14.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 10/70


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. január 12.)

a 2081/92/EGK tanácsi rendeletben előírt „Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába” történő bejegyzésre irányuló kérelemről (Choucroute d’Alsace) [OFJ]

(az értesítés a C(2006) 5. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia nyelvű szöveg hiteles)

(2006/15/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 1992. július 14-i 2081/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (5) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

Franciaország azon kérelmét, amely a „Choucroute d’Alsace” megnevezés nyilvántartásba való bejegyzésére irányult, a 2081/92/EGK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2).

(2)

Németország a 2081/92/EGK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének megfelelően kifogással élt a bejegyzés ellen. A kifogási nyilatkozat az alábbi pontokat emeli ki: a fenti rendelet 2. cikkében szereplő feltételek teljesítésének elmulasztása, egy olyan termék létének esetleges veszélyeztetése, amely a fenti rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében említett közzétételi időpontot megelőzően legalább öt éve jogszerűen van piacon, illetve a bejegyzési kérelemben szereplő megnevezés szokásos jellege.

(3)

Mivel a kifogási nyilatkozatot a 2081/92/EGK rendelet 7. cikkének (4) bekezdése alapján elfogadhatónak minősítették, a Bizottság – az említett rendelet 7. cikkének (5) bekezdésével összhangban – 2004. november 12-i levelében felkérte Franciaországot és Németországot, hogy próbáljanak megállapodásra jutni egymás között belső eljárásaiknak megfelelően. Ennek ellenére a két tagállam a három hónapos határidőn belül nem tudott közös megállapodásra jutni, így a Bizottság feladata az ügyben határozatot hozni.

(4)

A 2081/92/EGK rendelet 2. cikkében szereplő feltételek teljesítésének elmulasztására vonatkozóan a kifogási nyilatkozat kétségbe vonja, hogy a choucroute adott minősége az állítólagos elzászi sajátosságoknak köszönhető, azaz a káposzta megfelelő érettsége az elzászi éghajlat és talaj jellegzetességeinek, a természetes erjesztési eljárás, valamint a hagyományos családi vállalkozások ismereteinek tudható be. A bejegyzési kérelem szerint a talajtípusok mélyek, tápanyagban gazdagok és megfelelő vízelvezetésűek. A termelési övezet éghajlata félkontinentális, vagyis meleg nyár és olyan utószezon jellemzi, amely során napsütéses nappali és hűvös éjszakai időszakok váltakoznak. Ezek az általános éghajlati és talajviszonyok ugyanakkor más káposztatermelő vidékeken is előfordulnak, így azok a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontja értelmében nem tekinthetők sajátosnak. Az erjesztésre vonatkozóan a termékleírás nem tartalmaz olyan adatokat, amelyek alapján azt „természetes” jelzővel lehetne illetni, vagy kizárólag Elzász régiónak tulajdonítani. Így e tényezőkből nem következi a choucroute adott minősége vagy sajátos jellemzője.

(5)

A „Choucroute d’Alsace (elzászi káposzta)” megnevezést illetően, a bejegyzési kérelemben szereplő bizonyítékok alapvetően a hússal tálalt főtt savanyú káposztára vonatkoznak. A kérdéses adatok alapján tehát készételről van szó, ami nem tartozik a 2081/92/EGK rendelet hatálya alá. Ami pedig a nyers káposzta hírnevét illeti, a termékleírás és a felhozott bizonyítékok alapján nem állapítható meg a choucroute saját, a készétel értelemben vett choucroute-tól független hírneve.

(6)

A fentiek fényében a megnevezés nem felel meg a 2081/92/EGK rendelet 2. cikke (2) bekezdésének b) pontjában szereplő feltételeknek. Következésképpen nem szükséges megvizsgálni, hogy a 2081/92/EGK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerint a „Choucroute d’Alsace” elnevezés szokásos jellegű-e.

(7)

Ebből következik, hogy a „Choucroute d’Alsace” megnevezést nem kell bejegyezni az „Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába”.

(8)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak az oltalom alatt álló földrajzi jelzések és oltalom alatt álló eredetmegjelölések szabályozási bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A „Choucroute d’Alsace” elnevezést nem jegyezik be a 2081/92/EGK rendeletben előírt „Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába”.

2. cikk

E határozat címzettje a Francia Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 12-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 208., 1992.7.24., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(2)  HL C 206., 2003.9.2., 2. o.