12.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 236/178


Onsdag den 16. juni 2010
Indgåelse af statutten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) ***

P7_TA(2010)0215

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. juni 2010 om udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions indgåelse af statutten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) (08612/2010 - C7-0109/2010 - 2009/0085(NLE))

2011/C 236 E/41

(Godkendelsesprocedure - fornyet forelæggelse)

Europa-Parlamentet,

der henviser til udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions indgåelse af statutten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) (08612/2010),

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0326),

der henviser til sin holdning af 20. oktober 2009 (1),

der henviser til Kommissionens meddelelse til Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665) og KOM(2010)0147),

der henviser til artikel 194, stk. 2 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets anmodning om Parlamentets godkendelse (C7-0109/2010),

der henviser til forretningsordenens artikel 59, stk. 3, artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

der henviser til henstilling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0176/2010),

1.

godkender indgåelsen af statutten;

2.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


(1)  Vedtagne tekster, P7_TA(2009)0030.