19.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 282/36


Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY (1) mukainen Ranskan hallituksen tiedonanto

(Ilmoitus nestemäisten tai kaasumaisten hiilivetyjen etsintään oikeuttavaa yksinomaista lupaa (ns. Permis de Savigny) (laajennus) koskevasta hakemuksesta)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2010/C 282/09

Géopétrol SA, jonka päätoimipaikka sijaitsee osoitteessa 11 rue Tronchet, 75008 Paris, FRANCE, on hakenut 17 päiväna kesäkuuta 2010 nestemäisten tai kaasumaisten hiilivetyjen etsintää koskevan yksinomaisen lupansa (ns. Permis de Savigny) laajennusta viideksi (5) vuodeksi noin 54 neliökilometrin alueelle Seine et Marnen departementissa.

Lupa koskee aluetta, jonka raja kulkee seuraavassa taulukossa maantieteellisesti määritettyjen pisteiden kautta, kun nollapituuspiiri on Pariisin pituuspiiri:

Kulmapiste

Pituuspiiri itäistä pituutta

Leveyspiiri pohjoista leveyttä

A

0,30

53,90

B

0,36

53,90

C

0,36

53,89

D

0,359

53,89

E

0,365

53,85

F

0,40

53,85

G

0,40

53,80

H

0,30

53,80

Hakemusten esittäminen ja luvan myöntämisperusteet

Alkuperäisen hakemuksen ja kilpailevien hakemusten esittäjien on todistettava, että ne täyttävät luvan myöntämisen ehdot, jotka määritellään etsimisluvista ja maanalaisista varastoista 2 päivänä kesäkuuta 2006 annetun asetuksen N:o 2006-648 4 ja 5 pykälässä (Journal officiel de la République française, 3 päivänä kesäkuuta 2006).

Kiinnostuneet yritykset voivat lähettää kilpailevan hakemuksensa yhdeksänkymmenen päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta niiden päivänä sääntöjen mukaisesti, jotka on esitetty Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 374 (30 päivänä joulukuuta 1994, s. 11) julkaistussa ilmoituksessa hiilivetyjen etsimislupien hankkimisesta Ranskassa ja vahvistettu etsimisluvista ja maanalaisista varastoista 2 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa asetuksessa N:o 2006-648 (Journal officiel de la République française, 3 päivänä kesäkuuta 2006).

Kilpailevat hakemukset on toimitettava kaivostoiminnasta vastaavalle ministerille jäljempänä ilmoitettuun osoitteeseen. Päätökset alkuperäisestä hakemuksesta ja kilpailevista hakemuksista tehdään kahden vuoden kuluessa siitä, kun Ranskan viranomaiset ovat vastaanottaneet alkuperäisen hakemuksen, eli viimeistään 25 päivänä kesäkuuta 2012.

Toiminnan harjoittamista ja lopettamista koskevat ehdot

Hakijoita pyydetään tutustumaan kaivoslain (code minier) 79 ja 79.1 pykälään sekä kaivostöistä, maanalaisesta varastoinnista ja kaivostoimintaa koskevista säännöistä 2 päivänä kesäkuuta 2006 annettuun asetukseen N:o 2006-649 (Journal officiel de la République française, 3 päivänä kesäkuuta 2006).

Lisätietoja saa seuraavasta osoitteesta: Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, Direction générale de l'énergie et climat, Direction de l'énergie, Sous-direction de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques, Grande Arche de la Défense, Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex, FRANCE (P. +33 140819529).

Edellä mainittuihin säädösteksteihin voi tutustua Légifrance-verkkosivustolla: http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  EYVL L 164, 30.6.1994, s. 3.