20.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 122/1


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2011/C 122/01

Datum för antagande av beslutet

14.4.2010

Referensnummer för statligt stöd

NN 30/09

Medlemsstat

Irland

Region

South and East Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Hotel Capital Allowances for the Ritz-Carlton Hotel, Powerscourt, Co. Wicklow

Rättslig grund

Chapter 1, Part 9 of the Taxes Consolidation Act 1997

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Skattelättnad

Budget

Totalt planerat stödbelopp 17,8 miljoner EUR

Stödnivå

8,4 %

Varaktighet

2008–2014

Ekonomisk sektor

Hotell- och restaurangtjänster (turism)

Den beviljande myndighetens namn och adress

Revenue Commissioners Dublin Castle

Dublin 2

IRELAND

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

20.12.2010

Referensnummer för statligt stöd

N 490/10

Medlemsstat

Belgien

Region

Vlaams Gewest (Vlaanderen)

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Verlenging van de Vlaamse steunregeling N 550/01 inzake publiek-private samenwerking voor de bouw van laad- en losinstallaties langs de waterwegen in het Vlaams Gewest, zoals verlengd bij Besluit C(2004) 4361 definitief van 16 november 2004 (steunmaatregel N 344/04)

Rättslig grund

Decreet van het Vlaamse Gewest van 18 december 1992, artikelen 44 tot en met 49

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Sektorutveckling, Miljöskydd

Stödform

Bidrag

Budget

 

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): 10 miljoner EUR

 

Totalt planerat stödbelopp 60 miljoner EUR

Stödnivå

50 %

Varaktighet

1.1.2011–31.12.2016

Ekonomisk sektor

Sjöfart på inre vattenvägar

Den beviljande myndighetens namn och adress

Vlaamse Overheid — Minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken

Koning Albert II-laan 20, bus 1

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

27.1.2011

Referensnummer för statligt stöd

SA.32028 (2010/N)

Medlemsstat

Spanien

Region

Madrid

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Aid to short films in Spain

Rättslig grund

Ley 2/95, de 8 marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley 38/2003 de 17 noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de ayudas a empresas privadas dedicadas al sector audiovisual y cinematográfico; Orden de la Consejería de Cultura y Deportes, por la que se convocan ayudas a la producción cinematográfica para el año 2011

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Främjande av kultur

Stödform

Bidrag

Budget

 

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): 0,36 miljoner EUR

 

Totalt planerat stödbelopp 0,36 miljoner EUR

Stödnivå

100 %

Varaktighet

27.11.2010–25.11.2011

Ekonomisk sektor

Rekreation, kultur och sport

Den beviljande myndighetens namn och adress

Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno

Calle Caballero de Gracia, 132

28013 Madrid

ESPAÑA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

24.1.2011

Referensnummer för statligt stöd

SA.32183 (2011/N)

Medlemsstat

Frankrike

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Prolongation du régime temporaire relatif aux aides sous forme de garanties (N 23/09)

Rättslig grund

Article 20 de la Constitution du 4 octobre 1958; articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1, L 2252-1, L 3231-4, L 4253-1 et L 5111-4, L 2253-7, L 3231-7, L 4253-3 et L 4211-1 10 [code général des collectivités territoriales (CGCT), circulaire de ministre de l'intérieur du 3 juillet 2006, du premier ministre du 26 janvier 2006, circulaires DIACT du 30 novembre 2007]

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Garanti

Budget

Stödnivå

Varaktighet

till den 31.12.2011

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm