14.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 10/70


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 12. janvāris)

par reģistrēšanas pieteikumu “Aizsargātu cilmes vietu nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā”, kas paredzēts Padomes Regulā (EEK) Nr. 2081/92 (Choucroute d’Alsace) (AĢIN)

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5)

(Autentisks ir tikai teksts franču valodā)

(2006/15/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 14. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2081/92 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1), un jo īpaši tās 7. panta 5. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2081/92 6. panta 2. punktu Francijas pieteikums reģistrēt nosaukumu “Choucroute d’Alsace” ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Vācija ir cēlusi iebildumus pret šo reģistrēšanu saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2081/92 7. panta 1. punktu. Iebildumi attiecas uz minētās regulas 2. pantā izklāstīto nosacījumu neievērošanu un iespējamu kaitējumu, ko nodarītu tāds produkts, kurš likumīgi ir tirgus apritē vismaz piecus gadus pirms minētās regulas 6. panta 2. punktā paredzētās publicēšanas dienas, un uz reģistrēšanai pieteiktā nosaukuma vispārīgo raksturu.

(3)

Tā kā šos iebildumus uzskatīja par pamatotiem Regulas (EEK) Nr. 2081/92 7. panta 4. punkta nozīmē, Komisija ar 2004. gada 12. novembra vēstuli aicināja Franciju un Vāciju panākt vienošanos atbilstīgi to iekšējai kārtībai saskaņā ar minētās regulas 7. panta 5. punktu. Tā kā trīs mēnešu laikā šīs dalībvalstis šādu vienošanos nav panākušas, Komisijai ir jāpieņem lēmums.

(4)

Attiecībā uz Regulas (EEK) Nr. 2081/92 2. pantā paredzēto nosacījumu neievērošanu, iebildumi ir pret to, ka skābēto kāpostu īpaša kvalitāte esot saistīta ar Elzasas reģionam piedēvējamām īpatnībām, proti, tam, ka kāposti labi nogatavojas, pateicoties Elzasas klimatam un augsnes īpašībām, dabiskajam skābšanas veidam un ģimenes amatniecības uzņēmumu prasmei. Saskaņā ar reģistrācijas pieteikumā doto aprakstu augsne izceļas ar dziļu un barības vielām bagātīgu auglīgo slāni un ir labi meliorēta. Klimats šajā ražošanas apgabalā ir puskontinentāls, tam raksturīga silta vasara un atvasara, kuras laikā saulainas dienas mijas ar vēsām naktīm. Taču šādi vispārēji klimata apstākļi un augsnes īpašības ir sastopamas arī citos reģionos, kur audzē kāpostus, un tātad nav uzskatāmas par īpatnību 2. panta 2. punkta b) apakšpunkta nozīmē. Attiecībā uz skābšanas procesu specifikācijā nav norāžu, kas ļautu to raksturot kā “dabisku” un piedēvēt to tikai Elzasas reģionam. Tātad skābēto kāpostu īpašo kvalitāti vai sevišķu iezīmi nevar pamatot ar šīm īpašībām.

(5)

Reģistrēšanas pieteikumā sniegtie pierādījumi par labu “Choucroute d’Alsace” labajai reputācijai pamatā attiecas uz skābētiem kāpostiem, kas pagatavoti kopā ar gaļu. Tādējādi šie pierādījumi atsaucas uz pagatavotu ēdienu, un uz šādu produktu Regula (EEK) Nr. 2081/92 neattiecas. Specifikācijas saturs un sniegtie pierādījumi par skābēto kāpostu reputāciju neļauj piedēvēt šim produktam īpašu slavu, kas atšķirtos no skābētiem kāpostiem piedēvētās reputācijas, kad tie pagatavoti kopā ar gaļu.

(6)

Ņemot vērā šos elementus, nosaukums neatbilst Regulas (EEK) Nr. 2081/92 2. panta 2. punkta b) apakšpunkta nosacījumiem. Tādējādi nav vajadzības izskatīt, vai nosaukumam “Choucroute d’Alsace” ir sugas vārda raksturs saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2081/92 3. panta 1. punktā uzskaitītajiem faktoriem.

(7)

Tādēļ nosaukums “Choucroute d’Alsace” nav jāieraksta “Aizsargātu cilmes vietu nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā”.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu regulatīvās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nosaukums “Choucroute d’Alsace” nav jāieraksta “Aizsargātu cilmes vietu nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā”, kas paredzēts Regulā (EEK) Nr. 2081/92.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Francijas Republikai.

Briselē, 2006. gada 12. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 208, 24.7.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV C 206, 2.9.2003., 2. lpp.