14.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/70


DECYZJA KOMISJI

z dnia 12 stycznia 2006 r.

dotycząca wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2081/92 (Choucroute d’Alsace) [PGI]

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2006/15/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 5 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 wniosek Francji o rejestrację nazwy „Choucroute d’Alsace” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Niemcy sprzeciwiły się rejestracji zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92. Oświadczenie o sprzeciwie odnosi się do niespełnienia warunków określonych w art. 2, ewentualnego zagrożenia związanego z legalną obecnością produktu na rynku od co najmniej pięciu lat poprzedzających datę publikacji przewidzianą w art. 6 ust. 2 oraz charakteru rodzajowego nazwy, w odniesieniu do której złożono wniosek o rejestrację.

(3)

Oświadczenie o sprzeciwie zostało uznane za dopuszczalne w rozumieniu art. 7 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92. Pismem z dnia 12 listopada 2004 r. Komisja wezwała Francję i Niemcy do zawarcia wzajemnego porozumienia zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami na mocy art. 7 ust. 5 wyżej wymienionego rozporządzenia. Mimo że w terminie trzech miesięcy nie doszło do żadnego porozumienia między wspomnianymi Państwami Członkowskimi, Komisja musi podjąć decyzję.

(4)

W odniesieniu do niespełnienia warunków określonych w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/2002, w oświadczeniu o sprzeciwie podważa się wpływ na specyficzną jakość „choucroute” czynników rzekomo specyficznych dla Alzacji, tj. optymalnej dojrzałości kapusty przypisywanej klimatowi i właściwościom gleb Alzacji, naturalnej metodzie fermentacji i wiedzy, którą posiadają rodzinne przedsiębiorstwa rzemieślnicze. Gleby są opisane we wniosku o rejestrację jako głębokie, bogate i dobrze odwodnione. Klimat półkontynentalny panujący w obszarze produkcji cechuje się ciepłymi temperaturami latem oraz słonecznymi dniami i chłodnymi nocami jesienią. Jednakże ogólnie takie warunki klimatyczne i glebowe występują w innych regionach, w których uprawia się kapustę, a zatem nie mają one charakteru specyficznego zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. b). Jeżeli chodzi o fermentację, opis produktu nie zawiera elementów, które można byłoby uznać za „naturalne” i przypisać je jedynie regionowi Alzacji. Specyficzna jakość lub szczególne właściwości „choucroute” nie mogą opierać się na tych elementach.

(5)

W odniesieniu do renomy nazwy „Choucroute d’Alsace” dowody przedstawione we wniosku o rejestrację odnoszą się głównie do „choucroute garnie”, czyli dania gotowego, które nie wchodzi w zakres stosowania rozporządzenia (EWG) nr 2081/92. Jeżeli chodzi o renomę „choucroute crue” – surowca na wymienione danie, na podstawie opisu produktu i przedstawionych dowodów nie jest możliwe ustanowienie szczególnej renomy „choucroute”, która nie ma związku z renomą przyznaną „choucroute garni”, czyli daniu gotowemu.

(6)

Na podstawie wspomnianych elementów, nazwa ta nie spełnia warunków określonych w art. 2 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2081/92. W związku z powyższym, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, nie jest konieczne sprawdzenie, czy nazwa „Choucroute d’Alsace” ma charakter rodzajowy.

(7)

Zatem nazwa „Choucroute d’Alsace” nie powinna być wpisana do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych”.

(8)

Środek przewidziany w niniejszym rozporządzeniu jest zgodny z opinią Komitetu Regulacyjnego Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Chronionych Nazw Pochodzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Nazwy „Choucroute d’Alsace” nie wpisuje się do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianego w rozporządzeniu (EWG) nr 2081/92.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. C 206 z 2.9.2003, str. 2.