19.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 282/36


Oznámenie francúzskej vlády týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (1)

[Stanovisko k žiadosti o výlučné povolenie na vyhľadávanie tekutých alebo plynných uhľovodíkov nazývané „Permis de Savigny“ (predĺženie)]

(Text s významom pre EHP)

2010/C 282/09

Žiadosťou zo 17. júna 2010 spoločnosť Géopétrol SA so sídlom na 11 rue Tronchet, 75008 Paris, FRANCE požiadala na obdobie piatich rokov o rozšírenie výlučného povolenia na vyhľadávanie tekutých alebo plynných uhľovodíkov nazývaného „Permis de Savigny“ o územie s rozlohou približne 54 km2, ktoré sa týka územia departementu Seine-et-Marne.

Oblasť, na ktorú sa vzťahuje toto povolenie, je vymedzená úsekmi poludníkov a rovnobežiek postupne spájajúcimi uvedené body definované ich geografickými súradnicami, pričom za východiskový poludník sa považuje poludník prechádzajúci Parížom.

Bod

Stupeň východnej dĺžky

Stupeň severnej šírky

A

0,30

53,90

B

0,36

53,90

C

0,36

53,89

D

0,359

53,89

E

0,365

53,85

F

0,40

53,85

G

0,40

53,80

H

0,30

53,80

Podávanie žiadostí a kritériá na udelenie povolenia

Žiadatelia, ktorí podali počiatočnú žiadosť a konkurenčné žiadosti, musia spĺňať podmienky potrebné na udelenie oprávnenia, ktoré sa stanovujú v článkoch 4 a 5 vyhlášky č. 2006-648 z 2. júna 2006 o oprávneniach na ťažbu a o oprávneniach na podzemné skladovanie (Úradný vestník Francúzskej republiky z 3. júna 2006).

Spoločnosti, ktoré majú záujem o toto povolenie, môžu v časovej lehote deväťdesiat dní po uverejnení tohto stanoviska predložiť konkurenčnú žiadosť podľa podmienok uvedených v „Stanovisku o získaní ťažobných oprávnení na ťažbu uhľovodíkov vo Francúzsku“, uverejnenom v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev C 374 z 30. decembra 1994 na strane 11, a stanovených vyhláškou č. 2006-648 z 2. júna 2006 o oprávneniach na ťažbu a na podzemné skladovanie (Úradný vestník Francúzskej republiky z 3. júna 2006).

Konkurenčné žiadosti treba poslať ministrovi pre správu baní na nižšie uvedenú adresu. Rozhodnutia o počiatočnej žiadosti a o konkurenčných žiadostiach sa prijmú v lehote dvoch rokov odo dňa prijatia počiatočnej žiadosti francúzskymi orgánmi, čiže najneskôr do 25. júna 2012.

Podmienky a požiadavky týkajúce sa výkonu činnosti a jej ukončenia

Žiadateľom sa adresuje výzva, aby sa riadili článkami 79 a 79.1 ťažobného kódexu a vyhláškou č. 2006-649 z 2. júna 2006 o ťažobných prácach, prácach podzemného skladovania a o poriadku pre bane a podzemné skladovanie (Úradný vestník Francúzskej republiky z 3. júna 2006).

Všetky doplňujúce informácie je možné získať na ministerstve životného prostredia, energetiky, trvalo udržateľného rozvoja a mora [Ministère de l'écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer (Direction générale de l'énergie et du climat, Direction de l’énergie, Sous-direction de la sécurité d’approvisionnement et nouveaux produits énergétiques)] Grande Arche de la Défense, Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex, FRANCE (Tel. +33 140819529).

Regulačné ustanovenia uvedené vyššie je možné nájsť na internetovej stránke Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, s. 3.