19.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 282/36


A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) alapján

(Hirdetmény a „Permis de Savigny” elnevezésű, folyékony és gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedély iránti kérelemről)

(EGT-vonatkozású szöveg)

2010/C 282/09

A Géopétrol SA gazdasági tásaság (székhelyének címe: 11 rue Tronchet, 75008 Paris, FRANCE, Franciaország) 2010. június 17-én kelt kérelmében folyékony vagy gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására jogosító kizárólagos engedélyének – az ún. „Permis de Savigny”-nek – ötéves időtartamra szóló meghoszszabbításáért folyamodott. A kérelem mintegy 54 km2 nagyságú területet érint Seine-et-Marne megyében.

Az engedélykérelem tárgyát képező terület határvonalát a földrajzi koordinátáikkal meghatározott alábbi pontokat felsorolásuk sorrendjében összekötő hosszúsági és szélességi körök ívei alkotják, a Párizson átmenő hosszúsági kört véve kezdő meridiánnak.

Pont

Hosszúság (keleti hosszúság, újfok)

Szélesség (északi szélesség, újfok)

A

0,30

53,90

B

0,36

53,90

C

0,36

53,89

D

0,359

53,89

E

0,365

53,85

F

0,40

53,85

G

0,40

53,80

H

0,30

53,80

A kérelmek benyújtása és az engedély kiadásának feltételei

Az eredeti kérelem és a versengő kérelmek benyújtói kötelesek igazolni, hogy esetükben teljesülnek a bányászati engedélyekre és a földfelszín alatti tárolási engedélyekre vonatkozó, 2006. június 2-i 2006-648 sz. rendelet (Journal officiel de la République française, 2006. június 3.) 4. és 5. cikkében meghatározott feltételek.

Az érdekelt társaságok e hirdetmény közzétételétől számítva kilencven napon belül versengő kérelmet nyújthatnak be az Európai Közösségek Hivatalos Lapja 1994. december 30-i C 374. számának 11. oldalán közzétett, a szénhidrogénekre vonatkozó franciaországi bányászati engedélyek megszerzéséről szóló hirdetményben összefoglalt szabályok szerint, amelyeket a bányászati engedélyekről és a földfelszín alatti tárolásra vonatkozó engedélyekről szóló, 2006. június 2-i 2006-648 sz. rendelet (Journal officiel de la République française, 2006. június 3.) állapított meg.

A versengő kérelmeket a bányászatért felelős miniszternek kell címezni, és az alább megadott címre kell beküldeni. Az eredeti kérelemről és a versengő kérelmekről az eredeti kérelemnek a francia hatóságokhoz való beérkezésétől számított két éven belül, azaz legkésőbb 2012. június 25-ig döntés születik.

A tevékenység gyakorlásának és megszüntetésének feltételei és követelményei

A kérelmek benyújtóinak figyelmébe ajánljuk a bányászati törvénykönyv 79. és 79.1. cikkét, továbbá a bányászati tevékenységről, a földfelszín alatti tárolási tevékenységről, valamint a bányákra és a földfelszín alatti tárolásra vonatkozó rendészetről szóló, 2006. június 2-i 2006-649 sz. rendeletet (Journal officiel de la République française, 2006. június 3.).

További felvilágosítást a környezetvédelemért, az energiaügyért, a fenntartható fejlődésért és a tengerekért felelős minisztérium ad: Ministère de l'écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, Direction générale de l'énergie et du climat, Direction de l’énergie, Sous-direction de la sécurité d’approvisionnement et nouveaux produits énergétiques, Grande Arche de La Défense, Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex, FRANCE (Tel. +33 140819529).

A fentiekben említett jogszabályok szövege a Légifrance honlapon, a: http://www.legifrance.gouv.fr/ internetcímen olvasható.


(1)  HL L 164., 1994.6.30., 3. o.