12.8.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 236/178


Środa, 16 czerwca 2010 r.
Przyjęcie statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) ***

P7_TA(2010)0215

Rezolucja Legislacyjna Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przyjęcia statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) przez Unię Europejską (08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

2011/C 236 E/41

(Procedura zgody - ponowne przekazanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając projekt decyzji Rady w sprawie przyjęcia statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) przez Unię Europejską (08612/2010),

uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2009)0326),

uwzględniając swoje stanowisko z dnia 20 października 2009 r. (1),

uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665 i COM(2010)0147),

uwzględniając art. 194 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Rada zwróciła się do Parlamentu o wyrażenie zgody (C7-0109/2010),

uwzględniając art. 59 ust. 3, art. 81 oraz art. 90 ust. 8 Regulaminu,

uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0176/2010),

1.

wyraża zgodę na przyjęcie statutu;

2.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.


(1)  Teksty przyjęte, P7_TA (2009)0030.