5.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/36


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.5128 – Nordic Capital/TietoEnator)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 86/05)

1.

Komisija je 28. marca 2008 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji Nordic Capital VI Limited in Nordic Capital VII Limited, ki pripadata skupini Nordic Capital („Nordic Capital“, Jersey), z javno ponudbo za odkup, objavljeno 20. marca 2008, pridobita nadzor nad celotnim podjetjem TietoEnator Oyj („TietoEnator“, Finska) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Nordic Capital: investicijski skladi. Med njegovimi portfeljskimi podjetji je tudi podjetje Aditro (Švedska), dejavno na področju opravljanja storitev IT in poslovne aplikacijske programske opreme,

za TietoEnator: storitve IT.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.5128 – Nordic Capital/TietoEnator na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.