5.4.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/36


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5128 — Nordic Capital/TietoEnator)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 86/05)

1.

W dniu 28 marca 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Nordic Capital VI Limited i Nordic Capital VII Limited, należące do grupy Nordic Capital („Nordic Capital”, Jersey), przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady kontrolę nad całym przedsiębiorstwem TietoEnator Oyj („TietoEnator”, Finlandia) w drodze oferty publicznej ogłoszonej dnia 20 marca 2008 r.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji są:

w przypadku Nordic Capital: fundusze inwestycyjne. Portfel grupy obejmuje przedsiębiorstwo Aditro (Szwecja), świadczące usługi informatyczne, oraz przedsiębiorstwo Enterprise Application Software,

w przypadku TientoEnator: usługi informatyczne.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5128 — Nordic Capital/TietoEnator, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.