12.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 236/178


Středa, 16. června 2010
Uzavření stanov Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) ***

P7_TA(2010)0215

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. června 2010 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření stanov Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) Evropskou unií (08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

2011/C 236 E/41

(Postup souhlasu - opětovné postoupení)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o uzavření stanov Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) Evropskou unií (08612/2010),

s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0326),

s ohledem na svůj postoj ze dne 20. října 2009 (1),

s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665 a KOM(2010)0147),

s ohledem na čl. 194 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhý pododstavec, písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, podle nichž Rada požádala Parlament o souhlas (C7-0109/2010),

s ohledem na čl. 59 odst. 3, článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

s ohledem na doporučení Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0176/2010),

1.

souhlasí s uzavřením stanov;

2.

pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států.


(1)  Přijaté texty, P7_TA(2009)0030.