5.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/36


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.5128 – Nordic Capital/TietoEnator)

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 86/05)

1.

Komise dne 28. března 2008 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky Nordic Capital VI Limited a Nordic Capital VII Limited kontrolované skupinou Nordic Capital („Nordic Capital“, Jersey) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady kontrolu nad celým podnikem TietoEnator Oyj („TietoEnator“, Finsko) na základě veřejné nabídky na koupi akcií zveřejněné dne 20. března 2008.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Nordic Capital: investiční fondy. Mezi jeho portfoliové společnosti patří Aditro (Švédsko), společnost poskytující služby informačních technologií a aplikační software pro podniky,

podniku TietoEnator: služby informačních technologií.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5128 – Nordic Capital/TietoEnator na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.