11.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/15


WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2006/204/WPZiB

z dnia 10 marca 2006 r.

odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 30 marca 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (1). Środki te zostały odnowione przez wspólne stanowisko 2005/227/WPZiB (2) i wygasają w dniu 16 marca 2006 r.

(2)

Rada uznaje, że środki przewidziane we wspólnym stanowisku 2004/293/WPZiB powinny zostać odnowione na okres kolejnych 12 miesięcy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

Wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB zostaje przedłużone do dnia 16 marca 2007 r.

Artykuł 2

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 marca 2006 r.

W imieniu Rady

M. BARTENSTEIN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 65. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione decyzją 2005/83/WPZiB (Dz.U. L 29 z 2.2.2005, str. 50).

(2)  Dz.U. L 71 z 17.3.2005, str. 74.