15.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 214/25


Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

(2016/C 214/09)

Na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (1) w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej (2) wprowadza się następujące zmiany:

Strona 339:

Dotychczasowy tekst otrzymuje brzmienie:

8525 80 30

Kamery i aparaty cyfrowe

Cyfrowe aparaty objęte tą podpozycją mają zawsze możliwość rejestrowania nieruchomych obrazów, albo na nośniku pamięci wewnętrznej, albo na nośniku wymiennym. Większość z nich ma konstrukcję tradycyjnego aparatu fotograficznego.

Cyfrowe aparaty, które są w stanie rejestrować jedynie nieruchome obrazy są w dalszym ciągu klasyfikowane do tej podpozycji.

Aparaty objęte tą podpozycją mogą również mieć zdolność przechwytywania wideo do rejestrowania ciągłych cykli wideo.

Jednak gdy takie aparaty są zdolne, wykorzystując maksymalną pojemność pamięci, do przechwytywania wideo o jakości 800 × 600 pikseli (lub wyższej), przy 23 klatkach na sekundę (lub wyższej) przez ciągły okres co najmniej 30 minut (bez względu na fakt, że przechwytywane obrazy wideo mogą być zapisywane w oddzielnych plikach o czasie trwania mniejszym niż 30 minut (zob. także rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 876/2014), należy je zawsze klasyfikować do podpozycji 8525 80 91 lub 8525 80 99.

Jeżeli jedno lub więcej z powyższych kryteriów nie jest spełnione, aparat należy klasyfikować przez zastosowanie uwagi 3 do sekcji XVI (zob. również rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 458/2014).

W porównaniu z kamerami rejestrującymi wideo objętymi podpozycjami 8525 80 91 i 8525 80 99, wiele aparatów cyfrowych (gdy działają jako kamery wideo) nie oferuje funkcji zoomu podczas rejestrowania wideo. Bez względu na pojemność pamięci, niektóre aparaty automatycznie kończą rejestrowanie wideo po pewnym czasie.

8525 80 91 i 8525 80 99

Rejestrujące kamery wideo

Rejestrujące kamery wideo objęte tymi podpozycjami są zawsze zdolne do rejestrowania ciągłych cykli wideo, albo na nośniku pamięci wewnętrznej, albo na nośniku wymiennym.

Na ogół cyfrowe kamery rejestrujące wideo objęte tymi podpozycjami mają konstrukcję, która różni się od aparatów cyfrowych objętych podpozycją 8525 80 30. Często mają one składany wizjer i przedstawiane są bardzo często razem ze zdalnym sterowaniem. Większość kamer rejestrujących wideo oferuje funkcję zoomu podczas rejestrowania wideo. Jednakże fakt, że kamery wideo zintegrowane, na przykład w okularach sportowych nie posiadają żadnej funkcji zoomu optycznego, nie uniemożliwia klasyfikacji takich produktów do podpozycji 8525 80 91 i 8525 80 99 (zob. sprawa C-178/14, Vario Tek, ECLI:EU:C:2015:152, pkt 17-29).

Cyfrowe kamery rejestrujące wideo, które są zdolne tylko do rejestrowania wideo, są zawsze klasyfikowane do tych podpozycji.

Urządzenia, zdolne do rejestrowania zarówno wideo, jak i nieruchomych obrazów należy klasyfikować się przez odniesienie do noty wyjaśniającej do podpozycji 8525 80 30.”.


(1)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(2)  Dz.U. C 76 z 4.3.2015, s. 1.