12.5.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/8


Ogłoszenie Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej, o którym mowa w nocie informacyjnej opublikowanej w Dz.U. C 141 z 12.5.2011

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 141/08

Państwo członkowskie

Włochy

Trasa

Reggio Calabria–Mediolan Malpensa i z powrotem

Okres obowiązywania umowy

2 lata od dnia 27 czerwca 2011 r.

Termin składania ofert

2 miesiące od publikacji niniejszego ogłoszenia

Adres, pod którym nieodpłatnie udostępnia się tekst zaproszenia do składania ofert oraz wszelkie niezbędne informacje i dokumentację dotyczące przetargu publicznego i obowiązku użyteczności publicznej

ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile)

Direzione sviluppo trasporto aereo

Viale del Castro Pretorio 118

00185 Roma RM

ITALIA

http://www.enac.gov.it

E-mail: osp@enac.gov.it