12.8.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 236/178


Onsdagen den 16 juni 2010
Ingående av stadgan för den Internationella byrån för förnybar energi (Irena) ***

P7_TA(2010)0215

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 juni 2010 om förslaget till rådets beslut om ingående av stadgan för Internationella byrån för förnybar energi (Irena) av Europeiska unionen (08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

2011/C 236 E/41

(Godkännande – framläggande av nytt förslag)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av förslaget till rådets beslut om ingående av stadgan för Internationella byrån för förnybar energi (Irena) av Europeiska unionen (08612/2010),

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0326),

med beaktande av sin ståndpunkt av den 20 oktober 2009 (1),

med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665) och KOM(2010)0147,

med beaktande av artiklarna 194.2 och 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i enlighet med vilka rådet har begärt parlamentets godkännande (C7-0109/2010),

med beaktande av artiklarna 59.3, 81 och 90.8 i arbetsordningen,

med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0176/2010).

1.

Europaparlamentet godkänner att stadgan ingås.

2.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.


(1)  Antagna texter, P7_TA(2009)0030.