19.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 282/36


Meddelelse fra den franske regering vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter (1)

(Meddelelse om ansøgning om eksklusiv tilladelse til efterforskning efter flydende eller gasformige kulbrinter, benævnt »Savigny-tilladelsen« (udvidelse))

(EØS-relevant tekst)

2010/C 282/09

Ved ansøgning af 17. juni 2010 har selskabet Géopétrol SA, hvis hovedsæde er beliggende på adressen 11 rue Tronchet, 75008 Paris, FRANCE, ansøgt om en udvidelse af sin eksklusive tilladelse til i en periode på fem (5) år at efterforske flydende eller gasformige kulbrinter — benævnt »Savignytilladelsen« — på et ca. 54 km2 stort areal, som omfatter en del af departementet Seine-et-Marne.

Perimeteren for det område, som omfattes af denne tilladelse, udgøres af udsnit af meridianer og breddeparalleller, som mødes i de toppunkter, som defineres i nedenstående tabel ved deres geografiske koordinater, idet nulmeridianen går gennem Paris.

Toppunkt

Længdegrad (østlig)

Breddegrad (nordlig)

A

0,30

53,90

B

0,36

53,90

C

0,36

53,89

D

0,359

53,89

E

0,365

53,85

F

0,40

53,85

G

0,40

53,80

H

0,30

53,80

Indgivelse af ansøgninger og tildelingskriterier

Ansøgerne, der indgav den oprindelige ansøgning, og konkurrerende ansøgere skal dokumentere, at de overholder de betingelser, som er en forudsætning for at give tilladelsen, og som er fastsat ved artikel 4 og 5 i dekret nr. 2006-648 af 2. juni 2006 om udvindingsrettigheder og rettigheder til underjordisk oplagring (den franske statstidende Journal officiel de la République française af 3. juni 2006).

Interesserede virksomheder kan indsende en ansøgning i konkurrence hermed inden for en tidsfrist på 90 dage regnet fra dagen for offentliggørelsen af denne meddelelse efter den fremgangsmåde, der er angivet i »Meddelelse om opnåelse af udvindingsrettigheder for kulbrinter i Frankrig«, der er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende C 374 af 30. december 1994, s. 11, og fastsat ved dekret nr. 2006-648 af 2. juni 2006 om udvindingsrettigheder (den franske statstidende — Journal officiel de la République française) af 3. juni 2006).

Konkurrerende ansøgninger stiles til ministeren for minedrift på nedenstående adresse. Der vil blive truffet afgørelse angående den oprindelige ansøgning og de konkurrerende ansøgninger senest to år efter den dato, hvor de franske myndigheder modtog den oprindelige ansøgning, dvs. senest den 25. juni 2012.

Betingelser og krav vedrørende udøvelse og ophør af aktiviteten

Ansøgerne henvises til artikel 79 og 79.1 i mineloven »code minier« og dekret nr. 2006-649 af 2. juni 2006 vedrørende minedrift, underjordisk oplagring og tilsynet med miner og underjordisk oplagring (Journal officiel de la République Française af 3. juni 2006).

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Ministère de l'Écologie, de l’Énergie, du développement durable et de la Mer, Direction générale de l'énergie et du climat, Direction de l’énergie, Sous-direction de la sécurité d’approvisionnement et nouveaux produits énergétiques, beliggende Grande Arche de la Défense, Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex, FRANCE (Tlf. +33 140819529).

De ovennævnte lovregler findes på Légifrance på adressen: http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  EFT L 164 af 30.6.1994, s. 3.