajištění veřejné služby, zaručit poskytování služby po dobu alespoň 36 po sobě jdoucích měsíců a nesmí poskytování služby přerušit bez toho, aby takové přerušení oznámil úřadu ENAC a autonomnímu regionu Sardinie alespoň 6 měsíců předem.

5.1

K zajištění kontinuity, pravidelnosti a přesnosti letecké dopravy se dopravci, kteří přijmou závazek k zajištění veřejné služby:

zavazují v každém roce uskutečnit 98 % svých plánovaných letů s maximálním počtem zrušených letů odpovídajícím 2 %;

zavazují zaplatit regulačnímu úřadu pokutu ve výši 2 500 EUR za každý zrušený let, který přesáhne uvedená 2 % jejich zrušených letů za rok. Tyto částky budou převedeny na účet určený k financování dalšího územního rozvoje Sardinie;

zavazují v každém roce uskutečnit 85 % letů při dodržení letového řádu, tedy maximálně s dvacetiminutovou odchylkou oproti plánovanému příletu/odletu;

zavazují, v případě zpoždění o více než 20 minut, poskytnout každému cestujícímu částku ve výši 15 EUR, kterou bude moci použít na nákup příští letenky.

5.2

Výše uvedená pravidla neplatí v případě, že je let zrušen nebo zpožděn z důvodu meteorologických podmínek, stávky či události mimo odpovědnost a/nebo kontrolu dopravce.

6.   SANKCE

Přerušení poskytování služby bez předchozího upozornění nebo s předchozím upozorněním, které nesplňuje výše uvedené podmínky, bude podléhat správním a peněžním sankcím, jejichž výše zohlední škody způsobené veřejné správě a také cestujícím.

6.1

K zajištění řádného dodržování těchto závazků dopravci, kteří přijmou závazek k zajištění veřejné služby, je při Radě pro dopravu autonomního regionu Sardinie (Assessorato ai Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna) zřízen paritní výbor pro dohled nad poskytováním veřejných služeb (dále jen „paritní výbor pro dohled“). Tento výbor tvoří jeden zástupce navržený územním radou pro dopravu, jeden zástupce ministerstva infrastruktury a dopravy, jeden zástupce úřadu ENAC a jeden zástupce každého dopravce, který přijal závazek k zajištění veřejné služby.

6.2

Smíšený výbor pro dohled:

zasedá pravidelně každé tři měsíce s výjimkou naléhavých případů, kdy předseda rozhodne jinak, a zasedáním předsedá územní rada pro dopravu;

využívá informace týkající se provozování veřejných služeb poskytnuté ředitelstvím letišť Sardinie (úřad ENAC), provozovateli letišť, jednotlivými občany nebo sdruženími na ochranu spotřebitelů;

zjišťuje případná porušení povinností daných tímto závazkem k zajištění veřejné služby, tato porušení dokumentuje a navrhuje úřadu ENAC přijetí opatření pro obnovení řádného poskytování služeb nebo uložení sankcí. V případě sankcí navrhuje jejich typ a výši.

7.   PLATNOST

Datum, od něhož budou výše uvedené závazky povinné, se stanoví vyhláškou.

8.   VYJÁDŘENÍ PŘIJETÍ ZÁVAZKU

Dopravci, kteří se rozhodli přijmout závazek k zajištění veřejné služby tak, jak je uvedeno v tomto dokumentu, musí do třiceti dní od zveřejnění sdělení Komise týkajícího se uložení výše uvedeného závazku v Úředním věstníku Evropské unie předložit Národnímu úřadu pro civilní letectví (úřad ENAC) formální přijetí závazku.


(1)  Počet plánovaných letů označených hvězdičkou se může v průběhu sezóny lišit podle období a dne v týdnu. Letový řád v konečné podobě, uspořádaný dle období a dnů v týdnu, bude společnostmi, které přijaly závazek k zajištění veřejné služby, sestaven v předstihu. Na základě letového řádu bude zajištěno úplné pokrytí poptávky. Dopravci, kteří přijali závazek veřejné služby, předloží letové řády úřadu ENAC alespoň 15 dní před začátkem každé letecké sezóny a dají je na vědomí autonomnímu regionu Sardinie, který si ponechá právo na výzvu k úpravám, pokud jsou zjištěny nedostatky. Spojení musí být přímé, bez mezipřistání.

(2)  Počet plánovaných letů označených hvězdičkou se může v průběhu sezóny lišit podle období a dne v týdnu. Letový řád v konečné podobě, uspořádaný dle období a dnů v týdnu, bude společnostmi, které přijaly závazek k zajištění veřejné služby, sestaven v předstihu. Na základě letového řádu bude zajištěno úplné pokrytí poptávky. Dopravci, kteří přijali závazek veřejné služby, předloží letové řády úřadu ENAC alespoň 15 dní před začátkem každé letecké sezóny a dají je na vědomí autonomnímu regionu Sardinie, což ponechá prostor pro výzvu k úpravám, pokud jsou zjištěny nedostatky. Spojení musí být přímé, bez mezipřistání.

(3)  Bez ohledu na místo narození, bydliště a národnost.

Děti mladší dvou let cestují zdarma bez nároku na vlastní sedadlo.