11.3.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 72/15


GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 2006/204/GBVB VAN DE RAAD

van 10 maart 2006

tot verlenging van de maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Oorlogstribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 15,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 30 maart 2004 heeft de Raad Gemeenschappelijk Standpunt 2004/293/GBVB tot verlenging van de maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Oorlogstribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) (1) vastgesteld. Deze maatregelen zijn verlengd bij Gemeenschappelijk Standpunt 2005/227/GBVB (2) en verstrijken op 16 maart 2006.

(2)

De Raad acht het nodig de bij Gemeenschappelijk Standpunt 2004/293/GBVB opgelegde maatregelen met nog eens 12 maanden te verlengen,

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VASTGESTELD:

Artikel 1

Gemeenschappelijk Standpunt 2004/293/GBVB wordt verlengd tot en met 16 maart 2007.

Artikel 2

Dit gemeenschappelijk standpunt wordt van kracht op de dag waarop het wordt aangenomen.

Artikel 3

Dit gemeenschappelijk standpunt wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

Gedaan te Brussel, 10 maart 2006.

Voor de Raad

De voorzitter

M. BARTENSTEIN


(1)  PB L 94 van 31.3.2004, blz. 65. Gemeenschappelijk standpunt laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2005/83/GBVB (PB L 29 van 2.2.2005, blz. 50).

(2)  PB L 71 van 17.3.2005, blz. 74.