19.10.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 282/36


Francijas valdības paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei (1)

(Paziņojums par pieteikumu ekskluzīvas atļaujas (tā sauktās“Permis de Savigny”) saņemšanai, lai veiktu šķidro vai gāzveida ogļūdeņražu raktuvju izpēti (pagarinājums))

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2010/C 282/09

Ar 2010. gada 17. jūnija pieteikumu sabiedrība Géopétrol SA, kuras juridiskā adrese ir 11 rue Tronchet, 75008 Paris, FRANCE, lūdza pagarināt uz pieciem (5) gadiem ekskluzīvu atļauju, tā saukto “Permis de Savigny”, lai veiktu šķidro vai gāzveida ogļūdeņražu atradņu izpēti aptuveni 54 kvadrātkilometru platībā, kura atrodas Sēnas un Marnas (Seine-et-Marne) departamenta teritorijā.

Šai atļaujai atbilstīgās teritorijas perimetru veido meridiāni un paralēles, kas secīgi savieno punktus, kuru ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas turpmāk tabulā, par pamatu ņemot Parīzes meridiānu.

Punkts

Austrumu garums (grādos)

Ziemeļu platums (grādos)

A

0,30

53,90

B

0,36

53,90

C

0,36

53,89

D

0,359

53,89

E

0,365

53,85

F

0,40

53,85

G

0,40

53,80

H

0,30

53,80

Pieteikumu iesniegšana un atļaujas piešķiršanas kritēriji

Sākotnējo un konkurējošo pieteikumu iesniedzējiem ir jāpierāda to atbilstība prasībām atļaujas saņemšanai, kuras noteiktas 4. un 5. pantā 2006. gada 2. jūnija Dekrētā Nr. 2006-648 par kalnrūpniecības atļaujām un tiesībām uzglabāt pazemē (Francijas Republikas Oficiālais Vēstnesis (Journal officiel de la République française), 2006. gada 3. jūnijs).

Ieinteresētie uzņēmumi deviņdesmit dienās no šā paziņojuma publicēšanas var iesniegt konkurējošu pieteikumu saskaņā ar procedūru, kas īsumā aprakstīta “Paziņojumā par kalnrūpniecības atļauju saņemšanu ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei Francijā”, kurš publicēts Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī (C 374, 1994. gada 30. decembris, 11. lpp.), un kas noteikta ar 2006. gada 2. jūnija Dekrētu Nr. 2006-648 par kalnrūpniecības atļaujām un tiesībām uzglabāt pazemē (Francijas Republikas Oficiālais Vēstnesis (Journal officiel de la République française), 2006. gada 3. jūnijs).

Konkurējošie pieteikumi jānosūta kalnrūpniecības lietu ministram uz turpmāk norādīto adresi. Lēmumus par atļaujas piešķiršanu attiecībā uz sākotnējo pieteikumu un konkurējošiem pieteikumiem pieņems divu gadu laikā, skaitot no dienas, kad Francijas iestādes saņem sākotnējo pieteikumu, vai vēlākais līdz 2012. gada 25. jūnijam.

Nosacījumi un prasības attiecībā uz darbības veikšanu un tās pārtraukšanu

Pieteikumu iesniedzēji sīkāku informāciju var iegūt, iepazīstoties ar Kalnrūpniecības kodeksa 79. un 79.1. pantu un 2006. gada 2. jūnija Dekrētu Nr. 2006-649 par kalnrūpniecības un apakšzemes darbiem un apakšzemes raktuvju un krātuvju pārvaldi (Francijas Republikas Oficiālais Vēstnesis (Journal officiel de la République française), 2006. gada 3. jūnijs).

Papildu informāciju var saņemt šādā iestādē: Ministère de l'écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, Direction générale de l'énergie et du climat, Direction de l’énergie, Sous-direction de la sécurité d’approvisionnement et nouveaux produits énergétiques. Adrese: Grande Arche de la Défense, Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex, FRANCE (tālr. +33 140819529).

Ar iepriekš minētajiem normatīvajiem un administratīvajiem aktiem var iepazīties Légifrance tīmekļa vietnē: http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  OV L 164, 30.6.1994., 3. lpp.