19.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 282/36


Sdělení francouzské vlády týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků (1)

(Oznámení týkající se žádosti o výlučná povolení k vyhledávání kapalných nebo plynných uhlovodíků, tzv. „Permis de Savigny“ (rozšíření))

(Text s významem pro EHP)

2010/C 282/09

Žádostí ze dne 17. června 2010 společnost Géopétrol SA se sídlem na adrese 11 rue Tronchet, 75008 Paris, FRANCE, požádala na období pěti let o rozšíření výlučného povolení k vyhledávání kapalných nebo plynných uhlovodíků, tzv. „Permis de Savigny“, na území o rozloze přibližně 54 kilometrů čtverečních nacházejícím se na území departementu Seine-et-Marne.

Daná oblast je vymezena úseky na polednících a rovnoběžkách, které postupně spojují níže uvedené body definované pomocí zeměpisných souřadnic (za výchozí poledník se považuje poledník procházející Paříží).

Bod

Zeměpisná délka (stupně východní délky)

Zeměpisná šířka (stupně severní šířky)

A

0,30

53,90

B

0,36

53,90

C

0,36

53,89

D

0,359

53,89

E

0,365

53,85

F

0,40

53,85

G

0,40

53,80

H

0,30

53,80

Podávání žádostí a kritéria přidělování povolení

Předkladatelé původní žádosti a konkurenčních žádostí musí prokázat podmínky nutné k udělení oprávnění podle článků 4 a 5 vyhlášky č. 2006-648 ze dne 2. června 2006 o těžebních oprávněních a oprávněních k podzemnímu skladování (décret no 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)(Úřední věstník Francouzské republiky ze dne 3. června 2006).

Společnosti, které mají zájem, mohou do devadesáti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení předložit konkurenční žádost v souladu s postupem popsaným v „Oznámení o poskytování těžebního práva na těžbu uhlovodíků ve Francii“ zveřejněném v  Úředním věstníku Evropských společenství C 374 ze dne 30. prosince 1994 na straně 11 a stanoveným vyhláškou č. 2006-648 ze dne 2. června 2006 o těžebních oprávněních a oprávněních k podzemnímu skladování (Úřední věstník Francouzské republiky ze dne 3. června 2006).

Konkurenční žádosti se zasílají ministrovi příslušnému pro hornictví na níže uvedenou adresu. Rozhodnutí o původní žádosti a konkurenčních žádostech budou přijata do dvou let ode dne přijetí původní žádosti francouzskými orgány, tedy nejpozději do 25. června 2012.

Podmínky a požadavky týkající se vykonávání činnosti a jejího ukončení

Žadatelé jsou vyzváni, aby se řídili články 79 a 79.1 horního zákoníku (code minier) a vyhláškou č. 2006-649 ze dne 2. června 2006 o důlních pracích, pracích podzemního skladování a o báňském úřadu a úřadu pro podzemní skladování (décret no 2006-649 du 2 juin 2006, relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains) (Úřední věstník Francouzské republiky ze dne 3. června 2006).

Jakékoli další informace Vám poskytne ministerstvo pro ekologii, energetiku, udržitelný rozvoj a moře na adrese: Ministère de l’ecologie, de l’energie, du développement durable et de la mer, Direction générale de l'energie et du climat, Direction de l'Energie, Sous-direction de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques, Grande Arche de la Défense, Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex, FRANCE (Tel. +33 140819529).

S ustanoveními výše uvedených právních a správních předpisů se můžete seznámit na internetové stránce Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  Úř. věst. L 164 30.6.1994, s. 3.