12.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 141/8


Meddelande från kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Inbjudan att lämna anbud avseende bedrivande av regelbunden lufttrafik i enlighet med den allmänna trafikplikt som offentliggjordes i EUT C 141, 12.5.2011

(Text av betydelse för EES)

2011/C 141/08

Medlemsstat

Italien

Berörd linje

Reggio Calabria–Milano Malpensa t/r

Avtalets giltighetstid

Två år från och med den 27 juni 2011

Tidsfrist för inlämnande av anbud

Två månader efter dagen för offentliggörandet av detta meddelande

Adress till den plats där texten med anbudsinfordran och all annan relevant information och/eller dokumentation om det offentliga anbudsförfarandet och den allmänna trafikplikten kan erhållas kostnadsfritt.

ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile)

Direzione sviluppo trasporto aereo

Viale del Castro Pretorio 118

00185 Roma RM

ITALIA

http://www.enac.gov.it

E-post: osp@enac.gov.it