14.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 10/70


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. ledna 2006,

které se týká žádosti o zápis do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Choucroute d’Alsace) (CHZO)

(oznámeno pod číslem K(2006) 5)

(Pouze francouzské znění je závazné)

(2006/15/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 5 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2081/92 byla žádost Francie o zápis názvu „Choucroute d'Alsace“ zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

V souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2081/92 podalo Německo proti zápisu námitky. Námitky se týkají nesplnění podmínek uvedených v článku 2 uvedeného nařízení, případné škody spojené s existencí produktu, který se nacházel na trhu v souladu s právem nejméně pět let před datem zveřejnění stanoveným v čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení, a obecné povahy názvu, který je předmětem žádosti o zápis.

(3)

Vznesení námitky bylo prohlášeno za přípustné ve smyslu čl. 7 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2081/92, a proto Komise dopisem ze dne 12. listopadu 2004 vyzvala Francii a Německo, aby se v souladu s čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení pokusily dospět k vzájemné dohodě podle svých vnitrostátních postupů. Protože mezi těmito členskými státy nedošlo v tříměsíční lhůtě k dohodě, musí Komise přijmout rozhodnutí.

(4)

Pokud jde o nesplnění podmínek uvedených v článku 2 nařízení (EHS) č. 2081/92, vznesená námitka zpochybňuje skutečnost, že stanovená jakost choucroute by měla vyplývat z prvků označovaných za specifické pro Alsasko, jako jsou dobrá vyzrálost zelí, která je přikládána podnebí a půdním vlastnostem Alsaska, přírodní způsob kvašení a know-how rodinných řemeslných podniků. V žádosti o zápis jsou půdy popsané jako hluboké, bohaté a dobře odvodněné. Polokontinentální podnebí v oblasti produkce se vyznačuje teplým létem a pozdním obdobím, během něhož se střídají slunečné dny a chladné noci. Tyto obecné klimatické a půdní podmínky se však vyskytují v jiných oblastech, kde se pěstuje zelí, a nejsou tedy specifické ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. b). Pokud jde o kvašení, specifikace neobsahuje údaje, které by umožnily považovat ho za přírodní a příznačné pouze pro alsaský region. Stanovená jakost nebo zvláštní vlastnost choucroute nemůže tedy spočívat na těchto údajích.

(5)

Pokud jde o pověst názvu „Choucroute d’Alsace“, důkazy obsažené v žádosti se vztahují zejména na choucroute jako hotové jídlo. Tyto údaje odkazují na vařené jídlo, které nespadá do působnosti nařízení (EHS) č. 2081/92. Pokud jde o pověst syrové choucroute, obsah specifikace neumožňuje stanovit zvláštní pověst choucroute nezávisle na pověsti choucroute jako hotového jídla.

(6)

Ve světle těchto údajů název nesplňuje podmínky stanovené v čl. 2 odst. 2 písm. b) nařízení (EHS) č. 2081/92. Není proto třeba ověřovat, zda název „Choucroute d’Alsace“ je obecné povahy podle kritérií stanovených v čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2081/92.

(7)

Název „Choucroute d’Alsace“ by proto neměl být zapsán do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“.

(8)

Opatření stanovené tímto nařízením je v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro chráněná zeměpisná označení a chráněná označení původu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Název „Choucroute d’Alsace“ není zapsán do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ podle nařízení (EHS) č. 2081/92.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Francouzské republice.

V Bruselu dne 12. ledna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. C 206, 2.9.2003, s. 2.