5.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/36


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum nr COMP/M.5128 — Nordic Capital/TietoEnator)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/C 86/05)

1.

28. märtsil 2008 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artiklile 4 (1) vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtjad Nordic Capital VI Limited ja Nordic Capital VII Limited, mis kuuluvad kontserni Nordic Capital (edaspidi „Nordic Capital”, Jersey, Ameerika Ühendriigid) omandavad nimetatud määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses täieliku kontrolli ettevõtja TietoEnator Oyj (edaspidi „TietoEnator”, Soome) üle 20. märtsil 2008 välja kuulutatud avaliku pakkumise teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Nordic Capital: Investeerimisfondid. Ettevõtja investeerib Rootsi ettevõtjasse Aditro, mis tegeleb infotehnoloogiateenuste pakkumise ja rakendustarkvaraga ettevõtjatele;

TietoEnator: infotehnoloogiateenused.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuseid võib saata faksi teel ((32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada tuleb viitenumber COMP/M.5128 — Nordic Capital/TietoEnator):

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.