19.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 282/36


Съобщение от френското правителство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за търсене, проучване и производство на въглеводороди (1)

(Известие във връзка с молбата за разрешение за изключителни права за търсене и проучване на течни или газообразни въглеводороди, наричано „Разрешение от Savigny“ (продължение)

(текст от значение за ЕИП)

2010/C 282/09

С молба от 17 юни 2010 г., фирмата Géopétrol SA със седалище — 11 rue Tronchet, 75008 Paris, FRANCE е поискала, за период от 5 (пет) години, продължение на разрешението си изключителни права за търсене и проучване на течни или газообразни въглеводороди, наричано „Разрешение от Savigny“, върху площ от приблизително 54 km2, простираща се върху част от територията на департамента Seine-et-Marne.

Това разрешение обхваща територията между дъгите от меридиани и паралели, които свързват последователно точките, дефинирани по-долу чрез техните географски координати, като за начален се приема меридианът, минаващ през Париж.

Точки

Географска дължина (гради и.д.)

Географска ширина (гради с.ш.)

A

0,30

53,90

B

0,36

53,90

C

0,36

53,89

D

0,359

53,89

E

0,365

53,85

F

0,40

53,85

G

0,40

53,80

H

0,30

53,80

Подаване на заявления и критерии за предоставяне на разрешителни

Подателите на първоначалното заявление и на конкурентните заявления трябва да отговарят на необходимите условия за издаването на разрешително, определени в членове 4 и 5 от Указ № 2006-648 от 2 юни 2006 г. относно разрешителните за миннодобивни работи и за подземно складиране (Официален вестник на Френската република от 3 юни 2006 г.).

Заинтересованите дружества могат да подават конкурентни заявления в срок от 90 дни, считано от датата на публикуване на настоящото известие, според условията и реда, обобщени в „Известие относно придобиването на разрешителни за търсене и проучване на въглеводороди във Франция“, публикувано в Официален вестник на Европейските общности С 374 от 30 декември 1994 г., страница 11, и определени с Указ № 2006-648 от 2 юни 2006 г. относно разрешителните за миннодобивни работи и за подземно складиране (Официален вестник на Френската република от 3 юни 2006 г.).

Конкурентните молби се изпращат до министъра, отговарящ за минното дело, на посочения по-долу адрес. Решенията относно първоначалното заявление и конкурентните заявления ще бъдат взети в срок от две години, считано от датата на получаване от френските органи на първоначалното заявление, или най-късно на 25 юни 2012 г.

Условия и изисквания относно упражняване на дейността и нейното прекратяване

Подателите на заявления се приканват да се отнесат за справка към членове 79 и 79.1 от Закона за минното дело (code minier) и Указ № 2006-649 от 2 юни 2006 г. относно миннодобивните работи, подземното складиране и Инспекцията по мините и подземното складиране (Официален вестник на Френската република от 3 юни 2006 г.).

Допълнителна информация може да бъде получена от Министерството на екологията, енергетиката, устойчивото развитие и морето (Главна дирекция „Енергетика и климат“, дирекция „Енергетика“, поддирекция „Сигурност на енергоснабдяването и нови енергийни продукти“, Grande Arche de la Défense, Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex, FRANCE (тел. +33 140819529).

Справки със споменатите по-горе законови и подзаконови разпоредби могат да се правят в Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  ОВ L 164, 30.6.1994 г., стр. 3.