12.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 236/178


Trešdiena, 2010. gada 16. jūnijs
Pievienošanās Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) Statūtiem ***

P7_TA(2010)0215

Eiropas Parlamenta 2010. gada 16. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) Statūtiem (08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

2011/C 236 E/41

(Piekrišanas procedūra – atkārtota iesniegšana)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienība noslēgtu Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) Statūtus (08612/2010),

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0326),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobra nostāju (1),

ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei “Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665 un COM(2010)0147),

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 194. panta 2. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Padome lūdza Parlamentu sniegt piekrišanu (C7-0109/2010),

ņemot vērā Reglamenta 59. panta 3. punktu, 81. pantu un 90. panta 8. punktu,

ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ieteikumu (A7-0176/2010),

1.

apstiprina pievienošanos Statūtiem;

2.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.


(1)  Pieņemtie teksti, P7_TA(2009)0030.