12.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 236/178


2010. június 16., szerda
A Nemzetközi Megújulóenergia-ügynökség (IRENA) ***

P7_TA(2010)0215

Az Európai Parlament 2010. június 16-i jogalkotási állásfoglalása a Nemzetközi Megújulóenergia-ügynökség (IRENA) alapokmányának az Európai Unió általi megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

2011/C 236 E/41

(Egyetértés – megismételt Parlament elé utalás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Nemzetközi Megújulóenergia-ügynökség (IRENA) alapokmányának az Európai Unió általi megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetre (08612/2010),

tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0326),

tekintettel 2009. október 20-i álláspontjára (1),

tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című közleményére (COM(2009)0665 és COM(2010)0147),

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 194. cikkének (2) bekezdésére és 218. cikkének (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjára, amelyek szerint a Tanács kérte a Parlament egyetértését (C7-0109/2010),

tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkének (3) bekezdésére, 81. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére,

tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság ajánlására (A7-0176/2010),

1.

jóváhagyja az alapokmány megkötését;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


(1)  Elfogadott szövegek, P7_TA(2009)0030.