5.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/36


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.5128 – Nordic Capital/TietoEnator)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 86/05)

1.

Kommissionen mottog den 28 mars 2008 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Nordic Capital VI Limited och Nordic Capital VII Limited, som tillhör Nordic Capital-koncernen (Nordic Capital, Jersey), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i rådets förordning förvärvar fullständig kontroll över TietoEnator Oyj (TietoEnator, Finland) genom ett offentligt bud tillkännagivet den 20 mars 2008.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Nordic Capital: Investeringsfonder. Dess portföljbolag inkluderar Aditro (Sverige), ett företag som är verksamt inom tillhandahållandet av IT-tjänster och företagsprogram (Enterprise Application Software),

TietoEnator: IT-tjänster.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.5128 – Nordic Capital/TietoEnator, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.