11.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 135/13


Komisijos pranešimas, teikiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 17 straipsnio 5 dalyje nurodyta tvarka

Kvietimas dalyvauti konkurse dėl reguliaraus oro susisiekimo paslaugų teikimo, kaip numatyta su viešąja paslauga susijusiuose įsipareigojimuose

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 135/05)

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Maršrutai

Deri Sičio oro uostas – Londono Sičio oro uostas

Deri Sičio oro uostas – Londono Gatviko oro uostas

Deri Sičio oro uostas – Londono Hitrou oro uostas

Deri Sičio oro uostas – Londono Lutono oro uostas

Deri Sičio oro uostas – Londono Sautendo oro uostas

Deri Sičio oro uostas – Londono Stanstedo oro uostas

Sutarties galiojimo trukmė

Pradinis 16 mėnesių laikotarpis iki 2021 m. kovo 27 d. numatant pratęsimą dar 24 mėnesiams.

Pasiūlymų teikimo terminas

2019 m. gegužės 28 d. 12:00 val.

Adresas, kuriuo galima gauti kvietimo dalyvauti konkurse tekstą ir visą atitinkamą informaciją ir (arba) dokumentus apie viešąjį konkursą ir su viešąja paslauga susijusį įsipareigojimą

tenders@derrystrabane.com