12.8.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 236/178


Keskiviikko 16. kesäkuuta 2010
Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön vahvistaminen ***

P7_TA(2010)0215

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. kesäkuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön vahvistamisesta Euroopan unionin puolesta (08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

2011/C 236 E/41

(Hyväksyntä – uudelleen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön vahvistamisesta Euroopan unionin puolesta (08612/2010),

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2009)0326),

ottaa huomioon 20. lokakuuta 2009 esittämänsä kannan (1),

ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665 ja KOM(2010)0147),

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan, joiden mukaisesti neuvosto on pyytänyt parlamentin hyväksyntää (C7-0109/2010),

ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan, 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen (A7-0176/2010),

1.

antaa hyväksyntänsä perussäännön vahvistamiselle;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


(1)  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0030.