20.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 122/1


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

2011/C 122/01

Dátum prijatia rozhodnutia

14.4.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

NN 30/09

Členský štát

Írsko

Región

South and East Region

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Hotel Capital Allowances for the Ritz-Carlton Hotel, Powerscourt, Co. Wicklow

Právny základ

Chapter 1, Part 9 of the Taxes Consolidation Act 1997

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Daňová úľava

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 17,8 mil. EUR

Intenzita

8,4 %

Trvanie

2008 – 2014

Sektory hospodárstva

Hotely a reštaurácie (cestovný ruch)

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Revenue Commissioners Dublin Castle

Dublin 2

IRELAND

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

20.12.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 490/10

Členský štát

Belgicko

Región

Vlaams Gewest (Vlaanderen)

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Verlenging van de Vlaamse steunregeling N 550/01 inzake publiek-private samenwerking voor de bouw van laad- en losinstallaties langs de waterwegen in het Vlaams Gewest, zoals verlengd bij Besluit C(2004) 4361 definitief van 16 november 2004 (steunmaatregel N 344/04)

Právny základ

Decreet van het Vlaamse Gewest van 18 december 1992, artikelen 44 tot en met 49

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Rozvoj odvetvia, Ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

 

Ročné plánované výdavky 10 mil. EUR;

 

Celková výška plánovanej pomoci 60 mil. EUR

Intenzita

50 %

Trvanie

1.1.2011 – 31.12.2016

Sektory hospodárstva

Vnútrozemská vodná doprava

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Vlaamse Overheid — Minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken

Koning Albert II-laan 20, bus 1

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

27.1.2011

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.32028 (2010/N)

Členský štát

Španielsko

Región

Madrid

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Aid to short films in Spain

Právny základ

Ley 2/95, de 8 marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley 38/2003 de 17 noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de ayudas a empresas privadas dedicadas al sector audiovisual y cinematográfico; Orden de la Consejería de Cultura y Deportes, por la que se convocan ayudas a la producción cinematográfica para el año 2011

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Kultúra

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

 

Ročné plánované výdavky 0,36 mil. EUR;

 

Celková výška plánovanej pomoci 0,36 mil. EUR

Intenzita

100 %

Trvanie

27.11.2010 – 25.11.2011

Sektory hospodárstva

Rekreačné, kultúrne a športové činnosti

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno

Calle Caballero de Gracia, 132

28013 Madrid

ESPAÑA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

24.1.2011

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.32183 (2011/N)

Členský štát

Francúzsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Prolongation du régime temporaire relatif aux aides sous forme de garanties (N 23/09)

Právny základ

Article 20 de la Constitution du 4 octobre 1958; articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1, L 2252-1, L 3231-4, L 4253-1 et L 5111-4, L 2253-7, L 3231-7, L 4253-3 et L 4211-1 10 [code général des collectivités territoriales (CGCT), circulaire de ministre de l'intérieur du 3 juillet 2006, du premier ministre du 26 janvier 2006, circulaires DIACT du 30 novembre 2007]

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva

Forma pomoci

Garancia

Rozpočet

Intenzita

Trvanie

do 31.12.2011

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm