Αντικείμενο της υπόθεσης
Διατακτικό

Αντικείμενο της υπόθεσης

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως Ε(2008) 8573 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2008, για τη μείωση κατά ποσό 30 104 470,47 ευρώ της χρηματοδοτικής συνδρομής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η οποία χορηγήθηκε στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Προσβάσεις και οδικοί άξονες», με την απόφαση Ε(94) 3579 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 1994, για την έγκριση χρηματοδοτικής συνδρομής από το ΕΤΠΑ.

Διατακτικό

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1) Ακυρώνει την απόφαση Ε(2008) 8573 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2008, για τη μείωση της χρηματοδοτικής συνδρομής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η οποία χορηγήθηκε στην Ελλάδα, κατά το μέτρο που προβλέπει, αφενός, διόρθωση ύψους 506 303 ευρώ όσον αφορά το σχέδιο «Ισθμός-Γαλότα» και, αφετέρου, διόρθωση ύψους 684 343 ευρώ όσον αφορά το σχέδιο «Διασταύρωση Πολυμύλου (σύμβαση 928)».

2) Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

3) Η Ελληνική Δημοκρατία φέρει τα δικαστικά έξοδά της καθώς και το 80 % των εξόδων στα οποία υποβλήθηκε η Επιτροπή.

4) Η Επιτροπή φέρει το 20 % των δικαστικών της εξόδων.