Subject of the case
Диспозитив

Subject of the case

Предмет

Искане за отмяна на Решение C(2008) 8573 на Комисията от 15 декември 2008 година относно намаляване на финансовата помощ от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), предоставена на Гърция, в размер на 30 104 470,47 EUR, на основание на оперативната програма „Пътен достъп и главни пътища“ с Решение C(94) 3579 на Комисията от 16 декември 1994 г. за одобряване на помощ от ЕФРР

Диспозитив

Диспозитив

1) Отменя Решение C(2008) 8573 на Комисията от 15 декември 2008 година относно намаляване на финансовата помощ от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), предоставена на Гърция, в частта, в която предвижда, от една страна, корекция в размер на 506 303 EUR по проект „Истмос — Галота“ и от друга страна, корекция в размер на 684 343 EUR по проект „Кръстовището на Полимилос (договор 928)“.

2) Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3) Република Гърция понася направените от нея съдебни разноски и 80 % от съдебните разноски, направени от Европейската комисия.

4) Комисията понася 20 % от направените от нея съдебни разноски.