23.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 344/62


Prasība, kas celta 2013. gada 16. septembrī — Nanu-Nana Joachim Hoepp/ITSB — Vincci Hoteles (“NAMMU”)

(Lieta T-498/13)

2013/C 344/115

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brēmene, Vācija) (pārstāvis — A. Nordemann, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Vincci Hoteles, SA (Alcobendas, Spānija)

Prasītājas prasījumi

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju pirmās padomes 2013. gada 27. jūnija lēmumu lietā R 611/2012-1 un

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Reģistrēta Kopienas preču zīme, par kuru iesniegts pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu: vārdiska preču zīme “NAMMU” attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 3., 32. un 44. klasē — Kopienas preču zīmes registrācija Nr. 5 238 704

Kopienas preču zīmes īpašniece: otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece

Lietas dalībniece, kas lūdz atzīt Kopienas preču zīmi par spēkā neesošu: prasītāja

Pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu pamatojums: pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu ir balstīts uz [Regulas par Kopienas preču zīmi] 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, lasot to kopsakarā ar 53. panta 1. punkta a) apakšpunktu

Anulēšanas nodaļas lēmums: pieteikumu par spēkā neesamības atzīšanu pilnībā noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: [Regulas par Kopienas preču zīmi] 57. panta 2. un 3. punkta pārkāpums