Subject of the case
Výrok

Subject of the case

Predmet

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2008) 8573 z 15. decembra 2008 o znížení finančnej pomoci z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) poskytnutej Grécku vo výške 30 104 470,47 eura v rámci operačného programu „Prístup a cestné ťahy“ na základe rozhodnutia Komisie K(94) 3579 zo 16. decembra 1994, ktorým bola schválená pomoc z EFRR

Výrok

Výrok

1. Rozhodnutie Komisie K(2008) 8573 z 15. decembra 2008 týkajúce sa zníženia finančnej pomoci z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) poskytnutej Grécku sa zrušuje v časti, v ktorej stanovuje jednak finančnú úpravu vo výške 506 303 eur na základe projektu „Isthmos – Galota“ a jednak finančnú úpravu vo výške 684 343 eur na základe projektu „Križovatka v Polymylos (zmluva 928)“.

2. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3. Helénska republika znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť 80 % trov konania vynaložených Európskou komisiou.

4. Komisia znáša 20 % svojich vlastných trov konania.