11.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 72/15


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2006/204/KĀDP

(2006. gada 10. marts),

ar ko atjauno pasākumus, atbalstot sekmīgu Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai pilnvaru ieviešanu (ICTY)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2004. gada 30. martā pieņēma Kopējo nostāju 2004/293/KĀDP, ar ko atjauno pasākumus, atbalstot sekmīgu Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai pilnvaru ieviešanu (ICTY) (1). Šos pasākumus atjaunoja ar Padomes Kopējo nostāju 2005/227/KĀDP (2), un to termiņš beidzas 2006. gada 16. martā.

(2)

Padome uzskata par vajadzīgu Kopējā nostājā 2004/293/KĀDP noteikto pasākumu spēkā esamības termiņu pagarināt vēl par 12 mēnešiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

Kopējo nostāju 2004/293/KĀDP pagarina līdz 2007. gada 16. martam.

2. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 10. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. BARTENSTEIN


(1)  OV L 94, 31.3.2004., 65. lpp. Kopējā nostājā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/83/KĀDP (OV L 29, 2.2.2005., 50. lpp.).

(2)  OV L 71, 17.3.2005., 74. lpp.