19.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 282/36


Prancūzijos vyriausybės pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų (1)

(Pranešimas apie prašymą išduoti išskirtinį leidimą, vadinamą „Permis de Savigny“, skystiems arba dujiniams angliavandeniliams žvalgyti (pratęsimas))

(Tekstas svarbus EEE)

2010/C 282/09

2010 birželio 17 d. įmonė Géopétrol SA, kurios pagrindinė buveinė yra 11 rue Tronchet, 75008 Paris, FRANCE, pateikė prašymą penkeriems metams pratęsti išskirtinio leidimo, vadinamo „Permis de Savigny“, skystiems arba dujiniams angliavandeniliams žvalgyti, galiojimą maždaug 54 kv. kilometrų teritorijoje Senos ir Marnos departamente.

Šiame leidime nurodytas perimetras sudarytas iš dienovidinių ir lygiagrečių, siekiančių toliau geografinėmis koordinatėmis apibūdintas viršukalnes, pradiniu dienovidiniu laikant Paryžiaus dienovidinį.

Taškas

Ilguma laipsniais R

Platuma laipsniais Š

A

0,30

53,90

B

0,36

53,90

C

0,36

53,89

D

0,359

53,89

E

0,365

53,85

F

0,40

53,85

G

0,40

53,80

H

0,30

53,80

Prašymų pateikimas ir leidimo suteikimo kriterijai

Pirminio prašymo ir konkurencinių prašymų pateikėjai turi atitikti sąlygas, nustatytas 2006 m. birželio 2 d. Nutarimo Nr. 2006-648 dėl kalnakasybos leidimų ir požeminio saugojimo leidimų 4 ir 5 straipsniuose (2006 m. birželio 3 d.Prancūzijos Respublikos oficialusis leidinys).

Susidomėjusios įmonės gali per 90 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo pateikti konkurencinį prašymą, remdamosi taisyklėmis, aprašytomis „Pranešime apie kalnakasybos leidimų išdavimą Prancūzijoje“, paskelbtame 1994 m. gruodžio 30 d. Europos Bendrijų oficialiojo leidinio C 374 11 puslapyje, ir nustatytomis 2006 m. birželio 2 d. Nutarimu Nr. 2006-648 dėl kalnakasybos leidimų ir požeminio saugojimo leidimų (2006 m. birželio 3 d.Prancūzijos Respublikos oficialusis leidinys).

Konkurenciniai prašymai siunčiami kalnakasybos ministrui nurodytu adresu. Sprendimai dėl pirminio prašymo ir konkurencinių prašymų bus priimti per dvejus metus nuo pirminio prašymo pateikimo Prancūzijos valdžios institucijoms dienos, bet ne vėliau kaip 2012 m. birželio 25 d.

Veiklos vykdymo ir jos sustabdymo sąlygos bei reikalavimai

Pareiškėjų prašoma remtis Kalnakasybos kodekso 79 ir 79.1 straipsniais ir 2006 m. birželio 2 d. Nutarimu Nr. 2006-649 dėl kalnakasybos, požeminio saugojimo darbų ir kasyklų bei požeminio saugojimo tvarkos (2006 m. birželio 3 d.Prancūzijos Respublikos oficialusis leidinys).

Papildomos informacijos galima gauti šiuo adresu: Ministère de l'écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, Direction générale de l'énergie et du climat, Direction de l’énergie, Sous-direction de la sécurité d’approvisionnement et nouveaux produits énergétiques, Grande Arche de la Défense, Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex, FRANCE (Tel. +33 140819529).

Prieš tai paminėtų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas galima rasti internete adresu: http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  OL L 164, 1994 6 30, p. 3.