5.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 86/36


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5128 — Nordic Capital/TietoEnator)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 86/05)

1.

Komisija 2008. gada 28. martā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 (1), kuras rezultātā uzņēmumi Nordic Capital VI Limited un Nordic Capital VII Limited, kas pieder Nordic Capital group (“Nordic Capital”, Džērsija), minētās Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kontroli pār visu uzņēmumu TietoEnator Oyj (“TietoEnator”, Somija), publiskas izsoles rezultātā, kas izsludināta 2008. gada 20. martā.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Nordic Capital: ieguldījumu fondi. Tā portfelī ietilpst sabiedrība Aditro (Zviedrija), kas piedāvā IT pakalpojumus un lietojumprogrammatūras risinājumus uzņēmumiem.

TietoEnator: IT pakalpojumi.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma, iespējams, attiecas uz paziņoto darījumu. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienās pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5128 — Nordic Capital/TietoEnator uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.