19.10.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 282/36


Komunikat rządu francuskiego wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (1)

(Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „zezwoleniem Savigny” (rozszerzenie))

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2010/C 282/09

Wnioskiem z dnia 17 czerwca 2010 r. spółka Géopétrol SA z siedzibą pod adresem: 11 rue Tronchet, 75008 Paris, FRANCE, wystąpiła o wyłączne zezwolenie na okres pięciu (5) lat na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „zezwoleniem Savigny”, na powierzchni ok. 54 km2 obejmującej departament Seine-et-Marne.

Obszar, którego dotyczy wspomniane zezwolenie, wyznaczają łuki południków i równoleżników łączące kolejno punkty, których współrzędne geograficzne podano poniżej. Jako początkowy przyjęto południk przecinający Paryż.

Wierzchołek

Długość geograficzna wschodnia

Szerokość geograficzna północna

A

0,30

53,90

B

0,36

53,90

C

0,36

53,89

D

0,359

53,89

E

0,365

53,85

F

0,40

53,85

G

0,40

53,80

H

0,30

53,80

Składanie wniosków i kryteria udzielania zezwolenia

Podmioty składające wniosek pierwotny oraz podmioty składające wnioski konkurencyjne muszą udowodnić, że spełniają warunki konieczne do uzyskania takiego zezwolenia, określone w art. 4 i 5 dekretu nr 2006-648 z dnia 2 czerwca 2006 r. dotyczącego zezwoleń na wydobycie i składowanie podziemne (Journal officiel de la République française z dnia 3 czerwca 2006 r.).

Zainteresowane przedsiębiorstwa mogą przedłożyć konkurencyjne wnioski w terminie 90 dni od chwili publikacji niniejszego zawiadomienia, zgodnie z procedurą opisaną w „Zawiadomieniu dotyczącym udzielania zezwoleń na wydobywanie węglowodorów we Francji”, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 374 z dnia 30 grudnia 1994 r., s. 11, i ustanowioną dekretem nr 2006-648 z dnia 2 czerwca 2006 r. dotyczącym zezwoleń na wydobycie i składowanie podziemne (Journal officiel de la République française z dnia 3 czerwca 2006 r.).

Wnioski konkurencyjne należy kierować do ministra ds. górnictwa na adres podany poniżej. Decyzje dotyczące wniosku pierwotnego i wniosków konkurencyjnych zostaną podjęte w terminie dwóch lat od daty otrzymania przez władze francuskie wniosku o wydanie zezwolenia pierwotnego, tzn. najpóźniej do dnia 25 czerwca 2012 r.

Warunki i wymagania dotyczące prowadzenia działalności i jej zaprzestania

Wnioskodawcy są proszeni o zapoznanie się z treścią art. 79 i 79.1 kodeksu górniczego oraz z dekretem nr 2006-649 z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie prac wydobywczych, robót związanych ze składowaniem podziemnym oraz urzędu nadzoru kopalń i składowania podziemnego (Journal officiel de la République française z dnia 3 czerwca 2006 r.).

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Ministerstwo ds. ekologii, energii, zrównoważonego rozwoju i morza – Ministère de l'écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, Direction générale de l'énergie et du climat, Direction de l’énergie, Sous-direction de la sécurité d’approvisionnement et nouveaux produits énergétiques, Grande Arche de la Défense, Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex, FRANCE (Tel. +33 140819529).

Wymienione wyżej przepisy wykonawcze są dostępne na stronie internetowej Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  Dz.U. L 164 z 30.6.1994, s. 3.