5.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/36


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5128 — Nordic Capital/TietoEnator)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 86/05)

1.

Komissio vastaanotti 28. maaliskuuta 2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla jerseyläiseen Nordic Capital -yhtymään kuuluvat yritykset Nordic Capital VI Limited ja Nordic Capital VII Limited (Nordic Capital) hankkivat asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan suomalaisessa yrityksessä TietoEnator Oyj (TietoEnator) 20. maaliskuuta 2008 ilmoitetulla julkisella tarjouksella.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Nordic Capital: investointirahastot; osakesalkkuun kuuluu ruotsalainen Aditro, joka tarjoaa tietotekniikkapalveluja ja yrityssovelluksia,

TietoEnator: tietotekniikkapalvelut.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.5128 — Nordic Capital/TietoEnator seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.