ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.084.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 84

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 30. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Noteikumi Nr. 66 – Vienoti noteikumi par lielas pasažierietilpības transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz to nesošās virsbūves stiprību

1

 

*

Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Noteikumi Nr. 75 – Vienoti noteikumi par motociklu un mopēdu pneimatisko riepu apstiprināšanu

46

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.